Polityka prywatności

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 16 września 2019 r.

Poniżej znajdują się informacje o danych gromadzonych podczas odwiedzania witryny i/lub korzystania z witryny internetowej Healy pod adresem https://healyworld.net/de/, a także o metodach wykorzystywania, przetwarzania i/lub ujawniania tych danych.

Administratorem danych w zakresie ustawy o ochronie danych osobowych jest:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Phone: +31 507 995 084

(dalej: HEALY)

Inspektorem ochrony danych administratora danych jest:

SBS Data Protect GmbH

reprezentowana przez dyrektora zarządzającego, pana Thilo Noacka

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Klient może się kontaktować ze wskazanym powyżej inspek-torem ds. ochrony danych osobowych w celu skorzystania z praw określonych w niniejszej Polityce prywatności lub jeśli

będzie mieć pytania dotyczące wykorzystywania, gromadze-nia i przetwarzania danych osobowych.

Jako administrator danych na podstawie przepisów o ochro-nie danych HEALY zobowiązuje się chronić dane osobowe

i prywatność swoich klientów oraz traktować takie dane jako poufne. Gromadzenie, przechowywanie, zmienianie, przekazywanie, blokowanie, usuwanie i korzystanie z danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów rangi ustawowej, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

HEALY stosuje techniczne i organizacyjne środki ochrony w celu zabezpieczenia danych klienta przed nieupoważnionym dostępem, przypadkową lub umyślną manipulacją, zniszcze-niem lub utratą.

Ustawodawca wymaga, aby dane osobowe były przetwa-rzane zgodnie z prawem, uczciwie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, uczciwość i przejrzystość”). Aby zagwarantować takie przetwarzanie, HEALY informuje użytkownika o prawnych definicjach poszczególnych terminów, które są również stosowane w niniejszej Polityce prywatności:

1. Dane osobowe

„Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „Osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bez-pośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Przetwarzanie

„Przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautoma-tyzowany, taką jak gromadzenie, utrwalanie, organizowa-nie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

3. Ograniczenie przetwarzania

„Ograniczenie przetwarzania” oznacza oznakowanie prze-chowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

Definicje terminów

4. Profilowanie

„Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzy-staniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizowania lub prognozowania aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

5. Pseudonimizacja

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobo-wych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidenty-fikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

6. Zbiór danych

„Zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy jest on scentralizowany, zdecentrali-zowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.

7. Administrator

„Administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby ta-kiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

8. Podmiot przetwarzający

„Podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

9. Odbiorca

„Odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawa-ne za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.

10. Osoba trzecia

„Osoba trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe.

11. Zgoda

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, w którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy istnieje podstawa prawna przetwarzania. Zgodnie z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a)-f) RODO podstawę prawną przetwarzania mogą stanowić w szczególności następują-ce okoliczności:

a. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na prze-twarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub

Zgodność przetwarzania z prawem

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obo-wiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej admini-stratorowi;

f. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wol-ności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Stan z 12/2018

Informacja o gromadzeniu danych osobowych

Poniżej informujemy użytkownika o gromadzeniu jego danych osobowych, gdy korzysta z witryny HEALY. Dane osobowe obejmują między innymi imię i nazwisko, adres, adresy e-mail i zachowania użytkownika.

Punkt 1 Gromadzenie danych osobowych podczas odwie-dzania witryny

Gdy użytkownik korzysta z witryny do uzyskiwania informacji, HEALY gromadzi tylko te dane osobowe, które przeglądarka klienta przesyła na serwer HEALY. Jeśli klient ze-chce się zapoznać z witryną HEALY, HEALY będzie gromadzić następujące dane, niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia klientowi witryny oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

· Miejsce, z którego jest wysyłane zapytanie

· Adres IP

· Data i godzina żądania

· Strefa czasowa w postaci różnicy między czasem lokal-nym a czasem GMT

· Treść żądania (konkretna strona)

· Status dostępu / kod statusu HTTP

· Wielkość danych przesłanych w każdym przypadku

· Witryna, z której wysyłane jest żądanie

· Przeglądarka

· System operacyjny i jego interfejs

· Język i wersja przeglądarki

Dane te zostaną usunięte natychmiast po ich ocenie technicznej. Zgodnie z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO gromadzenie tych danych służy realizowaniu prawnie uza-sadnionych interesów administratora w postaci prawidłowej prezentacji witryny, przy wyważeniu interesów obu stron, a także przestrzegania podstawowego rozporządzenia UE o ochronie danych w zakresie bezpieczeństwa i poufności.

Punkt 2 Korzystanie z plików cookie

Oprócz danych wymienionych powyżej, na komputerze użytkownika odwiedzającego witrynę i korzystającego z niej są wykorzystywane pliki cookie lub podobne rozwiązania techniczne, takie jak piksele śledzące (dalej ogólnie zwane „Plikami cookie”). Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym (komputerze) w celu przechowywania określonych informacji, bądź pliki graficzne, takie jak piksele śledzące. Przy kolejnej wizycie w witrynie

z tego samego urządzenia końcowego informacje zawarte w plikach cookie są wysyłane do witryny HEALY („Własny plik cookie”) lub innej witryny, z której dany plik pochodzi („Zewnętrzny plik cookie”).

Korzystając z przechowywanych i zwracanych informa-cji, dana witryna rozpoznaje, że użytkownik odwiedził ją wcześniej, używając z tej samej przeglądarki na swoim urządzeniu końcowym. HEALY wykorzystuje te informacje w celu optymalnego zaprojektowania i wyświetlania witryny użytkownikowi odpowiednio do jego preferencji. Plik cookie w urządzeniu końcowym użytkownika zawiera jedynie iden-tyfikator. Inne dane osobowe będą w nim przechowywane za wyraźną zgodą użytkownika lub jeśli będzie to absolutnie niezbędne do korzystania z oferowanej usługi, a użytkownik tego zażąda.

Witryna wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcje wyjaśnione zostały poniżej.

· Pliki cookie absolutnie niezbędne (typ a)

· Pliki cookie związane z funkcjami i wydajnością (typ b)

· Pliki cookie wymagające zgody (typ c)

W przypadku każdego narzędzia wykorzystywanego przez HEALY użytkownik zostanie poinformowany, jakiego rodzaju pliki cookie są ustawiane i używane w danym przypadku.

(1) Pliki cookie absolutnie niezbędne (typ a)

Pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, gwarantują funkcje, bez których nie można korzystać z witryny HEALY zgodnie z przeznaczeniem. Pliki te są wykorzystywane wyłącznie przez HEALY i dlatego są własnymi plikami cookie. Oznacza to, że wszystkie informacje zapisane w plikach cookie są zwracane do witryny HEALY.

Pliki cookie absolutnie niezbędne służą na przykład do za-pewnienia, by użytkownik, który zarejestrował się w witrynie, pozostawał zalogowany, przechodząc do poszczególnych podstron witryny i tym samym nie musiał wprowadzać danych logowania ponownie po wywołaniu nowej strony.

Korzystanie z plików cookie absolutnie niezbędnych w witrynie HEALY jest możliwe bez zgody użytkownika. Z tego powodu pliki cookie absolutnie niezbędne nie mogą być indywidualnie aktywowane lub dezaktywowane. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie dezaktywować pliki cookie w swojej przeglądarce (patrz niżej).

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

(2) Pliki cookie związane z funkcjami i wydajnością (typ b) Pliki cookie związane z funkcjami umożliwiają witrynie HEALY przechowywanie wcześniej wprowadzonych informacji (ta-kich jak nazwa zarejestrowanego użytkownika lub wybrany język) oraz oferowanie użytkownikowi ulepszonych i bardziej

zindywidualizowanych funkcji w oparciu o te informacje. Pliki te gromadzą i przechowują jedynie informacje anonimowe, w związku z czym nie mogą śledzić zachowań użytkownika w innych witrynach.

Pliki cookie związane z wydajnością gromadzą informacje o sposobie korzystania z witryny HEALY w celu udoskonalania jej atrakcyjności, treści i funkcji. Pliki te pomagają HEALY na przykład ustalić, czy i jakie podstrony jej witryny są odwie-dzane i jakie treści interesują użytkowników najbardziej.

W szczególności HEALY rejestruje liczbę wizyt na stronie, liczbę wyświetlonych podstron, czas spędzony w witrynie, kolejność odwiedzanych stron, wyszukiwane frazy, które doprowadziły użytkownika do witryny, kraj, region oraz w stosownych przypadkach miasto, z którego następuje dostęp, a także odsetek użytkowników uzyskujących dostęp do witryny z urządzeń mobilnych. HEALY rejestruje również ruchy, kliknięcia i obroty kółka myszy, aby dowiedzieć się, które obszary witryny szczególnie interesują użytkowni-ków. Następnie HEALY ściślej dopasowuje treść witryny do potrzeb użytkowników i optymalizuje swoją ofertę. Adres IP komputera użytkownika, przesyłany z przyczyn technicz-nych, jest automatycznie anonimizowany i nie pozwala HEALY na wyciągnięcie wniosków dotyczących konkretnego użytkownika.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się korzystaniu z plików cookie związanych z funkcjami i wydaj-nością, odpowiednio zmieniając swoje ustawienia plików cookie.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO.

(3) Pliki cookie wymagające zgody (typ c)

Pliki cookie, które nie są absolutnie niezbędne (typ a), bądź związane z funkcjami lub wydajnością (typ b), są wykorzysty-wane wyłącznie za zgodą użytkownika.
HEALY zastrzega sobie prawo do korzystania z informacji uzyskanych za pośrednictwem plików cookie w drodze anonimowej analizy zachowań użytkowników w jej witrynach do wyświetlania użytkownikowi w jej własnych witrynach konkretnych reklam dotyczących niektórych jej produktów. HEALY uważa, że jest to korzystne dla użytkownika, gdyż wyświetlane reklamy lub treści są oparte na nawykach użyt-kownika przeglądającego witryny i dopasowują się do jego zainteresowań, dzięki czemu użytkownik widzi mniej losowo wyświetlanych reklam lub określonych treści, które mogą go mniej interesować.

Marketingowe pliki cookie pochodzą od zewnętrznych agen-cji reklamowych (zewnętrzne pliki cookie) i są wykorzysty-wane do gromadzenia informacji o witrynach odwiedzanych przez użytkowników w celu tworzenia reklam zorientowa-nych na grupę docelową użytkowników.

Rezygnacja z marketingowych plików cookie

Użytkownik może również zarządzać plikami cookie wykorzy-stywanymi do reklam internetowych za pomocą narzędzi opracowanych w wielu krajach w ramach programów samo-regulacji, na przykład https://www.aboutads.info/choices/ w USA lub http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-cho-ices w UE.

Użytkownik może wycofać zgodę na te pliki cookie w dowol-nym momencie ze skutkiem na przyszłość.

Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO.

(4) Usuwanie wszystkich plików cookie i administrowanie nimi
Dodatkowo można skonfigurować przeglądarkę internetową tak, aby uniemożliwić przechowywania jakichkolwiek plików cookie w urządzeniu końcowym albo wyświetlać za każdym razem prośbę o wyrażenie zgody na ustawienie plików cookie. Po ustawieniu plików cookie można je również w do-wolnym momencie usunąć. Szczegóły tej procedury można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki.

Prosimy pamiętać, że całkowita dezaktywacja plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności witryny HEALY.

Punkt 3 pliki dzienników serwera

Użytkownik może odwiedzać witrynę HEALY, nie podając żadnych danych osobowych. Przy każdym dostępie do witry-ny do HEALY lub podmiotu świadczącego jej usługi teleinfor-matyczne bądź hostingowe przesyłane są za pośrednictwem przeglądarki użytkownika i przechowywane w dziennikach (tzw. plikach dziennika na serwerze) dane o korzystaniu z witryny. Przechowywane dane obejmują na przykład nazwę strony, do której uzyskuje dostęp użytkownik, datę i godzinę dostępu, adres IP, ilość przesłanych danych oraz nazwę usługodawcy żądającego dostępu.

Przetwarzanie tych danych jest oparte na art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO w uzasadnionym interesie polegającym na zapewnieniu bezproblemowego działania witryny HEALY i ulepszaniu jej usług.

Punkt 4 Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobo-

wych w przypadku próśb o kontakt

Gdy użytkownik kontaktuje się z HEALY poprzez pocztę elektroniczną lub formularz kontaktowy, HEALY przechowuje podane przez niego dane (adres e-mail lub, w stosownym przypadku, imię i nazwisko), aby odpowiedzieć na jego zapytanie. HEALY będzie przechowywać dane zgromadzone w tym kontekście do momentu, gdy ich przechowywanie przestanie być konieczne, np. po rozwiązaniu problemu użytkownika. W przeciwnym razie, w przypadku ustawowego obowiązku zachowania tych danych, ich przetwarzanie będzie ograniczone.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO w związku ze zgodą udzie-loną przez użytkowników.

Punkt 5 Gromadzenie danych osobowych przy zawieraniu umowy i płatności

Gdy klienci zamawiają produkty, następujące dane osobowe są przechowywane podczas rejestracji wymaganej przy składaniu zamówienia:
1. Zwrot grzecznościowy

2. Imię i nazwisko

3. Adres,

4. Numer telefonu,

5. Adres e-mail,

6. W stosownych przypadkach, inny adres wysyłki,

7. Dane karty kredytowej, banku i polecenia zapłaty

HEALY wykorzystuje te dane wyłącznie do wykonania umowy i niezbędnych w tym kontekście kontaktów z klientami. Powyższe czynności obejmują przygotowanie, zawarcie i przetwarzanie umowy, usługi gwarancyjne oraz w razie ko – nieczności odstąpienie od umowy. Dane przechowywane są do momentu zakończenia wykonywania umowy. Jeśli stosuje się biznesowe i ustawowe okresy zachowywania danych, mogą być one przechowywane do 10 lat.
Przetwarzanie tych danych odbywa się w celu wykonania umowy na podstawie art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO. Podstawą prawną dalszego przechowywania danych ze względów podatkowych i biznesowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. c) RODO.

Punkt 6 Przekazywanie danych

HEALY ujawnia dane osobowe klientów w zakresie niezbęd-nym do wykonania umowy lub realizowania zasadnych interesów HEALY. HEALY korzysta przy wykonywaniu umowy z usług dostawców zewnętrznych (podmiotów przetwarzają-cych). Aby zapewnić ochronę danych osobowych klientów, z dostawcami zewnętrznymi zawarte zostały osobne umowy o przetwarzanie danych.

W celu realizacji dostawy przewoźnikowi przekazywane są imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu klienta. Przekazanie danych następuje w celu wykonania umowy z użytkownikiem jako klientem. Podstawą prawną tego prze-twarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. b) RODO.

Przy przetwarzaniu płatności odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu usługi płatnicze przekazywane są dane dotyczące płatności klienta, konkretnie imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy z użytkownikiem jako klientem i/lub na podstawie udzielonej przez użytkownika zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6(1) zdanie pierwsze, lit. a) lub b) RODO.

Wykorzystujemy CRM i system zarządzania towarami firmy TimeWaver Home GmbH do realizacji kontraktów w ramach przetwarzania. W tym celu dane osobowe zgromadzo-

ne w ramach zamówienia zostaną przekazane do Zoho Corporation Pvt. Ltd. / Datacenter Europe. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO.

Punkt 7 Wykorzystanie danych do celów marketingowych, biuletyn informacyjny

HEALY będzie wykorzystywać dane osobowe klientów w celu wysyłania klientom biuletynu informacyjnego tylko wtedy, gdy klienci wyrażą na to zgodę.
Jedyną informacją, która jest obowiązkowo wymagana, aby biuletyn mógł być wysłany, jest adres e-mail. Podanie dalszych, konkretnie oznaczonych danych jest dobrowolne; za pomocą tych danych można się zwracać do klientów oso-biście. Po potwierdzeniu HEALY przechowuje adres e-mail klienta w celu wysłania biuletynu informacyjnego.

Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na dostarczanie biuletynu i zrezygnować z subskrypcji newslettera. Klient może złożyć oświadczenie o cofnięciu zgody, klikając link podany w każdym biuletynie lub przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na adres contact@healy.world.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez klienta, podstawa prawna art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO.

Punkt 8 Korzystanie z narzędzi zewnętrznych

W witrynie HEALY zostały wbudowane narzędzia różnych firm, które umożliwiają spółce ocenę zachowań użytkownika lub zamieszczanie łączy do innych witryn. Aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika, z firmami wymienionymi poniżej zawarte zostały osobne umowy o przetwarzanie danych.

HEALY współpracuje z następującymi dostawcami usług:

Korzystanie z usługi Google Analytics

Witryna HEALY wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy sieci WWW świadczoną przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie, czyli plików teksto-wych umieszczanych na komputerze użytkownika i poma-gających analizować korzystanie z witryny. Wygenerowane przez plik cookie informacje o korzystaniu przez użytkownika z odpowiedniej witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Jeśli jednak w danej witrynie włączona została anonimizacja adresów IP, w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Google skróci adres IP użytkownika przed jego przesłaniem. Pełny adres IP zostanie przesłany na ser-wer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora witryny, aby oceniać korzystanie przez użytkownika z witryny, generować spra-wozdania dotyczące aktywności w witrynie oraz świadczyć dodatkowe usługi powiązane z korzystaniem z witryny i sieci Web operatorowi witryny.

Adres IP przekazany przez przeglądarkę w kontekście usługi

Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi zgro-madzonymi przez Google.

Użytkownik może zabronić umieszczania plików cookie, odpowiednio konfigurując przeglądarkę, chcielibyśmy jednak zauważyć, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Użytkownik może ponadto uniemożliwić gromadzenie danych wygene-rowanych przez pliki cookie i dotyczące korzystania przez niego z witryny (w tym jego adresu IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem http://tools.google. com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Witryna HEALY korzysta z funkcji Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W związku z tym adresy IP przetwarzane są po skróceniu, co oznacza, że nie można ich powiązać z konkretnymi osobami. Jeśli zgromadzone dane o użytkowniku są z nim bezpośrednio powiązane, takie połączenie jest blokowane, a dane osobowe natychmiast usuwane.

Healy korzysta z Google Analytics, aby analizować i regu-larnie ulepszać korzystanie z jej witryny. Uzyskane w ten sposób dane statystyczne umożliwiają ulepszenie jej oferty i sprawienia, że będzie ona bardziej interesująca dla użyt-kownika. W ramach wyjątków dotyczących przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych firma Google zobowiązała się do przestrzegania Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Dane usługodawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Faks: +353 (1) 436 1001. Warunki świadczenia usługi:

http://www.google.com/analytics/terms/pl.html, ogólne informacje o prywatności: http://www.google.com/intl/pl/ analytics/learn/privacy.html i polityka prywatności: http:// www.google.pl/intl/pl/policies/privacy.

Dodatkowo witryna HEALY wykorzystuje Google Analytics do analizy przepływu użytkowników między urządzeniami, korzystając z identyfikatorów użytkowników. Użytkownik może dezaktywować analizę korzystania z witryny na róż-nych urządzeniach poprzez konto użytkownika, opcje „Moje dane”, „Dane osobowe”.

Korzystanie z usługi Google Analytics jest oparte na pod-stawie prawnej z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO, tj. zgodzie użytkownika. Maksymalny okres przechowywania plików cookie umieszczonych przez witrynę HEALY wynosi 12 miesięcy.

Funkcja reklamy Google Analytics

Jeśli użytkownik zgodzi się na korzystanie z funkcji reklamy Google Analytics, w witrynie HEALY będą wykorzystywane funkcje rozbudowane, oprócz standardowych funkcji Google Analytics. Funkcje reklamowe Google Analytics wdrożone w witrynie obejmują sprawozdania Google Analytics sporzą-dzane pod kątem danych demograficznych i zainteresowań.

W tym celu HEALY wykorzystuje pliki cookie własne (np. pliki cookie Google Analytics) i zewnętrzne (np. pliki cookie DoubleClick), aby pomóc w analizowaniu, w sposób ano-nimowy i zagregowany, typowych cech demograficznych i zainteresowań osób odwiedzających jej witrynę. HEALY wykorzystuje te informacje do ulepszania swoich witryn.

Użytkownik może uniknąć bycia śledzonym, korzystając z różnych metod: a) odpowiednia konfiguracja przeglądarki, b) dezaktywacja ustawień Google dotyczących reklam pod

adresem https://www.google.com/ads/preferences/?hl=pl,

c) konfiguracja odpowiednich plików cookie [łącze do strony ustawień plików cookie]. Prosimy zauważyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie skorzystać ze wszystkich funkcji witryny. Okres przechowywania wynosi maksymalnie 26 miesięcy. Korzystanie z funkcji reklamowych usługi Google Analytics oparte jest na podstawie prawnej

z art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO, tj. zgodzie użytkowni-ka.

Korzystanie z Map Google

HEALY wykorzystuje w swojej witrynie Mapy Google w celu wyświetlenia swojej lokalizacji i stworzenia opisu trasy dojazdowej. Usługę tę świadczy spółka Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, dalej zwana „Google”.

Posiadając certyfikat Tarczy Prywatności UE- USA https:// www.privacyshield.gov/, Google gwarantuje, że wymagania UE dotyczące ochrony danych będą spełnione również, gdy dane są przetwarzane w Stanach Zjednoczonych.

Aby umożliwić wyświetlenie w witrynie HEALY niektórych czcionek, po wywołaniu witryny nawiązywane jest połącze-nie z serwerem Google w USA.
Jeśli użytkownik wywoła komponent Mapy Google umiesz-czony w witrynie HEALY, Google zachowuje plik cookie w urządzeniu końcowym użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Ustawienia i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlenia lokalizacji HEALY i stwo-rzenia opisu trasy dojazdowej. W tym kontekście nie można wykluczyć wykorzystywania przez Google serwerów w USA.

Podstawą prawną jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO. Uzasadnionym interesem HEALY jest w tym przypadku optymalizacja funkcjonalności witryny internetowej.

Nawiązane w ten sposób połączenie z Google umożliwia Google określenie, z której witryny wysłano zapytanie użyt-kownika i do jakiego adresu IP ma zostać wysłany opis trasy.

Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na to przetwarzanie, może uniknąć umieszczania plików cookie, odpowiednio konfiguru-jąc przeglądarkę internetową. Szczegółowe informacje można znaleźć powyżej, w punkcie „Pliki cookie”.

Dodatkowo korzystanie z Map Google i informacji uzyska-nych za pośrednictwem Map Google regulują Warunki korzy-stania z usług Google https://policies.google.com/terms?-gl=PL&hl=pl oraz Warunki korzystania z usług Mapy Google https://www.google.com/intl/pl_PL/help/terms_maps.html.

Google zamieszcza ponadto dodatkowe informacje pod adresem https://adssettings.google.com/authenticated i https://policies.google.com/privacy.
Aby chronić prawa i dane osobowe użytkownika, Mapy Google zostały umieszczone w witrynie z tak zwaną aktywa-cją dwoma kliknięciami – dane są przesyłane do Google tylko po świadomym wybraniu funkcji mapy.

Google Ads Conversion

HEALY wykorzystuje usługę Google Ads Conversion do zwracania uwagi na jej atrakcyjne oferty za pomocą mediów reklamowych (tzw. reklam Google) w innych witrynach. Dzięki temu HEALY może na podstawie danych kampanii reklamowych ustalić skuteczność poszczególnych metod reklamowych. HEALY wykorzystuje te dane, aby wyświetlać użytkownikowi interesujące go reklamy, sprawić, że strona będzie bardziej interesująca dla użytkownika oraz uzyskać godziwe wyliczenie kosztów reklamy.

Reklamy są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. serwerów reklam. HEALY korzysta z plików cookie serwerów reklam, umożliwiających pomiar określonych parametrów, takich jak wyświetlane reklamy lub kliknięcia użytkowników w celu dokonania pomiaru skuteczności. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę HEALY poprzez reklamę Google, Google Ads umieszcza w jego urządzeniu końcowym plik cookie. Pliki te tracą ważność zwykle po 30 dniach i nie służą do identyfikowania osoby użytkownika. W pliku cookie przechowywane są zwykle, jako wartości do analizy: uni – katowy identyfikator pliku cookie, liczba odsłon reklamy na jedno umieszczenie (częstotliwość), data ostatniej odsłony (istotna przy obliczaniu liczby konwersji po wyświetleniu) oraz informacje o rezygnacji (wskazujące, że użytkownik nie chce otrzymywać reklamy).

Pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony witryny reklamodawcy, a plik cookie zapisany w jego kompu-terze nie wygasł, Google i reklamodawca mogą stwierdzić, że klient kliknął reklamę i został przekierowany do tej strony. Każdemu reklamodawcy jest przypisany inny plik cookie. Nie jest zatem możliwe śledzenie plików cookie za pośrednic-twem witryn reklamodawców. HEALY nie gromadzi i nie przetwarza samodzielnie danych osobowych w ramach wy-żej wymienionych metod reklamowych – otrzymuje jedynie podsumowania statystyczne od Google. Na podstawie tych podsumowań HEALY może stwierdzić, które metody reklamy są szczególnie skuteczne. HEALY nie otrzymuje żadnych innych danych wynikających z korzystania z mediów rekla-

mowych, toteż w szczególności nie może użyć tych danych do identyfikacji użytkowników.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia marketingowe prze-glądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośred-nie połączenie z serwerem Google. HEALY nie ma wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez Google wskutek użycia tego narzędzia i związku z tym infor-macje przekazywane przez nią użytkownikowi są oparte na aktualnym stanie wiedzy: Wskutek umieszczenia w witrynie HEALY usługi Ads Conversion Google otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika stosownej części witryny lub kliknięciu reklamy HEALY. Jeśli użytkownik posiada konto w usługach Google, odwiedzenie witryny może zostać z nim powiązane. Nawet jeśli użytkownik nie zarejestruje się w Google lub nie będzie zalogowany, usługodawca może mieć możliwość odkrycia i zachowania jego adresu IP.

Grupy niestandardowych odbiorców – Facebook Pixel

Witryna HEALY korzysta z funkcji remarketingowej „Grupy niestandardowych odbiorców” spółki Facebook Inc. („Facebook”), aby skontaktować się z użytkownikiem ponownie po upływie 6 miesięcy. Dzięki temu użytkownicy witryny mogą wyświetlać reklamy oparte na zainteresowa-niach („Reklamy portalu Facebook”), gdy odwiedzają serwis społecznościowy Facebook lub inne witryny korzystające z tego samego procesu. HEALY wykorzystuje tę funkcję, aby wyświetlać użytkownikowi interesujące go reklamy i spra-wiać, że strona będzie bardziej interesująca dla użytkownika.

Z uwagi na wykorzystywane narzędzia marketingowe prze-glądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośred-nie połączenie z serwerem Google. HEALY nie ma wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zgromadzonych przez Facebook wskutek użycia tego narzędzia, a w związku z tym informacje przekazywane przez nią użytkownikowi są oparte na aktualnym stanie wiedzy: Wskutek zintegrowania w witrynie HEALY funkcji Grupy niestandardowych odbior-ców Facebook otrzymuje informacje o wywołaniu przez użytkownika stosownej części witryny lub kliknięciu reklamy HEALY. Jeśli użytkownik posiada konto w serwisie Facebook, odwiedzenie witryny może zostać z nim powiązane. Nawet jeśli użytkownik nie zarejestruje się w serwisie Facebook lub nie będzie zalogowany, usługodawca może mieć możliwość odkrycia i zachowania jego adresu IP.

Użytkownik może wyłączyć funkcję „Grupy niestandardo-wych odbiorców” po zalogowaniu się pod adresem https:// www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych przez portal Facebook znajdują się pod adresem https://www.facebook. com/about/privacy
Wykorzystywane pliki cookie: typ c. Dodatkowe informacje znajdują się w punkcie „Pliki cookie”.

Podstawą prawną korzystania z funkcji Grupy niestandardo-wych odbiorców jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. a) RODO, tj. zgoda użytkownika.

Punkt 9 Fanpage w serwisie Facebook

Do świadczenia usługi informacyjnej oferowanej w ramach fanpage’a HEALY wykorzystuje platformę techniczną i usługi spółki Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

W opinii TSUE Facebook i operator fanpage’a w serwisie Facebook są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na fanpage’u. Z tego powodu Facebook i HEALY zawarły porozumienie dotyczące ich wspólnej odpowiedzialności, dostępne tutaj.

HEALY przekazuje użytkownikowi następujące informacje dotyczące przetwarzania danych na jej fanpage’u w serwisie Facebook:

(1) Administratorzy danych

Przetwarzanie danych osobowych na fanpage’u HEALY w serwisie Facebook następuje na zasadzie współodpowie-dzialności z następującym podmiotem:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
(2) Przetwarzanie danych

Gdy użytkownik odwiedza fanpage w serwisie Facebook, do serwisu przesyłany jest adres IP jego urządzenia. Zgodnie z informacjami podanymi przez Facebook ów adres IP jest anonimizowany i usuwany po upływie 90 dni, przynajmniej jeśli jest adresem niemieckim. Facebook przechowuje również dodatkowe informacje dotyczące urządzeń swoich użytkowników, np. nazwę ich przeglądarki internetowej. W ten sposób Facebook może być w stanie powiązać adresy IP z poszczególnymi użytkownikami. Jeśli użytkownik jest zalogowany do swojego konta w serwisie Facebook podczas odwiedzin fanpage’a HEALY, w jego urządzeniu zapisywany jest plik cookie zawierający identyfikator użytkownika. Dzięki temu plikowi Facebook jest w stanie wykryć, kto odwiedził fanpage HEALY i jak z niego korzystał. Facebook wykorzystu-je te informacje, aby wyświetlać użytkownikowi spersonalizo-wane treści lub reklamy.

Jeśli użytkownik chce tego uniknąć, powinien wylogować się z konta Facebook i/lub dezaktywować funkcję „Nie wylogowuj mnie”. Dodatkowo zalecamy, aby użytkownik usunął pliki cookie z urządzenia oraz zamknął i ponownie uruchomił przeglądarkę. W ten sposób zostaną usunięte informacje pozwalające serwisowi Facebook powiązać dane z osobą użytkownika.

Jeśli jednak użytkownik chce wykorzystywać interaktywne funkcje fanpage’a HEALY, będzie musiał ponownie zalogować się do serwisu Facebook, używając swoich danych logowa-nia. Facebook będzie mógł wtedy ponownie powiązać dane z użytkownikiem.

HEALY nie wie, a Facebook nie oświadcza zdecydowanie i wyraźnie, w jaki sposób serwis Facebook wykorzystuje do swoich celów dane uzyskane wskutek wizyty użytkownika na stronach serwisu, w jakim zakresie aktywności na stronach serwisu są łączone z użytkownikami, jak długo te dane są przechowywane, oraz czy dane uzyskane wskutek wizyty użytkownika na stronach serwisu są ujawniane osobom trzecim. HEALY może jedynie odesłać użytkowników swojego fanpage’a do oświadczeń serwisu Facebook dotyczących ochrony danych.

Dane dotyczące użytkownika, które zostały zgromadzone w tym kontekście, są przetwarzane przez Facebook i mogą być przesyłane do krajów spoza Unii Europejskiej.
W swojej zasadach dotyczących wykorzystywania danych serwis Facebook opisuje ogólnie, jakie informacje pozyskuje i w jaki sposób z nich korzysta. Można tam również znaleźć informacje dotyczące kontaktu z serwisem Facebook oraz sposobu dostosowania ustawień reklamy. Zasady dotyczące danych są dostępne pod adresem: http://pl-pl.facebook. com/about/privacy

Pełne zasady korzystania z danych serwisu Facebook są dostępne pod adresem:

https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Zasady korzystania z danych serwisu Facebook zawierają dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych:
https://www.facebook.com/about/privacy/

Opcje rezygnacji są dostępne pod adresem: https://www. facebook.com/settings?tab=ads oraz http://www.youronline-choices.com
Facebook Inc., amerykańska spółka nadrzędna wobec Facebook Ireland Ltd., posiada certyfikat Tarczy Prywatności UE-USA i w związku z tym zobowiązuje się do przestrzegania europejskich przepisów o ochronie danych. Dodatkowe informacje o statusie spółki Facebook w programie Tarcza Prywatności znajdują się pod adresem: https://www.priva-cyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&sta-tus=Active.

Jako operator fanpage’a w serwisie Facebook HEALY nie jest w stanie ocenić, czy dochodzi do przekazywania i dalszego przetwarzania danych osobowych użytkowników w państwach trzecich, takich jak Stany Zjednoczone, oraz jakie ryzyko wiąże się z tym dla użytkowników.

(3) Funkcja Statystyki

Dodatkowo serwis Facebook oferuje SBS-Legal jako opera-torowi fanpage’a rozmaite dane statystyczne w ramach tzw. funkcji Statystyki. Statystyki te generuje i dostarcza serwis Facebook. Jako operator fanpage’a HEALY nie ma wpływu na generowanie tych statystyk, a w szczególności nie jest w stanie wyłączyć tej funkcji. W kontekście funkcji Statystyki HEALY otrzymuje następujące informacje w kategoriach „fani”, „obserwujący”, „zasięg” i „interakcje” w wybranym okresie czasu:

aktywności na stronie, takie jak odwiedziny strony, wyświe-tlenia poglądu strony, działania na stronie, działania związa-ne z zasięgiem, takie jak liczba kliknięć przycisku „Lubię to”, liczba osób objętych zasięgiem i poleceń, działania związane z postami, takie jak interakcje pod postami, wyświetlanie filmów, komentarze, udostępnienia.

Dodatkowo HEALY otrzymuje dane statystyczne dotyczące grup w serwisie Facebook, które są powiązane z naszym fanpagem. Zgodnie z warunkami korzystania z serwisu Facebook, które każdy użytkownik zaakceptował przy tworzeniu profilu w serwisie, HEALY jest również w stanie zidentyfikować fanów i osoby obserwujące stronę oraz wy-świetlić ich profile i inne udostępniane przez ich informacje. Serwis Facebook udostępnia dodatkowe informacje pod następującym adresem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY korzysta z dostępnych danych w postaci zagre-gowanej, aby zwiększyć atrakcyjność postów i działań na fanpage’u, na przykład zaplanować treść i terminy postów. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6(1), zdanie pierwsze, lit. f) RODO, czyli uzasadniony interes HEALY związany z optymalizacją jej oferty.

(4) Okres przechowywania

HEALY przechowuje informacje przesłane przez serwis Facebook przez okres, w jakim interesy HEALY przeważają nad interesami użytkownika dotyczącymi usunięcia lub anonimizacji tych informacji.

Jeśli użytkownik chce, aby w przyszłości nie dochodziło do przetwarzania danych opisanych powyżej, powinien usunąć powiązanie swojego profilu z fanpagem HEALY, klikając przy-cisk „Cofnij polubienie strony” lub „Przestań obserwować”.
(5) Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą

W przypadku próśb o ujawnienie informacji lub innych pytań dotyczących praw użytkownika, których lista znajduje się na

końcu niniejszej Polityki prywatności, zalecamy bezpośredni kontakt z serwisem Facebook, gdyż tylko on ma pełen do-stęp do danych użytkowników. Jeśli jednak użytkownik wyśle zapytanie do HEALY, zostanie ono oczywiście przetworzone i przesłane do serwisu Facebook.

Punkt 10 Osoby małoletnie

Oferta HEALY skierowana jest zasadniczo do osób dorosłych. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, nie powinny przekazywać HEALY swoich danych osobowych bez zgody swoich rodzi-ców lub opiekunów prawnych

Punkt 11 Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

· uzyskania informacji o przetwarzaniu lub potwierdzenia przetwarzania ich danych osobowych;

· poprawienia lub usunięcia ich danych;

· ograniczenie przetwarzania;

· sprzeciwienia się przetwarzaniu;

· przenośności danych;

· cofnięcia zgody ze skutkiem przyszłym;

· złożenia skargi do organu nadzoru.

Lista organów nadzoru właściwych na terytorium Niemiec dostępna jest pod adresem https://www.bfdi.bund.de/DE/ Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Wyrażamy nadzieję, że powyższe informacje umożliwią użyt-kownikowi korzystanie ze swoich praw. Prosimy o kontakt w razie chęci uzyskania dalszych informacji o postanowieniach regulujących ochronę danych.

Przewiń do góry

Choose your Country

Your Country

Europa