Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

smlouvou pro členy HEALY Member

Přihláška k registraci jako nezávislý účastník programu Healy World

1. Přijetí

1.1 Odesláním této přihlášky k registraci se uchazeč uchází o působení jako nezávislý účastník programu Healy (dále jako „IHWM“) za smluvních podmínek stanovených v tomto dokumentu a ve smlouvě s nezávislým členem programu Healy. Po přijetí této přihlášky k registraci ze strany společnosti Healy nabude účinnosti závazný smluvní vztah mezi (i) fyzickou osobou označenou v této přihlášce k registraci (dále jako „vy“) a (ii) Healy International B.V., jakožto společností legálně založenou a existující podle zákonů Nizozemska, se sídlem na adrese Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, pod registračním číslem BTW-ID: 858024068, číslo CCI: 69816875 (dále jako „smlouva s IHWM“).
1.2 Smlouva s IHWM sestává z a zahrnuje všechny podmínky včleněné do (i) této přihlášky k registraci, (ii) obnovovacího formuláře(ů), který(é) můžete vyhotovit vy, jako IHWM, (iii) plánu odměňování, (iv) pravidel chování, která vstoupí v platnost v okamžiku, když podepíšete tuto přihlášku k registraci, a (v) jakýchkoli úprav plánu odměňování a/nebo pravidel chování, která vstoupí v platnost během doby platnosti smlouvy s IHWM.
1.3 Společnost Healy si vyhrazuje plné právo tuto přihlášku k registraci dle svého vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout.
1.4 Aby se uchazeč stal řádně pověřeným IHWM, je třeba, aby (i) poskytl všechny dokumenty a údaje stanovené společností Healy požadované k tomu, aby byl dodržen proces KYC pro ověření jeho totožnosti, (ii) vyplnil, podepsal a odeslal tuto přihlášku k registraci, (ii) zaplatil, je-li to relevantní, roční poplatek požadovaný společností Healy jako paušální částku úhrady za administrativní a webové služby poskytované společností.
1.5 Společnost Healy může tuto přihlášku k registraci přijmout tak, že vám vhodnou doručovací službou odešle její přijetí.
1.6 Pokud společnost Healy tuto přihlášku k registraci odmítne, bude vás jakožto uchazeče informovat a vrátí vám veškeré částky, které jste jako uchazeč společnosti Healy zaplatil v souvislosti s touto přihláškou k registraci, za předpokladu, že (i) tato přihláška k registraci je plně v souladu se všemi dalšími požadavky na to, abyste se mohl/a stát IHWM, a (ii) vy vrátíte společnosti Healy na její náklady veškerou její literaturu.
1.7 Jako IHWM máte plné právo smlouvu s IHWM zrušit s okamžitou účinností bez jakékoli sankce nebo odpovědnosti, a aniž byste musel/a uvést jakýkoli důvod, a to tak, že poskytnete společnosti Healy písemné oznámení do 14 kalendářních dnů poté, co vám společnost Healy oznámí přijetí vaší přihlášky k registraci. V takovém případě vám Healy vrátí veškeré částky, které jste jí zaplatil/a v souvislosti s uzavřením smlouvy s IHWM.

2. Doba platnosti

2.1 Kromě případů předčasného ukončení nebo obnovení smlouvy s IHWM nebo vaší rezignace jako IHWM, vyprší platnost smlouvy s IHWM automaticky 31. prosince kalendářního roku přijetí ze strany společnosti Healy, pokud k přijetí dojde do 30. června včetně, nebo 31. prosince kalendářního roku bezprostředně následujícího po roku přijetí ze strany společnosti Healy, pokud k přijetí dojde od 1. července včetně.
2.2 Smlouvu s IHWM lze obnovovat každoročně o jeden rok odesláním žádosti o obnovení společnosti Healy společně s úhradou ročního poplatku za obnovení podnikání do 31. prosince roku předcházejícího tomu roku, jehož se obnovení týká, pokud takovýto poplatek platí.
2.3 Společnost Healy si vyhrazuje plné právo odmítnout či zrušit vaši žádost o obnovení smlouvy s IHWM.

3. Vztah se společností Healy

3.1 Smlouvu s IHWM nelze interpretovat jako vytvoření pracovního poměru, franšízy nebo jiného závislého vztahu mezi vámi a společností Healy. Podle podmínek smlouvy s IHWM jednáte přísně a výlučně jako nezávislá smluvní strana.
3.2 Jako IHWM budete (i) dodržovat všechny platné právní předpisy, povinnosti a požadavky stanovené ve smlouvě s IHWM a veškeré kodexy, které platí pro činnost nezávislého podniku Healy Business, a (ii) vyhýbat se jakékoli činnosti, která by mohla negativně ovlivnit pověst společnosti Healy, jejích produktů a jiných IHWM. Společnost Healy si vyhrazuje plné právo požadovat důkazy o takovémto dodržování předpisů.
3.3 Jako IHWM smíte používat název Healy nebo ochranné známky či jiná práva k duševnímu vlastnictví, která společnosti Healy patří nebo na něž je jí udělena licence, pouze s jejím předchozím výslovným písemným souhlasem. Jakékoli oprávnění udělené společností Healy pro tento účel představuje omezenou, nevýlučnou, nepřevoditelnou a odvolatelnou licenci.
3.4 Jako IHWM nebudete (i) provádět jakoukoli činnost, která by mohla narušovat ochranné známky Healy a díla chráněná autorským právem nebo jinými právy k duševnímu vlastnictví patřícími či licencovanými společnosti Healy nebo podkopávat dobré jméno společnosti Healy s nimi spojované, (ii) používat žádné ochranné známky podobné ochranným známkám Healy v průběhu svého podnikání Healy a (iii) propagovat nebo nepravdivě spojovat ochranné známky a díla chráněná autorským právem jakékoli třetí strany s ochrannými známkami a díly chráněnými autorským právem společnosti Healy.
3.5 Jako IHWM nesete odpovědnost za veškeré výdaje vznikající v souvislosti s oficiální registrací a vedením nezávislého podniku Healy. Společnost Healy ani nevyžadovala z vaší strany žádné úsilí, pokud jde o čas nebo o peníze, ani nesouhlasila s tím, že vám zaplatí za čas a výdaje spojené s vedením nezávislého podniku Healy.

4. Výhody jakožto IHWM

Jako IHWM se vám bude dostávat značných výhod za předpokladu, že budete zcela dodržovat ustanovení smlouvy s IHWM. Mezi tyto výhody mimo jiné patří (i) právo nakupovat produkty Healy prostřednictvím Healy, na nevýhradním základě, za cenu IHWM, (ii) právo sponzorovat druhé, aby se stali IHWM a propagovali produkty Healy, (iii) právo kvalifikovat se na bonusy, jiné odměny a/nebo uznání dle plánu odměňování Healy, (iv) použití ochranných známek, děl chráněných autorským právem nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví společnosti Healy v souladu s jejími pravidly chování a (v) celá škála podpory.

5. Důvěrnost

5.1 Veškeré informace a obchodní tajemství týkající se produktů Healy, obchodní příležitosti Healy a linie sponzorství (pojem „linie sponzorství“ se týká všech IHWM s jejich sponzorskými vztahy, jak byly zřízeny a sledovány společností Healy v souladu se smlouvou s IHWM), mimo jiné včetně údajů týkajících se IHWM a registrovaných zákazníků, jsou přísně důvěrné, vlastněné výhradně společností Healy a vždy zůstanou majetkem společnosti Healy.
5.2 Nebude-li uvedeno jinak, jako IHWM (i) nevlastníte žádné právo k žádným důvěrným informacím v souladu s bodem 5.1, (ii) přijmete všechna přiměřená a vhodná opatření na ochranu těchto informací a budete zachovávat jejich důvěrnost a (iii) budete tyto důvěrné informace používat pouze v rozsahu a pro účely, k nimž vás opravňuje smlouva s IHWM, a v průběhu plnění smlouvy s IHWM.
5.3 V případě předčasného ukončení nebo neobnovení smlouvy s IHWM nebo vaší rezignace jakožto IHWM bezodkladně vrátíte společnosti Healy všechny takové informace ve vašem držení a okamžitě je přestanete nadále používat.

6. Datum ukončení

6.1 Jako IHWM máte plné právo ukončit smlouvu s IHWM kdykoli před vypršením platnosti s okamžitou účinností na základě písemného sdělení společnosti Healy.
6.2 Společnost Healy má plné právo ukončit smlouvu s IHWM kdykoli před vypršením platnosti s okamžitou účinností na základě písemného sdělení vaší osobě kvůli závažnému porušení, k němuž z vaší strany došlo, dochází nebo u něhož hrozí, že k němu dojde.

7. Nákup produktů

7.1 Oficiální literatura Healy a její oficiální webové stránky poskytují konkrétní, jasný a podrobný popis kteréhokoli produktu nabízeného společností Healy, včetně vlastností, ceny a dostupnosti produktu.
7.2 Společnost Healy si vyhrazuje plné právo zrušit či pozastavit jakýkoli produkt či produktovou řadu a čas od času upravit cenu jakéhokoli produktu nabízeného společností Healy.
7.3 Nákupy produktů Healy se uskutečňují v souladu s příslušnými smluvními podmínkami.

8. Materiály pro podporu obchodu („BSM“)

Nákup materiálů pro podporu obchodu je dobrovolný a nesmí být vyžadován jako podmínka k tomu, abyste se mohl/a stát nebo zůstat IHWM.

9. Zákaz konkurence

Jako IHWM (i) nebudete prodávat ani se nebudete pokoušet prodávat jiné produkty než produkty Healy funkčně zaměnitelné s produkty Healy IHWM, kterého jste osobně nesponzoroval/a, ať už cíleně, či nikoli, za účelem zisku, (ii) nebudete přemlouvat, pokoušet se přemlouvat nebo povzbuzovat IHWM, kterého jste osobně nesponzoroval/a, aby tyto produkty prodával, ať už cíleně, či nikoli, za účelem zisku, (iii) nebudete využívat známosti nebo spojení s jiným IHWM, kterého jste osobně nesponzoroval/a, včetně vašich známostí vyplývajících nebo vztahujících se k vaší individuální linii sponzorství, abyste propagoval/a prodej jiných produktů než produktů Healy funkčně zaměnitelných s produkty Healy IHWM, kterého jste osobně nesponzoroval/a, ať už cíleně, či nikoli, za účelem zisku, a (iv) nebudete využívat žádné akce nebo média podporované společností Healy, ať už cíleně, či nikoli, ve prospěch IHWM, za účelem prodeje, propagace nebo zisku z prodeje nebo propagace jiných produktů než produktů Healy.

10. Úprava

10.1 Společnost Healy si vyhrazuje plné právo čas od času zcela nebo zčásti upravit podmínky smlouvy s IHWM, a to na základě poskytnutí oznámení o těchto změnách v oficiální literatuře Healy, včetně oficiálních webových stránek Healy, nebo na základě jakéhokoli jiného mechanismu povoleného podle platných právních předpisů.
10.2 Jakákoli úprava bude účinná od data uvedeného v oznámení, nikoli však dříve než čtyři (4) týdny po oznámení, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.

11. Zákaz postoupení

Bez předchozího výslovného písemného souhlasu společnosti Healy nesmíte postoupit, delegovat ani jinak převést ani smlouvu s IHWM jako celek, ani jednotlivá práva nebo závazky odvozené ze smlouvy s IHWM.

12. Rozhodné právo

Sestavení, výklad, interpretace a vymahatelnost smlouvy s IHWM a všech nároků vznikajících ze smlouvy s IHWM nebo se ke smlouvě s IHWM vztahujících se řídí zákony Nizozemska.

13. Oddělitelnost ustanovení

Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, platnost zbývajících ustanovení tím není dotčena.

Verze: červenec 2021

Přejít nahoru