Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Nejnovější aktualizace zásad ochrany osobních údajů: 16. září 2019

Níže uvádíme informace o shromažďování údajů při vaší návštěvě a/nebo použití našich webových stránek https://eu.healy.shop/cs/ a dále informace o způsobu použití, zpracování a/nebo sdělování těchto údajů.

Správcem údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Phone: +31 507 995 084

Zákonodárce vyžaduje, aby osobní údaje byly vůči subjektu údajů zpracovány zákonným způsobem, korektně a trans-parentně („zákonnost, korektnost a transparentnost“).

Abychom to mohli zaručit, informujeme vás o jednotlivých právních definicích pojmů, které jsou rovněž použity v těchto zásadách ochrany osobních údajů:

1. Osobní údaje

„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace o identifiko-vané nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2. Zpracování

„Zpracováním“ se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

3. Na omezení zpracování,

„Omezením zpracování“ se rozumí označení uložených osob-

(dále jako: HEALY)

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

SBS Data Protect GmbH

společnost zastoupená generálním ředitelem p. Thilem Noackem

Hans-Henny-Jahnn Weg 49

22085 Hamburk

E-mail: noack@sbs-data.de

Ohledně uplatnění práv uvedených v těchto zásadách ochra-ny osobních údajů nebo v případě dotazů na používání, shromažďování a zpracování osobních údajů se zákazník

Definice pojmů

ních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

4. Profilování

„Profilováním“ se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5. Pseudonymizace

„Pseudonymizací“ se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

6. Evidence

„Evidencí“ se rozumí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.

7. Kontrolor

„Správcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování

může obrátit na výše jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jakožto správce údajů podle ustanovení zákona o ochraně osobních údajů se společnost HEALY zavazuje chránit osobní údaje a soukromí svých zákazníků a zacházet s nimi jako s důvěrnými údaji. Shromažďování, ukládání, změny, předávání, zamykání, výmaz a používání osobních údajů se provádí na základě ustanovení platných předpisů, zejména na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Technická a organizační ochranná opatření ve společnosti HEALY chrání údaje zákazníka proti neoprávněnému přístu-pu, náhodné nebo úmyslné manipulaci, zničení či ztrátě.

určeny právem Unie či členského státu, může toto právo ur-čit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

8. Zpracovatel

„Zpracovatelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpra-covává osobní údaje pro správce.

9. Příjemce

„Příjemcem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelný-mi pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

10. Třetí strana

„Třetí stranou“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

11. Souhlas

„Souhlasem“ subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Zákonnost zpracování

Zpracování je zákonné jen v případě, že pro ně existuje právní základ. Podle čl. 6 (1) věty 1 písm. a–f nařízení GDPR může být právním základem zpracování zejména:

a. subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost

tohoto subjektu údajů;

c. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

d. zpracování je nezbytné pro ochranu životně důleži-tých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

e. zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděné-ho ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

f. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Stánek 12/2018

Informace o shromažďování osobních údajů

V následujícím textu vás informujeme o shromažďování osobníchúdajů při používání našeho webu. Osobními údaji jsou například jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatele.

Čl. 1 Shromažďování osobních údajů při návštěvě našeho webu

Když se web používá pro účely získávání informací, společ-nost HEALY shromažďuje jen osobní údaje, které prohlížeč zákazníka předává serveru společnosti HEALY. Pokud by chtěl zákazník zobrazit web společnosti HEALY, HEALY shro-máždí následující údaje, které jsou potřebné z technických důvodů za účelem zobrazení webu zákazníkovi a za účelem zajištění stability a zabezpečení:

· místo odeslání dotazu,

· IP adresa,

· datum a čas odeslání dotazu,

· rozdíl časové zóny oproti greenwichskému střednímu času (GMT),

· obsah dotazu (konkrétní stránka),

· stav přístupu / stavový kód HTTP,

· množství dat přenášených v jednotlivých případech,

· web, z něhož byl dotaz odeslán,

· prohlížeč,

· operační systém a jeho rozhraní,

· jazyk a verze softwaru prohlížeče.

Po technickém zhodnocení budou tyto údaje okamžitě smazány. Podle čl. 6 (1) věty 1 písm. f nařízení GDPR slouží toto shromažďování údajů k zabezpečení našich převažu-jících oprávněných zájmů při správné prezentaci nabídky na našem webu v rámci zvažování zájmů a dále k dodržení základních požadavků nařízení EU o ochraně osobních údajů, co se týče zabezpečení a důvěrnosti.

Čl. 2 Používání souborů cookie

Kromě výše uvedených údajů se při používání a návštěvě našeho webu na vašem počítači používají soubory cookie nebo podobné technologie, například pixely (dále obecně jako „cookies“). Cookies jsou malé textové soubory, které vaše koncové zařízení ukládá do vašeho počítače pro uložení určitých informací nebo obrazových souborů, například pixelů. Při další návštěvě našeho webu pomocí stejného kon-cového zařízení jsou informace uložené v cookies následně zaslány zpět buďto na náš web („cookie první strany“) nebo na jiný web, k němuž cookie patří („cookie třetích stran“).

Prostřednictvím uložených a vrácených informací příslušný web pozná, že jste jej již otevřeli a navštívili prostřednictvím prohlížeče vašeho koncového zařízení. Tyto informace používáme, abychom pro vás mohli optimálně navrhnout a zobrazovat web podle vašich preferencí. Na vašem konco-vém zařízení tedy identifikujeme pouze cookies. Nad tento rámec budou osobní údaje uloženy jen s vaším výslovným souhlasem, nebo je-li to absolutně nezbytné pro účely použití nabízené a vámi vyžádané služby.

Tento web používá následující typy cookies, jejichž rozsah a funkce jsou tyto:

· absolutně nezbytné cookies (typ a),

· funkční a výkonnostní cookies (typ b),

· cookies vyžadující souhlas (typ c).

U každého z námi používaných nástrojů vás budeme informovat, které typy cookies jsou v jednotlivých případech nastaveny a používány.

(1) Absolutně nezbytné cookies (typ a)

Cookies, které jsou absolutně nezbytné k zajištění funkcí, bez nichž byste nemohli používat náš web, jak bylo zamýšleno. Tyto cookies používáme výhradně my, a proto se jedná o cookies první strany. Znamená to, že všechny informace uložené v cookies se vrátí na náš web.

Absolutně nezbytné cookies slouží například k zajištění toho, že jako registrovaní uživatelé zůstanete stále přihlášeni i po otevření různých podstránek našeho webu, a při každém otevření nové stránky proto nemusíte znovu zadávat přihla-šovací údaje.

Použití absolutně nezbytných cookies na našem webu je možné i bez vašeho souhlasu. Absolutně nezbytné cookies proto nelze jednotlivě deaktivovat nebo aktivovat. Cookies však můžete kdykoliv deaktivovat ve svém prohlížeči (viz dále).

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. b nařízení GDPR.

(2) Funkční a výkonnostní cookies (typ b)

Funkční cookies umožňují našemu webu ukládat informace, které již uživatel zadal (například název firmy nebo výběr jazyka), a na jejich základě vám nabídnout lepší a personali-zovanější funkce. Tyto cookies shromažďují a ukládají pouze anonymní informace, takže nemohou sledovat váš pohyb na jiných webech.

Výkonnostní cookies shromažďují informace o způsobu pou-žívání našeho webu za účelem zlepšení jeho atraktivity, obsa-hu a funkčnosti. Tyto cookies nám pomáhají například určit, zda a které podstránky našeho webu jsou navštěvované a o

který obsah se uživatelé zvláště zajímají. Zaznamenáváme zejména počet návštěv konkrétní stránky, počet zobrazených podstránek, dobu návštěvy na našem webu, pořadí navští-vených stránek, které hledané termíny vás k nám zavedly, zemi, region a případně město, v němž byl web otevřen, a dále poměr mobilních zařízení použitých pro vstup na náš web. Zaznamenáváme také pohyby, „kliknutí“ a posouvání počítačovou myší, abychom zjistili, které oblasti našeho webu jsou pro uživatele zvláště zajímavé. Následně můžeme upravit obsah našeho webu konkrétněji podle potřeb našich uživatelů a optimalizovat naše nabídky. IP adresa vašeho počítače odesílaná z technických důvodu je automaticky anonymizována a neumožňuje nám činit jakékoli závěry o jednotlivém uživateli.

Proti použití funkčních a výkonnostních cookies můžete kdykoli vznést námitku příslušnou úpravou svého nastavení pro soubory cookie.
Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. f nařízení GDPR.

(3) Cookies vyžadující souhlas (typ c)

Cookies, které nejsou ani absolutně nezbytné (typ a), ani funkční nebo výkonnostní (typ b), se používají jen s vaším souhlasem.
Vyhrazujeme si právo rovněž používat informace, které jsme získali prostřednictvím cookies z anonymní analýzy chování návštěvníků našeho webu, abychom vám na našem vlastním webu mohli zobrazit konkrétní reklamu na některé z našich produktů. Jsme přesvědčeni, že to pro vás jako pro uživatele bude výhodné, protože zobrazíme reklamy nebo obsah, který na základě zvyklostí při užívání internetu považujeme za odpovídající vašim zájmům, takže se vám zobrazí méně náhodných reklam či méně obsahu, který by vás mohl méně zajímat.

Marketingové cookies pocházejí od externích reklamních společností (cookies třetích stran) a používají se ke shro-mažďování informací o webech navštívených uživatelem za účelem vytvoření reklamy orientované na cílovou skupinu.

Výslovný nesouhlas s marketingovými cookies

Soubory cookies používané pro online reklamu můžete také spravovat pomocí nástrojů vyvinutých v mnoha zemích v rámci samoregulačních programů, například prostřed-nictvím webu https://www.aboutads.info/choices/ v USA nebo webu http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad–choices v EU.

Zde můžete svůj souhlas s cookies s účinkem do budoucna kdykoli zrušit.

Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. a nařízení GDPR.

(4) Správa a odstranění všech cookies

Kromě toho můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby obecně neumožnil ukládání cookies na vaše koncové zařízení nebo abyste byli pokaždé dotázáni, zda s nastave-ním cookies souhlasíte. Po nastavení cookies je také můžete kdykoli odstranit. Vše je podrobně popsáno v nápovědě vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že celková deaktivace cookies může vést k omezené funkčnosti našeho webu.

Čl. 3 Soubory protokolu serveru

Náš web můžete navštívit i bez poskytnutí osobních údajů. Při každém otevření našeho webu se nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče přenášejí data o využití, která se uloží do dat protokolu (tzv. souborů protokolu serveru). K těmto ukládaným datům patří například název otevřené stránky, datum a čas otevření, IP adresa, množství přenášených dat a požadující poskytovatel.
Toto zpracování je prováděno na základě čl. 6 (1) věty 1 písm. f nařízení GDPR s oprávněným zájmem zajištění bezproblé-mového provozu našeho webu a zkvalitnění našich služeb.

Čl. 4 Shromažďování a používání osobních údajů v případě žádostí o kontakt

Když kontaktujete společnost HEALY e-mailem nebo pro-střednictvím kontaktního formuláře, společnost HEALY vámi poskytnuté údaje uloží (vaši e-mailovou adresu, případně vaše jméno a příjmení), aby mohla na váš dotaz odpovědět. Společnost HEALY odstraní údaje shromážděné v tomto kontextu, jakmile již jejich uložení není nutné, např. jakmile byl váš problém vyřešen. Jinak bude zpracování omezeno jen na případy povinnosti zákonného uchovávání.
Toto zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 (1) věty 1 písm. a nařízení GDPR v souvislosti se souhlasem poskytnu-tým zákazníky.

Čl. 5 Shromažďování osobních údajů při realizaci smlouvy a platby

Když si zákazníci objednají produkty, během registrace spojené s objednávkou se ukládají následující osobní údaje:
1. titul,

2. příjmení,

3. adresa,

4. telefonní číslo,

5. e-mailová adresa,

6. dodací adresa, pokud se liší od trvalé adresy,

7. údaje o kreditní kartě, bankovní údaje a údaje o bezhoto-vostní platbě.
Společnost HEALY tyto údaje používá výhradně za účelem provádění smlouvy a komunikace se zákazníky, která je v tomto kontextu nezbytná. Jedná se například o vypracování, uzavření a zpracování smlouvy, záruk a v případě nutnosti i o zrušení smlouvy. Tyto údaje jsou uloženy až do ukončení provádění smlouvy. V případě komerční a zákonné doby uchovávání mohou být údaje uloženy až 10 let.

Toto zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 (1) věty 1 písm. a nařízení GDPR. Právním základem pro další ucho-vávání na základě daňového a obchodního práva je nutnost dodržení zákonných povinností podle čl. 6 (1) věty 1 písm. c nařízení GDPR.

Čl. 6 Přenos údajů

Společnost HEALY sděluje osobní údaje zákazníků jen v míře nezbytné pro provádění smlouvy nebo pro účely oprávněných zájmů společnosti HEALY. Společnost HEALY k provádění smlouvy využívá externí poskytovatele služeb (zpracovatele). Abychom zajistili ochranu osobních údajů zákazníků, s poskytovateli služeb jsme uzavřeli samostatné smlouvy o zpracování údajů.

Abychom mohli splnit dodávku, přepravní společnosti je nut-né poskytnout jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo zákazníka. Tento přenos dat se uskutečňuje za účelem provádění smlouvy s vámi, zákazníkem. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. b nařízení GDPR.

Kvůli zpracování platby je příslušnému poskytovateli pla-tebních služeb nutné poskytnout platební údaje zákazníka, konkrétně jméno, příjmení, adresu, e- mailovou adresu a telefonní číslo. Toto zpracování dat se uskutečňuje za účelem provádění smlouvy s vámi, zákazníkem, případně na základě vámi poskytnutého souhlasu. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. a nebo písm. b nařízení GDPR.

Pro zpracování smluv v rámci celkového zpracování využí-váme systém správy zboží a CRM společnosti TimeWaver Home GmbH. Z toho důvodu budou všechny osobní údaje shromážděné při realizaci objednávky přenášeny do společnosti Zoho Corporation Pvt. Ltd. s datovým centrem v Evropě. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. f nařízení GDPR.

Čl. 7 Použití údajů pro marketingové účely, bulletin

Společnost HEALY bude osobní údaje zákazníků využívat pouze k zasílání bulletinu zákazníkům, a to jen v případě, že sami zákazníci předem poskytli souhlas s tímto typem použití.

Jedinou informací povinně nezbytnou k zasílání bulletinu je e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, specificky označených údajů je dobrovolné; prostřednictvím zmíněných údajů je možné zákazníka kontaktovat osobně. Po potvrzení spo-lečnost HEALY uloží e-mailovou adresu zákazníka pro účely zasílání bulletinu.

Zákazník kdykoli může vzít svůj souhlas zpět a odhlásit se z odběru bulletinu. Zákazník může souhlas vzít zpět kliknutím na odkaz uvedený v každém e- mailu s bulletinem nebo zasláním e-mailu na adresu contact@healy.world.

Toto zpracování údajů je prováděno na základě souhlasu poskytnutého zákazníkem; právní základ tvoří čl. 6 (1) věty 1 písm. a nařízení GDPR.

Čl. 8 Použití externích nástrojů

Součástí našeho webu jsou různé nástroje od různých firem, které nám umožňují hodnotit chování uživatelů nebo navá-zat spojení s jinými weby. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, s níže jmenovanými firmami jsme uzavřeli samostatné smlouvy o zpracování údajů.

Spolupracujeme s následujícími poskytovateli služeb:

Použití nástroje Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. („Google“). Google Analytics využívá tzv. „cookies“, což jsou textové soubory umísťované do vašeho počítače, aby pomáhaly analyzovat, jak web používáte. Informace o vašem používání příslušného webu generované souborem cookie jsou ob-vykle přenášeny a ukládány na server Googlu ve Spojených státech. Pokud je však na příslušném webu aktivovaná anonymizace IP adresy, v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru Google vaši IP adresu před jejím odesláním zkrátí. Úplná IP adresa bude přenesena na server Googlu ve Spojených státech a zde zkrácena pouze ve výji-mečných případech. Google bude tyto informace používat jménem operátora tohoto webu za účelem hodnocení pou-

žívání webu vámi, generování zpráv o činnostech na webu a poskytování dalších služeb spojených s používáním webu a používáním sítě operátorovi tohoto webu.

IP adresa přenášená vaším prohlížečem v kontextu

Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Googlu.

Umísťování cookies můžete zabránit prostřednictvím přísluš-ných softwarových nastavení prohlížeče; chtěli bychom však zdůraznit, že v takovém případě možná nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto webu. Dále můžete zabránit tomu, aby Google shromažďoval data generovaná souborem cookie ohledně používání webu vámi (včetně vaší IP adresy) a aby tato data zpracovával, a to stažením a instalováním modulu plug-in prohlížeče dostupného na tomto odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Tento web využívá Google Analytics s příponou „_anonymi-zeIp()“. IP adresy jsou tak zpracovávány až po zkrácení, což znamená, že je nelze spojit s konkrétními osobami. Pokud budou shromážděná data spojena přímo s vámi, toto spojení bude okamžitě vyloučeno a osobní údaje budou ihned vymazány.

Google Analytics používáme proto, abychom mohli analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našeho webu. Získávané statistické údaje nám umožňují zlepšovat nabídku tak, aby byla pro vás jako pro uživatele zajímavější. V případě výjimek, kdy jsou osobní údaje přenášeny do Spojených stá-tů, se Google podřizuje předpisům Štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informace o poskytovateli třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky poskytování služby:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled informací o ochraně soukromí: http://www.google.com/intl/ de/analytics/learn/privacy.html a zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tento web dále používá nástroj Google Analytics pro analýzu návštěvnosti mezi zařízeními; tato analýza je prováděna pomocí ID uživatele. Máte možnost deaktivovat analýzu používání mezi různými zařízeními ve vašem uživatelském účtu pod položkou „My Data“ (Moje údaje), „Personal Data“ (Osobní údaje).

Používání nástroje Google Analytics je založeno na právním základě dle čl. 6 (1) věta 1 písm. a nařízení GDPR, na vašem souhlasu. Doba uchovávání souborů cookie, které jsou umístěny na tuto webovou stránku, je až 12 měsíců.

Reklamní funkce nástroje Google Analytics

Budete -li souhlasit s používáním reklamních funkcí nástroje Google Analytics, bude tento web kromě standardních funkcí využívat i rozšířené funkce tohoto nástroje. Reklamní funkce nástroje Google Analytics používané na těchto strán-kách obsahují zprávy Google Analytics o výkonnosti podle demografických údajů a zájmů.

K tomuto účelu používáme společně cookies první strany (např. cookies Google Analytics) a cookies třetích stran (např. cookies DoubleClick), aby nám pomohly anonymně a souhrnně analyzovat převažující demografické parametry a zájmy návštěvníků našich stránek. Tyto informace využíváme ke zlepšování našeho webu.

Účasti v tomto procesu sledování můžete zabránit různými způsoby: a) příslušným nastavením softwaru svého pro-hlížeče; b) deaktivací nastavení reklam v prohlížeči Google na https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de c) nastavením příslušného souboru cookie [odkaz na stránku s nastavením souborů cookie]. Upozorňujeme, že v takovém případě možná nebudete moci zcela používat všechny funk-ce této nabídky. Doba uchovávání je až 26 měsíců. Používání reklamních funkcí nástroje Google Analytics je založeno na právním základě dle čl. 6 (1) věta 1 písm. a nařízení GDPR, na vašem souhlasu.

Použití nástroje Google Maps

Na našem webu používáme nástroj Google Maps k zobrazení místa, kde se nacházíme, a k vytvoření popisu trasy. Tuto službu poskytuje společnost Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dále jako „Google“.

S touto certifikací v rámci Štítu EU-USA na ochranu soukromí https://www.privacyshield.gov/ Google zaručuje, že požadav-ky EU na ochranu osobních údajů budou splněny i v případě, že údaje budou zpracovány ve Spojených státech.

Abychom umožnili zobrazení některých fontů na našem webu, po jeho vyvolání se naváže spojení se serverem Google v USA.
Jestliže vyvoláte komponentu nástroje Google Maps, která je součástí našich internetových stránek, Google prostřednic-tvím vašeho internetového prohlížeče do vašeho koncového zařízení uloží soubor cookie. Vaše uživatelské nastavení a údaje budou zpracovány, abychom mohli zobrazit místo, kde se nacházíme, a vytvořit popis trasy k němu. Vzhledem k tomu nemůžeme vyloučit, že Google bude používat servery v USA.

Právním základem je čl. 6 (1) věta 1 písm. f nařízení GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace funkčnosti

našich internetových stránek.

Takto navázané spojení s Googlem mu umožňuje zjistit, z kterého webu byl odeslán váš dotaz a na kterou IP adresu má být zaslán popis trasy.
Jestliže s tímto zpracováním nesouhlasíte, instalaci souborů cookie můžete zabránit vhodným nastavením ve svém internetovém prohlížeči. Podrobnosti naleznete výše v části nazvané „Cookies“.

Používání nástroje Google Maps a informací získaných jeho prostřednictvím se dále řídí podmínkami použití prohlížeče https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de a podmín-kami použití nástroje Google Maps https://www.google.com/ intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google kromě toho uvádí další informace na https:// adssettings.google.com/authenticated a https://policies. google.com/privacy.
Abychom mohli chránit vaše práva a osobní údaje, nástroj Google Maps jsme vybavili tzv. řešením na dvě kliknutí, díky němuž dojde k přenosu údajů na server Googlu až poté, co explicitně aktivujete funkci map.

Konverze reklam Googlu

Používáme služby konverze reklam Googlu, abychom s po-mocí reklamních médií (tzv. Google Ads) upozornili na naše atraktivní nabídky na externích webech. Pokud jde o data z reklamních kampaní, jsme schopni stanovit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Používáme je proto, abychom vám zobrazili reklamu, která vás bude zajímat, aby pro vás byl zajímavější náš web a abychom získali realistický výpočet nákladů na reklamu.

Tato reklamní média poskytuje Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. Používáme cookies reklamních serverů, které dokážou měřit některé parametry, například zobrazování reklam nebo počet kliknutí uživatelů, k měření úspěšnosti. Pokud se na náš web dostanete z reklamy Googlu, nástroj Google Ads do vašeho koncového zařízení uloží soubor cookie. Platnost těchto cookies obvykle skončí po 30 dnech a jejich účelem není zjistit vaši totožnost. Hodnoty, které jsou obvykle ukládány z analýzy tohoto souboru cookie, jsou jedinečné id. č. souboru cookie, počet impresí reklamy na jedno umístění (četnost), poslední imprese (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o výslovném nesouhlasu (tzn. že uživatel již nechce být oslovován).

Tyto cookies umožňují, aby Google rozpoznal váš internetový prohlížeč. Jestliže uživatel navštíví určité stránky na webu zákazníka reklamy a platnost souboru cookie na jeho počítači nevypršela, Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl na tuto stránku přesměro-ván. Každému zákazníkovi reklamy je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webů zákazníků reklam. My sami neshromažďujeme ani nezpracováváme osobní údaje výše zmíněných reklamních opatření. Google nám pouze zasílá vyhodnocení statistic-kých údajů. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, která z použitých reklamních opatření jsou zvláště efektivní. Nedostáváme žádné další údaje o používání reklamních médií a zejména nejsme schopni z těchto informací určit totožnost uživatelů.

Díky používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Googlu. Nemáme žádný vliv na rozsah ani další využití dat, která Google shromáždí používáním tohoto nástroje, a proto vám podle stavu našich poznatků sdělujeme: Integrací konverze reklam Google získává informace o tom, že jste vyvolali příslušnou část našeho webu nebo kliknuli na reklamu od nás. Jste-li zaregistrováni u některé služby Googlu, Google může tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u Googlu ani k němu nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel bude moci zjistit a uložit vaši IP adresu.

Vlastní cílové skupiny Facebooku – Facebook pixel

Web používá remarketingovou funkci „Custom Audiences“ (Vlastní cílové skupiny) společnosti Facebook Inc. („Facebook“), aby vás mohl během 6 měsíců znovu kontak-tovat. Uživatelům tohoto webu se tak mohou při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webů, které rovněž využí-vají tento proces, zobrazovat reklamy na základě jejich zájmů („reklamy na Facebooku“). Používáme je proto, abychom vám zobrazili reklamu, která vás bude zajímat, aby pro vás byl náš web zajímavější.

Díky používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Nemáme žádný vliv na rozsah ani další využití dat, která Facebook shromáždí používáním tohoto nástroje, a proto vám podle stavu našich poznatků sdělujeme: Integrací funk-ce Custom Audiences Facebook získává informace o tom, že jste vyvolali příslušnou stránku našeho webu nebo kliknuli na reklamu od nás. Jste-li zaregistrováni u některé služby Facebooku, Facebook může tuto návštěvu přiřadit k vašemu účtu. Dokonce i když nejste zaregistrováni u Facebooku ani k němu nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel bude moci

zjistit a uložit vaši IP adresu a další identifikační znaky.

Funkci „Facebook Custom Audiences“ (Vlastní cílové skupiny Facebooku) můžete deaktivovat jako přihlášený uživatel zde na https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Další informace o postupech zpracování údajů na Facebooku naleznete na https://www.facebook.com/about/privacy
Používané soubory cookie: typ c. Další informace jsou uvede-ny v části „Cookies“.

Používání funkce Facebook Custom Audiences je založeno na právním základě dle čl. 6 (1) věta 1 písm. a nařízení GDPR, na vašem souhlasu.

Čl. 9 Facebooková stránka fanoušků

Pro informační službu nabízenou na této stránce společnost HEALY využívá technickou platformu a služby společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“).

Podle názoru Evropského soudního dvora jsou Facebook a provozovatel facebookové stránky fanoušků společnými správci ve smyslu čl. 26 nařízení GDPR s ohledem na osobní údaje, které jsou zpracovávány prostřednictvím stránky fanoušků Facebooku. Společnosti Facebook a HEALY proto uzavřely dohodu o společné odpovědnosti, která je zde k dispozici.

Společnost HEALY poskytuje následující informace o zpraco-vání údajů na facebookové stránce našich fanoušků:
(1) Správci

Zpracování vašich osobních údajů na facebookové stránce fanoušků společnosti HEALY je prováděno ve společné odpovědnosti se společností:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko
(2) Zpracování údajů

Když navštívíte facebookovou stránku fanoušků, bude IP adresa vašeho zařízení odeslána do Facebooku. Podle infor-mací poskytnutých společností Facebook je tato IP adresa po 90 dnech anonymizována a odstraněna, přinejmenším pokud je to německá IP adresa. Facebook rovněž ukládá dal-ší informace o zařízeních svých uživatelů, např. o použitém internetovém prohlížeči. Facebook by tak mohl spojit IP ad-resy s jednotlivými uživateli. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku při návštěvě naší fanouškovské stránky, do vašeho zařízení bude umístěn soubor cookie s vaším facebookovým identifikačním číslem. Díky tomuto souboru cookie dokáže Facebook vysledovat, že jste navštívili naši fanouškovskou stránku a jak jste ji používali. Facebook tyto informace používá, aby vám mohl zobrazovat personalizova-ný obsah nebo reklamu.

Chcete-li tomu zabránit, musíte se odhlásit z facebookové-ho účtu, případně deaktivovat funkci „Keep me logged in“ (Zachovat přihlášení). Dále doporučujeme, abyste odstranili stávající soubory cookie ze svého zařízení a zavřeli a znovu spustili svůj prohlížeč. Díky tomuto opatření budou z Facebooku odstraněny informace, jejichž prostřednictvím může Facebook spojit tato data s vámi.

Pokud byste však chtěli používat interaktivní funkce naší fanouškovské stránky, budete se muset znovu přihlásit k Facebooku svými přihlašovacími údaji pro Facebook.
Facebook tak bude moci tato data opět spojit s vámi. Facebook průkazně a jasně neuvádí a ani my nevíme, jakým způsobem Facebook používá údaje získané z vaší návštěvy facebookových stránek pro své účely, do jaké míry jsou aktivity na facebookové stránce spojovány s jednotlivými uživateli, jak dlouho Facebook tyto údaje uchovává a zda jsou údaje získané z vaší návštěvy facebookové stránky předávány třetím osobám. Jakožto uživatele naší fanouš-kovské stránky vás můžeme pouze odkázat na prohlášení Facebooku ohledně ochrany údajů.

Údaje týkající se vaší osoby shromážděné v tomto kontextu zpracovává Facebook a mohou být odesílány do zemí mimo Evropskou unii.
Facebook v zásadách používání údajů obecně popisuje, jaké informace získává a jak je využívá. Zde můžete rovněž nalézt informace o tom, jak kontaktovat Facebook a jak upravit nastavení reklam. Zásady používání údajů jsou k dispozici na: http://de-de.facebook.com/about/privacy

Úplné zásady Facebooku pro používání údajů jsou k dispozici na: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy
Zásady společnosti Facebook ohledně ochrany údajů obsa-hují další informace o zpracování údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/
Možnosti vyjádření výslovného nesouhlasu jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a zde http://www.youronlinechoices.com

Facebook Inc., americká mateřská společnost Facebook Ireland Ltd., je certifikována v rámci Štítu EU-USA na ochranu soukromí, a zavazuje se tedy dodržovat ustanovení zákona EU o ochraně osobních údajů. Další informace o statusu Štítu na ochranu soukromí ve společnosti Facebook jsou

k dispozici na: https://www.privacyshield.gov/partici-pant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.
Jakožto provozovatelé facebookové stránky fanoušků nejsme schopni posoudit přenos osobních údajů uživatelů do třetích zemí, například do Spojených států, jejich další zpracování zde a související možná rizika pro vás, uživatele.
(3) Funkce Insights (Přehledy)

V rámci funkce „Insights“ (Přehledy) Facebook jakožto provo-zovatel fanouškovské stránky poskytuje řadu statistických dat společnosti SBS Legal. Tyto statistické údaje generuje a poskytuje společnost Facebook. Jako provozovatelé fanouš-kovské stránky nemáme žádný vliv na generování těchto statistických údajů a zvláště nejsme schopni tuto funkci zrušit. V rámci funkce „Insights“ (Přehledy) jsou nám na vo-litelnou dobu poskytovány následující informace z kategorií „fanoušci“, „sledující“, „počet dosahů“ a „komunikující lidé“: aktivity na stránce, například návštěvy stránky, náhledy stránky, aktivity na stránce, aktivity dosahu, například počet kliknutí na „Like“ (To se mi líbí), počet dosahů a doporučení, příspěvkové aktivity, například komunikace v rámci příspěv-ků, sledování videí, komentáře, sdílení.

Dále dostáváme statistické údaje o facebookových skupi-nách, které jsou propojeny s naší fanouškovskou stránkou. V souladu s podmínkami poskytování služeb Facebooku, s nimiž každý uživatel souhlasil při tvorbě facebookového profilu, můžeme také identifikovat odběratele a fanoušky stránky a zobrazit jejich profily a další informace, které sdílejí. Další informace poskytuje Facebook na tomto odkazu: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Společnost HEALY využívá tyto dostupné údaje v souhrnné formě, aby byly příspěvky a aktivity na fanouškovské stránce pro uživatele atraktivnější, například aby bylo možné na-plánovat obsah a načasování příspěvků. Právním základem tohoto zpracování údajů je čl. 6 (1) věta 1 písm. f nařízení GDPR, zejména náš oprávněný zájem při optimalizaci naší nabídky.

*(4) Doba uchovávání

Informace přenášené Facebookem uchováváme jen do

té doby, než jsou naše zájmy převáženy vaším zájmem, tj.

požadavkem na výmaz či anonymizaci uvedených informací.

Pokud si přejete, aby popisované zpracování údajů nebylo

v budoucnu prováděno, spojení mezi svým uživatelským

profilem a naší fanouškovskou stránkou odstraníte pomocí

funkcí „Unlike this Page“ (Zrušit lajk této stránky), případně

„Unfollow this Page“ (Přestat sledovat tuto stránku).

(5) Vaše práva jako subjektu údajů

V případě žádostí o informace nebo jiných dotazů ohledně vašich práv, která jsou uvedena na konci těchto zásad ochrany osobních údajů, vám doporučujeme kontaktovat přímo Facebook, neboť pouze Facebook má úplný přístup k údajům o uživatelích. Pokud však svůj dotaz pošlete nám, samozřejmě jej zpracujeme a rovněž jej přepošleme společ-nosti Facebook.

Čl. 10 Děti

Naše nabídka je obecně cílena na dospělé. Osoby mladší 18

let by nám bez souhlasu svých rodičů či zákonných zástupců

neměly zasílat žádné osobní údaje.

Čl. 11 Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo:

· získat informace nebo potvrzení o zpracování svých údajů,

· na opravu nebo výmaz svých údajů,

· na omezení zpracování,

· vznést námitku proti zpracování,

· na přenositelnost údajů,

· zrušit svůj souhlas s účinností do budoucna,

· vznést stížnost u orgánu dohledu.

Seznam všech orgánů dohledu pro Německo je k dispozici na https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/ anschriften_links-node.html

Doufáme, že vám tyto informace usnadní uplatňování vašich

práv. Máte-li zájem o další informace o ustanoveních o

ochraně osobních údajů, rádi vám je poskytneme.

Přejít nahoru