Algemene bepalingen en voorwaarden

van toepassing op aankopen van producten van HEALY WORLD

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aankoop van producten van HEALY WORLD via de officiële website http://eu.healy.shop/ (de “website”) geëxploiteerd door Healy International B.V. (“HEALY WORLD”). Ze vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen (i) een koper van producten van HEALY WORLD voor doeleinden buiten zijn handel, zaken, vakmanschap of professie (hierna “consument” genoemd) en (ii) HEALY WORLD als bedrijf wettelijk gevestigd en bestaand onder de Nederlandse wetgeving met vestigingsadres Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Nederland.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS), dat je hier vindt https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wij zijn noch bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

Door een order te plaatsen voor een HEALY WORLD product geef je aan onvoorwaardelijk akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.

1 Definities

Ten behoeve van deze Algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

Consument: Een consument is een natuurlijke persoon, ouder dan 18 jaar, die een wettelijke transactie afsluit met HEALY WORLD die hoofdzakeijk noch kan worden toegeschreven aan zijn commerciële, noch aan zijn onafhankelijke beroepsactiviteit (hierna “Consument” of “jij” genoemd).

HEALY WORLD product: Alle goederen en diensten geleverd door HEALY WORLD aan consumenten en Independent HEALY WORLD Members.

Independent HEALY WORLD Member: Een persoon die een product koopt, retailverkoop en bedrijfsopbouwbonussen genereert (inclusief die met verschillende rangen, niveaus, titels of betaald als titels verkregen via de Vergoedingsregeling).

Herroepingsrecht: Het recht van een consument om een overeenkomst die is afgesloten met HEALY WORLD te herroepen zoals uiteengezet in deze Algemene voorwaarden.

Koopovereenkomst: Elke overeenkomst waarbij HEALY WORLD het eigendom van een product overdraagt of van plan is over te dragen aan de consument en de consument daarvoor betaalt of van plan is te betalen inclusief elke overeenkomst betreffende zowel producten als diensten of alleen diensten.

Website: Een virtuele zakelijke omgeving van HEALY WORLD in het leven geroepen om goederen en diensten te verhandelen met gebruikmaking van informatie- en communicatiefaciliteiten om consumenten te voorzien van die goederen en diensten.

2 Aankopen

2.1 Een consument zal een bestelling plaatsen op de website op de hieronder beschreven manier of op een vergelijkbare manier, en HEALY WORLD zal de beschrijving van elk van de volgende items verstrekken op een manier die het gemakkelijke begrip van die consument bevordert: (a) zoeken en een product kiezen; b) de naam, het adres, het telefoonnummer en/of het mobiele telefoonnummer en het e-mailadres van de ontvanger invoeren; (c) de inhoud van de Algemene voorwaarden bevestigen, eventuele vergoedingen die de consument verschuldigd is voor aanvullende diensten, levering of installatie bevestigen en dat het recht van Herroeping niet kan worden uitgeoefend voor zover wettelijk toegestaan; (d) deze Algemene voorwaarden accepteren en de bevestiging of afwijzing van de hierboven genoemde items duidelijk maken; (e) de inkooporder bevestigen en instemmen met de bevestiging van de inkooporder door HEALY WORLD en (f) een betaalmethode kiezen.

2.2 Op het moment dat HEALY WORLD een productorder geplaatst door een consument accepteert, treedt er een wettelijk bindende koopovereenkomst tussen de consument en HEALY WORLD in werking.
2.3 Een productorder wordt geacht te zijn aanvaard door HEALY WORLD op het moment van ofwel (a) de schriftelijke aanvaarding van de order, die kan worden uitgedrukt via elk middel toegestaan door het toepasselijk recht en door HEALY WORLD ofwel (b) de verzending van het product dat onderwerp van de order is.
2.4 HEALY WORLD doet al het mogelijke om een specifieke, duidelijke en gedetailleerde beschrijving van de eigenschappen, prijs en beschikbaarheid van elk product aangeboden door HEALY WORLD te geven.
2.5 Alle productprijzen weergegeven in de officiële HEALY WORLD documentatie en op de officiële HEALY WORLD website zijn inclusief wettelijke btw.
2.6 HEALY WORLD behoudt zich het recht voor een productorder zonder compensatie te annuleren als bij wijze van uitzondering en ondanks de inspanningen van HEALY WORLD het product, waarop de overeenkomst van toepassing is, in de officiële HEALY WORLD documentatie of op de officiële website van HEALY WORLD met een onjuiste prijs wordt weergegeven.

3 ABONNEMENT op een HEALY FREQUENTIEPROGRAMMA

Behalve de aankoop van een Healy apparaat kun je je ook abonneren op een Healy Frequentieprogramma of dit upgraden.
3.1 Reikwijdte en gebruik van het HEALY WORLD abonnement
Het Healy Abonnementsprogramma verleent jou het recht het Healy Frequentieprogramma en andere diensten (“de diensten”) te gebruiken. Het abonnement mag niet worden gebruikt door andere personen of organisaties. We kunnen een Healy Frequentieprogramma aanbieden als levenslange aankoop of op basis van een maandabonnement, individueel of als pakket met verschillende programma’s. Op de diensten zijn onderstaande abonnementsvoorwaarden van toepassing.
3.2 Aanvaarding van het HEALY WORLD abonnement
De Healy abonnementsvoorwaarden voor de Healy Frequentieprogramma’s worden door jou geaccepteerd door het plaatsen van een abonnementsorder voor alle pakketten buiten het levensduurpakket.
3.3 Duur en opzegging van het HEALY WORLD abonnement
Aankopen van een Healy apparaat zijn inclusief 3 maanden abonnement. Het afzonderlijk te betalen maandelijkse abonnement loopt vanaf de datum die begint in de derde maand na de aankoop van je apparaat. Bij aankoop van Frequentie programma’s alleen is betaling verschuldigd vanaf de datum van je order van het Healy Frequentieprogramma tot je herroeping. Herroeping is op elk moment mogelijk. Meld je aan bij de webshop in het gedeelte “Abonnementen”, klik gewoon op “herroepen” wanneer je dat wilt en herroep de abonnementen die je niet langer wilt met 1 maand opzegtermijn. Het maakt niet uit of je aan het begin of het eind van de maand opzegt. De herroepingsperiode begint op de 1e van de maand die volgt op je opzegging. (Voorbeeld: je zegt op 3 oktober op, je herroeping begint dan op 1 november en de overeenkomst eindigt op 30 november).
3.4 Opzegging van het HEALY WORLD abonnement
De consument heeft het recht deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen. Om te voldoen aan de herroepingsdeadline is het voldoende als je een bericht stuurt met de mededeling dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht voordat de herroepingsperiode afloopt, zie punt 7 hieronder. Het recht op herroeping van je digitale HEALY WORLD abonnement kan echter komen te vervallen als HEALY WORLD is begonnen met de uitvoering van het abonnement nadat de consument nadrukkelijk heeft aangegeven in te stemmen met de uitvoering van het contract voor afloop van de periode van herroeping en de consument heeft bevestigd dat hij weet dat hij met zijn toestemming het recht op herroeping verliest bij het begin van de uitvoering van het digitale HEALY WORLD abonnement. In geval van je faillissement zal het abonnement worden beëindigd en alle Healy Frequentieabonnementsdiensten zullen ook onmiddellijk worden beëindigd, tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen door de partijen.
3.5 Prijs en betalingsvoorwaarden
De prijzen worden weergegeven in elke abonnementsorder. Deze prijzen kunnen variëren als gevolg van wereldwijde prijsindexen en je hebt het recht op herroeping als je het niet eens bent met de prijsaanpassing. Betaling van je HEALY WORLD Frequentieabonnementsprogramma moet plaatsvinden bij je online bestelling. HEALY WORLD is niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen van jou of een derde resulterend uit het niet verlenen van diensten. Kosten voor de Healy Frequentieabonnementsprogramma’s moeten worden betaald via een creditcard en voorafgaand aan de eerste Healy Frequentieabonnementsorder. Wij bieden en accepteren creditcards van VISA, Master Card, American Express, Giropay, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay en SOFORT. Belangrijke mededeling: De lijst is niet compleet en op transacties zijn te allen tijde de afzonderlijke privacybepalingen van de kaartaanbieders van toepassing.
3.6 Stabiele werking
HEALY WORLD Frequentie abonnementsprogramma’s worden geleverd met de hoogst mogelijke graad van stabiele werking maar HEALY WORLD is niet verantwoordelijk voor storingen door factoren waarop zij geen invloed heeft. Zulke storingen omvatten maar zijn niet beperkt tot elektrische storingen, fouten die optreden in het modem, ADSL-verbindingen, telecommunicatieverbindingen of iets vergelijkbaars. In alle gevallen streeft HEALY WORLD ernaar de normale situatie zo snel mogelijk te herstellen.
3.7 Onderhoud van het systeem
HEALY WORLD mag zonder voorafgaande aankondiging operationele wijzigingen aanbrengen aan de Healy Frequentieprogramma’s ter verbetering of anderszins (bijvoorbeeld door software te ontwikkelen of te updaten). In sommige omstandigheden kan het nodig zijn toegang tot de Frequentieprogramma’s tijdelijk te onderbreken, normaal gesproken tussen 21:00 u en 06:00 u CET. Deze onderbrekingen worden altijd vooraf gemeld. HEALY WORLD is niet verantwoordelijk voor enige consequentie van een dergelijke onderbrekingstijd, wanneer daar melding van is gedaan.
3.8 Rechten
De Healy Frequentieprogramma’s blijven volledig eigendom van HEALY WORLD. Individueel aangepaste Frequentieprogrammasoftware blijft ook eigendom van HEALY WORLD, tenzij anders aangegeven. HEALY WORLD kan te allen tijde zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst overdragen aan een economisch gelieerde dochteronderneming of bedrijfseenheid of een van hun gelieerde vennootschappen of divisies. Behalve zoals hierboven aangegeven mogen de rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet worden overgedragen naar een derde zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
3.9 Aansprakelijkheid van HEALY WORLD
HEALY WORLD heeft redelijke maatregelen genomen om te waarborgen dat de Frequentieprogramma’s virusvrij zijn, maar kan niet garanderen dat de programma’s vrij zijn van besmetting met virussen enz., en Healy kan niet aansprakelijk worden gesteld als dit het geval is. Voor zover wettelijk toegestaan wijst Healy elke vorm van garantie met betrekking tot de Frequentieprogramma’s af, hetzij nadrukkelijk of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garantie van geschiktheid of passendheid voor persoonlijke doelen.
HEALY WORLD is niet aansprakelijk jegens de consument voor enig verlies of schade die direct of indirect ontstaat, behalve voor zover deze aansprakelijkheid volgens de toepasselijke wetgeving niet rechtmatig kan worden uitgesloten. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Healy, zijn werknemers of bevoegde vertegenwoordigers, waarvoor geen beperking van toepassing is, zal de aansprakelijkheid van Healy beperkt zijn tot het laagste van de waarde van de betalingen die door jou werden gedaan voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan het voorval dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.
3.10 Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
Het privacybeleid van HEALY WORLD is van toepassing. HEALY WORLD heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om te voorkomen dat informatie opgeslagen door de Frequentieprogramma’en apps per ongeluk of illegaal wordt vernietigd, verloren gaat of wordt verwijderd en om te voorkomen dat dergelijke informatie in handen van een onbevoegde partij terechtkomt, misbruikt wordt of anderszins wordt behandeld op een manier die in strijd is met het privacybeleid van Healy.
HEALY WORLD is gebonden aan geheimhouding met betrekking tot alle informatie verkregen over jou en zal deze informatie niet openbaarmaken aan derden behalve als dit vereist is voor een rechtbank of regelgevende autoriteit en dan uitsluitend voor zover nodig.

4 BETALING

4.1 De prijzen worden weergegeven in elke abonnementsorder. Deze prijzen kunnen variëren als gevolg van wereldwijde prijsindexen en je hebt het recht op herroeping als je het niet eens bent met de prijsaanpassing. Betaling van een productorder moet plaatsvinden op het moment van bestellen. Tot de volledige betaling is gedaan zal HEALY WORLD niet beginnen met de levering van een productorder.
4.2 De prijzen in euro’s als vermeld op de productpagina’s zijn inclusief wettelijke btw en andere prijsonderdelen en exclusief de respectievelijke vaste verzendkosten. De totaalprijs van de door jou bestelde producten inclusief btw en van toepassing zijnde verzendkosten zal ook worden weergegeven op het bestelscherm voordat je de bestelling plaatst.
4.3 Betaling vindt plaats via de door jou gekozen betalingsmethode. Door dit te doen betaal je telkens met schuldverlossend effect aan de betalingsdienstaanbieder.
4.4 Je stemt ermee in dat je facturen en creditnota’s uitsluitend in elektronische vorm ontvangt.

5 LEVERING

5.1 En productorder wordt geleverd op het adres dat de consument heeft opgegeven aan HEALY WORLD.
5.2 HEALY WORLD zal de productorder uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de koopovereenkomst leveren, of op enig ander door beide partijen overeengekomen moment. Ieder ander door HEALY WORLD genoemd tijdstip van levering zal uitsluitend worden beschouwd als een niet-bindende schatting.
5.3 HEALY WORLD behoudt zich het recht voor verzendkosten betaald door de consument niet terug te betalen als de consument daarna de leveringsmethode wil wijzigen in een goedkopere leveringsoptie of door het product af te halen of te laten bezorgen op een ander afleveradres, waarvan de kosten lager zijn, nadat de verzendkosten zijn betaald en de bestelling is verzonden. HEALY WORLD behoudt zich tevens het recht voor additonele verzendkosten in rekening te brengen als de consument daarna het eerder opgegeven adres wenst te veranderen of voor een duurdere leveringsmethode kiest.
5.4 HEALY WORLD behoudt zich het volledige recht voor een productorder of enig deel daarvan eerder te leveren dan de geschatte leverdatum.
5.5 Het risico van verlies of schade aan het product dat onderwerp van een bestelling is gaat over op de consument (a) als de consument of een derde aangewezen door de consument en anders dan de vervoerder het fysieke eigendom van het product heeft verkregen; of (b) bij levering van het product aan de vervoerder als de vervoerder door de consument is aangewezen het product te vervoeren en die optie niet is aangeboden door HEALY WORLD, onverminderd het recht van de consument jegens de vervoerder.
5.6 Niettegenstaande eventuele beperkingen bij levering en/of overgaan van het risico zal HEALY WORLD het eigendom van en het eigendomsrecht op het product behouden totdat HEALY WORLD de volledige betaling voor alle producten in de bestelling heeft ontvangen.

6 AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De aansprakelijkheid van HEALY WORLD jegens de consument voor enige directe schade is beperkt tot het factuurbedrag van de bestelling, behalve in geval van schade gerelateerd aan verborgen gebreken van het product, overlijden of lichamelijk letsel van de consument of in geval van opzettelijke en/of grove nalatigheid van de zijde van HEALY WORLD.
6.2 HEALY WORLD is niet verantwoordelijk voor enige schade resulterend uit onjuist gebruik van het product door de consument.
6.3 HEALY WORLD is niet verantwoordelijk voor overlijden of lichamelijk letsel als gevolg van vooraf bestaande medische condities van de consument.

7 HERROEPINGSRECHT

7.1 De consument heeft het volledige recht de koopovereenkomst met HEALY WORLD binnen veertien (14) dagen te herroepen zonder opgaaf van redenen, gedurende welke periode de consument een order of overeenkomst kan herroepen en zijn geld volledig krijgt terugbetaald.
Het recht op herroeping van je digitale HEALY WORLD abonnement kan echter komen te vervallen als HEALY WORLD is begonnen met de uitvoering van het abonnement nadat de consument nadrukkelijk heeft aangegeven in te stemmen met de uitvoering van het contract voor afloop van de periode van herroeping en de consument heeft bevestigd dat hij weet dat hij met zijn toestemming het recht op herroeping verliest bij het begin van de uitvoering van het digitale HEALY WORLD abonnement.
7.2 De periode van herroeping, uiteengezet bij punt 7.1 verloopt na de periode vanaf de datum waarop de consument een kopie van de koopovereenkomst heeft ontvangen met daarin de instructies voor herroeping als uiteengezet bij punt 7.1 en 7.3. Als de kopie van de koopovereenkomst later dan de leverdatum wordt ontvangen, loopt de periode van herroeping als uiteengezet bij punt 7.1 af na de periode van de ontvangst door de consument van de instructie voor herroeping. Voor de toepassing van punt 7.2. betekent de datum van levering: (a) de dag waarop de consument of een derde anders dan de vervoerder en aangewezen door de consument het fysieke eigendom van het product verkrijgt, of (b) in het geval dat er meerdere producten in een bestelling zijn geplaatst door de consument maar die afzonderlijk geleverd worden, de dag waarop de consument of een derde anders dan de vervoerder en aangewezen door de consument het fysieke eigendom van het laatste product verkrijgt, of (c) in geval van levering van een product bestaande uit meerdere partijen of delen, de dag waarop de consument of een derde anders dan de vervoerder het fysieke eigendom verkrijgt van de laatste partij of het laatste onderdeel.
Om gebruik te maken van je herroepingsrecht log je in en dien je een ticket in bij het Support Center met daarin je naam, e-mailadres, telefoonnummer en retourverzoek voor een HEALY apparaat of enig ander HEALY product. Wij nemen je retour in behandeling en sturen je een retourlabel. Pak je Healy apparaat zorgvuldig in, plak het label op het pakket en breng het naar het dichtstbijzijnde DHL-servicepunt.
7.3 Voorbeeldherroepingsformulier

Herroepingsrecht

Je hebt het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.
De periode van herroeping is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, anders dan de vervoerder, de goederen heeft ontvangen of in ontvangst genomen.

Om aanspraak te maken op je herroepingsrecht moet je ons
Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland
E-mail: contact@healy.world
Telefoon: +31 507 995 084 
het volgende sturen door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of mail) over je beslissing deze overeenkomst te herroepen. Je kunt daarvoor het standaardherroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.
Om te voldoen aan de herroepingsperiode is het voldoende ons te melden dat je binnen veertien dagen gebruikmaakt van je recht op herroeping.

Consequenties van de herroeping
Als je deze overeenkomst herroept betalen wij je alle betalingen die wij van je hebben ontvangen terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van additionele kosten voortvloeiend uit het feit dat je een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en op zijn laatst binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij een melding van je hebben gekregen dat je de overeenkomst wilt herroepen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders met jou overeengekomen; je hoeft in geen enkel geval voor deze terugbetaling te betalen.
We kunnen terugbetaling weigeren tot op het moment dat wij de goederen terug hebben of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.
Je moet de goederen zonder onnodige vertraging retourneren en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop je ons hebt gemeld dat je de overeenkomst met ons wilt herroepen.
Je houdt je aan de deadline als je de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien dagen is verstreken.
De directe retourkosten zijn voor jouw rekening.
Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van jouw omgang met de goederen op een manier die niet nodig is voor inspectie van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeldherroepingsformulier
(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
– Aan Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederland
E-mail: contact@healy.world

Hierbij annuleer ik/annuleren wij (*) de overeenkomst afgesloten door mij/ons (*) voor de aankoop van de
volgende goederen (*),/het verlenen van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van schriftelijke correspondentie)
– Datums
(*) Verwijderen indien niet van toepassing.

7.4 Als een consument het product dat na uitoefening van het herroepingsrecht zou worden teruggezonden, heeft gebruikt of verbruikt, kan HEALY WORLD de kosten nodig voor de levering van een verbruiksonderdeel in rekening brengen als het geretourneerde product niet opnieuw kan worden verkocht of de waarde van het product aanzienlijk is gedaald vanwege het gebruik van het teruggezonden product door de consument en het bedrag dat is betaald voor de levering van een verbruiksonderdeel van het geretourneerde product als dit bestaat uit meerdere gelijke delen.
7.5 Gedurende de periode als gemeld bij punt 7.2 en in elk ander geval is de consument, totdat hij het product terugstuurt naar HEALY WORLD, verplicht het product en de verpakking zorgvuldig te behandelen. De consument mag het product alleen uitpakken, gebruiken en inspecteren voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
7.6 De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als gevolg van de manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan.
7.7 Voor zover van toepassing geldt het herroepingsrecht niet als:

(a) het product is beschadigd of vernietigd door een oorzaak die toe te schrijven is aan de consument;
(b) de waarde van het product aanmerkelijk is verminderd als gevolg van het gebruik of verbruik van het product of de dienst door de consument;
(c) de waarde van het product aanmerkelijk is verminderd als gevolg van het verstrijken van de tijd;
d) het product een soort product is dat gereproduceerd kan worden en de verpakking van het geretourneerde product is beschadigd;
e) het product speciaal is geproduceerd volgens de bestelling van de consument. HEALY WORLD kan ernstig en onomkeerbaar verlies lijden als de consument wordt toegestaan de relevante overeenkomst te herroepen (hierna “herroeping van abonnement enz.” genoemd) en als HEALY WORLD de consument hierover met betrekking tot relevante transactie afzonderlijk heeft geïnformeerd, en de schriftelijke toestemming daarvoor van de consument heeft ontvangen.
Niettegenstaande het voorgaande of al het andere in strijd met deze Algemene voorwaarden, paragraaf (b)~(d) zullen niet van toepassing zijn en de consument mag zijn recht op herroeping uitoefenen als HEALY WORLD niet in de verpakking heeft aangegeven dat de consument niet mag herroepen of anderszins heeft nagelaten dit te melden op een manier die duidelijk zichtbaar is voor de consument of geen afwijkende maatregelen heeft genomen door bijvoorbeeld een monster van het product te leveren.
(f) een geseald product dat niet kan worden geretourneerd vanwege gezondheidsbescherming of om hygiënische redenen aangetast is en het seal is verbroken na aflevering;
(g) een product is aangetast dat niet is voorgefabriceerd maar gemaakt volgens de specificaties van de consument op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of dat duidelijk bedoeld is voor een specifiek persoon;
(h) een digitale inhoud is aangetast die niet is geleverd op een tastbaar medium maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de consument en de wetenschap van de consument dat hij daardoor zijn recht op herroeping verliest.

7.8 Niettegenstaande het voorgaande of al het andere in strijd met deze Algemene voorwaarden, als een product of dienst afwijkt van wat er op het etiket staat of waarvoor is geadverteerd of van de inhoud van de koopovereenkomst, kan een consument zijn recht op herroeping uitoefenen binnen zes (6) maanden na levering van dat product of de dienst.

8 HEALY WORLD consumenttevredenheidsgarantie

8.1 De producten van HEALY WORLD worden geleverd met garanties die volgens de plaatselijke wetgeving niet kunnen worden uitgesloten en IHWM’s hebben recht op vervanging of terugbetaling bij een ernstig defect en op vergoeding van alle andere redelijkerwijs voorzienbare verliezen of schade.
8.2 HEALY WORLD biedt een tevredenheidsgarantie met betrekking tot HEALY WORLD producten die je vindt op http://eu.healy.shop/.
8.3 Raadpleeg voor defecte en beschadigde producten het HEALY WORLD Retourbeleid voor defecte of beschadigde producten.
8.4 De HEALY WORLD consumenttevredenheidsgarantie is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en laat deze rechten geheel onverlet.
8.5 HEALY WORLD behoudt zich het volledige recht voor de HEALY WORLD consumenttevredenheidsgarantie in te trekken of de voorwaarden te wijzigen, in zijn geheel of deels, van tijd tot tijd, voor zover wettelijk toegestaan, door deze wijzingen te melden in de officiële HEALY WORLD documentatie of op de officiële HEALY WORLD website of door enig ander wettelijk toegestaan mechanisme.

9 KLACHTEN EN GESCHILLEN

De consument mag altijd een klacht indienen bij HEALY WORLD met betrekking tot een koopovereenkomst waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, met gebruikmaking van de contactgegevens als vermeld bij punt 12.
Let op: de Europese Commissie heeft een platform voor online geschillen-
beslechting (OS), dat je vindt op https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Wij zijn
noch bereid, noch verplicht deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een
consumentenarbitragecommissie.

10 TOEPASSELIJK RECHT

10.1 De formatie, constructie, interpretatie en uitvoerbaarheid van een koopovereenkomst tussen HEALY WORLD en een consument waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn en alle vorderingen voortvloeiend uit of gerelateerd aan een dergelijke overeenkomst vallen onder Nederlands recht met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties betreffende overeenkomsten voor de internationale verkoop van goederen en internationaal privaatrecht.
10.2 Niets in deze Algemene voorwaarden zal afbreuk doen aan de rechten van de consument volgens de dwingende bepalingen van het toepasselijk recht.

11 SCHEIDBAARHEID

Als één of meer bepalingen van deze Algemene voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, worden de andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden niet aangetast, maar blijven zij onverminderd van kracht.

12 CONTACTGEGEVENS

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland
CEO: Beryl Gout
Btw-nr.: 858024068
CCI-nr.: 69816875
E-mail: contact@healy.world
Telefoon: +31 507 995 084

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa