Prawo do odstąpienia od umowy

Dziękujemy za zakup produktów Healy World. Firma Healy World odpowiada za wysoką jakość swoich produktów i dokłada wszelkich starań, aby skutecznie rozwiązywać przypadki wad lub uszkodzeń. Firma Healy World zapewnia, że jej produkty będą zgodne z podanymi specyfikacjami w chwili dostawy i zobowiązuje się do usunięcia niezgodności od dnia przeniesienia ryzyka na kupujących we wspomnianym poniżej okresie gwarancji. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wady produktów po upływie tego okresu.

Prawo Klientów do odstąpienia od umowy zakupu
urządzeń Healy zakupionych w Internecie

Poniższe informacje o zwrotach dotyczą tylko klientów. Klienci mają prawo do odstąpienia od umowy zakupu urządzeń firmy Healy w Internecie na podstawie następujących przepisów. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku umowy zakupu w Internecie dotyczącej oprogramowania Healy w zakresie dozwolonym przez obowiązujące i stosowne przepisy prawa. Klient to każda osoba fizyczna dokonująca transakcji prawnej w celach, których nie można zasadniczo przypisać czynnościom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej lub samozatrudnieniem.

Prawo do odstąpienia od umowy zakupu urządzeń Healy zakupionych w Internecie
Klient ma prawo do odstąpienia od tej umowy dotyczącej zakupu urządzeń firmy Healy w Internecie w ciągu czternastu (14) dni bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy upływa czternastego dnia następującego po dniu, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, przejmie towary w posiadanie. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy zalogować się w systemie i przesłać zgłoszenie w centrum pomocy: W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz wystosowania prośby o zwrot urządzenia firmy Healy. Firma zajmie się zwrotem Klienta i wyśle mu odpowiednią etykietę zwrotną. Urządzenie Healy należy bezpiecznie zapakować, nakleić etykietę zwrotną, a następnie dostarczyć paczkę do najbliższego punktu odbioru firmy DHL. Klient może również skontaktować się z firmą pod adresem:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Holandia
E-mail: contact@healy.world
Tel.: +31 507 995 084

Klient winien złożyć wyraźne oświadczenie (np. list wysłany pocztą, faks lub e-mail) informujące o chęci odstąpienia od umowy. Klient może skorzystać z załączonego wzoru formularza, aby odstąpić od umowy kupna, chociaż nie jest to obowiązkowe. Aby zachować okres przeznaczony na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać stosowne oświadczenie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w którym prawo to przysługuje.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeśli Klient odstąpi od tej umowy, firma zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (oprócz kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Klienta innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez firmę) bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez firmę powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot uiszczonych kwot odbywa się tą samą metodą, jaka zastosowana została w pierwotnej transakcji, chyba że firma HEALY dokonała wyraźnych innych ustaleń z Klientem; Klient nie zostanie w żadnym razie obciążony opłatą za zwrot.
Firma może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Klient musi niezwłocznie wysłać lub odesłać firmie towar, a w każdym razie uczynić to w ciągu czternastu (14) dni od dnia poinformowania firmy o odstąpieniu od tej umowy.
Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Klient wyśle firmie towar przed upływem rzeczonego okresu czternastu (14) dni.
Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Klient będzie zobowiązany zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli taka utrata wartości wystąpi w wyniku traktowania przez Klienta towarów w sposób niewymagający kontroli stanu towarów, ich cech oraz funkcjonalności.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(Jeśli Klient chce odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go).
Do Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Holandia
adres e-mail: contact@healy.world

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu
następujących urządzeń firmy Healy (*) / świadczenia następującej usługi (*)
– Data zamówienia (*) / data otrzymania (*)
– Imię i nazwisko klienta(-ów)
– Adres klienta(-ów)
– Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
– Data(-y)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Polityka dot. zwrotu
Polityka dot. zwrotu wadliwych i uszkodzonych produktów firmy Healy World

Poniższe informacje o zwrotach dotyczą produktów wadliwych i uszkodzonych.

1. Zakres zastosowania

1.1 Klient ma obowiązek sprawdzenia produktów niezwłocznie po przyjęciu dostawy i powiadomienia o wszelkich wadach, za które winę można przypisać firmie Healy, o ile można je rozsądnie ustalić.
1.2 Produkt uznaje się za wadliwy, jeśli jest niezgodny z umową w chwili dostawy oraz w sytuacjach, gdy:

(a) nie jest zgodny z opisem w materiałach reklamowych lub innych źródłach lub
(b) jakość produktu nie jest tak zadowalająca, jak można było w sposób uzasadniony oczekiwać, wnioskując z postanowień umowy lub
(c) produkt nie nadaje się do dowolnego celu, o którym poinformowano kupującego przed zakupem.

1.3 Ta „Polityka Healy World dot. zwrotu” stosuje się wyłącznie do zwrotów wadliwych produktów w powyższych okolicznościach, a zgodne z prawem środki zaradcze są dostępne, jeżeli dany produkt zakupiono w ciągu ostatnich dwóch (2) lat. Jednak środki te nie są dostępne, jeżeli produkt ulegnie uszkodzeniu po upływie dwóch (2) lat od zakupu.
1.4 Ta „Polityka Healy dot. zwrotu” stosuje się wyłącznie do produktów, do których dołączono oryginalną fakturę zakupu wystawioną przez firmę Healy.
1.5 Poza powyższymi terminami i okresami firma Healy World nie ma obowiązku naprawy wadliwego produktu, jeżeli:

(a) klient uszkodził produkt,
(b) klient niewłaściwie użytkował produkt i spowodował jego awarię,
(c) klient próbował samodzielnie naprawić produkt lub zlecił naprawę innej osobie, a podczas naprawy nastąpiło uszkodzenie produktu,
(d) klienta uprzedzono o awarii zanim zdecydował się na zakup produktu,
(e) klient skorzystał z prawa do odstąpienia od umowy zakupu,
(f) awaria/uszkodzenie wystąpiło wskutek zużycia mechanicznego, oraz
(g) uszkodzenie produktu ujawniono po upływie okresu gwarancji wynoszącego dwa (2) lata wyłącznie dla urządzeń („okres gwarancji”) od daty przeniesienia ryzyka na kupującego. O ile prawo miejscowe nie stanowi inaczej, gwarancja ta nie obejmuje akcesoriów.

1.6 Firma Healy World nie przyjmuje zwrotów żadnego towaru jasno określonego w chwili sprzedaży jako zestaw demonstracyjny, towar niepodlegający zwrotowi, wycofany z produkcji, sezonowy lub aktualnie niesprzedawany.

2. Zwrot wadliwych lub uszkodzonych produktów firmy Healy World

2.1 Prosimy zalogować się w systemie i przesłać zgłoszenie w centrum pomocy. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz prośby o zwrot produktu firmy Healy. Firma zajmie się zwrotem Klienta i wyśle mu odpowiednią etykietę zwrotną. Produkt firmy Healy należy bezpiecznie zapakować, nakleić etykietę zwrotną, a następnie dostarczyć paczkę do najbliższego punktu odbioru firmy DHL.
2.2 Liczba zwracanych produktów nie może przekroczyć wartości podanej na fakturze zakupu wydanej przez Healy World.
2.3 W miarę możliwości firma prosi, ale w żaden sposób nie zobowiązuje Klienta, do zwrotu produktu firmy Healy World uznanego za wadliwy/uszkodzony w stanie nowym i nieużywanym, w oryginalnym opakowaniu oraz ze wszystkimi oryginalnymi metkami i etykietami.
2.4 Zwrotu produktu firmy Healy World uznanego za wadliwy należy dokonać z datą stempla pocztowego zawierającą się w okresie gwarancji.
2.5 Po otrzymaniu zwracanego produktu firma Healy przeprowadzi jego pełną kontrolę i powiadomi Klienta w rozsądnym terminie, czy uznaje jego roszczenia gwarancyjne wynikające z umowy i obowiązujących przepisów przez dokonanie wymiany, naprawy, zwrotu lub obniżenia ceny produktu w wyniku potwierdzenia wady lub uszkodzenia. Tym niemniej firma Healy zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy wadliwych produktów według własnego uznania. Jeżeli późniejsze działanie lub możliwości produktu nadal są niezadowalające, niezależnie od potencjalnych roszczeń odszkodowawczych Klient może, co do zasady i według własnej decyzji, odstąpić od umowy lub obniżyć wynagrodzenie należne firmie.
2.6 Jeżeli Klient ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy, firma Healy rozpocznie procedurę wymiany produktu lub zwrotu ceny zakupu, z zastosowaniem sposobu płatności, z którego wcześniej skorzystał Klient.
2.7 Niewłaściwie użytkowanego produktu firmy Healy po odbiorze, w tym w okolicznościach opisanych w powyższym punkcie 1.5, nie można uznać za wadliwy ani uszkodzony zgodnie z niniejszą „Polityką Healy dot. zwrotu”.
2.8 Produktu firmy Healy nie można uznać za uszkodzony zgodnie z niniejszą „Polityką Healy dot. zwrotu”, jeżeli i w zakresie, w którym uszkodzenie wynika z okoliczności, które wystąpiły (a) z chwilą objęcia przez Klienta lub podaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik fizycznego posiadania przedmiotowego produktu; lub (b) z chwilą dostarczenia produktu przewoźnikowi, jeżeli przewóz produktu Klient powierzył właśnie jemu, a wybór określonego przewoźnika nie stanowił propozycji firmy Healy.
2.9 Wszystkie koszty przesyłki zwrotnej oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu firmy Healy World podczas zwrotu ponosi Klient. Jednak jeśli Klient ma prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy, firma Healy World zwróci mu wszystkie uzasadnione koszty wysyłki, które poniósł w związku ze zwrotem produktu.

3. Dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej „Polityki Healy World dot. zwrotu”, prosimy o kontakt pod adresem:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Holandia, e-mail: contact@healy.world
Tel.: +31 507 995 084

Wersja: Lipiec 2021

Przewiń do góry

Choose your Country

Your Country

Europa