Právní informace

Oficiální název: Healy International B.V.
Adresa: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
Výkonný ředitel (CEO): Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

BTW-ID: 858024068
Číslo CCI: 69816875

Odmítnutí odpovědnosti
1. Online obsah

Autor si vyhrazuje právo nepřebírat odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi, které se týkají škod hmotné nebo nehmotné povahy způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, se vylučují, pokud autor prokazatelně nespáchal chybu z úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a neobsahují závazky. Autor si vyhrazuje výslovně změnit části stránek nebo celou nabídku bez zvláštního oznámení, aby dočasně nebo trvale doplnil nebo smazal zveřejněné informace.

2. Reference a odkazy

Pokud jde o přímé nebo nepřímé odkazy na externí internetové stránky („odkazy“) mimo odpovědnost autora, odpovědnost se uplatňuje pouze v případech, kdy má autor obsahu o těchto stránkách povědomí a kdy je v případě nedovoleného obsahu technicky možné a přiměřené zabránit jejich použití. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době začlenění odkazu není na odkazovaných stránkách žádný nelegální obsah. Na aktuální a budoucí návrh, obsah nebo autorství odkazovaných stránek nemá autor žádný vliv. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných/připojených stránek, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto se vztahuje na všechny obsahy v rámci vlastních internetových nabídek a referencí, stejně jako na externí příspěvky v knihách hostů, diskusních fórech a adresářích. Odpovědnost za nelegální, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména pro škody vyplývající z použití nebo nepoužití těchto informací nese výhradně poskytovatel stránky, která se zmiňuje, nikoli ten, kdo na tyto stránky odkazuje.

3. Zákon o autorských právech a ochranných známkách

Snahou autora je dodržovat autorská práva k použité grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům, používat vlastní grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty nebo používat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky případně chráněné třetími stranami na internetových stránkách jsou použity v souladu s ustanoveními platných právních předpisů o ochranných známkách a vlastnických právech příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka neznamená, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích stran! Autorská práva na jakýkoli materiál vytvořený autorem zůstávají výhradně právy autora. Bez výslovného souhlasu autora není dovoleno jakékoli kopírování ani použití takových grafik, zvukových dokumentů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích.

4. Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetového zveřejnění, na kterou odkazuje tato stránka. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo zcela neodpovídají zbývajícím částem dokumentu, zůstávají ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Přejít nahoru