Villkor

FÖR KÖP AV HEALY WORLD-PRODUKTER

Dessa villkor reglerar köpet av HEALY WORLD-produkter från den officiella webbplatsen http://eu.healy.shop/ (”webbplatsen”) som drivs av Healy International B.V. (”HEALY WORLD”). De utgör ett rättsligt bindande avtal mellan (i) en köpare av HEALY WORLD-produkter för syften utanför sitt yrke eller sin affärsverksamhet (nedan kallad ”konsument) och (ii) HEALY WORLD i egenskap av företag som bildats och verkar enligt nederländsk lag, med säte på Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Nederländerna.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online, som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är varken beredda eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Genom att beställa en HEALY WORLD-produkt ger du ditt villkorslösa samtycke till att vara bunden av dessa villkor.

1. Definitioner

Följande definitioner gäller för syftet med dessa villkor:

Konsument: En konsument är en fysisk person, minst 18 år gammal, som utför en rättslig transaktion med HEALY WORLD vars huvudsyfte varken kan hänföras till dennas kommersiella verksamhet eller yrkesutövning (nedan kallat ”konsument” eller ”du”).

HEALY WORLD-produkt: Alla varor och tjänster som tillhandahålls av HEALY WORLD till konsumenter och Independent HEALY WORLD Members.

Independent HEALY WORLD Member: En individ som köper produkt samt genererar försäljning och bonusar för affärsverksamhet (inklusive olika befattningar, nivåer, titlar eller betalt som-titlar som erhållits enligt ersättningsprogrammet).

Ångerrätt: Konsumentens rätt att ångra ett avtal som slutits med HEALY WORLD enligt beskrivningen i dessa villkor.

Köpeavtal: Alla avtal enligt vilka HEALY WORLD överför eller åtar sig att överföra äganderätten till en produkt till konsumenten och konsumenten betalar eller åtar sig att betala dess pris, inklusive avtal som avser både produkter och tjänster eller bara tjänster.

Webbplats: En virtuell affärsplats som HEALY WORLD har skapat för transaktioner med varor och tjänster med hjälp av informations- och kommunikationsverktyg för att tillhandahålla konsumenter sådana varor och tjänster.

2. Köp:

2.1 Konsumenter lägger beställningar på webbplatsen enligt beskrivningen nedan eller på ett liknande sätt och HEALY WORLD tillhandahåller beskrivningen för respektive punkt så att konsumenten enkelt förstår hur man gör: (a) leta upp och välja en produkt, (b) ange mottagarens namn, adress, telefonnummer, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer, (c) samtycka till innehållet i villkoren, eventuella avgifter som konsumenten ska betala för ytterligare tjänster, leverans eller installation samt till att ångerrätt, i den omfattning detta är tillåtet enligt lag, inte kan utövas, (d) godkänna dessa villkor och bekräfta eller avböja ovanstående punkter, (e) bekräfta beställningen och samtycka till att HEALY WORLD bekräftar beställningen samt (f) välja en betalningsmetod.
2.2 När HEALY WORLD har godkänt en produktbeställning från en konsument träder ett rättsligt bindande köpeavtal mellan konsumenten och HEALY WORLD i kraft.
2.3 En produktbeställning anses ha godkänts av HEALY WORLD antingen (a) när beställningen har bekräftats skriftligt, vilket kan göras enligt alla metoder som är tillåtna i gällande lag och av HEALY WORLD eller (b) när produkten som beställningen avser skickas.
2.4 HEALY WORLD vidtar alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla en specifik, tydlig och detaljerad beskrivning av egenskaper, pris och tillgänglighet för alla produkter som tillhandahålls av HEALY WORLD.
2.5 Alla produktpriser som visas i officiella HEALY WORLD-dokument och på den officiella HEALY WORLD-webbplatsen är inklusive tillämplig mervärdesskatt.
2.6 HEALY WORLD förbehåller sig rätten att dra tillbaka en produktbeställning utan ersättning om den beställda produkten, i exceptionella fall och trots HEALY WORLD:s ansträngningar, visas med felaktigt pris i officiella HEALY WORLD-dokument eller på den officiella HEALY WORLD-webbplatsen.

3. PRENUMERATION på HEALY-FREKVENSPROGRAM

Utöver att köpa Healy-enheten kan du även prenumerera på ett Healy-frekvensprogram eller uppgradera ditt Healy-frekvensprogram.

3.1 Omfattning och användning av HEALY WORLD-prenumerationen
Healy-prenumerationsprogram ger dig rätt att använda Healy-frekvensprogram och ytterligare tjänster (”tjänster”). Prenumerationen får inte användas av andra personer eller organisationer. Vi kan erbjuda vissa Healy-frekvensprogram som köp på livstid eller som månadsprenumeration, enskilt eller som ett paket med olika program. Tjänsterna är föremål för de prenumerationsvillkor som följer.
3.2 Godkännande av HEALY WORLD-prenumerationen
Healys prenumerationsvillkor för Healy-frekvensprogram godkänns av dig när du skickar prenumerationsbeställningen för alla paket utom livstidspaket.
3.3 Löptid och uppsägning av HEALY WORLD-prenumerationen
Vid köp av en Healy-enhet ingår 3 månaders prenumeration. Månadsprenumerationen, som betalas separat, löper från datumet som inleds tre månader efter köpet av din enhet. Vid köp av frekvensprogram betalas denna avgift på beställningsdatumet för Healy-frekvensprogrammet fram till uppsägning. Prenumerationer kan sägas upp när som helst. Logga in på butiken i avsnittet Prenumerationer, klicka på Säg upp och säg upp de prenumerationer du inte längre vill ha med en kalendermånads uppsägningstid. Det spelar ingen roll om uppsägningen görs i början eller slutet av månaden. Uppsägningstiden inleds den första dagen under månaden som följer efter din uppsägning. (Exempel: Om du säger upp din prenumeration den 3 oktober inleds uppsägningstiden den 1 november och avtalet upphör att gälla den 30 november).
3.4 Ångerrätt för HEALY WORLD-prenumeration
Konsumenten har rätt att ångra detta avtal inom 14 dagar utan att uppge orsak. För att uppfylla tidsfristen för ångerrätt räcker det att du har skickat meddelandet om att du vill utöva din ångerrätt innan ångerperioden löper ut. Se punkt 7 nedan. Ångerrätten till en digital HEALY WORLD-prenumeration kan dock löpa ut om HEALY WORLD har börjat tillhandahålla den digitala prenumerationen efter att konsumenten uttryckligen har samtyckt till att avtalet verkställs innan ångerperioden har löpt ut och konsumenten har bekräftat att han eller hon är medveten om att han eller hon förlorar sin ångerrätt när den digitala HEALY WORLD-prenumerationen verkställs. Om du lämnar in en konkursansökan kommer prenumerationen att sägas upp och alla Healy-frekvensprenumerationer att omedelbart sägas upp, såvida inte annat specifikt avtalas skriftligt mellan parterna.
3.5 Priser och betalningsvillkor
Priserna visas i respektive prenumerationsbeställning. Priserna kan variera på grund av prisindex globalt och du har uppsägningsrätt om du inte samtycker till en prisjustering. Betalning av ditt HEALY WORLD-frekvensprenumerationsprogram ska utföras vid tidpunkten för onlinebeställningen. HEALY WORLD ansvarar inte för förluster, skador, kostnader, utgifter eller andra anspråk från dig eller tredje part till följd av att tjänsterna slutar att tillhandahållas. Avgifter för Healy-frekvensprenumerationsprogram betalas med kreditkort och innan den första beställningen av Healy-frekvensprenumerationer. Vi erbjuder och tar emot alla kreditkort från VISA, Master Card, American Express, Giropay, Apple Pay, PayPal, Google Pay, Samsung Pay och SOFORT. Viktig information: Förteckningen är inte uttömmande och kortleverantörernas separata integritetsprinciper gäller alltid vid transaktioner.
3.6 Driftsstabilitet
Prenumerationer på HEALY WORLD-frekvensprogram tillhandahålls med högsta möjliga driftsstabilitet, men HEALY WORLD ansvarar inte för eventuella driftsavbrott som orsakas av faktorer bortom dess kontroll. Sådana driftsavbrott innefattar, men begränsas inte till, strömavbrott, fel i modemutrustning, ADSL-anslutningar, telekommunikationsanslutningar eller liknande. HEALY WORLD försöker under alla omständigheter återetablera normal drift så snart som möjligt.
3.7 Systemunderhåll
HEALY WORLD har rätt att utföra operativa ändringar i Healy-frekvensprogram i förbättringssyfte eller av andra anledningar (till exempel genom att utveckla eller uppdatera programvara) utan att meddela dig på förhand. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att stoppa åtkomsten till frekvensprogram, vanligen mellan 21.00 och 06.00 CET. Du får ett förhandsmeddelande om sådana avbrott. HEALY WORLD ansvarar inte för konsekvenser av avbrott som har meddelats på förhand.
3.8 Rättigheter
HEALY WORLD behåller den fullständiga äganderätten till Healy-frekvensprogram. Även individanpassade frekvensprogram förblir HEALY WORLD:s egendom såvida inte annat anges. HEALY WORLD kan när som helst överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ekonomiska dotterbolag eller affärsenheter eller deras närstående företag eller avdelningar. Förutom så som anges ovan kan rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal inte överföras till tredje part utan tredjepartens skriftliga samtycke.
3.9 HEALY WORLD:s ansvar
HEALY WORLD har vidtagit rimliga åtgärder för att se till att frekvensprogrammen är virusfria, men inga garantier ges för att programmen är fria från virus eller annat. Healy bär inget ansvar i sådana fall. I den omfattning som tillåts enligt lag friskriver sig Healy från alla garantier, såväl uttryckliga som underförstådda, beträffande frekvensprogram, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om lämplighet eller användbarhet för specifika syften.
HEALY WORLD ansvarar inte gentemot konsumenten för förluster eller skador som uppstår direkt eller indirekt, utom i den omfattning sådant ansvar inte lagligen kan uteslutas enligt gällande lag. Med undantag för dödsfall eller personskada som orsakats av Healys, dess medarbetares, agenters eller auktoriserade representanters försumlighet, där ingen gräns tillämpas, begränsas Healys ansvar till det lägre värdet av dina betalningar under en 12-månadersperiod innan incidenten som ger upphov till ansvaret inträffar.
3.10 Dataintegritet och sekretess
HEALY WORLD:s dataintegritetspolicy gäller. HEALY WORLD har vidtagit nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förhindra att information som sparas av frekvensprogram och appar i misstag eller på olagligt sätt förstörs eller försvinner samt för att förhindra att sådan information hamnar i händerna på icke-auktoriserade parter som missbrukar dem eller på annat sätt hanterar dem i strid med Helys integritetspolicy.
HEALY WORLD har tystnadsplikt för all information som erhålls om dig och lämnar inte ut sådan information till tredjeparter utom då detta krävs av en domstol eller myndighet, och då endast i den omfattning som är nödvändig.

4. BETALNING

4.1 Priserna visas i respektive prenumerationsbeställning. Priserna kan variera på grund av prisindex globalt och du har uppsägningsrätt om du inte samtycker till en prisjustering. Produktbeställningar betalas vid beställningstidpunkten. HEALY WORLD börjar inte bearbeta leveransen av en produktbeställning förrän hela betalningen mottagits.
4.2 De priser i euro som anges på produktsidorna omfattar föreskriven mervärdesskatt och andra priskomponenter, men inte respektive fast leveransavgift. Det totala inköpspriset för produkter du har beställt, inklusive mervärdesskatt och tillämpliga leveransavgifter, visas även i beställningsöversikten innan du skickar beställningen.
4.3 Betalning sker via den betalningsmetod som du väljer under betalningsprocessen. Betalning på detta sätt sker med skuldbefriande verkan till tjänsteleverantören.
4.4 Du samtycker till att få fakturor och kreditnotor endast i elektronisk form.

5. LEVERANS

5.1 Produktbeställningar levereras till den adress som konsumenten har meddelat HEALY WORLD.
5.2 HEALY WORLD tillhandahåller leverans av produktbeställningar senast 30 kalenderdagar från dagen då köpeavtalet slöts eller en sådan annan period som avtalas mellan parterna. Andra tidsramar för leverans till vilka HEALY WORLD ska endast betraktas som icke-bindande uppskattningar.
5.3 HEALY WORLD förbehåller sig rätten att inte återbetala leveransavgifter som betalats av konsumenten om konsumenten vill byta leveransmetod till ett billigare alternativ eller hämtning eller en ny leveransadress med lägre leveranskostnad efter att leveransavgiften har betalats och leveransen har inletts. HEALY WORLD förbehåller sig även rätten att begära betalning av ytterligare leveransavgifter om konsumenten vill ändra den adress som tillhandahållits eller byta leveransmetod till ett dyrare leveransalternativ.
5.4 HEALY WORLD förbehåller sig rätten att leverera en produktbeställning eller delar av en sådan tidigare än beräknat leveransdatum.
5.5 Risken för förlust eller skada på produkter som har beställts övergår till konsumenten när (a) konsumenten eller en tredjepart som angetts av konsumenten och som inte utgör transportören fysiskt har tagit emot produkten eller (b) när produkten har levererats till transportören om transportören har anlitats av konsumenten för att transportera produkten och detta alternativ inte erbjöds av HEALY WORLD, utan att detta påverkar konsumentens rättigheter gentemot transportören.
5.6 Oaktat begränsningar på leverans och/eller överlåtelse av risk ska HEALY WORLD behålla rätten och äganderätten till alla produkter tills HEALY WORLD har erhållit fullständig betalning för alla produkter som ingår i en beställning.

6. ANSVAR

6.1 HEALY WORLD:s ansvar gentemot kunden för direkta skador begränsas till produktbeställningens fakturabelopp, med undantag för skador som avser dolda fel i produkten, dödsfall eller personskada hos konsumenten eller vid avsiktlig och/eller grov vårdslöshet från HEALY WORLD:s sida.
6.2 HEALY WORLD ansvarar inte för skador till följd av konsumentens felaktiga användning av produkten.
6.3 HEALY WORLD ansvarar inte för dödsfall eller personskada på grund av konsumentens befintliga medicinska tillstånd.

7. ÅNGERRÄTT

7.1 Konsumenten har fullständig rätt att ångra köpeavtalet som ingåtts med HEALY WORLD, utan att uppge orsak, inom fjorton (14) dagar under vilka konsumenten kan ångra en beställning eller ett avtal och få alla pengar tillbaka.
Ångerrätten till en digital HEALY WORLD-prenumeration kan dock löpa ut om HEALY WORLD har börjat tillhandahålla den digitala prenumerationen efter att konsumenten uttryckligen har samtyckt till att avtalet verkställs innan ångerperioden har löpt ut och konsumenten har bekräftat att han eller hon är medveten om att han eller hon förlorar sin ångerrätt när den digitala HEALY WORLD-prenumerationen verkställs.
7.2 Ångerperioden som anges i avsnitt 7.1 löper ut efter perioden som inleds på datumet då konsumenten får en kopia av köpeavtalet, inklusive anvisningar om ångerrätt enligt avsnitt 7.1 och 73. Om kopian av köpeavtalet erhålls efter leveransdatumet löper ångerperioden som beskrivs i avsnitt 7.1 ut efter den period som inleds då konsumenten erhåller anvisningar om ångerrätt. För syftet med detta avsnitt 7.2 avses med leveransdatum (a) det datum då konsumenten eller en tredjepart som inte utgör transportören och som utsetts av konsumenten fysiskt tar produkten i besittning eller (b) om konsumenten har beställt flera produkter i en beställning som levereras separat, dagen då konsumenten eller en tredjepart som inte utgör transportören och som utsetts av konsumenten fysiskt tar den sista produkten i besittning eller (c) om leveransen rör en produkt som består av flera partier eller delar, dagen då konsumenten eller en tredjepart som inte utgör transportören och som har utsetts av konsumenten fysiskt tar det sista partiet eller den sista delen i besittning.
Om du vill utöva din ångerrätt: Logga in och lämna en begäran till vårt supportcenter med namn, e-postadress, telefonnummer och ange din begäran om att returnera en HEALY-enhet eller annan HEALY-produkt. Vi bearbetar din retur och skickar en returetikett. Förpacka Healy-enheten säkert, fäst returetiketten på paketet och ta paketet till närmaste DHL-avlämningsplats.
7.3 Exempel på ångerrätt

Ångerrätt

Du har rätt att ångra detta avtal inom fjorton dagar utan att uppge någon orsak.
Ångerrätten gäller i fjorton dagar från dagen då du eller en tredjepart som utsetts av dig och som inte utgör transportören fysiskt tar varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss
Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederländerna
e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084 
en tydlig förklaring (till exempel ett brev som skickas med post, fax eller e-post) om ditt beslut att ångra avtalet. Du kan använda det bifogade ångerblankettexemplet i detta syfte, men detta är inte obligatoriskt.
För att utnyttja din ångerrätt räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utnyttja ångerrätten innan ångerperioden löper ut.

Konsekvenser av att utnyttja ångerrätten
Om du ångrar detta avtal återbetalar vi alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppkommit på grund av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder) utan otillbörligt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från dagen då vi mottar meddelandet om att du vill ångra avtalet. Vi använder samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen vid återbetalningen, såvida inte vi uttryckligen har kommit överens om annat med dig. Du blir aldrig debiterad för denna återbetalning.
Vi kan vägra återbetala pengarna tills vi har fått tillbaka varorna eller du har uppvisat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vad som sker först.
Du måste returnera varorna utan otillbörligt dröjsmål, under alla omständigheter senast fjorton dagar från dagen då du meddelar oss om att du vill ångra detta avtal med oss.
Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna innan fjortondagarsperioden har löpt ut.
Du bär de direkta kostnaderna för varureturen.
Du behöver endast betala för förlust av varornas värde om denna värdeförlust beror på att du har hanterat varorna på ett sätt som inte behövs för att inspektera varornas skick, egenskaper och funktioner.

Exempel på ångerblankett
(Fyll i denna blankett och skicka den till oss om du vill dra ångra avtalet.)
– Till Healy International B.V.Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederländerna
e-post: contact@healy.world

Jag/vi (*) vill härmed ångra avtalet som ingåtts av mig/oss (*) för köpet av
följande varor (*)/tillhandahållandet av följande tjänst(*)
– Beställdes den (*)/mottogs den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast vid papperskommunikation)
– Datum
(*) Radera det som inte stämmer.

7.4 Om en kund har använt eller konsumerat produkten som ska returneras när ångerrätten utövas kan HEALY WORLD fakturera nödvändigt belopp för att tillhandahålla en del som kan konsumeras om den returnerade produkten inte kan säljas på nytt eller återköpspriset väsentligt har sjunkit på grund av konsumentens användning av den returnerade produkten och beloppet som betalas för att tillhandahålla en konsumerad del av den returnerade produkten om den returnerade produkter består av flera likadana delar.
7.5 Under perioden som anges i avsnitt 7.2 och, under alla omständigheter, tills konsumenten skickar tillbaka produkten till HEALY WORLD, är konsumenten skyldig att hantera produkten och förpackningen varsamt. Konsumenten får endast packa upp, använda och inspektera produkten i den omfattning detta är nödvändigt för att slå fast produktens egenskaper och funktioner.
7.6 Konsumenten ansvarar för värdeminskning av produkten som resulterar av att denna hanterat produkten på ett icke-tillåtet sätt.
7.7 I den omfattning detta kan tillämpas gäller ångerrätten inte i följande fall:

(a) Ifrågavarande produkt skadas eller förstörs av en orsak som kan hänföras till kunden.
(b) Värdet av ifrågavarande produkt väsentligt har minskat på grund av konsumentens användning eller konsumtion av produkten eller tjänsten.
(c) Värdet av ifrågavarande produkt väsentligt har minskat på grund av tiden som gått.
(d) Ifrågavarande produkt är en typ av produkt som kan reproduceras och den returnerade produktens förpackning är skadad.
(e) Ifrågavarande produkt har tillverkats specifikt enligt konsumentens beställning. Om HEALY WORLD sannolikt kommer att orsakas allvarlig och oåterkallelig förlust om konsumenten tillåts ångra eller ångrar det aktuella avtalet (nedan kallat ”ånger av prenumeration, etc.”) och om HEALY WORLD separat har informerat konsumenten om detta med avseende på ifrågavarande transaktion och erhållit konsumentens skriftliga samtycke till detta.
Oaktat ovanstående och allt som motsäger detta i dessa villkor ska punkt (b)~(d) inte tillämpas och konsumenten kan utöva ångerrätten om HEALY WORLD inte har tillhandahållit information om att konsumentens ångerrätt inte gäller på förpackningen eller på annat vis på ett sätt som syns tydligt för konsumenten eller har vidtagit en avvikande åtgärd såsom att tillhandahålla ett provexemplar.
(f) Ifrågavarande produkt är förseglad och inte lämplig att returnera på grund av hälso- eller hygienanledningar och förseglingen har brutits efter leveransen.
(g) Ifrågavarande produkt är inte förproducerad utan har tillverkats enligt konsumentens specifikationer baserat på ett individuellt val eller beslut från konsumentens sida eller är tydligt avsedd för en specifik person.
(h) Ifrågavarande produkt består av digitalt innehåll som inte tillhandahålls på ett materiellt medium, men endast om tillhandahållandet har inletts med kundens föregående uttryckliga samtycke och konsumenten har bekräftat att konsumenten därmed förlorar sin ångerrätt.

7.8 Oaktat ovanstående eller annat som motsäger detta i dessa villkor kan en konsument utöva sin ångerrätt inom sex (6) månader efter leveransen av en produkt eller tjänst om en produkt eller tjänst inte överensstämmer med märkning, marknadsföring eller köpeavtalets innehåll.

8. HEALY WORLD:s nöjdhetsgaranti

8.1 HEALY WORLD-produkter tillhandahålls med garantier som inte kan uteslutas enligt lokal lag och IHWM-medlemmar har rätt till en ersättande produkt eller återbetalning för stora fel samt ersättning för andra rimligen förutsebara förluster eller skador.
8.2 HEALY WORLD tillhandahåller en nöjdhetsgaranti för HEALY WORLD-produkter, som finns tillgänglig på http://eu.healy.shop/.
8.3 HEALY WORLD:s returpolicy för defekta eller skadade produkter innehåller information om dessa.
8.4 HEALY WORLD:s nöjdhetsgaranti (”HCSG”) kompletterar konsumentens lagenliga rättigheter och påverkar på inget sätt dessa.
8.5 HEALY WORLD förbehåller sig rätten att från tid till annan upphäva nöjdhetsgarantin eller ändra dess villkor, helt eller delvis, i den utsträckning som tillåts enligt lag, genom ett meddelande om dessa ändringar i officiella HEALY WORLD-dokument eller på den officiella HEALY WORLD-webbplatsen eller genom annan mekanism som tillåts enligt lag.

9. KLAGOMÅL OCH TVISTER

Konsumenten kan rikta alla klagomål i samband med ett köpeavtal som är föremål för dessa villkor till HEALY WORLD genom kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 12.
Observera att EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning
online (ODR) som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är
varken beredda eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en
konsumentskiljenämnd.

10. TILLÄMPLIG LAG

10.1 Bildande, utformning, tolkning och verkställbarhet av ett köpeavtal mellan HEALY WORLD och en konsument som är föremål för dessa villkor samt alla anspråk som uppkommer från eller i samband med ett sådant avtal regleras enligt nederländsk lag. Bestämmelserna i FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och angående internationell privaträtt gäller inte.
10.2 Inget i dessa villkor ska påverka en konsuments rättigheter negativt med avseende på obligatoriska föreskrifter i gällande lag.

11. AVSKILJBARHET

Om en eller flera bestämmelser i dessa villkor är eller blir ogiltiga eller overkställbara påverkas återstående bestämmelser i dessa villkor inte utan fortsätter att gälla med full verkan.

12. KONTAKTUPPGIFTER

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederländerna
CEO: Beryl Gout
BTW-ID: 858024068
CCI-nr: 69816875
e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa