Laatste wijziging Privacybeleid op: 16 september 2019

Onderstaand vind u informatie over welke gegevens worden verzameld bij uw bezoek aan en/of gebruik van onze website https://www.healy.shop/de/ en hoe deze gegevens worden gebruikt, verwerkt en/of doorgegeven.

De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Wet gegevensbescherming is:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Phone: +31 507 995 084

(hierna: HEALY)

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is:

SBS Data Protect GmbH

vertegenwoordigd door haar algemeen-directeur, de heer Thilo Noack

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

De klant dient de functionaris gegevensbescherming te contacteren om de in deze privacyverklaring uiteengezette rechten uit te oefenen en bij vragen over het gebruik, verza-melen en verwerken van persoonsgegevens.

HEALY zal, als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming, ernaar streven om de persoonsgegevens en privacy van haar klanten te beschermen en dergelijke informatie als vertrouwelijk beschouwen. Persoonsgegevens worden ver-zameld, opgeslagen, gewijzigd, overgedragen, geblokkeerd, gewist en gebruikt in overeenstemming met toepasselijke wettelijke bepalingen, met name die van de Algemene veror-dening gegevensbescherming (AVG).

HEALY voorziet in technische en organisatorische maatrege-len om de gegevens van klanten te beschermen tegen onbe-voegde toegang, onbedoelde of opzettelijke manipulatie of verlies.

Wij zijn wettelijk verplicht om persoonsgegevens rechtmatig, billijk en op een doorzichtige manier te verwerken jegens de betrokkene (“rechtmatigheid, billijkheid en transparantie”).

Om dit te kunnen waarborgen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities van termen die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

1. Persoonsgegevens

“Persoonsgegevens”: alle informatie over een geïdentificeer-de of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlij-ke persoon.

2. Verwerking

“Verwerking”: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geauto-matiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, op-vragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

3. Beperken van de verwerking

“Beperken van de verwerking”: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

4. Profilering

Definitie van gebruikte termen

“Profilering”: elke vorm van geautomatiseerde verwer-king van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouw-baarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

5. Pseudonimisering

“Pseudonimisering”: het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat er aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en tech – nische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

6. Bestandssysteem

“Bestandssysteem”: elk gestructureerd geheel van per-soonsgegevens die volgens bepaalde criteria toegankelijk zijn, ongeacht of dit gecentraliseerd of gedecentraliseerd is dan wel op een functionele of geografische manier is verspreid.

7. Verwerkingsverantwoordelijke

“Verwerkingsverantwoordelijke”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgege-vens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de midde-len voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie

de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

8. Verwerker

“Verwerker”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

9. Ontvanger

“Ontvanger”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk per-soonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig het Unierecht of het lidstatelijke recht gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

10. Derde

“Derde”: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoor-delijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

11. Toestemming

“Toestemming” van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbel-zinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Rechtmatigheid van de verwerking

Verwerking geldt uitsluitend als rechtmatig indien er een rechtsgrond voor de verwerking aanwezig is. Op grond van art. 6, lid 1, punt a) – f) AVG kunnen met name de volgende redenen als rechtsgrondslag dienen:

a. de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

b. de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van

een overeenkomst maatregelen te nemen;

c. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverant-woordelijke rust;

d. de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;

e. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen;

f. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkings-verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Stand 12/2018

Informatie over de verzameling van persoonsgegevens

Hieronder informeren wij u over de verzameling van per-soonsgegevens tijdens het gebruik van onze website. Onder persoonsgegevens worden bijv. naam, adres, e-mailadres-sen en gebruikersgedrag verstaan.

Par. 1 Verzameling van persoonsgegevens tijdens een bezoek aan onze website

Als de website uitsluitend wordt bezocht om informatie te verkrijgen, verzamelt HEALY uitsluitend de persoonsgege – vens die door de browser van de klant naar de server van HEALY worden verzonden. Als de gebruiker de HEALY-website wil bekijken, verzamelt HEALY gegevens die om technische redenen nodig zijn om de gebruiker de website te kunnen laten zien en om stabiliteit en veiligheid te waarbor-gen:

· Plaats van informatieverzoek

· IP-adres

· datum en tijdstip van de aanvraag

· tijdsverschil ten opzichte van GMT

· inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)

· toegangsstatus/HTTP-statuscode

· overgedragen hoeveelheid gegevens per geval

· website vanaf welke de aanvraag wordt verzonden

· browser

· besturingssysteem en interface

· taal en versie browsersoftware

Na een technische beoordeling worden deze gegevens meteen verwijderd. Op grond van art. 6, lid 1, punt f) AVG worden deze gegevens verzameld ter bescherming van onze rechtmatige zwaarder wegende belangen in de correcte weergave van onze website in het kader van een afweging van belangen, en ter naleving van de elementaire EU-regelgeving inzake gegevensbescherming ten aanzien van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Par. 2 Gebruik van cookies

Naast de hierboven genoemde gegevens worden op uw computer cookies of soortgelijke technologieën, zoals pixels (hierna “cookies”) geplaatst wanneer u onze website gebruikt en bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw eindapparaat op uw computer worden opgeslagen waarin bepaalde informatie of beeldbestanden zoals pixels worden bewaard. De eerstvolgende keer dat u onze website via hetzelfde eindapparaat bezoekt, wordt de in de cookies opgeslagen informatie teruggestuurd naar onze website (“ei-gen cookie”) of naar een andere website waartoe de cookie behoort (“cookie van derden”).

Desbetreffende website herkent aan de hand van de opgeslagen en teruggestuurde informatie dat u de website reeds eerder hebt bezocht met de browser op uw eindap-paraat. Wij gebruiken deze informatie om de website voor u optimaal te ontwerpen en weer te geven op grond van uw voorkeuren. Alleen de cookie zelf op uw eindapparaat wordt geïdentificeerd. Verdere persoonsgegevens worden alleen opgeslagen met uw uitdrukkelijke toestemming of wanneer dit van essentieel belang is om de geboden en door u opge-vraagde dienst te kunnen gebruiken.

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder nader worden toegelicht:

· Essentiële cookies (type a)

· Functionele cookies en prestatiecookies (type b)

· Cookies waarvoor toestemming vereist is (type c)

Voor elk van de door ons gebruikte tools informeren wij u per geval welk type cookies wordt geplaatst en gebruikt.
(1) Essentiële cookies (type a)

Cookies die essentieel zijn, waarborgen functies zonder welke u onze internetpagina’s niet naar behoren kunt gebrui-ken. Deze cookies worden uitsluitend door onszelf gebruikt en zijn daarom eigen cookies. Dit wil zeggen dat alle in de cookies opgeslagen informatie naar onze website wordt teruggestuurd.

Essentiële cookies zijn bijvoorbeeld bedoeld om te zorgen dat u als aangemelde gebruiker altijd aangemeld blijft bij het bezoeken van diverse onderliggende pagina’s van onze web-site en dus uw aanmeldingsgegevens niet telkens opnieuw hoeft in te voeren bij het opvragen van een nieuwe pagina.

Het gebruik van essentiële cookies op onze website is mogelijk zonder uw toestemming. Om deze reden kunnen essentiële cookies niet afzonderlijk worden in- of uitgescha-keld. U kunt echter wel op elk gewenst moment cookies in uw browser uitschakelen (zie hieronder).

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

(2) Functionele cookies en prestatiecookies (type b)

Functionele cookies stellen onze website in staat om informatie op te slaan die al is ingevoerd (zoals geregistreer-de naam of taalkeuze) en om u op basis van die informatie betere of gepersonaliseerde functies te kunnen bieden. Met deze cookies wordt alleen anonieme informatie verzameld en opgeslagen, waardoor het niet mogelijk is om uw bezoek aan andere websites te volgen.

Met prestatiecookies wordt informatie verzameld over hoe u onze websites gebruikt, zodat wij deze kunnen verfraaien en de inhoud en functies ervan kunnen verbeteren. Zo stellen deze cookies ons bijvoorbeeld in staat om te bepalen of

en welke onderliggende pagina’s van onze website worden bezocht en in welke inhoud gebruikers met name zijn geïnteresseerd. In het bijzonder het volgende leggen wij vast: het aantal bezoeken aan een pagina, het aantal bekeken onderliggende pagina’s, de duur van het bezoek aan onze website, de volgorde waarin de pagina’s worden bezocht, welke zoektermen u naar ons hebben geleid, het land, de re-gio en, indien van toepassing, de stad vanwaar onze website is bezocht, en het aandeel mobiele apparaten waarmee onze website wordt bezocht. We registreren eveneens bewegin-gen, “clicks” en scrolgedrag met de computermuis om inzicht te krijgen in de vraag in welke delen van onze website gebrui-kers met name geïnteresseerd zijn. Vervolgens kunnen wij de inhoud van onze website specifieker afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en ons aanbod optimali-seren. Het IP-adres van uw computer, dat om technische redenen wordt verzonden, wordt automatisch geanonimi-seerd en stelt ons niet in staat om conclusies aangaande de afzonderlijke gebruiker te trekken.

U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het gebruik van functionele cookies en prestatiecookies door de cookie-instellingen op uw apparaat dienovereenkomstig te wijzigen.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

(3) Cookies waarvoor toestemming vereist is (type c)

Cookies die noch essentiële (type a) noch functionele cookies of prestatiecookies (type b) zijn, worden alleen gebruikt nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. Wij behouden ons het recht voor om ook informatie te gebruiken die wij hebben verkregen via cookies op basis van een anonieme analyse van het gedrag van bezoekers aan onze websites zodat wij u specifieke advertenties voor onze producten op onze eigen websites kunnen tonen. Wij menen dat u als gebruiker hiervan zult profiteren doordat wij adver-tenties en inhoud laten zien op basis van uw bladergedrag, waarvan wij menen dat die op uw interesses aansluiten en u daardoor minder willekeurige advertenties of inhoud van minder belang voor u te zien krijgt.

Marketingcookies zijn afkomstig van externe reclamebedrij-ven (cookies van derden) en worden gebruikt om informatie te verzamelen over de websites die door gebruikers worden bezocht, om zo doelgroepgerichte reclame voor de gebrui-ker mogelijk te maken.

Opt-out voor marketingcookies

U kunt cookies die worden gebruikt voor online-adverteren beheren via tools die in vele landen worden ontwikkeld
in het kader van zelfreguleringsprogramma’s, zoals het Amerikaanse https://www.aboutads.info/choices/ of het

Europese http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.
U kunt uw toestemming voor deze cookies op elk gewenst moment intrekken voor alle toekomstige marketingcookies. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt a) AVG.

(4) Beheer en verwijdering van alle cookies

Daarnaast kunt u uw internetbrowser zo instellen dat de opslag van cookies op uw eindapparaat in het algemeen wordt verhinderd, of dat u telkens wordt gevraagd om toe-stemming voor het plaatsen van cookies. Zodra de cookies zijn geplaatst, kunt u deze ook op elk gewenst moment verwijderen. Hoe dit allemaal precies werkt, kunt u lezen in de Help-functie van uw browser.

U dient wel te beseffen dat een algemene uitschakeling van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van onze website.

Par. 3 Serverlogbestanden

U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informa-tie te verstrekken. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens verzonden naar ons of naar onze webhost/IT-dienstverlener via uw internetbrowser en opgeslagen in loggegevens (zogeheten serverlogbestanden). Deze opgeslagen gegevens omvatten onder meer de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van het be-zoek, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende aanbieder.

Deze verwerking vindt plaats op basis van art. 6, lid 1, punt

f) AVG vanwege het rechtmatige belang in het waarborgen van een probleemloze werking van onze website en het verbeteren van onze dienstverlening.

Par. 4 Verzameling en gebruik van persoonsgegevens bij verzoeken om contactopname

Wanneer u via e-mail of het contactformulier contact opneemt met HEALY, slaat HEALY de door u verstrekte

gegevens (uw e- mailadres, indien van toepassing uw voor- en achternaam) op zodat wij u kunnen beantwoorden. HEALY verwijdert de in verband hiermee verzamelde gegevens zodra ze niet langer hoeven te worden bewaard, bijv. zodra u vraag is behandeld. In overige gevallen is de verwerking beperkt in het geval van een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt a) AVG in samenhang met de door de klanten verstrekte toestemming.

Par. 5 Verzameling van persoonsgegevens na contractslui-ting en betaling

Als klanten producten bestellen, worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen tijdens de registratie die voor een bestelling vereist is:
1. aanspreekvorm

2. naam

3. adres

4. telefoonnummer

5. e-mailadres

6. mits van toepassing, afwijkend afleveradres,

7. creditcard-, bank-, en automatische-incassogegevens

HEALY gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de communicatie met de klanten die in dit verband nodig is. Dit omvat het voorberei-den, sluiten en verwerken van de overeenkomst, garanties en, indien nodig, de beëindiging van de overeenkomst. De gegevens blijven opgeslagen totdat de uitvoering van de overeenkomst is voltooid. In het geval van commerciële en wettelijke bewaartermijnen kunnen de gegevens maximaal

10 jaar lang worden bewaard.

De verwerking van deze gegevens vind plaats voor het uitvoeren van een overeenkomst, op grondslag van art. 6, lid 1, regel 1 punt b AVG. De rechtsgrondslag voor de opslag van gegevens ten behoeve van fiscale en commerciële doelein-den is de naleving van de wet op grond van art. 6, lid 1, punt c) AVG.

Par. 6 Gegevensoverdracht

HEALY maakt persoonsgegevens van klanten alleen bekend voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien dit nodig is in het kader van de rechtmatige belangen van HEALY. HEALY maakt gebruik van externe dienstverleners (verwerkers) voor de uitvoering van de overeenkomst. Om de persoonsgegevens van klanten te beschermen, zijn er afzonderlijke overeenkomsten met de dienstverleners inzake gegevensverwerking gesloten.
Om de levering te kunnen uitvoeren, worden voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klant doorgegeven aan de bezorgdienst. Deze gegevens wor-den overgedragen voor het uitvoeren van de overeenkomst met u als klant. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt b) AVG.

Om de betaling te kunnen verwerken worden de betaal-gegevens van de klant, te weten voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, doorgegeven aan de betaalprovider. Deze gegevensverwerking vindt plaats voor het uitvoeren van de overeenkomst met u als klant en/of op grond van de door u verstrekte toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt a) of punt b) AVG.
Wij gebruiken het CRM en merchandise management sys-teem van TimeWaver Home GmbH voor het verwerken van overeenkomsten als onderdeel van de verwerking. Voor dit doeleinde worden de persoonsgegevens die zijn verzameld als onderdeel van de bestelling, doorgegeven aan Zoho Corporation Pvt. Ltd. / Datacenter Europe. De rechtsgrond-slag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG.

Par. 7 Gebruik van de gegevens voor marketingdoeleinden, nieuwsbrief

HEALY zal de persoonlijke klantgegevens uitsluitend gebruiken om een nieuwsbrief te verzenden na voorgaande toestemming door de klant voor dit gebruiksdoel.

De enige informatie die vereist is om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, is het emailadres. Het voorzien van uitgebreidere, specifiek gekenmerkte, gegevens is vrijwillig; met behulp van deze gegevens kunnen klanten persoonlijk worden aangesproken. Na de bevestiging slaat HEALY het emailadres van de klant op met het doeleinde de nieuwsbrief te verzenden.

De klant kan zijn toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen op elk moment herroepen en zich afmelden voor de nieuwsbrief. De klant kan de herroeping van zijn toestemming kenbaar maken door de link in elke email van de nieuwsbrief te volgen of door een email aan contact@healy.world te sturen.

Deze gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van de door de klant verleende toestemming; de rechtsgrondslag is art. 6(1) regel 1 punt a AVG.

Par. 8 Gebruik van externe tools

Op onze website zijn diverse tools van verschillende bedrij-ven geïntegreerd, die ons in staat stellen om uw gedrag te evalueren of links naar andere websites te creëren. Om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn er met de hieronder vermelde bedrijven afzonderlijke overeenkomsten inzake gegevensverwerking gesloten.

Wij werken samen met de volgende aanbieders van dien-sten:

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een weba-nalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de betreffen-de website wordt doorgaans verstuurd naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Als echter IP-anonimisatie op de betreffende website is ingescha-keld, zal binnen de Europese Unie en in de Europese Economische Ruimte Google uw IP-adres afkorten alvorens deze te verzenden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres worden overgedragen en afgekort door een Google-server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie namens de beheerder van deze website teneinde uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten te genereren over de activiteiten op de website en om verdere diensten in verband met het gebruik van de website en het gebruik van het internet te verstrekken aan de beheerder van deze website.

Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van

Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt verhinderen dat er cookies worden geplaatst via de bijbehorende instellingen van uw browsersoftware. Dit betekent echter wel dat u mogelijk niet alle functies van deze website zult kunnen gebruiken. Voorts kunt u de verzameling door Google van de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking door Google van deze gegevens verhinderen door via de volgende link de browserinvoegtoe-passing te downloaden en te installeren: http://tools.google. com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Deze website gebruikt Google Analytics met de extensie “_ anonymizeIp()”. De IP-adressen worden zodoende verwerkt na te zijn afgekort, wat betekent dat ze niet kunnen worden gekoppeld aan specifieke personen. Als de u betreffende verzamelde gegevens rechtstreeks aan u worden gekoppeld, wordt een dergelijke verbinding meteen uitgesloten en worden de persoonsgegevens meteen verwijderd.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen analyseren en periodiek te kunnen verbe-teren. De verkregen statistische gegevens stellen ons in staat om het aanbod te verbeteren en voor u als gebruiker interes-santer te maken. Voor de uitzonderingen waarbij persoons-gegevens worden verzonden naar de Verenigde Staten heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Informatie van externe aanbieder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruiksvoorwaarden:
http://www.google.com/analytics/terms/nl.html, priva-cyoverzicht: http://www.google.com/intl/nl/analytics/learn/ privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.nl/intl/ nl/policies/privacy.

Daarnaast gebruikt deze website Google Analytics voor een apparaatoverschrijdende analyse van gebruikersstromen. Deze analyse wordt uitgevoerd aan de hand van een ge-bruikers-ID. U hebt de mogelijkheid om de analyse voor het gebruik op verschillende apparaten in uw gebruikersaccount uit te schakelen via “Mijn gegevens”, “Persoonsgegevens”.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6, lid 1, punt a) AVG, uw toestemming. Bewaartermijn van de cookies, die op deze internetpagina worden geplaatst, is maximaal 12 maanden.

Advertentiefunctie Google Analytics

Als u toestemming geeft voor het gebruik van de adverten-tiefuncties van Google Analytics maakt deze website naast de standaardfuncties gebruik van de uitgebreide functies van Google Analytics. De advertentiefuncties van Google Analytics die op deze site worden gebruikt, omvatten Google Analytics-rapporten over de prestatie op basis van demo-grafische gegevens en interesses.

Voor dit doeleinde gebruiken wij eigen cookies (d.w.z. Google Analytics-cookies) en cookies van derden (bijv. DoubleClick-cookies) om de typische demografische kenmerken en interesses van onze gebruikers op anonieme en samen-gevoegde wijze te kunnen analyseren. Wij gebruiken deze

informatie om onze websites te verbeteren.

U kunt verhinderen dat deze gegevens worden geregis-treerd door: a) uw browsersoftware dienovereenkomstig te configureren; b) door de Google ad-instellingen uit te schake-len via https://www.google.com/ads/preferences/?hl=nl of

c) door de juiste cookie in te stellen [link naar pagina met cookie-instellingen]. Wij willen er in dit verband op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. De bewaartermijn bedraagt ten hoogste

26 maanden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de advertentiefuncties van Google Analytics is art. 6, lid 1, punt
a) AVG, uw toestemming.

Google Maps

Op onze website gebruiken wij Google Maps om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te kunnen geven. Deze dienst wordt geboden door Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna “Google”.

Google, dat is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild https://www.privacyshield.gov/, verzekert dat de door de EU opgelegde vereisten inzake gegevensbescherming ook in acht worden genomen wanneer de gegevens worden verwerkt in de Verenigde Staten.

Om bepaalde lettertypen op onze website te kunnen weer-geven wordt er verbinding gemaakt met de Google-server in de VS zodra onze website wordt geopend.
Als u de op onze website geïntegreerde Google Maps-component oproept, plaatst Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te geven. In verband hiermee kunnen wij het gebruik van een server in de VS door Google niet uitsluiten.

De rechtsgrondslag is art. 6, lid 1, punt f) AVG. Ons rechtma-tige belang is de optimalisatie van de functionaliteit van onze website.
De op deze wijze tot stand gebrachte verbinding met Google stelt Google in staat om te bepalen welke website uw ver-zoek heeft verstuurd en naar welk IP-adres de routebeschrij-ving moet worden gestuurd.

Als u het niet eens bent met deze verwerking, dan kunt u via de relevante instellingen in uw internetbrowser verhinderen dat er cookies worden geplaatst. Hierboven, onder het kopje “Cookies”, vindt u nadere informatie.

Daarnaast zijn het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie onderworpen aan de Gebruiksvoorwaarden van Google https://policies.google. com/terms?gl=DE&hl=nl en van Google Maps https://www. google.com/intl/nl_nl/help/terms_maps.html.

Google biedt bovendien nog meer informatie op https:// adssettings.google.com/authenticated en https://policies. google.com/privacy..
Om uw rechten en persoonsgegevens te beschermen, hebben wij Google Maps voorzien van een zogeheten tweekliksoplossing, waardoor gegevens pas naar Google worden verzonden nadat u de kaartfunctie expliciet hebt ingeschakeld.

Google Ads Conversion

Wij maken gebruik van Google Ads Conversion om met be-hulp van onze advertentiemedia (zogeheten Google Ads) op externe websites onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen. Wat de gegevens van de advertentie-campagnes betreft kunnen wij vaststellen hoe succesvol de afzonderlijke advertentiemaatregelen zijn. Wij gebruiken dit om u de advertentie, die voor u van belang is, te laten zien, om onze website voor u aantrekkelijker te maken en om een betrouwbare berekening van advertentiekosten te kunnen maken.

Deze advertentiemedia worden aangeleverd door Google via zogeheten “Ad Servers”. Wij gebruiken Ad Server-cookies om bepaalde parameters te registreren, zoals het weergeven van advertenties of kliks door gebruikers om daaraan het succes af te meten. Als u onze website opent via een Google-advertentie, plaatst Google Ads een cookie op uw eindapparaat. Deze cookies verliezen doorgaans na 30 dagen hun geldigheid en zijn niet bedoeld om u als persoon te identificeren. Het unieke cookie-ID, het aantal adverten-tie-impressies per plaatsing (frequentie), laatste impressie (relevant voor conversies na weergave) en opt- out- informatie (waarmee wordt aangegeven dat de gebruiker niet langer wil worden benaderd) worden voor deze cookie doorgaans als analysewaarden opgeslagen.

Aan de hand van deze cookies herkent Google uw internet-browser. Als een gebruiker bepaalde pagina’s op de website van een advertentieklant bezoekt en de op zijn/haar compu-ter opgeslagen cookie niet is vervallen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke advertentieklant krijgt een andere cookie toegewezen. Cookies kunnen zodoende niet worden getraceerd via de websites van advertentieklan-ten. Zelf verzamelen noch verwerken wij persoonsgegevens

via de genoemde advertentiemogelijkheden. Wij ontvangen uitsluitend statistische analyses van Google. Op basis van die analyses kunnen wij vaststellen welke van de gebruikte advertentiemogelijkheden in het bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens vanuit het gebruik van advertentiemedia en kunnen in het bijzonder geen gebrui-kers identificeren op grond van deze informatie.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser auto-matisch rechtstreeks verbinding met de Google- server. Wij hebben geen invloed op de mate van gebruik en het verdere gebruik van de door Google verzamelde gegevens via het gebruik van deze tool en wij informeren u op grond van onze huidige kennis: Door integratie van Ad Conversion ontvangt Google de informatie die u op het betreffende gedeelte van onze website hebt opgevraagd of nadat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent aangemeld bij een dienst van Google kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent inge-logd, kan de aanbieder uw IP-adres opsporen en opslaan.

Facebook Custom Audiences – Facebook Pixel

De website maakt gebruik van de remarketingfunctie “Custom Audiences’ van Facebook Inc. (“Facebook”) om binnen zes maanden opnieuw contact met u op te nemen. Dit stelt gebruikers van de website in staat om op interesses gebaseerde advertenties (“Facebook-advertenties”) te zien bij het gebruik van Facebook of andere websites die van hetzelfde proces gebruikmaken. Wij gebruiken dit om u de advertentie, die voor u van belang is, te laten zien, om onze website voor u aantrekkelijker te maken.

Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser auto-matisch rechtstreeks verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de mate van gebruik en het ver-dere gebruik van de door Facebook verzamelde gegevens via het gebruik van deze tool en wij informeren u op grond van onze huidige kennis: Door integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie die u op het betreffende gedeelte van onze website hebt opgevraagd

of nadat u op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u bent aangemeld bij een dienst van Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw account koppelen. Ook als u niet bent geregistreerd bij Facebook of niet bent ingelogd, kan de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken opsporen en opslaan.

U kunt de functie “Facebook Custom Audiences” hier uitschakelen en als aangemelde gebruiker op https://www. facebook.com/settings/?tab=ads#_.
Ga voor meer informatie over de manier waarop Facebook gegevens verwerkt naar https://www.facebook.com/about/ privacy
Gebruikte cookies: type c. U vindt meer informatie in het gedeelte “Cookies”.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Facebook Custom Audiences is art. 6, lid 1, punt a) AVG, uw toestemming.
Par. 9 Facebook-fanpagina

Voor de informatiedienst die op deze pagina wordt aange-boden, maakt HEALY gebruik van het technisch platform en de diensten van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (“Facebook”).

Volgens het EHvJ gelden Facebook en de beheerder van een Facebook-fanpagina als gezamenlijke verwerkingsver-antwoordelijken in het kader van art. 26 AVG aangaande de persoonsgegevens die via de Facebook-fanpagina worden verwerkt. Om deze reden hebben Facebook en HEALY een overeenkomst gesloten inzake hun gezamenlijke verant-woordelijkheid, die hier beschikbaar is.

HEALY geeft u de volgende informatie over de gegevensver-werking op onze Facebook-fanpagina:

(1) Verwerkingsverantwoordelijken

De verwerking van uw persoonsgegevens op de Facebook-fanpagina van HEALY geschiedt onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid met
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland
(2) Gegevensverwerking

Als u een Facebook-fanpagina bezoekt, wordt het IP-adres van uw apparaat naar Facebook verzonden. Volgens de door
Facebook verstrekte informatie wordt het IP-adres geano-nimiseerd en na 90 dagen verwijderd, ten minste indien het een Duits IP-adres betreft. Facebook slaat tevens aanvul-lende informatie op over de apparaten van zijn gebruikers, bijv. de gebruikte internetbrowser. Dit zou Facebook in staat kunnen stellen om IP-adressen te koppelen aan afzonderlijke gebruikers. Als u bij uw Facebook-account bent aangemeld terwijl u onze fanpagina bezoekt, wordt er op uw apparaat een cookie met uw Facebook-ID geplaatst. Aan de hand van deze cookie kan Facebook zien dat u onze fanpagina hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Facebook gebruikt deze informatie om gepersonaliseerde inhoud of adverten-ties aan u te laten zien.

Als u dit liever niet hebt, dient u zich van uw Facebook-

account af te melden en/of de functie “Hou mij aangemeld” uit te schakelen. Daarnaast adviseren wij om op uw apparaat aanwezige cookies te verwijderen en uw browser te sluiten en opnieuw te openen. Op deze manier verwijdert u Facebook- informatie via welke Facebook gegevens aan u kan koppelen.

Wilt u echter de interactieve functies op onze fanpagina gebruiken, dan moet u zich opnieuw bij Facebook met uw aanmeldingsgegevens voor Facebook aanmelden. Op die manier kan Facebook gegevens weer aan u koppelen.

Facebook vermeldt niet duidelijk en ondubbelzinnig – en ons is niet bekend – hoe Facebook de gegevens die Facebook uit uw bezoek aan Facebook-pagina’s voor eigen doeleinden gebruikt, in hoeverre activiteiten op de Facebook-pagina worden gekoppeld aan afzonderlijke gebruikers, voor welke duur Facebook die gegevens opslaat en of de gegevens die zijn verkregen uit uw bezoek aan de Facebook-pagina worden gedeeld met derden. Wij kunnen u – als gebruiker van onze fanpagina, slechts verwijzen naar de verklaring van Facebook inzake gegevensbescherming.

De u betreffende gegevens die in dit verband zijn verzameld, worden door Facebook verwerkt en kunnen worden overge-dragen aan landen buiten de Europese Unie.

Facebook beschrijft in algemene termen welke informatie Facebook verkrijgt en hoe Facebook deze gebruikt in het kader van het beleid inzake gebruik van gegevens. Daar vindt u ook informatie over hoe u contact kunt opnemen met Facebook en hoe u de advertentie- instellingen kunt wijzigen. Het beleid inzake gegevensgebruik vindt u op http://nl-nl. facebook.com/about/privacy

Het volledige beleid inzake gegevensgebruik van Facebook vindt u op

https://nl-nl.facebook.com/full_data_use_policy

Het gegevensbeleid van Facebook omvat nadere informatie over gegevensverwerking:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Voor opt-out-mogelijkheden kunt u terecht op https://www. facebook.com/settings?tab=ads en op http://www.youronli-nechoices.com
Facebook Inc., de Amerikaanse moedermaatschappij van Facebook Ireland Ltd., is gecertificeerd volgens het EU-VS-privacyschild, waarmee zij zich dus verbindt aan de bepalin-gen van Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Nadere informatie over de status van Facebook met betrekking tot het privacyschild is beschikbaar op: https:// www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000Gny-wAAC&status=Active.
Als beheerder van de Facebook-fanpagina kunnen wij geen uitspraak doen over de overdracht en nadere verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers in derde landen, zoals de Verenigde Staten, en de voor u als gebruiker daar-aan verbonden mogelijke risico’s.

(3) Functie Doelgroepstatistieken

Ook verzorgt Facebook in het kader van de zogeheten

“Doelgroepstatistieken”-functie een aantal statistische diensten voor SBS-Legal als beheerder van de fanpagina.

Deze statistieken worden door Facebook gegenereerd en verstrekt. Als beheerder van de fanpagina hebben wij geen invloed op het genereren van deze statistieken en we zijn in het bijzonder niet bij machte om deze functie te verhinderen. In het kader van de doelgroepstatistiekenfunctie ontvangen wij de volgende informatie voor de categorieën “fans”, “volgers”, “bereikte personen” en “personen die meepraten” voor een selecteerbare tijdsperiode:
pagina -activiteiten, zoals paginabezoeken, paginaweer-gaven, activiteiten op de pagina, interactieve activiteiten zoals “Leuk”-klikken, bereikte personen en aanbevelingen, bijdrageactiviteiten zoals bijdrage-interacties, bekijken van video’s, opmerkingen, gedeelde berichten.

Daarnaast krijgen wij statistische informatie over de Facebook-groepen die aan onze fanpagina zijn gekoppeld. In overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van Facebook, waarmee elke gebruiker akkoord is gegaan bij het aanmaken van een Facebook-profiel, kunnen we ook de abonnees en fans van de pagina identificeren en hun profielen en overige door hen gedeelde informatie bekijken.

Verdere informatie wordt door Facebook verstrekt via de volgende link:

http://nl-nl.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY gebruikt deze gegevens in samengestelde vorm om de bijdragen en activiteiten op de fanpagina voor de gebrui-kers aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld om de inhoud en het publicatietijdstip van bijdragen te kunnen plannen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is art. 6, lid 1, punt f) AVG, namelijk ons rechtmatig belang in het optimaliseren van ons aanbod.

(4) Bewaartermijn

We slaan de via Facebook verzonden informatie alleen op zolang uw belang in het verwijderen of anonimiseren van die informatie niet zwaarder weegt dan onze belangen.
Als u wilt dat deze vorm van gegevensverwerking voortaan niet meer plaatsvindt, dient u de link tussen uw gebruikers-profiel en onze fanpagina te verwijderen via de functies Vind ik niet meer leuk en/of Niet meer volgen.

(5) Uw rechten als betrokkene

In het geval van informatieverzoeken of andere vragen over uw rechten, die staan vermeld aan het eind van dit privacybeleid, adviseren wij u om rechtstreeks contact met Facebook op te nemen, aangezien Facebook volledige toegang heeft tot de gebruikersgegevens. Echter, als u uw verzoek aan ons stuurt, zullen wij het uiteraard verwerken en doorsturen naar Facebook.

Par. 10 Kinderen

Ons aanbod is in het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonsgege-vens verzenden zonder de toestemming van hun ouders of wettige voogden.

Par. 11 Rechten van de betrokkenen

Betrokkenen hebben de volgende rechten:

· verkrijging van informatie of bevestiging ten aanzien van de verwerking van hun gegevens

· rectificatie of verwijdering van hun gegevens

· beperken van de verwerking

· bezwaar maken tegen de verwerking

· gegevensoverdraagbaarheid

· intrekking van toestemming voor de toekomst

· klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Een lijst van alle toezichthoudende autoriteiten die voor Duitsland verantwoordelijk zijn, vindt u op https://www. bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_ links-node.html

Wij hopen dat deze informatie u helpt om uw rechten uit te oefenen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u nadere informatie wenst over bepalingen inzake gegevens-bescherming.

Scroll naar boven