Právo na odvolání

Děkujeme, že nakupujte produkty Healy World. Společnost Healy World si za kvalitou svých produktů stojí a vynakládá maximální úsilí na to, aby se efektivně vypořádala s případy vadných nebo poškozených produktů. Společnost Healy World zaručuje, že v době dodání budou její produkty odpovídat specifikacím, a souhlasí s tím, že napraví případy neshody od data, kdy riziko přechází na kupující, během záruční doby, jak je uvedeno níže. Po zmíněném období neponeseme za jakékoli vady produktů žádnou odpovědnost.

Právo na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele u zařízení Healy zakoupených online

Níže uvedené informace o vracení zboží platí jen pro vztahy se spotřebiteli. Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy týkající se online nákupu zařízení Healy za předpokladu dodržení níže uvedených ustanovení. Právo na odstoupení zaniká v případě online smlouvy týkající se nákupu softwaru Healy v povoleném rozsahu a za podmínek platných právních předpisů. Spotřebitelem je každá osoby uskutečňující transakci za účelem, jenž nelze považovat za podnikatelskou činnost nebo činnost samostatně podnikající osoby.

Právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zařízení Healy zakoupených online
Máte právo na odstoupení od této smlouvy týkající se online nákupu zařízení Healy do čtrnácti (14) dnů, a to bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy zboží převezmete do vlastnictví vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není přepravcem zboží. Budete-li chtít své právo na odstoupení od smlouvy uplatnit, přihlaste se prosím a odešlete lístek do centra podpory: Na svém lístku uveďte své jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a požádejte o vrácení zařízení Healy. Vaše vrácení zpracujeme a zašleme vám štítek na vrácení. Zařízení Healy bezpečně zabalte, nalepte štítek na vrácení a doneste balíček do nejbližšího podacího místa DHL. Rovněž nás můžete kontaktovat na adrese:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806
9728 Groningen
Nizozemsko
e-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Musíte učinit jednoznačné prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) s uvedením vašeho rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít přiložený vzorový formulář, ale není to povinné. Aby byla lhůta pro odstoupení od smlouvy dodržena, stačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete oznámení o uplatnění tohoto práva.

Důsledky odstoupení

Pokud od této smlouvy odstoupíte, uhradíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ doručení než námi nabízené nejlevnější standardní doručení) bez zbytečného odkladu a nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto vrácení platby použijeme stejný způsob platby, který jste vy použili pro původní transakci, ledaže by bylo výslovně sjednáno jinak. Za toto vrácení platby vám v žádném případě nebude účtován žádný poplatek.
Toto vrácení platby můžeme odmítat až do chvíle, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neposkytnete důkaz o tom, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.
Zboží musíte vrátit bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od této smlouvy.
Termín je dodržen, když zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti (14) dnů.
Přímé náklady na vrácení zboží ponesete vy.
Vaší povinností bude kompenzovat jakoukoli ztrátu hodnoty zboží jen tehdy, je-li tato ztráta hodnoty způsobena vaším nakládáním se zbožím způsobem, jenž nebyl nezbytný kvůli kontrole stavu zboží, jeho vlastností nebo funkčnosti.

Šablona formuláře pro odstoupení od smlouvy
(Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět.)
Společnosti Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nizozemsko
e-mailová adresa: contact@healy.world

Tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy, kterou jsem/jsme uzavřel(i) (*) o koupi
následujících zařízení Healy (*) / poskytování následující služby(*)
– objednáno dne (*) / obdrženo dne (*)
– jméno spotřebitele(-ů)
– adresa spotřebitele(-ů)
– podpis spotřebitele(-ů) (pouze v případě listinné komunikace)
– datum/data

(*) Nehodící se škrtněte.

Zásady pro vracení
Zásady společnosti Healy World pro vracení vadných nebo poškozených produktů

Níže uvedené informace o vracení zboží se týkají vadných nebo poškozených produktů.

1. Oblast použití

1.1 Vyžaduje se od vás, abyste produkty zkontrolovali okamžitě při převzetí dodávky a oznámili veškeré závady, které lze přičíst společnosti Healy, do té míry, do níž lze závady přiměřeně zjistit.
1.2 Produkt je vadný, pokud v době dodání neodpovídá smlouvě, a za situace, kdy produkt:

(a) neodpovídá svému popisu v reklamě nebo kdekoli jinde; nebo
(b) nemá uspokojivou kvalitu, jakou lze přiměřeně očekávat dle podmínek smlouvy; nebo
(c) není vhodný pro jakýkoli účel, o němž byl kupující informován, než produkt zakoupil.

1.3 Tyto „zásady společnosti Healy World pro vracení“ platí pouze pro vracení vadných produktů za výše popsaných situací, a pokud byl produkt zakoupen během uplynulých dvou (2) let, jsou k dispozici opravné prostředky v souladu s právními předpisy. Opravné prostředky však nejsou k dispozici, pokud se produkt poškodí po dvou (2) letech od koupě.
1.4 Tyto „zásady společnosti Healy World pro vracení“ platí pouze pro produkty doprovázené autentickou fakturou Healy.
1.5 Kromě výše uvedeného časového rámce není společnost Healy World povinna opravit vadný produkt, pokud:

(a) produkt poškodil spotřebitel;
(b) spotřebitel produkt použil nesprávně a závadu způsobil;
(c) spotřebitel se pokoušel předmět opravit sám nebo nechal někoho jiného, aby jej opravil, a během toho byl produkt poškozen;
(d) spotřebitel byl o vadě informován, než se rozhodl předmět koupit;
(e) spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od kupní smlouvy;
(f) jedná se o vadu z důvodu opotřebení; a
(g) poškození produktu je zjištěno až po záruční lhůtě v délce dvou (2) let pouze u zařízení („záruční lhůta“) od data, kdy riziko přechází na kupujícího. Příslušenství jsou ze záruky vyloučena, pokud to není stanoveno místními právními předpisy.

1.6 Společnost Healy World nebude akceptovat vrácení jakéhokoli zboží, které je v době prodeje jasně označeno jako předváděcí sada, nevratné zboží, zboží, jehož výroba byla ukončena, nebo sezónní položka či v současné době neprodejné.

2. Vrácení vadných či poškozených produktů Healy World

2.1. Přihlaste se prosím a odešlete lístek do centra podpory. Na svém lístku uveďte své jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo a požádejte o vrácení produktu Healy. Vaše vrácení zpracujeme a zašleme vám štítek na vrácení. Produkt Healy bezpečně zabalte, nalepte štítek na vrácení a doneste balíček do nejbližšího podacího místa DHL.
2.2. Produkty, které vracíte, nemohou převyšovat množství uvedené na faktuře společnosti Healy World.
2.3. Pokud to bude možné, žádáme vás, ale v žádném případě nejste povinni tak činit, abyste produkt Healy World, který je považován za vadný/poškozený, vrátili v novém a nepoužitelném stavu, v původním obalu a s připevněnými veškerými původními visačkami a štítky.
2.4. Vrácení produktu Healy World považovaného za vadný/poškozený musí být orazítkováno poštovním razítkem během záruční doby.
2.5. Po obdržení vráceného produktu jej společnost Healy plně zkontroluje a v přiměřené lhůtě vám oznámí, zda uznává vaše smluvní a zákonné záruční nároky v důsledku vady nebo poškození, a to formou výměny, opravy, vrácení platby nebo snížení kupní ceny produktu. Společnost HEALY si však vyhrazuje právo vadné produkty vyměnit nebo opravit dle svého vlastního uvážení. Pokud následné plnění selže a bez ohledu na jakékoli nároky na náhradu škody, které jinak můžete mít, můžete obecně podle svého uvážení odstoupit od smlouvy nebo snížit úhradu.
2.6. Pokud budete mít nárok na výměnu nebo vrácení platby, bude společnost Healy iniciovat výměnu produktu nebo vrácení kupní ceny s využitím původního způsobu platby.
2.7. Nesprávně použitý produkt Healy po jeho obdržení, včetně situací popsaných v článku 1.5 výše, nelze dle těchto „zásad společnosti Healy pro vracení“ považovat za vadný nebo poškozený produkt.
2.8. Produkt Healy nelze dle těchto „zásad společnosti Healy pro vracení“ považovat za poškozený, jestliže a v takovém rozsahu, v němž toto poškození vyplývá z okolností, které nastaly, (a) když jste vy nebo vámi označená třetí strana jiná než přepravce získali produkt do fyzického držení; nebo (b) po dodání produktu společností Healy přepravci, pokud jste přepravce najali vy a danou možnost vám společnost Healy nenabídla.
2.9. Během vracení ponesete veškeré poplatky za dopravu, jakož i riziko ztráty nebo poškození produktu Healy World. Pokud však budete mít nárok na výměnu nebo vrácení platby, společnost Healy World vám vrátí veškeré přiměřené přepravní náklady, které jste za vrácení produktu zaplatili.

3. Kontaktní údaje

Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně těchto „zásad společnosti Healy World pro vracení“, kontaktujte nás prosím na adrese:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806
9728 Groningen
Nizozemsko E-mail: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Verze: červenec 2021

Přejít na začátek

Choose your Country

Your Country

Evropa