Smluvní Podmínky

platné pro nákupy produktů HEALY WORLD

Tyto smluvní podmínky upravují nákup produktů HEALY WORLD prováděný na oficiálních webových stránkách na adrese http://eu.healy.shop/ („webové stránky“), provozovaných společností Healy International B.V. („HEALY WORLD“). Představují právně závaznou dohodu mezi (i) kupujícím produktů HEALY WORLD pro jiné účely, než je jeho obchod, živnost, řemeslo nebo profese, (dále jako „spotřebitel“) a (ii) HEALY WORLD, jakožto společností legálně založenou a existující podle zákonů Nizozemska, se sídlem na adrese Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Nizozemsko.

Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou můžete nalézt zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Nejsme ochotni ani povinni účastnit se postupů pro řešení sporů před smírčím orgánem pro spotřebitele.

Zadáním objednávky na produkt HEALY WORLD vyjadřujete svůj bezpodmínečný souhlas s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami.

1. Definice

Pro účely těchto smluvních podmínek platí následující definice:

Spotřebitel: Spotřebitel je fyzická osoba starší 18 let, která se společností HEALY WORLD uzavírá právní transakci za účelem, jenž nelze považovat převážně za jeho obchodní nebo samostatně výdělečnou činnost (dále jako „spotřebitel“ nebo „vy“).

Produkt HEALY WORLD: Veškeré zboží a služby poskytované společností HEALY WORLD spotřebitelům a nezávislým členům programu HEALY WORLD.

Nezávislý člen programu HEALY WORLD: Osoba, která kupuje produkt, generuje bonusy za maloobchodní prodej a budování podniku (včetně osob na různých úrovních, s různými tituly nebo placených na základě titulů získaných dle plánu odměňování)

Právo na zrušení: Právo spotřebitele na zrušení smlouvy uzavřené se společností HEALY WORLD, jak je stanoveno v těchto smluvních podmínkách.

Kupní smlouva: Jakákoli smlouva, na jejímž základě společnost HEALY WORLD převádí nebo se zavazuje převést vlastnická práva k produktu na spotřebitele a spotřebitel zaplatí nebo se zavazuje zaplatit jeho kupní cenu, včetně jakékoli smlouvy, jejímž předmětem je obojí, produkty a služby nebo jen služby.

Webové stránky: Virtuální místo podnikání, které společnost HEALY WORLD zřídila k provádění transakcí se zbožím a službami s využitím informačních a komunikačních zařízení za účelem poskytování tohoto zboží a služeb spotřebitelům.

2. Nákupy

2.1 Spotřebitel zadá objednávku na webových stránkách níže uvedeným nebo obdobným způsobem a společnost HEALY WORLD poskytne popis každé z následujících položek způsobem, který napomáhá snadnému porozumění ze strany tohoto spotřebitele: (a) hledání a výběr produktu; (b) zadání jména, adresy, telefonního čísla a e-mailové adresy a/nebo čísla mobilního telefonu příjemce; (c) potvrzení obsahu smluvních podmínek, jakýchkoli poplatků splatných spotřebitelem za další služby, dodání nebo instalaci a toho, že právo na zrušení nemůže být uplatněno v zákonem povoleném rozsahu; (d) přijetí těchto smluvních podmínek a jasné potvrzení nebo odmítnutí výše uvedených položek; (e) potvrzení objednávky a souhlas s potvrzením objednávky ze strany společnosti HEALY WORLD a (f) volba způsobu platby.
2.2 Poté, co společnost HEALY WORLD přijme objednávku produktu zadanou spotřebitelem, nabude účinnosti právně závazná kupní smlouva mezi spotřebitelem a společností HEALY WORLD.
2.3 Objednávka produktu bude považována za přijatou společností HEALY WORLD buď na základě (a) písemného přijetí objednávky, které může být vyjádřeno jakýmikoli prostředky povolenými platnými právními předpisy a společností HEALY WORLD, nebo na základě (b) odeslání produktu, který je předmětem objednávky.
2.4 HEALY WORLD vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby poskytovala konkrétní, jasný a podrobný popis vlastností, ceny a dostupnosti jakéhokoli produktu nabízeného společností HEALY WORLD.
2.5 Všechny ceny produktů zobrazené v oficiální literatuře HEALY WORLD a na jejích oficiálních webových stránkách jsou včetně platné daně z přidané hodnoty.
2.6 HEALY WORLD si vyhrazuje plné právo zrušit objednávku produktu bez náhrady, pokud výjimečně a i přes maximální úsilí společnosti HEALY WORLD produkt, který je předmětem objednávky, je vyobrazen v oficiální literatuře HEALY WORLD nebo na jejích oficiálních webových stránkách s nesprávnou cenou.

3. PŘEDPLATNÉ FREKVENČNÍHO PROGRAMU HEALY

Kromě nákupu zařízení Healy si můžete rovněž předplatit frekvenční program Healy nebo upgradovat svůj frekvenční program Healy.

3.1 Rozsah a použití předplatného HEALY WORLD
Program předplatného Healy vám poskytuje právo využívat frekvenční program Healy a další služby („služby“). Toto předplatné nesmí využívat jiní lidé ani organizace. Některý frekvenční program Healy můžeme nabízet jako doživotní předplatné nebo na základě měsíčního předplatného, jednotlivě nebo jako balíček různých programů. Služby podléhají následujícím podmínkám předplatného.
3.2 Přijetí předplatného HEALY WORLD
Podmínky předplatného společnosti Healy pro frekvenční programy Healy jsou z vaší strany přijaty zadáním objednávky předplatného jakéhokoli balíčku kromě doživotního balíčku.
3.3 Doba trvání a zrušení předplatného HEALY WORLD
Při nákupech zařízení Healy bude zahrnuto předplatné na první 3 měsíce. Samostatně splatné měsíční předplatné běží od data započetí třetího měsíce od zakoupení zařízení. Při nákupech frekvenčních programů bude platba splatná k datu vaší objednávky frekvenčního programu Healy až do jeho zrušení. Zrušení je možné kdykoli. Přihlaste se do obchodu v části „Předplatná“, kdykoli jednoduše klikněte na „zrušit“ a zrušte předplatná, která již nechcete, s poskytnutím výpovědní lhůty jednoho kalendářního měsíce. Nezáleží na tom, zda zrušení provedete na začátku nebo na konci měsíce. Lhůta pro zrušení počíná běžet 1. den měsíce následujícího po zrušení z vaší strany. (Příklad: předplatné zrušíte 3. října, zrušení počíná běžet 1. listopadu a smlouva končí 30. listopadu).
3.4 Zrušení předplatného HEALY WORLD
Spotřebitel má právo zrušit tuto smlouvu do 14 dnů bez udání důvodu. Aby byl dodržen termín pro zrušení, stačí, když před uplynutím lhůty pro zrušení zašlete oznámení o uplatnění svého práva na zrušení smlouvy, viz bod 7 níže. Nicméně právo na zrušení vašeho digitálního předplatného HEALY WORLD může zaniknout, pokud společnost HEALY WORLD zahájila plnění digitálního předplatného poté, co spotřebitel výslovně souhlasil se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro zrušení a spotřebitel potvrdil, že ví o tom, že tímto souhlasem ztrácí své právo na zrušení smlouvy počínaje plněním digitálního předplatného HEALY WORLD. V případě, že ohlásíte bankrot, bude předplatné ukončeno a všechny služby frekvenčního předplatného Healy budou okamžitě ukončeny, pokud není mezi stranami výslovně písemně sjednáno něco jiného.
3.5 Cena a platební podmínky
Ceny jsou zobrazeny v každé objednávce předplatného. Tyto ceny se mohou globálně měnit z důvodu cenových indexů. Pokud byste s úpravou ceny nesouhlasili, máte právo na zrušení. Platba za váš program frekvenčního předplatného HEALY WORLD bude provedena na základě vaší online objednávky. HEALY WORLD neponese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu, náklady, výdaje nebo jiné nároky vaše nebo jakékoli třetí strany vyplývající z pozastavení služeb. Poplatky za programy frekvenčního předplatného Healy budou hrazeny kreditní kartou a před první objednávkou frekvenčního předplatného Healy. Nabízíme a akceptujeme kreditní karty VISA, Master Card, American Express, Giropay, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay, SOFORT. Důležité oznámení: Tento seznam není vyčerpávající a v okamžiku transakcí platí samostatné zásady ochrany osobních údajů poskytovatelů karet.
3.6 Provozní stabilita
Programy frekvenčního předplatného HEALY WORLD budou poskytovány na nejvyšší možné úrovni provozní stability, avšak společnost HEALY WORLD nenese odpovědnost za jakékoli selhání způsobené faktory mimo její kontrolu. Takovéto selhání zahrnuje mimo jiné výpadky elektřiny, chyby vyskytující se v modemech, připojení ADSL, telekomunikačních připojeních apod. Ve všech případech se HEALY WORLD vynasnaží znovu obnovit normální provoz co nejrychleji.
3.7 Údržba systému
Společnost HEALY WORLD je oprávněna provádět provozní změny frekvenčních programů Healy za účelem vylepšení či jinak (například vývojem či aktualizací softwaru) bez předchozího upozornění. Za určitých okolností může být nezbytné pozastavit přístup k frekvenčním programům, obvykle od 21:00 do 6:00 SEČ. Oznámení o takovémto pozastavení vám poskytneme předem. Společnost HEALY WORLD neponese odpovědnost za jakékoli důsledky takovéhoto pozastavení, které vám bylo oznámeno.
3.8 Práva
Frekvenční programy Healy zůstávají plně majetkem společnosti HEALY WORLD. Individuálně upravený software frekvenčních programů rovněž zůstává majetkem společnosti HEALY WORLD, není-li stanoveno jinak. HEALY WORLD může kdykoli převést svá práva a závazky dle této smlouvy na jakoukoli přidruženou dceřinou společnost nebo obchodní jednotku nebo na jakoukoli ze svých spřízněných společností nebo divizí. S výjimkou výše uvedeného nelze převést práva a závazky dle této smlouvy na jakoukoli třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
3.9 Odpovědnost společnosti HEALY WORLD
Společnost HEALY WORLD přijala přiměřená opatření, aby zajistila, aby frekvenční programy byly bez virů, ale neposkytuje žádnou záruku, že programy budou prosty virové infekce atd., a pokud tomu tak nebude, společnost Healy za to neponese žádnou odpovědnost. V zákonem povoleném rozsahu společnost Healy odmítá veškeré záruky týkající se frekvenčních programů, ať už výslovné nebo odvozené, mimo jiné včetně jakýchkoli odvozených záruk vhodnosti pro jakýkoli konkrétní účel.
Společnost HEALY WORLD neponese odpovědnost vůči spotřebiteli za jakoukoli vzniklou ztrátu nebo škodu způsobenou přímo nebo nepřímo, vyjma v rozsahu, kdy tuto odpovědnost nelze dle platných právních předpisů právoplatně vyloučit. Vyjma úmrtí či škody na zdraví způsobené nedbalostí společnosti Healy, jejích zaměstnanců nebo oprávněných zástupců, pro které neplatí žádné omezení, bude odpovědnost společnosti Healy omezena na nižší z hodnoty vámi uhrazených plateb za období 12 měsíců před výskytem události, která ke vzniku odpovědnosti vedla.
3.10 Ochrana osobních údajů a důvěrnost
Platí zásady ochrany osobních údajů společnosti HEALY WORLD. Společnost HEALY WORLD přijala nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby zabránila tomu, aby informace uložené frekvenčními programy a aplikacemi byly náhodně či nezákonně zničeny, ztraceny nebo promrhány, a tomu, aby se tyto informace dostaly do rukou jakékoli neoprávněné strany, byly zneužity nebo s nimi bylo jinak nakládáno způsobem, který je v rozporu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti.
Společnost HEALY WORLD je vázána mlčenlivostí, pokud jde o jakékoli informace, které o vás obdržela, a nesdělí tyto informace žádné třetí straně vyjma toho, kdy od ní bude vyžadovat, aby tak učinila, jakýkoli soud či regulační orgán, a pak to učiní pouze v nezbytném rozsahu.

4. PLATBA

4.1 Ceny jsou zobrazeny v každé objednávce předplatného. Tyto ceny se mohou globálně měnit z důvodu cenových indexů. Pokud byste s úpravou ceny nesouhlasili, máte právo na zrušení. Platba za objednávku produktu musí být obdržena v době objednání. Dokud nebude obdržena platba v plné výši, nezačne společnost HEALY WORLD zpracovávat dodání objednávky produktu.
4.2 Ceny v eurech uvedené na stránkách produktů zahrnují zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty a další složky ceny a nezahrnují příslušné paušální náklady na dopravu. Celková kupní cena za vámi objednané produkty včetně daně z přidané hodnoty a příslušných nákladů na dopravu bude rovněž zobrazena v masce objednávky, ještě než objednávku odešlete.
4.3 Platba bude provedena způsobem platby, který jste si během objednávání vybrali. Až ji budete provádět, budete v každém případě poskytovateli platebních služeb platit s účinkem zproštění závazku.
4.4 Souhlasíte s tím, že faktury a dobropisy budete dostávat výlučně v elektronické podobě.

5. DODÁNÍ

5.1 Objednávka produktu je dodána na adresu, kterou spotřebitel sdělil společnosti HEALY WORLD.
5.2 HEALY WORLD zajistí dodání jakékoli objednávky produktu nejpozději 30 kalendářních dní ode dne uzavření kupní smlouvy nebo v takové jiné lhůtě, která bude mezi oběma smluvními stranami sjednána. Jakákoli jiná doba zmíněná společností HEALY WORLD pro dodání bude považována pouze za nezávazný odhad.
5.3 HEALY WORLD si vyhrazuje právo nevrátit jakékoli poplatky za dodání zaplacené spotřebitelem, pokud spotřebitel poté chce změnit způsob dodání na možnost dodání s nižší cenou nebo vlastní vyzvednutí nebo na novou dodací adresu, u níž jsou náklady nižší, poté, co je uhrazen poplatek za dodání a dodání započne. HEALY WORLD si rovněž vyhrazuje právo požadovat jakékoli další poplatky za dodání vzniklé tehdy, pokud si spotřebitel později přeje změnit dříve uvedenou adresu nebo změnit způsob dodání na možnost dodání s vyšší cenou.
5.4 HEALY WORLD si vyhrazuje plné právo dodat objednávku produktu před odhadovaným datem dodání.
5.5 Riziko ztráty nebo poškození produktu, který je předmětem objednávky, přechází na spotřebitele, (a) když spotřebitel nebo spotřebitelem označená třetí strana jiná než přepravce získali produkt do fyzického držení; nebo (b) po dodání produktu přepravci, pokud byl přepravce najat na přepravu produktu spotřebitelem a danou možnost nenabídla společnost HEALY WORLD, aniž by tím byla dotčena práva spotřebitele vůči přepravci.
5.6 Bez ohledu na jakákoli omezení ohledně dodání a/nebo přechodu rizika si společnost HEALY WORLD zachová vlastnictví a právní nárok na jakýkoli produkt, dokud HEALY WORLD neobdrží platbu v plné výši za všechny produkty, které jsou předmětem objednávky.

6. ODPOVĚDNOST

6.1 Odpovědnost společnosti HEALY WORLD vůči spotřebiteli za jakékoli přímé škody je omezena na částku faktury za objednávku produktu, s výjimkou škod týkajících se skrytých vad produktu, ztráty života nebo fyzického zranění spotřebitele nebo v případě úmyslu a/nebo hrubé nedbalosti ze strany společnosti HEALY WORLD.
6.2 HEALY WORLD nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z nesprávného použití produktu spotřebitelem.
6.3 HEALY WORLD nenese žádnou odpovědnost za ztrátu života nebo fyzické zranění z důvodu dříve existujících onemocnění spotřebitele.

7. PRÁVO NA ZRUŠENÍ SMLOUVY

7.1 Spotřebitel má plné právo zrušit kupní smlouvu uzavřenou se společností HEALY WORLD bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dnů, během nichž spotřebitel může zrušit objednávku nebo smlouvu a obdržet plnou refundaci svých peněz.
Nicméně právo na zrušení vašeho digitálního předplatného HEALY WORLD může zaniknout, pokud společnost HEALY WORLD zahájila plnění digitálního předplatného poté, co spotřebitel výslovně souhlasil se zahájením plnění smlouvy před uplynutím lhůty pro zrušení a spotřebitel potvrdil, že ví o tom, že tímto souhlasem ztrácí své právo na zrušení smlouvy počínaje plněním digitálního předplatného HEALY WORLD.
7.2 Lhůta pro zrušení uvedená v bodě 7.1 vyprší po období od data, kdy spotřebitel obdržel kopii kupní smlouvy včetně pokynů ohledně zrušení uvedených v bodě 7.1 a 7.3. Pokud byla kopie kupní smlouvy obdržena později, než bylo datum dodání, pak lhůta pro zrušení uvedená v bodě 7.1 vyprší po období od doby, kdy spotřebitel obdržel pokyny ohledně zrušení. Pro účely tohoto bodu 7.2 bude datum dodání znamenat: (a) den, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem označená třetí strana jiná než přepravce získá produkt do fyzického držení, nebo (b) v případě více produktů objednaných spotřebitelem v jedné objednávce a doručovaných odděleně den, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem označená třetí strana jiná než přepravce získá do fyzického držení poslední produkt, nebo (c) v případě dodávky produktu sestávajícího z více šarží nebo kusů den, kdy spotřebitel nebo spotřebitelem označená třetí strana jiná než přepravce získá do fyzického držení poslední šarži nebo kus.
Budete-li chtít své právo na zrušení uplatnit, přihlaste se prosím a odešlete lístek do centra podpory včetně vašeho jména, e-mailové adresy, telefonního číslo a ve svém lístku požádejte o vrácení zařízení HEALY nebo jakéhokoli jiného produktu HEALY. Vaše vrácení zpracujeme a zašleme vám štítek na vrácení. Zařízení Healy bezpečně zabalte, nalepte štítek na vrácení a doneste balíček do nejbližšího podacího místa DHL.
7.3 Vzor zrušení smlouvy

Právo na zrušení smlouvy

Máte právo na zrušení této smlouvy do čtrnácti dnů, a to bez uvedení důvodu.
Lhůta pro zrušení smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy zboží převezmete do vlastnictví vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem.

Budete-li chtít své právo na zrušení smlouvy uplatnit, musíte zaslat nám
Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806
9728 Groningen
Nizozemsko
e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084 
prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou, faxem nebo e-mailem) sdělení o svém rozhodnutí zrušit tuto smlouvu. Můžete využít vzorový formulář pro zrušení smlouvy, jenž však není závazný.
Aby byla lhůta pro zrušení smlouvy dodržena, stačí, když před uplynutím lhůty pro zrušení smlouvy zašlete oznámení o uplatnění tohoto práva.

Důsledky zrušení smlouvy
Pokud tuto smlouvu zrušíte, uhradíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodání než námi nabízené nejlevnější standardní dodání) bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení této smlouvy. Pro toto vrácení platby použijeme stejný způsob platby, který jste vy použili pro původní transakci, ledaže by bylo výslovně sjednáno jinak. Za toto vrácení platby vám v žádném případě nebude účtován žádný poplatek.
Toto vrácení platby můžeme odmítat až do chvíle, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
Zboží musíte vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám oznámíte zrušení této smlouvy.
Termín je dodržen, když zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.
Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy.
Vaší povinností bude kompenzovat jakoukoli ztrátu hodnoty zboží jen tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena vaším nakládáním se zbožím způsobem, jenž nebyl nezbytný kvůli kontrole stavu zboží, jeho vlastností nebo funkčnosti.

Vzorový formulář zrušení smlouvy
(Chcete-li zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)
– Společnosti Healy International B.V.Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nizozemsko
e-mail: contact@healy.world

Tímto ruším/rušíme (*) smlouvu, kterou jsem/jsme uzavřel(i) (*) na koupi
následujícího zboží (*) / poskytování následující služby (*)
– objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)
– jméno spotřebitele(-ů)
– adresa spotřebitele(-ů)
– podpis spotřebitele(-ů) (pouze v případě listinné komunikace)
– datum/data
(*) Nehodící se škrtněte.

7.4 Pokud spotřebitel použil nebo spotřeboval produkt, který by byl po uplatnění práva na zrušení smlouvy vrácen, může společnost HEALY WORLD fakturovat částku potřebnou na dodání spotřebovatelné části, pokud vrácený produkt nelze dále prodat nebo se cena zpětného odkupu podstatně snížila z důvodu použití vráceného produktu spotřebitelem a z důvodu částky zaplacené za dodání spotřebované části vráceného produktu, pokud vrácený produkt sestává z několika stejných částí.
7.5 Během období uvedeného v bodě 7.2 a v každém případě do doby, dokud spotřebitel nezašle produkt zpět společnosti HEALY WORLD, je spotřebitel povinen nakládat s produktem a obalem opatrně. Spotřebitel může produkt vybalit, používat a zkontrolovat pouze v rozsahu, který je nezbytný pro zjištění povahy vlastností a funkčnosti produktu.
7.6 Spotřebitel je odpovědný za pokles hodnoty produktu, který je důsledkem způsobu nakládání s produktem, který překračuje to, co je dovoleno.
7.7 V rozsahu, který může být použitelný, právo na zrušení neplatí, jestliže:

(a) produkt je poškozen nebo zničen z důvodu, který lze přičíst spotřebiteli;
(b) hodnota produktu se podstatně snížila z důvodu používání nebo spotřebování produktu nebo služby spotřebitelem;
(b) hodnota produktu se podstatně snížila z důvodu uplynulého času;
(d) produkt je typem produktů, které lze reprodukovat, a obal vráceného produktu je poškozený;
(e) produkt byl vyroben speciálně v souladu s objednávkou spotřebitele. Je pravděpodobné, že společnost HEALY WORLD utrpí závažnou a nenahraditelnou ztrátu, pokud bude spotřebiteli dovoleno příslušnou smlouvu zrušit (dále jako „zrušení předplatného atd.“) a pokud společnost HEALY WORLD o tomto ohledně příslušné transakce spotřebitele samostatně informovala a získala k tomu od spotřebitele písemný souhlas.
Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti nebo cokoli jiného, co je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, nebudou odstavce (b)~(d) platit a spotřebitel může uplatnit své právo na zrušení, pokud společnost HEALY WORLD neuvedla na obalu nebo jiným způsobem, který byl pro spotřebitele jasně viditelný, skutečnost, že spotřebitel nemůže smlouvu zrušit, nebo nepřijala odchylující se opatření, jako je poskytnutí vzorku produktu.
(f) týká se zapečetěného produktu, jehož vrácení není vhodné z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož pečeť je po dodání porušena;
(g) týká se produktu, který není prefabrikovaný, ale je vyroben podle specifikací spotřebitele na základě individuálního výběru nebo rozhodnutí spotřebitele nebo který je jasně určen pro konkrétní osobu;
(h) týká se digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, ale pouze tehdy, pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele, a po uznání spotřebitele, že tímto ztrácí právo na zrušení smlouvy.

7.8 Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti nebo cokoli jiného, co je v rozporu s těmito smluvními podmínkami, pokud se produkt nebo služba liší od toho, co bylo označeno nebo inzerováno, nebo od obsahu kupní smlouvy, může spotřebitel uplatnit právo na zrušení smlouvy do šesti (6) měsíců poté, kdy byly produkt nebo služba dodány.

8. Záruka spokojenosti spotřebitele společnosti HEALY WORLD

8.1 Produkty společnosti HEALY WORLD jsou dodávány se zárukami, které nelze dle místních právních předpisů vyloučit, a nezávislí členové programu Healy World (IHWM) mají nárok na výměnu nebo vrácení platby v případě závažných nedostatků a na náhradu za jakoukoli další přiměřeně předvídatelnou ztrátu nebo škodu.
8.2 Společnost HEALY WORLD poskytuje záruku spokojenosti, která se týká produktů HEALY WORLD a je k dispozici na adrese http://eu.healy.shop/.
8.3 U vadných a poškozených produktů viz zásady společnosti HEALY WORLD pro vracení vadných nebo poškozených produktů.
8.4 Záruka spokojenosti spotřebitele společnosti HEALY WORLD (HEALY WORLD Consumer Satisfaction Guarantee, „HCSG“) doplňuje zákonná práva spotřebitele plynoucí ze zákona a žádné z těchto práv jí není nijak dotčeno.
8.5 HEALY WORLD si vyhrazuje plné právo zrušit HCSG nebo čas od času v rozsahu přípustném dle právních předpisů zcela nebo zčásti upravit její podmínky, a to na základě poskytnutí oznámení o těchto změnách v oficiální literatuře HEALY WORLD nebo na svých oficiálních webových stránkách nebo na základě jakéhokoli jiného mechanismu povoleného podle právních předpisů.

9. STÍŽNOSTI A SPORY

Spotřebitel se může obrátit na společnost HEALY WORLD s jakoukoli stížností v souvislosti s kupní smlouvou, která podléhá těmto smluvním podmínkám, a to s využitím kontaktních údajů uvedených v bodě 12.
Upozorňujeme, že Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení
sporů (OS), kterou můžete nalézt zde https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Nejsme
ochotni ani povinni účastnit se postupů pro řešení sporů před
smírčím orgánem pro spotřebitele.

10. ROZHODNÉ PRÁVO

10.1 Sestavení, výklad, interpretace a vymahatelnost kupní smlouvy mezi společností HEALY WORLD a spotřebitelem, která podléhá těmto smluvním podmínkám, a všech nároků vznikajících z této smlouvy nebo se k ní vztahujících se řídí zákony Nizozemska s vyloučením ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a mezinárodního práva soukromého.
10.2 Žádným ustanovením těchto smluvních podmínek nebudou dotčena práva spotřebitele dle závazných ustanovení platných právních předpisů.

11. ODDĚLITELNOST USTANOVENÍ

Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, platnost zbývajících ustanovení těchto smluvních podmínek tím není dotčena, ale zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

12. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806
9728 Groningen
Nizozemsko
Výkonný ředitel (CEO): Beryl Gout
BTW-ID: 858024068
Číslo CCI: 69816875
e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa