Important note:

Dear valued Members and Customers. In preparation for the upcoming month and the deals we’ve got in store for you, we have scheduled a bit of maintenance on Thursday, December 1st (9am – 12pm CET). When we’re back, all of the exclusive offers and discounts will be waiting for you!

Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası en son aşağıdaki tarihte güncellenmiştir: 16 Eylül 2019

https://eu.healy.shop/tr/healy-magaza/ adresindeki internet sitemizi ziyaretiniz ve/veya kullanmanızla bağlantılı olarak, hangi verilerin toplandığı ve söz konusu verilerin nasıl kullanıldığı, işlendiği ve/veya açıklandığı hakkındaki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Veri koruma kanunu kapsamında veri sorumlusu:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Phone: +31 800 3336222

(bundan böyle: HEALY)

Veri Sorumlusunun Veri Koruma Yetkilisi:

SBS Data Protect GmbH

Genel Müdür Bay Thilo Noack tarafından temsil edilir Hans-Henny-Jahnn Weg 49 22085 Hamburg

E-posta: noack@sbs-data.de

Kullanıcı, bu Gizlilik Politikasında belirtilen hakların kullanıl-ması veya kişisel verilerin kullanımı, toplanması ve işlenmesi ile ilgili soruları için yukarıda belirtilen Veri Koruma Yetkilisi ile iletişime geçmelidir.

Terimlerin Açıklamaları

Veri Koruma Kanunu hükümlerine uygun veri sorumlusu ola-rak HEALY, müşterilerin kişisel verilerini ve gizliliğini korumayı ve bu verilere gizli olarak işlem yapmayı taahhüt eder. Kişisel verilerin toplanması, saklanması, değiştirilmesi, aktarılması, kilitlenmesi, silinmesi ve kullanılması, yürürlükteki yasa hü-kümleri, özellikle de Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) temelinde gerçekleştirilir.

HEALY’de, teknik ve organizasyonel koruma önlemleri, müşterinin verilerini yetkisiz erişime, kazara veya kasıtlı manipülasyon, imha veya kayba karşı korur.

Yasa koyucu, kişisel verilerin, veri konusu ile ilgili olarak (yasallık, adalet ve şeffaflık) yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini istemektedir; bunu garanti etmek için sizi, bu Gizlilik Politikasında da kullanılan terimlerin ayrı ayrı yasal tanımları hakkında bilgilendiriyoruz:

1. Kişisel veriler

“Kişisel veriler”, tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiyle ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir (bundan sonra “Veri Konusu”); tanımlanabilir bir gerçek kişi, özellikle bir ad, bir kimlik numarası, konum verisi, bir çevrimiçi tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, ge-netik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü özelliklere dair bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunularak, doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen bir kişidir.

2. Veri işleme

“Veri işleme”, kişisel veriler veya kişisel veri kümeleri üzerinde otomatik yollarla olsun veya olmasın gerçekleştirilen topla-ma, kayıt, organizasyon, yapılandırma, saklama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanım, aktarma, yayma veya başka türlü mümkün yollarla ifşa, hizalama veya kombinasyon, kısıtlama, silme veya imha etme gibi tüm işlemler veya işlemler kümesi anlamına gelir.

3. Veri işlemenin sınırlandırılması

“Veri işlemenin sınırlandırılması”, saklanan kişisel verilerin gelecekte uygulanacak işlemlerini sınırlamak amacıyla işaret-lenmesi anlamına gelir.

4. Profil çıkarma

“Profil çıkarma”, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel yönleri değerlendirmek için kişisel verilerin kullanılmasından oluşan, özellikle o gerçek kişinin işteki performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konum veya hareketleriyle ilgili yönleri analiz etmek veya tahmin etmek için kullanılan kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesi anlamına gelir.

5. Anonimleştirme

“Anonimleştirme”, kişisel verilerin, ek bilgiler kullanılmadan, bu ek bilgilerin ayrı saklanması ve kişisel verilerin tanımlan-mış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak üzere teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması şartıyla, belirli bir veri konusuna atfedilemeyeceği şekilde işlenmesi anlamına gelir.

6. Dosya sistemi

“Dosyalama sistemi”, işlevsel veya coğrafi temelde ister mer-kezileştirilmiş, ister merkezsizleştirilmiş veya dağıtılmış olsun, belirli kriterlere göre erişilebilen, herhangi bir yapılandırılmış kişisel veri kümesi anlamına gelir.

7. Denetimci

“Veri sorumlusu”, yalnız veya diğerleriyle ortaklaşa olarak ki-şisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluş-lardır; bu tür işlemelerin amaç ve araçlarının Birlik veya Üye Devlet yasaları ile belirlendiği durumlarda, veri sorumlusu olunması veya veri sorumlusu olmaya aday gösterilmesine ilişkin belirli kriterler Birlik veya Üye Devlet yasaları tarafından sağlanabilir.

8. Veri İşleyen

“Veri İşleyen”, veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluş anlamına gelir.

9. Alıcı

“Alıcı”, üçüncü taraf olsun veya olmasın, kişisel verilerin açıklandığı gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya diğer kuruluş anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet yasalarına uygun olarak belirli bir araştırma/soruşturma çerçevesinde kişisel veri alabilen kamu yetkilileri alıcı olarak kabul edilmez; bu verilerin ilgili kamu yetkilileri tarafından işlenmesi, veri işlemenin amaçlarına göre uygulanabilir veri koruma kurallarına uygun olacaktır.

10. Üçüncü taraf

“Üçüncü taraf”, veri konusu, veri sorumlusu ve veri işleyen dışında olan, veri sorumlusunun veya veri işleyenin direkt yetkisi altında kişisel bilgileri işlemeye yetkili olan gerçek veya tüzel kişi, kamu yetkilisi, ajans veya kuruluş anlamına gelir.

11. Rıza

Veri konusunun “Rızası”, veri konusunun kendi isteklerinin, bir beyan veya açık olumlu bir eylemle, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bir anlaşmayı belirttiği, özgürce verilmiş, spesifik, bilgilendirilmiş ve belirsizliğe yer vermeyen bir şekilde gösterilmesi anlamına gelir.

Veri işlemenin yasallığı

Veri işleme, yalnızca işleme için yasal bir temel varsa, yasal olacaktır. GDPR Madde 6 (1), fıkra 1, a – f bentleri uyarınca, veri işleme için yasal dayanak özellikle aşağıdakiler şeklinde olabilir:

a. veri konusu kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine rıza göstermişse;

b. veri konusunun taraf olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesi için veya veri konusunun talebi ile bir

sözleşmeye girmeden önce girişimde bulunmak üzere, veri işlemenin gerekli olması durumunda;

c. veri sorumlusunun tabi olduğu yasal bir yükümlülüğe uymak için işlemenin gerekli olması durumunda;

d. veri konusunun veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması durumunda;

e. kamu yararı için yürütülen bir işin gerçekleştirilmesi veya veri sorumlusuna verilen resmi yetkinin yerine

getirilmesinde işlemenin gerekli olması durumunda; f. veri sorumlusu veya üçüncü bir tarafça gerçekleş-

tirilmeye çalışılan meşru çıkarların amaçları için, bu çıkarların, özellikle veri konusu çocuksa, kişisel verilerin korunmasını gerektiren veri konusunun çıkarları veya temel hak ve özgürlükleriyle geçersiz kılınması haricin-de, veri işlemenin gerekli olması durumunda.

Sürüm 12/2018

Kişisel verilerin toplanması hakkında bilgi

Aşağıda, internet sitemizi kullanırken kişisel verilerin toplan-ması hakkında sizi bilgilendiriyoruz. Kişisel veriler, örneğin, isim, adres, e-posta adresi, kullanıcı davranışıdır.
Böl. 1 İnternet sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kişisel verilerin toplanması

İnternet sitesi bilgi edinmek amacıyla kullanıldığında, HEALY sadece müşterinin tarayıcısının HEALY sunucusuna ilettiği kişisel verileri toplar. Müşteri HEALY’nin internet sitesini görüntülemek isterse, HEALY internet sitesini müşteriye göstermek, kararlılığı ve güvenliği sağlamak üzere, teknik nedenlerden dolayı gerekli olan aşağıdaki verileri toplar:

· Sorgulama yeri

· IP adresi

· İsteğin tarih ve saati

· Greenwich Saati’ne (GMT) göre saat dilimi farkı

· İsteğin içeriği (spesifik sayfa)

· Erişim durumu/HTTP durum kodu

· Her bir durumda iletilen veri miktarı

· İsteğin gönderildiği internet sitesi

· İnternet tarayıcısı

· İşletim sistemi ve arayüzü

· İnternet tarayıcısı yazılım dili ve versiyonu

Teknik değerlendirmeden hemen sonra bu veriler silinecek-tir. GDPR Madde 6 (1), fıkra 1, bent f uyarınca, bu veri toplama, temel AB veri koruma yönetmeliğiyle güvenlik ve gizlilik açısından uyumun ve çıkarların öneminin bir parçası olarak, internet sitemizin doğru sunumunda ağır basan meşru çıkarlarımızın korunmasına hizmet eder.

Böl. 2 Çerezlerin kullanımı

Yukarıda belirtilen verilere ek olarak, internet sitemizi kullan-dığınızda ve ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızda tanımlama bilgileri veya pikseller (bundan böyle genellikle “Çerezler” olarak anılacaktır) gibi benzer teknolojiler kullanılır. Çerezler, bilgisayarınızda belirli bilgileri veya piksel gibi görüntü dos-yalarını saklamak için terminal cihazınız tarafından saklanan küçük metin dosyalarıdır. Aynı terminal cihazını kullanarak gerçekleştirdiğiniz bir sonraki internet sitemizi ziyaretinizde, Çerezlerde saklanan bilgiler daha sonra internet sitemize (“Birinci Taraf Çerez”) veya çerezin ait olduğu başka bir inter-net sitesine (“Üçüncü Taraf Çerez”) geri gönderilir.

İlgili internet sitesi, saklanan ve geri gönderilen bilgiler aracı-lığıyla, terminal cihazınızın tarayıcısıyla ona zaten eriştiğinizi ve ziyaret ettiğinizi hatırlar. Bu bilgileri, internet sitesini sizin tercihlerinize göre en uygun şekilde tasarlamak ve görün-tülemenizi sağlamak için kullanıyoruz. Terminal cihazınızda sadece çerezin kendisi tanımlanır. Kişisel veriler, yalnızca sizin açık rızanız sonrasında veya sizin uygun şekilde sunulan ve aranan hizmeti kullanabilmeniz için kesinlikle gerekliyse saklanacaktır.

Bu internet sitesi, kapsamı ve işleyişi aşağıda açıklanan çerez türlerini kullanır:

· Kesinlikle gerekli olan Çerezler (tip a)

· İşlevsel ve performans Çerezleri (tip b)

· Rıza gerektiren Çerezler (tip c)

Kullandığımız araçların her biri için, her durumda hangi çerez türlerinin ayarlandığını ve kullanıldığını size bildireceğiz.
(1) Kesinlikle gerekli olan Çerezler (tip a)

Kesinlikle gerekli olan çerezler, eksikliğinde internet sayfa-larımızı amaçlandığı şekilde kullanamayacağınız fonksiyon-ları garanti eder. Bu Çerezler sadece bizim tarafımızdan kullanılmaktadır ve bu nedenle birinci taraf çerezleridir. Bu, Çerezlerde saklanan tüm bilgilerin bizim internet sitemize döneceği anlamına gelir.

Kesinlikle gerekli Çerezler, örneğin, kayıtlı bir kullanıcı olarak, internet sitemizin çeşitli alt sayfalarına erişirken daima giriş yapmış halde kalmanızı ve böylece her yeni sayfa açıldığında giriş bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmemesini sağlamaya hizmet eder.

İnternet sitemizde kesinlikle gerekli olan Çerezlerin kullanımı, sizin rızanız olmadan mümkündür. Bu nedenle, kesinlikle gerekli olan Çerezler bireysel olarak devre dışı bırakılamaz veya aktifleştirilemez. Ancak, bu Çerezleri kendi internet tara-yıcınızda istediğiniz her an devre dışı bırakabilirsiniz (aşağıya bakınız).

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

(2) İşlevsel ve performans Çerezleri (tip b)

İşlevsel Çerezler, internet sitemizin daha önceden girilmiş olan bilgileri (kayıtlı isim veya dil seçimi gibi) saklamasını ve bu bilgilere dayanarak size daha gelişmiş ve daha kişisel işlevler sunmasını mümkün kılar. Bu Çerezler sadece anonim bilgileri toplar, dolayısıyla diğer internet sitelerindeki hareketlerinizi takip edemez.

Performans Çerezleri, internet sitemizin çekiciliğini, içeriğini ve işlevselliğini geliştirmek üzere, nasıl kullanıldıkları hakkında bilgi toplar. Bu Çerezler, örneğin, internet sitemizin alt sayfalarının ziyaret edilip edilmediğini ve hangi alt sayfaların ziyaret edildiğini ve özellikle hangi içerik kullanıcılarının ilgi-lendiğini belirleme konularında bize yardımcı olur. Özellikle,

bir sayfaya yapılan ziyaretlerin sayısını, görüntülenen alt sayfaların sayısını, internet sitemizde harcanan süreyi, ziyaret edilen sayfaların sırasını, hangi arama terimlerinin sizi bize yönlendirdiğini, hangi ülkeden, bölgeden ve mevcutsa şe-hirden erişim yapıldığını ve yanı sıra internet sitemize erişen mobil cihazların oranını kaydederiz. Ayrıca, internet sitemizin hangi alanlarının kullanıcılar için özellikle ilgi çekici olduğunu anlamak üzere hareketleri, “tıklamaları” ve bilgisayar faresiyle kaydırmayı kaydederiz. Akabinde, internet sitemizin içeriğini kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre daha özel olarak uyarlaya-bilir ve sunduklarımızı en iyi hale getirebiliriz. Bilgisayarınızın teknik nedenlerden dolayı ilettiği IP adresi otomatik olarak anonimleştirilir ve bireysel kullanıcı hakkında herhangi bir sonuç çıkarmamıza izin vermez.

Çerez ayarlarınızı uygun şekilde ayarlayarak, istediğiniz zaman işlevsel ve performans Çerezi kullanımına itiraz edebi-lirsiniz.
Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir.

(3) Rıza gerektiren Çerezler (tip c)

Kesinlikle gerekli olan Çerezler (tip a) ile işlevsel ya da per-formans Çerezleri (tip b) haricindeki Çerezler, yalnızca sizin rızanızdan sonra kullanılır.
Ayrıca, internet sitelerimizde ürünlerimizden bazılarına yöne-lik size özel reklamlar göstermek üzere, Çerezler aracılığıyla ziyaretçilerimizin internet sitelerimizdeki kullanım davranış-larının anonim analizinden elde ettiğimiz bilgileri kullanma hakkını saklı tutarız. Siz kullanıcının, bundan faydalanacağına inanıyoruz, çünkü tarama alışkanlıklarınıza göre reklam veya içerik göstereceğiz, ilgi alanlarınıza uygun olacağını düşünü-yoruz ve rastgele dağıtılmış reklamlar veya ilginizi daha az çekebilecek belirli içerikler daha az gösterilecektir.

Pazarlama Çerezleri, harici reklamcılık şirketlerinden (üçüncü taraf çerezleri) kaynaklanır ve kullanıcı için hedef grup odaklı reklam oluşturmak üzere kullanıcının ziyaret ettiği internet siteleri hakkında bilgi toplamak için kullanılır.

Pazarlama Çerezleri onayını geri çekme

Çevrimiçi reklamcılık için kullanılan Çerezleri, birçok ülkede kendi kendini düzenleyen ABD merkezli https://www.abouta-ds.info/choices/ veya AB merkezli http://www.youronlinecho-ices.com/uk/your-ad-choices gibi programların bir parçası olarak geliştirilen araçlarla da yönetebilirsiniz.

Çerezler için verdiğiniz bu rızayı, gelecekte geçerli olacak şekilde istediğiniz zaman buradan geri çekebilirsiniz.
Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’dır.

(4) Tüm çerezlerin yönetimi ve silinmesi

Ek olarak, internet tarayıcınızı Çerezlerin terminal cihazınızda saklanmasını genel olarak önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz veya Çerezlerin ayarlanmasını kabul edip etmediğiniz her defasında sorulur. Çerezler bir defa ayarlandıktan sonra, bunları istediğiniz zaman silebilirsiniz. Tüm bunların nasıl çalıştığına dair ayrıntılı bilgileri internet tarayıcınızın yardım işlevinde bulabilirsiniz.

Çerezlerin genel olarak devre dışı bırakılmasının, internet sitemizin işlevsel olarak sınırlanmasına yol açabileceğini lütfen unutmayın.

Böl. 3 Sunucu Günlük Dosyaları

Herhangi bir kişisel bilginizi vermeden internet sitemizi ziya-ret edebilirsiniz. İnternet sitemize her eriştiğinizde, kullanım verileri bize veya web host/BT servis sağlayıcımıza internet tarayıcınız yoluyla iletilir ve günlük verilerinde (sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılır) saklanır. Bu saklanan veriler, ör-neğin, erişim sağlanan sayfanın adını, erişim tarih ve saatini, IP adresini, aktarılan veri miktarını ve talep eden sağlayıcıyı içerir.

Bu veri işleme, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’ye dayanarak, internet sitemizin sorunsuz çalışmasının sağlanması ve hizmetlerimizin geliştirilmesi konusundaki meşru çıkarlarımız için yürütülmektedir.

Böl. 4 İletişim talebi durumunda kişisel verilerin toplanması ve kullanılması

HEALY ile e-posta yoluyla veya iletişim formu aracılığıyla iletişim kurduğunuzda, HEALY, sorunuzu cevaplamak üzere sağladığınız verileri (e-posta adresiniz, eğer varsa adınız ve soyadınız) saklar. HEALY, bu bağlamda toplanan verileri, saklama artık gerekli olmadığında, örneğin sorununuz ele alındıktan sonra, siler. Aksi takdirde, yasal saklama zorunlu-lukları halinde veri işleme sınırlandırılacaktır.

Bu veri işlemenin yasal dayanağı, müşteriler tarafından veri-len rıza ile bağlantılı olarak, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1), fıkra 1, bent a’dır.

Böl. 5 Bir sözleşmenin akdi sırasında kişisel verilerin toplan-ması ve ödeme

Müşteriler ürün sipariş ettiğinde, aşağıdaki kişisel veriler, sipariş için gerekli olan kayıt sırasında depolanır:
1. Unvanınız,

2. Soyadınız,

3. Adresiniz,

4. Telefon numaranız,

5. E-posta adresiniz,

6. Varsa, farklı teslimat adresiniz,

7. Kredi kartı, banka ve otomatik ödeme bilgileri. HEALY, bu verileri sadece sözleşmenin yerine getirilmesi ve bu bağlamda gerekli olması durumunda müşterileriyle iletişim için kullanmaktadır. Buna, sözleşmenin hazırlanması, akdi ve işlenmesi, garantiler ve gerekirse sözleşmenin iptali dahildir. Veriler, sözleşmenin yerine getirilmesi tamam-lanıncaya kadar saklanır. Ticari ve yasal saklama süreleri durumunda, veriler 10 yıla kadar saklanabilir.

Bu veri işleme, sözleşmenin yerine getirilmesi için, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1), fıkra 1, bent a uya-rınca gerçekleştirilmiştir. Vergi ve ticaret hukuku sebepleriyle daha fazla saklama için yasal dayanak, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent c uyarınca yasal zorunluluk ile uyum gerekliliğidir.
Böl. 6 Veri aktarımı

HEALY, yalnızca müşterilerin kişisel verilerini, sözleşmenin yerine getirilmesi için veya HEALY’nin meşru çıkarları için gerekli olduğu ölçüde açıklar. HEALY, sözleşmenin yerine ge-tirilmesi için harici hizmet sağlayıcıları (veri işleyenler) kullanır. Müşterilerin kişisel verilerinin korunmasını sağlamak üzere, hizmet sağlayıcılarla ayrı veri işleme anlaşmaları yapılmıştır.

Teslimin yapılabilmesi için, müşterinin adı, soyadı, adresi, e-posta adresi ve telefon numarası sevkiyat şirketine verilir. Bu veri aktarımı, müşteri olan sizinle yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi için gerçekleştirilir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

Ödeme işlemi için, müşterinin ödeme verileri, yani adı, soya-dı, adresi, e-posta adresi, telefon numarası ilgili ödeme sağ-layıcısına verilir. Bu veri işlemesi, müşteri olan sizinle yapılan sözleşmenin yerine getirilmesi için ve/veya sizin tarafınızdan verilen rızaya dayanarak gerçekleştirilir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent b’dir.

CRM ve TimeWaver Home GmbH’nin ticari mal yönetim sistemini, işlemlerin bir parçası olarak sözleşmenin uygu-lanmasında kullanıyoruz. Bu amaçla, siparişin bir parçası olarak toplanan kişisel verileriniz Zoho Corporation Pvt. Ltd.

/ Avrupa Veri Merkezine iletilecektir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir.

Böl. 7 Verilerin pazarlama amacıyla kullanımı, bülten

HEALY, kişisel müşteri verilerini yalnızca, müşterilere, bu tür bir kullanım için önceden izin vermiş olması durumunda bir bülten göndermek için kullanır.
Bültenin gönderilebilmesi için zorunlu olarak gereken tek bilgi e-posta adresidir. Ayrıca, özellikle işaretlenmiş verilerin sağlanması isteğe bağlıdır; söz konusu veriler sayesinde müşterilere şahsen hitap edilebilir. Onaydan sonra, HEALY müşterinin e-posta adresini bülten göndermek için depolar.

Müşteri, herhangi bir zamanda bültenin gönderilmesine ilişkin rızasını geri çekebilir ve bülten aboneliğini iptal edebilir. Müşteri, her bir bülten e-postasında verilen bağlantıya tıkla-yarak veya contact@healy.world adresine bir e-posta göndererek, rızasının iptalini beyan edebilir.

Bu veri işleme, müşteriler tarafından verilen rıza ile ger-çekleştirilir; yasal dayanak Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Madde 6(1), fıkra 1, bent a’dır.

Böl. 8 Harici araçların kullanımı

Kullanıcı davranışınızı değerlendirmemizi veya diğer internet siteleriyle bağlantılar kurmamızı sağlayan farklı şirketlerin çeşitli araçları internet sitemize entegre edilmiştir. Kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak üzere aşağıda belirtilen hizmet sağlayıcılarla ayrı veri işleme anlaşmaları yapılmıştır.

Aşağıdaki hizmet sağlayıcılarla ortak çalışıyoruz:

Google Analytics Kullanımı

Bu internet sitesi Google Inc. („Google“) tarafından sağlanan bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve internet sitesi kullanımınızı analiz etmemizi sağlayan “çerezler” adı verilen metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından oluşturulan ilgili internet sitesi kullanımınızla ilgili bilgiler, genellikle ABD’deki bir Google sunucusuna iletilir ve bu sunucu tarafından saklanır. Ancak, IP Anonimleştirme ilgili internet sitesinde etkinleştirilirse, Avrupa Birliği’ne Üye Devletlerde veya Avrupa Ekonomik Alanı Anlaşması’nın diğer akit devletle-rinde, Google, iletimden önce IP adresinizi kısaltacaktır. Yalnızca istisnai durumlarda, tam IP adresi ABD’deki bir Google sunucusuna aktarılacak ve kısaltılacaktır. Google, bu bilgileri bu internet sitesinin işletmecisi adına, internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet sitesi faaliyetleri hak-kında raporlar üretmek ve bu internet sitesinin işletmecisine internet sitesi kullanımı ve internet kullanımıyla ilgili daha fazla hizmet sunmak üzere kullanır.

İnternet tarayıcınız tarafından

Google Analytics bağlamında iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.

Çerezlerin yerleştirilmesini karşılık gelen internet tarayıcınızın

yazılım ayarlarıyla engelleyebilirsiniz; ancak, bu durumda bu internet sitesinin tüm özelliklerini tam olarak kullanamayabi-leceğinizi belirtmek isteriz. Ayrıca, aşağıdaki bağlantı altında bulunan internet tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek, çerez tarafından oluşturulan ve internet sitesini kullanımınıza ilişkin (IP adresiniz dahil) bilgilerin Google tarafından toplanmasını ve işlenmesini engelleyebilirsiniz: http://tools.google.com/ dlpage/gaoptout?hl=de.

Bu internet sitesi “_ anonymizeIp()” uzantılı Google Analytics’i kullanır. Böylece, IP adresleri kısaltıldıktan sonra işlenir, bu da belirli kişilerle birleştirilemeyecekleri anlamına gelir. Toplanan verileriniz doğrudan sizinle birleştirildiyse, bu bağlantı derhal hariç tutulur ve kişisel veriler böylece hemen silinir.

İnternet sitemizin kullanımını analiz etmek ve düzenli olarak iyileştirmek için Google Analytics’i kullanıyoruz. Elde edilen istatistikler, sunduklarımızı geliştirmemizi ve kullanıcı olan sizin için daha ilginç hale getirmemizi sağlar. Kişisel verilerin Amerika Birleşik Devletleri’ne iletildiği istisnalar için, Google kendisini AB-ABD Gizlilik Kalkanı’na https://www.privacys-hield.gov/EU-US-Framework tabi tutmuştur.

Üçüncü taraf sağlayıcının bilgileri: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda, Faks: +353 (1) 436 1001. Hizmet kullanım şartları:
http://www.google.com/analytics/terms/de.html, gizliliğe genel bakış: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/ privacy.html, ve gizlilik politikası: http://www.google.de/intl/ de/policies/privacy.

Ayrıca, bu internet sitesi, kullanıcı dolaşımlarının çapraz-aygıt analizi için Google Analytics’i kullanır; bu analiz bir kullanıcı kimliği yoluyla gerçekleştirilir. Kullanıcı hesaplarındaki farklı ci-hazlarda kullanım analizini “Verilerim”, “Kişisel Veriler” altında devre dışı bırakma seçeneğiniz bulunmaktadır.

Google Analytics kullanımı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’nın yasal dayanağı olan sizin rızanızı temel alır. Bu internet sayfasına yerleştirilen çerezlerin saklama süresi 12 aya kadardır.

Google Analytics reklam işlevi

Google Analytics reklam işlevlerinin kullanılmasına rıza gösterirseniz bu internet sitesi standart işlevlere ek olarak Google Analytics’in gelişmiş işlevlerini kullanacaktır. Bu sitede uygulanan Google Analytics reklam işlevleri, demografik özel-liklere ve ilgi alanlarına göre performans hakkında Google Analytics raporlarını içerir.

Bu amaçla, sitemize gelen ziyaretçilerin anonim ve toplu olarak genellikle hangi demografik özelliklere ve ilgi alanlarına sahip olduğunu analiz etmemize yardımcı olmak üzere birinci taraf çerezlerini (örneğin, Google Analytics çerezleri) ve üçün-cü taraf çerezlerini (örneğin, DoubleClick çerezleri) bir arada kullanıyoruz. Bu bilgileri internet sitelerimizi geliştirmek için kullanıyoruz.

Bu izleme sürecinde yer almaktan çeşitli yollarla kaçınabilir-siniz: a) internet tarayıcınızın yazılımını uygun şekilde ayarla-yarak; b) Google reklam ayarlarını https://www.google.com/ ads/preferences/?hl=de adresinden devre dışı bırakarak c) uygun çerezi ayarlayarak [çerez ayarları sayfasına bağlantı]. Bu durumda, size sunulanların tüm işlevlerinden tam olarak yararlanamayabileceğinizi belirtiriz. Saklama süresi 26 aya kadardır. Google Analytics reklam işlevlerinin kullanımı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’nın yasal dayanağı olan sizin rızanızı temel alır.

Google Haritalar Kullanımı

İnternet sitemizde, konumumuzu göstermek ve bir rota açıklaması oluşturmak için Google Haritalar’ı kullanıyoruz. Bu hizmet, bundan sonra “Google” olarak anılacak olan Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda tarafından sağlanmaktadır.

AB-ABD Gizlilik Kalkanı https://www.privacyshield.gov/ kap-samındaki sertifikasıyla Google, AB veri koruma gereksinim-lerinin, veriler ABD’de işlendiğinde de karşılanacağını garanti eder.

İnternet sitemizde belirli yazı tiplerinin görüntülenmesini sağlamak için, internet sitemiz çağrıldığında ABD’deki Google sunucusuyla bağlantı kurulur.
İnternet varlığımıza entegre olan Google Haritalar bileşenini kullanırsanız Google, terminal cihazınıza internet tarayıcınız yoluyla bir Çerez yerleştirir. Konumumuzu göstermek ve bir rota açıklaması oluşturmak için kullanıcı ayarlarınız ve veri-leriniz işlenir. Bu bağlamda, Google’ın ABD’deki sunucuları kullanmasını önleyemeyiz.

Yasal dayanak, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir. Meşru çıkarımız, internet varlığımızın işlevselliğinin optimizasyonu-dur.
Google ile bu şekilde kurulan bağlantı, sorgunuzu hangi internet sitesinin gönderdiğini ve rota açıklamasının hangi IP adresine gönderileceğini Google’ın belirlemesini sağlar.
Bu veri işlemeyi kabul etmiyorsanız, internet tarayıcınıza uygun ayarlarla Çerezlerin yüklenmesini önleyebilirsiniz. Detaylar yukarıda yer alan “Çerezler” altında bulunabilir.

Ayrıca, Google Haritalar’ın kullanımı ve Google Haritalar’dan elde edilen bilgiler, Google Kullanım Şartları’na https://

policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de ve Google Maps Kullanım Şartları’na https://www.google.com/intl/de_de/ help/terms_maps.html tabidir.

Ayrıca Google, aşağıdaki adreslerde daha fazla bilgi sun-maktadır: https://adssettings.google.com/authenticated ve https://policies.google.com/privacy..
Haklarınızı ve kişisel verilerinizi korumak için Google Haritalar’a, yalnızca siz harita işlevini açıkça etkinleştirdikten sonra Google’a veri aktaran, yalnızca iki tıklamalı bir çözüm sağladık.

Google Ads Dönüşümü

Harici internet sitelerindeki reklam medyası (Google Ads) ta-rafından desteklenen cazip kampanyalarımıza dikkat çekmek için Google Ads Dönüşümü hizmetlerini kullanıyoruz. Reklam kampanyalarının verileriyle ilgili olarak, bireysel reklam ön-lemlerinin ne kadar başarılı olduğunu belirleyebiliriz. Bunu, sizi ilgilendiren reklamları takip etmeye, internet sitemizi sizin için daha ilginç bir hale getirmeye ve reklam maliyetlerinin adil bir şekilde hesaplanmasını sağlamaya yönelik çıkarımızı gerçekleştirmek için kullanıyoruz.

Bu reklam medyası, Google tarafından “Reklam Sunucuları” adlı yolla sağlanır. Başarıyı ölçmek için reklamların gösteril-mesi veya kullanıcıların tıklamaları gibi belirli parametreleri ölçebilen Reklam Sunucusu Çerezleri kullanıyoruz. Eğer internet sitemize bir Google reklamı yoluyla erişirseniz, Google Ads terminal cihazınızda bir Çerez saklar. Bu Çerezler genellikle 30 gün sonra geçerliliğini yitirir ve sizi kişisel olarak tanımlamayı amaçlamaz. Benzersiz çerez kimliği, yerleşim ba-şına reklam etki sayısı (sıklık), son etki (görüntüleme sonrası dönüşümler için geçerlidir) ve vazgeçme bilgileri (kullanıcının artık adreslenmek istemediğini belirtir) genellikle bu Çerez için analiz değerleri olarak saklanır.

Bu çerezler, Google’ın internet tarayıcınızı tanımasını sağlar. Bir kullanıcı, reklam müşterisinin internet sitesindeki belirli sayfaları ziyaret ederse ve bilgisayarında saklanan çerezin süresi dolmamışsa Google ve müşteri, kullanıcının reklamı tıkladığını ve o sayfaya yönlendirildiğini görebilir. Her reklam müşterisine farklı bir çerez atanır. Bu nedenle çerezler, reklam müşterilerinin internet siteleri üzerinden izlenemez. Yukarıda belirtilen reklamcılık ölçümlerinde hiçbir kişisel bilgiyi toplamıyoruz ve işlemiyoruz. Yalnızca Google’dan istatistiksel değerlendirmeler alıyoruz. Bu değerlendirmelere dayanarak, kullanılan reklamcılık ölçümlerinden özellikle hangisinin etkili olduğunu belirleyebiliriz. Reklam medyası kullanımından başka hiçbir veri almıyoruz, özellikle bu bilgile-re dayanarak kullanıcıları tanımlayamıyoruz.

Kullanılan pazarlama araçları nedeniyle, internet tarayıcınız Google sunucusuyla otomatik olarak doğrudan bağlantı ku-rar. Bu araç kullanılarak Google tarafından toplanan verilerin kapsamı ve kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle sizi bilgi durumumuza göre bilgilendiririz: Google, Ads Dönüşümü entegre ederek, internet sitemizin ilgili bölü-münü çağırdığınız veya bizden gelen bir reklamı tıkladığınız bilgisini alır. Bir Google hizmetiyle kaydolduysanız, Google, ziyareti hesabınıza atayabilir. Google ile kaydolmamış veya giriş yapmamış olsanız bile, sağlayıcının IP adresinizi bulması ve saklaması mümkündür.

Facebook Özel Hedef Kitleleri – Facebook Pixel

İnternet sitesi, 6 ay içinde sizinle tekrar iletişim kurmak için Facebook A.Ş.’ye (“Facebook”) ait yeniden pazarlama işlevi olan “Özel Hedef Kitleler” işlevini kullanır. Bu, internet sitesinin kullanıcılarının, Facebook sosyal ağını veya süreci kullanan diğer siteleri ziyaret ederken ilgi alanına dayalı reklamları (“Facebook Ads”) görmesini sağlar. Bunu, sizi ilgilendiren reklamları takip etmeye, internet sitemizi sizin için daha ilginç hale getirmeye yönelik çıkarımızı gerçekleştirmek için kullanıyoruz.

Kullanılan pazarlama araçları nedeniyle, internet tarayıcınız Facebook sunucusuyla otomatik olarak doğrudan bağlantı kurar. Bu araç kullanılarak Facebook tarafından toplanan verilerin kapsamı ve kullanımı üzerinde hiçbir etkimiz yoktur ve bu nedenle sizi bilgi durumumuza göre bilgilendiririz: Facebook, Facebook Özel Hedef Kitleleri entegre ederek, internet varlığımızın ilgili internet sitesini çağırdığınız veya bizden gelen bir reklamı tıkladığınız bilgisini alır. Bir Facebook hizmetiyle kaydolduysanız, Facebook ziyareti hesabınıza atayabilir. Facebook ile kaydolmamış veya giriş yapmamış olsanız bile, sağlayıcının IP adresinizi ve ek tanımlama özellik-lerini bulması ve saklaması mümkündür.

“Facebook Hedef Kitle” işlevini burada ve oturum açmış bir kullanıcı olarak https://www.facebook.com/settings/?tab=a-ds#_ adresinden devre dışı bırakabilirsiniz.
Facebook’un veri işleme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen https://www.facebook.com/about/privacy adresini ziyaret ediniz.

Kullanılan Çerezler: tip c Daha fazla bilgiyi “Çerezler” bölü-münde bulabilirsiniz.

Facebook Hedef Kitle kullanımı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent a’nın yasal dayanağı olan sizin rızanızı temel alır.
Böl. 9 Facebook hayran sayfası

Bu sayfada sunulan bilgi hizmeti için, HEALY, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda (“Facebook”) teknik platformunu ve hizmet-lerini kullanmaktadır.

ECJ’nin görüşüne göre, Facebook ve bir Facebook hayran sayfasının işletmecisi, Facebook hayran sayfası üzerinden işlenen kişisel verilerle ilgili olarak GDPR Madde 26 kapsa-mındaki ortak veri sorumlularıdır. Bu nedenle, Facebook ve HEALY, ortak sorumluluklarıyla ilgili olarak bir anlaşma yapmıştır. Anlaşmaya buradan ulaşılabilir.

HEALY size Facebook hayran sayfamızdaki veri işleme hak-kında, aşağıdaki bilgileri sunar:

(1) Veri sorumluları

Kişisel verilerinizin HEALY’nin Facebook hayran sayfasında işlenmesi, aşağıdakilerle ortak sorumluluk altında gerçekleş-tirilir:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda
(2) Veri işleme

Bir Facebook hayran sayfasını ziyaret ettiğinizde, cihazınızın IP adresi Facebook’a iletilir. Facebook tarafından verilen bilgilere göre, söz konusu IP adresinin bir Alman IP adresi olması durumunda, en az 90 gün sonra anonim hale getirilip silinir. Facebook ayrıca, kullanıcılarının cihazları hakkında, örneğin, kullanılan internet tarayıcısı gibi ek bilgileri saklar. Bu, Facebook’un IP adreslerini bireysel kullanıcılara bağlama-sını sağlayabilir. Hayran sayfamızı ziyaret ederken Facebook hesabınızla giriş yaptıysanız, Facebook kimliğinizi içeren bir çerez cihazınızda olacaktır. Bu çerez sayesinde Facebook, hayran sayfamızı ziyaret ettiğinizi ve onu nasıl kullandığınızı izleyebilmektedir. Facebook, bu bilgileri size kişiselleştirilmiş içerik veya reklam göstermek için kullanır.

Bundan kaçınmak istiyorsanız, Facebook hesabınızdan çık-malı ve/veya “Oturumumu açık tut” fonksiyonunu devre dışı bırakmalısınız. Ayrıca, mevcut çerezleri cihazınızdan silmenizi ve internet tarayıcınızı kapatıp yeniden başlatmanızı öneririz. Bu önlem sayesinde, Facebook’un verileri size bağlayabilece-ği Facebook bilgileri silinir.

Ancak, hayran sayfamızın etkileşimli özelliklerini kullanmak istiyorsanız, Facebook giriş bilgilerinizle bir kez daha Facebook’a giriş yapmanız gerekecektir. Dolayısıyla, Facebook bir kez daha veriyi size bağlayabilecektir. Facebook’un sayfalarına yaptığınız ziyaretlerden elde ettiği verileri kendi amaçları için ne şekilde kullandığını, Facebook sayfasındaki etkinliklerin bireysel kullanıcılarla ne ölçüde bağlantılı olduğunu, Facebook’un bu verileri ne kadar süreyle sakladığını ve Facebook sayfasını ziyaretinizden elde edilen verilerin üçüncü şahıslara ifşa edilip edilmediğini Facebook kesin ve net olarak belirtmemektedir ve bunları biz de bilme-mekteyiz. Hayran sayfamızın kullanıcıları olarak sizi yalnızca Facebook’un veri korumaya ilişkin ifadelerine yönlendirebili-riz.

Bu bağlamda, sizinle ilgili toplanan veriler Facebook tarafın-dan işlenir ve Avrupa Birliği dışındaki ülkelere aktarılabilir. Facebook, Facebook’un hangi bilgileri elde ettiğini ve veri kullanım politikasında nasıl kullandığını genel olarak açıklar. Burada, Facebook ile nasıl bağlantı kurulacağı ve reklam ayarlarının nasıl düzenleneceği ile ilgili bilgiler de bulabilirsi-niz. Veri kullanım politikası bu adreste bulunmaktadır: http:// de-de.facebook.com/about/privacy

Facebook’un tüm veri kullanım politikası bu adreste bulun-maktadır: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy Facebook’un veri politikası, veri işleme hakkında daha fazla bilgi içermektedir: https://www.facebook.com/about/privacy/

Dışarıda kalma seçenekleri burada bulunmaktadır: https:// www.facebook.com/settings?tab=ads ve http://www.youron-linechoices.com
Facebook Ireland Ltd.’nin ABD’deki ana şirketi olan Facebook A.Ş., AB-ABD Gizlilik Kalkanı altında sertifikalandırılmıştır ve dolayısıyla Avrupa veri koruma kanunu hükümlerine uymayı taahhüt eder. Facebook’un Gizlilik Kalkanı durumu hakkında daha fazla bilgi, bu adreste bulunabilir: https://www.privacys-hield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=A-ctive.

Facebook hayran sayfasının işletmecileri olarak, kullanıcıların kişisel verilerinin Amerika Birleşik Devletleri gibi üçüncü ülkelere aktarılmasını ve daha fazla işlenmesini ve kullanıcı olan sizin için ilgili potansiyel riskleri değerlendiremiyoruz.
(3) Insights işlevi

Ek olarak Facebook, “Insights” olarak bilinen işlev bağla-mında, hayran sayfası operatörü olarak SBS-Legal’e bir dizi istatistiksel veri sağlamaktadır. Bu istatistikler Facebook tarafından üretilir ve sunulur. Hayran sayfasının işletmecileri olarak, bu istatistiklerin oluşturulmasında herhangi bir etkimiz yoktur ve bilhassa bu işlevi önleyemiyoruz. “Insights” işlevi bağlamında, bize sırasıyla “hayranlar”, “takipçiler”, “ulaşılan kullanıcılar” ve “etkileşimde bulunan kullanıcılar”

kategorileri için seçilebilir bir süre boyunca aşağıdaki bilgiler sağlanmaktadır:

sayfa ziyaretleri, sayfa ön izlemeleri gibi sayfa etkinlikleri, say-fadaki etkinlikler, “Beğen” tıklamaları gibi erişim aktiviteleri, erişilen kullanıcılar ve tavsiyeler, katkı etkileşimleri, katkıların görüntülenmesi, videoların izlenmesi, yorumlar, paylaşımlar gibi katkı aktiviteleri.

Ek olarak, hayran sayfamıza bağlı olan Facebook grupları hak-kında tarafımıza istatistiksel bilgi verilmektedir. Facebook’un, her kullanıcının Facebook profili oluşturma bağlamında kabul ettiği hizmet şartlarına göre, sayfanın abonelerinin ve hayranlarının kimliğini belirleyebilir, profillerini ve paylaştığı diğer bilgileri görebiliriz.

Facebook tarafından aşağıdaki bağlantıda daha fazla bilgi sağlanmaktadır:

http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

HEALY, hayran sayfasındaki katkıları ve etkinlikleri kullanıcı-lara daha cazip hale getirmek için, örneğin katkıların içeriğini ve zamanlamasını planlamak için, bu verileri toplu olarak kullanabilir. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, GDPR Madde 6(1), fıkra 1, bent f’dir, yani sunduklarımızın en iyi hale getiril-mesindeki meşru çıkarımızdır.

(4) Saklama süresi

Facebook tarafından iletilen bilgileri, yalnızca, çıkarlarımız, söz konusu bilgilerin silinmesi veya anonimleştirilmesi konu-sundaki çıkarınızla hükümsüz kılınmadığı sürece saklarız. Açıklanan veri işlemenin gelecekte yapılmasını istemiyor-sanız, lütfen “Bu Sayfayı Beğenme” ve/veya “Bu Sayfayı Takip Etme” işlevlerini kullanarak kullanıcı profilinizle hayran sayfamız arasındaki bağlantıyı kaldırın.

(5) Veri konusu olarak haklarınız

Bu Gizlilik Politikasının sonunda listelenen haklarınızla ilgili bilgi talepleriniz veya diğer sorularınız için, yalnızca Facebook kullanıcı verilerine tam erişime sahip olduğundan, doğrudan Facebook ile iletişim kurmanızı öneririz. Ancak, sorunuzu bize gönderirseniz elbette işleme koyar ve Facebook’a iletiriz.
Böl. 10 Çocuklar

Sunduklarımız genellikle yetişkinlere yöneliktir. 18 yaşın

altındaki kişiler, ebeveynlerinin veya yasal vasilerinin rızası

olmadan bize hiçbir kişisel veri iletmemelidir.

Böl. 11 Veri konularının hakları

Veri konularının hakları aşağıdaki gibidir:

· Verilerinin işlenmesi hakkında bilgi almak veya onaylamak

· Verilerinin düzeltilmesini veya silinmesini istemek

· Veri işlemenin sınırlandırılması

· Veri işlemeye itiraz etmek

· Veri taşınabilirliği

· İleriye dönük geçerli olmak üzere, verilen rızayı iptal etmek

· Denetleme makamına şikayette bulunmak

Almanya’dan sorumlu tüm denetleme yetkililerinin listesini

şu adreste bulabilirsiniz: https://www.bfdi.bund.de/DE/

Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Bu bilgilerin haklarınızı kullanmanıza yardımcı olacağını uma-

rız. Veri koruma hükümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek

istiyorsanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Avrupa