WARUNKI I ZASADY

dotyczące zakupu produktów HEALY WORLD

Niniejsze warunki i zasady dotyczą zakupu produktów HEALY WORLD na oficjalnej witrynie internetowej http://eu.healy.shop/ (zwanej „witryną internetową”) obsługiwanej przez firmę Healy International B.V. (zwaną „HEALY WORLD”). Stanowią one prawnie wiążącą umowę pomiędzy (i) kupującym produkty HEALY WORLD w celach niezwiązanych celów z jego działalnością handlową gospodarczą, wykonywanym rzemiosłem ani zawodem (zwanym dalej „Klientem”) a (ii) firmą HEALY WORLD, czyli spółką utworzoną i funkcjonującą zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą pod adresem Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Holandia.

Komisja Europejska zapewnia platformę do rozstrzygania sporów online (OS), którą można znaleźć pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Firma Healy nie wyraża chęci ani nie jest zobowiązana do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu dla klientów.

Składając zamówienie na produkt firmy HEALY WORLD, klient wyraża bezwarunkową zgodę na przestrzeganie tych warunków i postanowień.

1 Definicje

Dla celów tych warunków i postanowień stosują się następujące definicje:

Klient: Klient oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat i dokonuje czynności prawnej z udziałem firmy HEALY WORLD w celu, który w stopniu przeważającym nie można przypisać jej działalności gospodarczej ani innej niezależnej działalności zawodowej (zwana dalej „Klientem” lub „Państwem” wraz ze wszystkimi formami pochodnymi).

Produkt HEALY WORLD: Wszelkie towary oraz usługi oferowane i świadczone przez firmę HEALY WORLD na rzecz Klientów i Niezależnych członków HEALY WORLD.

Niezależny członek HEALY WORLD: Osoba fizyczna, która nabywa produkt, generuje sprzedaż detaliczną i premie wynikające z rozwijania biznesu (w tym powiązane z poszczególnymi rangami, poziomami, tytułami lub wypłacane jako tytuły uzyskane zgodnie z Planem wynagrodzenia).

Prawo do odstąpienia od umowy: Prawo Klienta do odstąpienia od Umowy zawartej z firmą HEALY WORLD zgodnie z tymi warunkami i postanowieniami.

Umowa zakupu: Dowolna umowa, na podstawie której firma HEALY WORLD przenosi lub zobowiązuje się przenieść prawo własności produktu na Klienta, natomiast Klient płaci lub zobowiązuje się zapłacić cenę produktu, włącznie z dowolną umową, której przedmiotem są produkty i usługi lub tylko usługi.

Witryna internetowa: Wirtualna lokalizacja, w której firma HEALY WORLD prowadzi działalność gospodarczą, utworzone w celu dokonywania transakcji obejmujących towary i usługi przy użyciu urządzeń i instalacji teleinformatycznych na rzecz zapewnienia Klientom rzeczonych towarów i usług.

2 Zakupy

2.1 Klient składa zamówienie zakupu na witrynie internetowej w sposób opisany poniżej lub podobny, natomiast firma HEALY WORLD przedstawia opis każdego z następujących elementów w sposób ułatwiający jego zrozumienie przez Klienta: (a) wyszukiwanie i wybór produktu; (b) wpisanie imienia i nazwiska odbiorcy, jego adresu, numeru telefonu, adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego; (c) potwierdzenie treści warunków i postanowień, wszelkich opłat, które Klient winien uiścić w zamian za dodatkowe Usługi, dostawę lub instalację/montaż oraz opis niemożliwości wykonania prawa do odstąpienia od umowy w zakresie dozwolonym przez prawo; (d) przyjęcie tych warunków i postanowień oraz wyrażenie chęci potwierdzenia lub odrzucenia powyższych elementów; (e) potwierdzenie zamówienia zakupu i wyrażenie zgody na potwierdzenie zamówienia zakupu ze strony firmy HEALY WORLD oraz (f) wybór sposobu płatności.
2.2 W momencie przyjęcia przez firmę HEALY WORLD zamówienia produktu złożonego przez Klienta następuje zawarcie prawnie wiążącej umowy zakupu pomiędzy Klientem a HEALY WORLD.
2.3 Zamówienie produktu uważa się za przyjęte przez firmę HEALY WORLD w momencie (a) pisemnego przyjęcia zamówienia, które można wyrazić w dowolny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo i firmę HEALY WORLD lub (b) wysyłki produktu będącego przedmiotem danego zamówienia.
2.4 Firma HEALY WORLD dokłada wszelkich starań, aby zapewnić konkretny, przejrzysty i szczegółowy opis właściwości, ceny i dostępności każdego oferowanego produktu.
2.5 Wszystkie ceny produktów opublikowane oficjalnych źródłach firmy HEALY WORLD oraz na jej oficjalnej witrynie internetowej zawierają obowiązujący podatek VAT.
2.6 Firma HEALY WORLD zastrzega sobie pełne prawo do anulowania zamówienia produktu bez odszkodowania na rzecz zamawiającego, jeśli – na zasadzie wyjątku i mimo dołożenia wszelkich starań ze strony HEALY WORLD – produkt będący przedmiotem zamówienia przedstawiono w oficjalnych źródłach HEALY WORLD lub na jej oficjalnej witrynie internetowej z podaniem błędnej ceny.

3. SUBSKRYPCJA PROGRAMU CZĘSTOTLIWOŚCI HEALY

Oprócz zakupu urządzenia firmy Healy Klient może przystąpić do programu częstotliwości Healy lub zaktualizować swój program częstotliwości.
3.1 Zakres i korzystanie z subskrypcji HEALY WORLD
Program subskrypcji Healy nadaje Klientowi prawo do korzystania z programu częstotliwości i innych usług Healy (zwanych dalej „usługami”). Z subskrypcji nie mogą korzystać inne osoby ani organizacje. Firma Healy może oferować wybrane programy częstotliwości jako zakup dożywotni lub na zasadach subskrypcji miesięcznej, indywidualnie lub w postaci pakietu różnych programów. Usługi są objęte następującymi warunkami subskrypcji.
3.2 Przyjęcie subskrypcji HEALY WORLD
Klient przyjmuje warunki subskrypcji programów częstotliwości firmy Healy, składając zamówienie na subskrypcję dowolnego pakietu z wyjątkiem dożywotniego.
3.3 Czas trwania i rezygnacja z subskrypcji HEALY WORLD
Przy zakupie urządzenia Healy pierwsze 3 miesiące subskrypcji zostaną wliczone w cenę. Osobno płatna subskrypcja miesięczna rozpoczyna się pierwszego dnia trzeciego miesiąca od daty zakupu przedmiotowego urządzenia. Przy zakupie programów częstotliwości płatność zostanie naliczona dopiero w dniu zamówienia programu częstotliwości Healy aż do rezygnacji z niego. Rezygnacja jest możliwa w dowolnym momencie. W tym celu należy zalogować się do sklepu do działu „Subskrypcje”, a następnie kliknąć „zrezygnuj” w dowolnej chwili. To wystarczy, aby zrezygnować z subskrypcji, których już nie potrzebujesz z zachowaniem miesięcznego wyprzedzenia (miesiąc kalendarzowy). Nie ma znaczenia, czy Klient zgłosi rezygnację na początku, czy na końcu miesiąca. Okres rezygnacji rozpoczyna się 1. dnia miesiąca następującego po tej rezygnacji. (Przykładowo: Klient rezygnuje dnia 3. października, a jego rezygnacja zaczyna działać 1. listopada, natomiast umowa upływa 30. listopada).
3.4 Rezygnacja z subskrypcji HEALY WORLD
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Aby dotrzymać terminu odstąpienia (rezygnacji), wystarczy, że Klient prześle informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu rezygnacji, patrz poniżej paragraf 7. Jednak prawo do odstąpienia od umowy subskrypcji cyfrowej HEALY WORLD może wygasnąć, jeśli firma HEALY WORLD rozpoczęła już realizację danej subskrypcji cyfrowej po udzieleniu przez Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy (rezygnacji), a Klient potwierdził własną świadomość faktu, że wyrażenie zgody odbiera mu prawo do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem realizacji subskrypcji cyfrowej HEALY WORLD. W przypadku ogłoszenia upadłości subskrypcja zostanie przerwana, a wszystkie usługi w ramach subskrypcji częstotliwości Healy natychmiast anulowane, o ile strony nie uzgodnią inaczej w formie pisemnej.
3.5 Cena i warunki dostawy
Ceny są wyświetlane w każdym zamówieniu subskrypcji. Ceny te mogą różnić się w zależności od globalnych wskaźników cen, a Klient ma prawo do rezygnacji, jeśli nie wyraża zgody się na daną korektę cen. Płatność za program subskrypcji częstotliwości HEALY WORLD Klienta zostanie dokonana po złożeniu zamówienia online. Firma HEALY WORLD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, koszty, wydatki ani inne roszczenia Klienta lub dowolnej osoby trzeciej wynikające z zawieszenia świadczenia usług. Opłaty za programy subskrypcji częstotliwości firmy Healy należy regulować kartą kredytową przed złożeniem pierwszego zamówienia na subskrypcję częstotliwości Healy. Oferujemy płatności kartą i akceptujemy następujące karty kredytowe: VISA, Master Card, American Express, Giropay, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay oraz SOFORT. Ważna uwaga: Lista ta nie jest kompletna, a poszczególne polityki prywatności realizowane przez dostawców kart kredytowych mają zastosowanie przez cały czas dokonywania transakcji.
3.6 Stabilność działania
Programy subskrypcji częstotliwości HEALY WORLD będą dostarczane Klientowi z zachowaniem najwyższej możliwej stabilności działania, jednak firma HEALY WORLD nie ponosi odpowiedzialności za żadne awarie wywołane czynnikami, nad którymi nie ma kontroli. Awarie takie obejmują między innymi zaniki zasilania, błędy występujące w modemach, połączeniach ADSL, połączeniach telekomunikacyjnych, itp. Niezależnie od przypadku firma HEALY WORLD dąży do przywrócenia normalnego funkcjonowania jak najszybciej.
3.7 Konserwacja i utrzymanie systemu
Firma HEALY WORLD ma prawo do wprowadzania zmian funkcjonalnych w programach częstotliwości Healy na rzecz ich ulepszenia lub w inny sposób (np. przez rozwój lub aktualizację oprogramowania) bez uprzedniego powiadomienia Klienta. W niektórych sytuacjach może wyniknąć konieczność zawieszenia dostępu do programów częstotliwości, zazwyczaj w godzinach 21:00 – 6:00 czasu środkowoeuropejskiego. Powiadomienie o takim zawieszeniu Klient otrzyma z wyprzedzeniem. Firma HEALY WORLD nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki takiego zawieszenia, jeśli wysłano stosowne powiadomienie.
3.8 Prawa
Programy częstotliwości Healy pozostają w całości własnością firmy HEALY WORLD. O ile nie uzgodniono inaczej, indywidualnie przystosowane oprogramowanie do obsługi programów częstotliwości również pozostaje własnością firmy HEALY WORLD. Firma HEALY WORLD może w każdej chwili przenieść własne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na dowolną spółkę zależną, jednostkę biznesową, dowolną spółkę stowarzyszoną lub oddział. Z wyjątkiem okoliczności ujętych powyżej, prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą zostać przeniesione na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
3.9 Odpowiedzialność firmy HEALY WORLD
Firma HEALY WORLD podjęła uzasadnione działania na rzecz skutecznej ochrony programów częstotliwości przed wirusami, jednak nie udziela niniejszym żadnej gwarancji, że programy nie są zainfekowane wirusami itp. Firma Healy nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli stanie się inaczej. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Healy wyłącza wszystkie gwarancje dotyczące programów częstotliwości, wyrażone, jak i dorozumiane, w tym m.in. wszelkie dorozumiane gwarancje stosowności lub przydatności do określonego celu.
Firma HEALY WORLD nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za żadne straty lub szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio, z wyjątkiem zakresu, w którym odpowiedzialności w tym zakresie nie można zgodnie z prawem wyłączyć na mocy obowiązujących przepisów. Z wyjątkiem przypadków śmierci lub obrażeń ciała wynikających z zaniedbania firmy Healy, jej pracowników, współpracowników lub autoryzowanych przedstawicieli, dla których nie stosuje się żadne ograniczenie odpowiedzialności, odpowiedzialność firmy Healy będzie ograniczona do niższej wartości płatności dokonanych przez Klienta w okresie 12 miesięcy przed zaistnieniem zdarzenia stanowiącego podstawę przedmiotowej odpowiedzialności.
3.10 Prywatność danych i poufność
Stosuje się polityka firmy HEALY WORLD dot. prywatności danych. Firma HEALY WORLD wdrożyła niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby skutecznie zapobiec przypadkowemu lub bezprawnemu zniszczeniu, utracie lub przepadkowi informacji zapisanych w programach i aplikacjach dot. częstotliwości oraz aby zapobiec przejęciu takich informacji przez osoby nieupoważnione, wykorzystaniu ich w niewłaściwy sposób lub potraktowaniu inaczej, ale wciąż sprzecznie z polityką prywatności firmy Healy.
Firma HEALY WORLD ma obowiązek zachowania tajemnicy odnośnie do wszystkich informacji pozyskanych na temat Klienta i nie ujawni ich żadnej osobie trzeciej, z wyjątkiem okoliczności, w których będzie to wymagane przez sąd lub organ ustawodawczy, a i w tym przypadku jedynie w niezbędnym zakresie.

4. PŁATNOŚĆ

4.1 Ceny są wyświetlane w każdym zamówieniu subskrypcji. Ceny te mogą różnić się w zależności od globalnych wskaźników cen, a Klient ma prawo do rezygnacji, jeśli nie wyraża zgody się na daną korektę cen. Płatność za zamówiony produkt zostanie otrzymana w chwili składania zamówienia. W przypadku nieotrzymania pełnej płatności firma HEALY WORLD nie rozpocznie realizacji dostawy zamówionego produktu.
4.2 Ceny w euro podane na stronach poszczególnych produktów obejmują ustawowo należny podatek VAT oraz inne składniki ceny, ale nie zawierają znajdujących zastosowanie zryczałtowanych kosztów wysyłki. Cena całkowita wraz z podatkiem VAT i odpowiednimi kosztami wysyłki zostanie również wyświetlona w oknie podsumowania zamówienia przed właściwym złożeniem zamówienia.
4.3 Płatność zostanie dokonana metodą wybraną przez Klienta podczas składania zamówienia. W ten sposób Klient każdorazowo wykonuje płatność na rzecz dostawcy usług płatniczych bez zaciągania zobowiązań oczekujących.
4.4 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i not uznaniowych wyłącznie w postaci elektronicznej.

5. DOSTAWA

5.1 Zamówiony produkt dostarcza się na adres, który Klient podał firmie HEALY WORLD.
5.2 Firma HEALY WORLD zrealizuje dostawę każdego zamówionego produktu w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy zakupu lub w innym terminie uzgodnionym przez strony. Każdy inny termin dostawy podany przez firmę HEALY WORLD uważa się za niewiążący i stanowiący jedynie szacunek.
5.3 Firma HEALY WORLD zastrzega sobie prawo do niezwracania zrealizowanych przez Klienta opłat za dostawę, jeśli po wykonaniu takiej opłaty za dostawę i rozpoczęciu jej realizacji Klient zechce zmienić sposób dostawy na tańszy, na odbiór własny lub zmienić adres dostawy, a koszt takiej dostawy będzie niższy od dotychczasowo wybranej. Ponadto firma HEALY WORLD zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat dodatkowych za dostawę, jeśli po uiszczeniu opłaty Klient jednak zechce zmienić podany wcześniej adres lub sposób dostawy na droższy.
5.4 Firma HEALY WORLD zastrzega sobie pełne prawo do dostarczenia zamówionego produktu lub jego dowolnej części przed przewidywaną datą dostawy.
5.5 Ryzyko utraty lub uszkodzenia zamówionego produktu przechodzi na Klienta (a) z chwilą objęcia przez Klienta lub podaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik fizycznego posiadania przedmiotowego produktu; lub (b) z chwilą dostarczenia produktu przewoźnikowi, jeżeli przewóz produktu Klient powierzył właśnie jemu, a wybór określonego przewoźnika nie stanowił propozycji firmy HEALY WORLD, bez uszczerbku dla praw Klienta w stosunku do przewoźnika.
5.6 Bez względu na wszelkie ograniczenia dotyczące dostawy i/lub przejścia ryzyka na inną osobę, firma HEALY WORLD zachowuje prawo własności i tytuł prawny do wszystkich produktów do momentu otrzymania pełnej kwoty zapłaty za wszystkie zamówione produkty.

6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

6.1 Odpowiedzialność firmy HEALY WORLD względem Klienta za wszelkie szkody bezpośrednie ogranicza się do kwoty zafakturowanej za zamówiony produkt, z wyłączeniem szkód związanych z wadami ukrytymi produktu, utratą życia lub obrażeniami ciała Klienta lub w przypadku umyślnego i/lub rażącego zaniedbania ze strony firmy HEALY WORLD.
6.2 Firma HEALY WORLD zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania produktu przez Klienta.
6.3 HEALY WORLD zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za utratę życia lub obrażenia ciała z powodu wcześniejszych schorzeń Klienta.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1 Klient ma pełne prawo odstąpić od umowy zakupu zawartej z firmą HEALY WORLD bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni, podczas których Klient może zrezygnować z zamówienia lub odstąpić od umowy i otrzymać pełny zwrot pieniędzy.
Jednak prawo do odstąpienia od umowy subskrypcji cyfrowej HEALY WORLD może wygasnąć, jeśli firma HEALY WORLD rozpoczęła już realizację danej subskrypcji cyfrowej po udzieleniu przez Klienta wyraźnej zgody na rozpoczęcie wykonywania umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy (rezygnacji), a Klient potwierdził własną świadomość faktu, że wyrażenie zgody odbiera mu prawo do odstąpienia od umowy wraz z rozpoczęciem realizacji subskrypcji cyfrowej HEALY WORLD.
7.2 Termin na odstąpienie od umowy podany w punkcie 7.1 wygasa po upływie rzeczonego okresu, licząc od dnia otrzymania przez Klienta umowy zakupu zawierającej pouczenie w kwestii odstąpienia od umowy określone w punktach 7.1 i 7.3. Jeżeli Klient otrzymał umowę zakupu później niż w dniu dostawy, termin na odstąpienie od umowy podany w punkcie 7.1 wygasa po upływie rzeczonego okresu, licząc od dnia otrzymania przez Klienta instrukcji w kwestii odstąpienia od umowy. W rozumieniu tego punktu 7.2 data dostawy oznacza: (a) dzień, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, obejmie fizyczne posiadanie produktu, lub (b) w przypadku zamówienia przez Klienta wielu produktów w ramach jednego zamówienia, a dostarczanych osobno – kiedy to oznacza dzień, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, obejmie fizyczne posiadanie ostatniego produktu z danego zamówienia, lub (c) w przypadku dostawy produktu, na który składa się wiele partii lub sztuk – kiedy oznacza to dzień, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Klienta, obejmie fizyczne posiadanie ostatniej partii lub sztuki z danego zamówienia.
Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, prosimy zalogować się w systemie i przesłać zgłoszenie w centrum pomocy, z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz prośby o zwrot urządzenia firmy HEALY lub innego produktu HEALY. Firma zajmie się zwrotem Klienta i wyśle mu odpowiednią etykietę zwrotną. Urządzenie Healy należy bezpiecznie zapakować, nakleić etykietę zwrotną, a następnie dostarczyć paczkę do najbliższego punktu odbioru firmy DHL.
7.3 Wzór odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od tej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.
Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem towarów, przejmie towary w posiadanie.

Aby skorzystać z tego prawa do odstąpienia od umowy, należy przesłać firmie na adres
Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Holandia
E-mail: contact@healy.world
Tel.: +31 507 995 084 
wyraźne oświadczenie woli (np. w postaci pisma wysłanego pocztą zwykłą, faksem lub pocztą elektroniczną) dotyczące decyzji Klienta o odstąpieniu od tej umowy. W tym celu Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, które nie jest jednak obowiązkowe.
Aby zachować okres przeznaczony na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać stosowne oświadczenie o woli skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu, w którym prawo to przysługuje.

Skutki odstąpienia od umowy
Jeśli Klient odstąpi od tej umowy, firma zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostawy (oprócz kosztów dodatkowych wynikających z wybrania przez Klienta innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez firmę) bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od daty otrzymania przez firmę powiadomienia o odstąpieniu od umowy. Zwrot uiszczonych kwot odbywa się tą samą metodą, jaka zastosowana została w pierwotnej transakcji, chyba że firma HEALY dokonała wyraźnych innych ustaleń z Klientem; Klient nie zostanie w żadnym razie obciążony opłatą za zwrot.
Firma może odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Klient musi niezwłocznie wysłać lub odesłać firmie towar, a w każdym razie uczynić to w ciągu czternastu dni od dnia poinformowania firmy o odstąpieniu od tej umowy.
Termin zostaje dotrzymany, jeżeli Klient wyśle firmie towar przed upływem rzeczonego okresu czternastu dni.
Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Klient będzie zobowiązany zapłacić za ewentualną utratę wartości towarów, jeżeli taka utrata wartości wystąpi w wyniku traktowania przez Klienta towarów w sposób niewymagający kontroli stanu towarów, ich cech oraz funkcjonalności.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(Jeśli Klient chce odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go).
– Do Healy International B.V.Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Holandia
E-mail: contact@healy.world

Ja/my (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu
następujących towarów (*) / świadczenia następujących usług (*)
– Data zamówienia (*) / data otrzymania (*)
– Imię i nazwisko klienta(-ów)
– Adres klienta(-ów)
– Podpis klienta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)
– Data(-y)
(*) Niepotrzebne skreślić.

7.4 Jeżeli Klient użył lub zużył produkt, który stanowiłby przedmiot zwrotu po wykonaniu przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy, HEALY WORLD może wystawić fakturę na kwotę niezbędną do dostarczenia części zużywalnej, jeśli przedmiotowy produkt nie podlega odsprzedaży lub jeżeli jego cena odkupu uległa znacznemu obniżeniu z powodu faktu korzystania przez Klienta ze zwracanego produktu oraz na kwotę uiszczoną za dostawę zużytej części produktu stanowiącego przedmiot zwrotu, jeśli zwracany produkt składa się z kilku równych części.
7.5 W okresie podanym w punkcie 7.2, a przynajmniej do czasu odesłania produktu przez Klienta do firmy HEALY WORLD, Klient ma obowiązek ostrożnego obchodzenia się z produktem i jego opakowaniem. Klient może rozpakować produkt, użyć i obejrzeć go wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia jego charakteru, właściwości i działania produktu.
7.6 Klient odpowiada za obniżenie wartości produktu spowodowane obchodzeniem się z nim w sposób wykraczający poza dozwolone ramy.
7.7 W stosownym zakresie prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania, jeśli:

(a) produkt uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn po stronie Klienta,
(b) wartość produktu została znacznie obniżona w wyniku użytkowania bądź korzystania przez Klienta z produktu lub usługi,
(b) wartość produktu została znacznie obniżona w wyniku upływu czasu,
(d) produkt należy do kategorii, którą można powielać, a opakowanie zwracanego produktu zostało uszkodzone,
(e) produkt wykonano zgodnie ze specjalnym zamówieniem Klienta. Firma HEALY WORLD może ponieść dotkliwą i nieodwracalną stratę, jeżeli Klient otrzyma możliwość rezygnacji lub odstąpienia od stosownej umowy (zwanych dalej „rezygnacją z subskrypcji itp.”) oraz jeśli firma HEALY WORLD osobno poinformowała o tym Klienta odnośnie do danej transakcji i uzyskała w tym względzie pisemną zgodę Klienta.
Niezależnie od powyższego lub dowolnych innych postanowień stojących w sprzeczności z tymi warunkami i postanowieniami, punkty (b)-(d) nie mają zastosowania, a Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jeśli firma HEALY WORLD nie umieściła informacji o braku możliwości takiego odstąpienia w opakowaniu lub w inny sposób wyraźnie widoczny dla Klienta lub nie wdrożyła środka stanowiącego odstępstwo, np. dostarczenie Klientowi próbki produktu.
(f) fabrycznie opakowany i zapieczętowany produkt niepodlegający zwrotowi ze względów ochrony zdrowia lub higienicznych uległ naruszeniu, a pieczęć fabryczną zerwano po dostarczeniu,
(g) procedura dotyczy produktu, którego firma nie produkuje seryjnie i standardowo, lecz który wyprodukowała według specyfikacji Klienta na podstawie jego indywidualnego wyboru lub decyzji, lub który został w sposób oczywisty przeznaczony dla konkretnej osoby,
(h) procedura dotyczy treści cyfrowych, których nie dostarcza się na nośniku fizycznym, ale wyłącznie, gdy wykonywanie umowy rozpoczęto za wcześniejszą wyraźną zgodą Klienta, z przyjęciem przez niego do wiadomości, że w wyniku tego utraci prawo do odstąpienia od umowy.

7.8 Niezależnie od powyższego lub dowolnych innych postanowień stojących w sprzeczności z tymi warunkami i postanowieniami, jeżeli produkt lub usługa różni się od tego, co podano na etykiecie lub w reklamie lub od treści umowy zakupu, Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy w ciągu sześciu (6) miesięcy od dostarczenia takiego produktu lub usługi.

8. Gwarancja satysfakcji klienta HEALY WORLD

8.1 Produkty firmy HEALY WORLD są objęte gwarancjami, które nie mogą być wyłączone zgodnie z prawem miejscowym, a niezależni członkowie Healy World (IHWM) mają prawo do wymiany lub zwrotu pieniędzy w przypadku poważnej awarii oraz do odszkodowania z tytułu wszelkich innych możliwych do przewidzenia strat lub szkód.
8.2 Firma HEALY WORLD zapewnia gwarancję satysfakcji odnośnie do własnych produktów, która jest dostępna pod adresem http://eu.healy.shop/.
8.3 W przypadku wadliwych i uszkodzonych produktów prosimy o zapoznanie się z polityką dot. zwrotów takich produktów firmy HEALY WORLD.
8.4 Gwarancja satysfakcji klienta HEALY WORLD (w skrócie ang. „HCSG”) stanowi uzupełnienie ustawowych praw Klienta wynikających z przepisów prawa i w żaden sposób nie narusza żadnego z tych praw.
8.5 Firma HEALY WORLD zastrzega sobie pełne prawo do okresowego uchylenia lub okresowej zmiany warunków HCSG w całości lub częściowo przez powiadomienie o takich zmianach w oficjalnych źródłach firmy HEALY WORLD, w tym na swojej oficjalnej witrynie internetowej lub za pomocą innego środka w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

9. REKLAMACJE I SPORY

Klient może kierować do firmy HEALY WORLD wszelkie reklamacje związane z umową zakupu, która podlega tym warunkom i postanowieniom, korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 12.
Uwaga: Komisja Europejska oferuje platformę internetowego rozstrzygania
sporów (OS) dostępną tutaj https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Firma Healy
nie wyraża chęci ani nie jest zobowiązana do uczestnictwa w procedurze rozstrzygania sporów
przed komisją ds. arbitrażu dla klientów.

10. PRAWO WŁAŚCIWE

10.1 Sporządzanie, struktura, interpretacja i wykonalność umowy zakupu między firmą HEALY WORLD a Klientem, która podlega tym warunkom i postanowieniom, oraz wszelkie roszczenia z niej wynikające lub z nią związane podlegają prawu holenderskiemu z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.
10.2 Żadne z postanowień niniejszych warunków nie narusza praw Klienta wynikających z obowiązujących przepisów.

11. ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

W razie gdy jedno lub kilka postanowień tych warunków są lub staną się nieważne lub niebyłe, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień tychże, które zachowują pełną moc i skutek prawny.

12. DANE KONTAKTOWE

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Holandia
CEO: Beryl Gout
BTW-ID: 858024068
Nr CCI: 69816875
E-mail: contact@healy.world
Tel.: +31 507 995 084

Przewiń do góry

Choose your Country

Your Country

Europa