Recht van herroeping

Hartelijk dank dat je hebt gekozen voor producten van Healy World. Healy World staat achter de kwaliteit van zijn producten en doet alle mogelijke moeite om incidenten met beschadigde of defecte producten effectief af te handelen. Healy World garandeert dat zijn producten overeenkomen met de specificaties op het moment van levering en gaat akkoord met het verhelpen van non-conformiteit vanaf de datum waarop het risico overgaat op de kopers binnen de garantieperiode zoals hieronder aangegeven. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk met betrekking tot defecten in de producten na genoemde periode.

Herroepingsrecht voor consumenten voor via het internet aangeschafte Healy-apparaten

Onderstaande informatie over retouren is alleen van toepassing op consumenten. Consumenten hebben het recht de overeenkomst met betrekking tot de internetaankoop van Healy apparaten te herroepen op basis van de volgende bepalingen. Het recht op herroeping vervalt in geval van een internetovereenkomst met betrekking tot de aankoop van Healy software voor zover toegestaan en onder de wettelijk geldende voorwaarden. Een consument is een persoon die een wettelijke transactie uitvoert voor doeleinden die niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan commerciële of zelfstandige activiteiten.

Herroepingsrecht en retourrecht van via internet aangeschafte Healy apparaten
Je hebt het recht de overeenkomst beteffende de internetaankoop van Healy apparaten binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen. De herroepingsperiode is veertien dagen vanaf de dag waarop jij of een derde door jou aangewezen partij die niet de vervoerder van de goederen is, de goederen in bezit krijgt. Om gebruik te maken van je herrroepingsrecht log je in en dien je een ticket in bij het Support Center: Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en het verzoek om een Healy apparaat te retourneren in je ticket. Wij nemen je retour in behandeling en sturen je een retourlabel. Pak je Healy apparaat zorgvuldig in, plak het retourlabel op de doos en breng deze naar het dichtstbijzijnde DHL-servicepunt. Je kunt ook contact met ons opnemen via:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederland
E-mail: contact@healy.world
Telefoon: +31 507 995 084

Je moet een duidelijke verklaring afgeven (bijv. een brief verzonden via de post of een e-mail) waarin staat dat je besloten hebt deze overeenkomst te herroepen. Je kunt het bijgesloten standaardherroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht. Om te voldoen aan de herroepingdeadline is het voldoende als je een bericht stuurt met de mededeling dat je gebruik wilt maken van je herroepingsrecht voordat de herroepingsperiode afloopt.

Consequenties van de herroeping

Als je deze overeenkomst herroept betalen wij je alle betalingen die wij van je hebben ontvangen terug, inclusief leveringskosten (met uitzondering van additionele kosten voortvloeiend uit het feit dat je een andere leveringsmethode hebt gekozen dan de standaardlevering die door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en op zijn laatst binnen veertien (14) dagen vanaf de dag waarop wij een melding van je hebben gekregen dat je de overeenkomst wilt herroepen. Wij gebruiken voor deze terugbetaling dezelfde betaalmethode die jij hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij nadrukkelijk anders met jou overeengekomen; je hoeft in geen enkel geval voor deze terugbetaling te betalen.
We kunnen terugbetaling weigeren tot op het moment dat wij de goederen terug hebben of totdat je bewijs hebt geleverd dat je de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat eerder is.
Je moet de goederen zonder onnodige vertraging retourneren en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen vanaf de dag waarop je ons hebt gemeld dat je de overeenkomst met ons wilt herroepen.
Je houdt je aan de deadline als je de goederen terugstuurt voordat de periode van veertien (14) dagen is verstreken.
De directe retourkosten zijn voor jouw rekening.
Je hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van jouw omgang met de goederen op een manier die niet nodig is voor inspectie van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Standaardformulier voor herroeping
(Als je de overeenkomst wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Aan Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederland
E-mailadres: contact@healy.world

Hiermee annuleer ik/annuleren wij (*) de overeenkomst afgesloten door mij/ons voor de aankoop van de
volgende Healy apparaten (*),/de verlening van de volgende dienst (*)
– Besteld op (*)/ontvangen op (*)
– Naam van de consument(en)
– Adres van de consument(en)
– Handtekening van de consument(en) (alleen in geval van schriftelijke correspondentie)
– Datums

(*) Verwijderen indien niet van toepassing.

Retourbeleid
Healy World Retourbeleid voor defecte of beschadigde producten

De volgende informatie over retouren is van toepassing op defecte of beschadigde producten.

1. Toepassingsbereik

1.1 Je bent verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en kennis te nemen van eventuele gebreken die aan Healy kunnen worden toegerekend, voor zover deze gebreken redelijkerwijs kunnen worden vastgesteld.
1.2 Een product is defect als het niet overeenkomt met de overeenkomst op het moment van leveren en in situaties waarin een product:

(a) niet overeenkomt met de beschrijving in de advertentie of elders; of
(b) niet van tevredenstellende kwaliteit is als mag worden verwacht volgens de voorwaarden van de overeenkomst; of
(c) niet geschikt is voor enig doel bekendgemaakt aan de koper voordat de koper het product aanschaft.

1.3 Dit “Healy World Retourbeleid” is uitsluitend van toepassing op het retourneren van defecte producten in situaties zoals hierboven beschreven en rechtsmiddelen volgens de wet beschikbaar zijn als het product binnen de afgelopen twee (2) jaar is aangeschaft. De rechtsmiddelen zijn echter niet beschikbaar als het product na twee (2) jaar na aankoop gebreken vertoont.
1.4 Dit “Healy Retourbeleid” is uitsluitend van toepassing op producten die vergezeld gaan van een officieel aankoopbewijs van Healy.
1.5 Buiten bovengenoemd tijdsframe is Healy World niet verplicht het defecte product te herstellen als:

(a) de consument het product beschadigd heeft;
(b) de consument het product onjuist heeft gebruikt waardoor er een defect is opgetreden;
(c) de consument heeft geprobeerd het item zelf te repareren of iemand anders heeft dit geprobeerd en het product daardoor werd beschadigd;
(d) de consument is geïnformeerd over het defect voordat hij besloot het item te kopen;
(e) de consument aanspraak heeft gemaakt op zijn recht op herroeping van de koopovereenkomst;
(f) het defect het gevolg van slijtage is; en
(g) de schade aan het product is geconstateerd buiten de garantieperiode van twee (2) jaar uitsluitend voor apparaten (“Garantieperiode”) vanaf de datum dat het risico overgaat op de koper. Accessoires zijn uitgesloten van garantie, tenzij de plaatselijke wetgeving hierin voorziet.

1.6 Healy World aanvaardt geen retouren van goederen die op het moment van aankoop duidelijk zijn geïdentificeerd als demonstratieset, niet-retourneerbaar, uit de collectie genomen, als seizoensproduct of momenteel niet verkoopbaar.

2. Retourneren van defecte of beschadigde Healy World producten

2.1 Log in en dien een ticket in bij het Support Center. Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer en retourverzoek voor een Healy product in je ticket. Wij nemen je retour in behandeling en sturen je een retourlabel. Pak je Healy product zorgvuldig in, plak het retourlabel op de doos en breng deze naar het dichtstbijzijnde DHL-servicepunt.
2.2 Je kunt niet meer producten retourneren dan vermeld op de factuur van Healy World.
2.3 Je wordt verzocht, maar bent geenszins verplicht, zo mogelijk een Healy World product dat als defect/beschadigd wordt beschouwd in een nieuwe en ongebruikte staat, in de originele verpakking en met alle originele kaartjes en labels er nog aan te retourneren.
2.4 Het retourpakket van een Healy World product moet afgestempeld zijn binnen de garantieperiode.
2.5 Bij ontvangst van het geretourneerde product zal Healy het volledig inspecteren en je binnen een redelijke termijn meedelen of Healy je contractuele en wettelijke garantieaanspraken inwilligt door vervanging, reparatie, terugbetaling of prijsvermindering van het product, ten gevolge van het defect of de schade. Healy behoudt zich echter het recht voor de defecte producten naar eigen goeddunken te vervangen of te repareren. Als een vervolgactie mislukt kun je in het algemeen, ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding, naar eigen keuze de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen.
2.6 Als je in aanmerking komt voor vervanging of restitutie, zal Healy het product vervangen of het aankoopbedrag restitueren, met gebruikmaking van de originele betalingsmethode.
2.7 Een na ontvangst incorrect gebruikt Healy product, waaronder in situaties zoals beschreven bij punt 1.5 hierboven, kan volgens dit “Healy Retourbeleid” niet worden beschouwd als een defect of beschadigd product.
2.8 Een Healy product kan volgens dit “Healy Retourbeleid” niet worden beschouwd als beschadigd als en voor zover de schade het gevolg is van een omstandigheid die heeft plaatsgevonden (a) als jij of een derde aangewezen door jou en anders dan de vervoerder het fysieke eigendom van het product heeft verkregen; of (b) bij levering van het product aan de vervoerder door Healy als de vervoerder door jou was aangewezen om het product te vervoeren en die optie niet is aangeboden door Healy.
2.9 Jij draagt alle retourkosten alsmede het risico op verlies of beschadiging van het Healy World product tijdens het retourneren. Als je echter in aanmerking komt voor vervanging of restitutie zal Healy World alle redelijke verzendkosten die je hebt betaald voor het retourneren van het product, restitueren.

3. Contactgegevens

Als je vragen hebt over dit “Healy World Retourbeleid”, kun je contact met ons opnemen via:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Netherland E-mail: contact@healy.world
Telefoon: +31 507 995 084

Versie: juli 2021

Scroll naar top

Choose your Country

Your Country

Europa