Important note:

Please note we have a regularly scheduled maintenance on Monday, October 2nd and the shop will be unavailable for several  hours from 9am CEST. Thank you for your patience!

Villkor

FÖR KÖP AV HEALY WORLD-PRODUKTER OCH ABONNEMANG PÅ ETT HEALY-FREKVENSPROGRAM

1. ALLMÄNT

1.1 Följande webbplats drivs av Healy International B.V., ett bolag som bildats och lyder under nederländsk lagstiftning och som har sitt säte på Paterswoldseweg 806, 9728 BM, Groningen, Nederländerna. Läs följande villkor noggrant innan du går till webbplatsen.

Dessa villkor utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och Healy World och reglerar din användning av webbplatsen och alla erbjudanden som presenteras på webbplatsen och alla köp som görs via webbplatsen av HEALY WORLD-produkter och Healy Programgrupp-abonnemang. De gäller för alla avtal som ingås via den officiella webbplatsen http://eu.healy.shop/(“Webbplatsen”) för Healy International B.V. med en kund som är konsument, det vill säga varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen ligger utanför hans eller hennes handel, verksamhet eller yrkesutövning (hädanefter kallad “Konsument” eller “Du”).

Genom att registrera dig, abonnera mot en avgift eller köpa produkter eller annat innehåll godkänner du dessa allmänna villkor.

1.2 Att beställa en HEALY WORLD-enhet eller -tillbehör (“HEALY WORLD-produkter”) och/eller abonnera på ett Healy-frekvensprogram (“HEALY WORLD-abonnemang”) är endast möjligt om du är minst 18 år gammal och godkänner dessa allmänna villkor.

1.3 Del A av dessa allmänna villkor innehåller regler för köp av en HEALY WORLD-produkt. Del B av dessa allmänna villkor innehåller särskilda bestämmelser för ingående av ett HEALY WORLD-abonnemang. Del C innehåller ytterligare bestämmelser som, liksom denna paragraf 1, gäller både för köp av en HEALY WORLD-produkt och för ingående av ett HEALY WORLD-abonnemang.

Del A – KÖPA EN HEALY WORLD-PRODUKT

2. AVTALETS INGÅENDE

2.1 Presentationen av HEALY WORLD-PRODUKTER på webbplatsen utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en icke-bindande produktkatalog. Med undantag för fel och försummelser.

2.2 Genom att lägga en beställning på Webbplatsen lämnar konsumenten ett bindande bud om att köpa respektive HEALY WORLD-produkter och ingår därmed ett köpeavtal (“Avtal“).

2.3 För att göra en beställning kan konsumenten först lägga HEALY WORLD-produkter i varukorgen utan förpliktelser och sedan korrigera sina poster när som helst genom att använda knappen “Tillbaka” i sin webbläsare innan den bindande beställningen läggs. I själva kundvagnen kan han när som helst ändra mängden av en produkt eller ta bort en produkt från kundvagnen.

2.4 Därefter ska konsumenten ange alla uppgifter som behövs för att behandla beställningen (för- och efternamn, fakturerings- och leveransadress, val av betalningsmetod och betalningsuppgifter, e-postadress). Under beställningsprocessen ger HEALY WORLD konsumenten tekniska hjälpmedel i form av en sedvanlig kontroll av fullständighet och rimlighet (kontroll av att alla obligatoriska fält har fyllts i och att de inmatade tecknen stämmer överens med motsvarande obligatoriska fält), med vars hjälp konsumenten kan identifiera eventuella fel i inmatningen. Därefter sammanfattas konsumentens beställningsuppgifter igen för kontroll.

2.5 Genom att klicka på knappen “beställ mot betalning” lägger konsumenten en bindande beställning på HEALY WORLD-produkterna som finns i varukorgen. Konsumenten kan endast lägga en bindande beställning om denne har tagit del av och godkänt dessa allmänna villkor och tagit del av integritetspolicyn och avbeställningspolicyn enligt avsnitt 6 samt bekräftat detta genom att sätta en bock i fältet “Jag har tagit del av och godkänt integritetspolicyn och de allmänna villkoren” samt i fältet “Jag har tagit del av annulleringspolicyn” innan denne klickar på ovan nämnda knapp “Beställ mot betalning”.

2.6 De allmänna villkoren kan skrivas ut via funktionen “Skriv ut” och sparas via funktionen “Spara“.

2.7 HEALY WORLD ska omedelbart bekräfta mottagandet av beställningen genom ett automatiskt genererat e-postmeddelande till konsumenten (“Mottagningsbekräftelse“). Mottagningsbekräftelsen utgör inte ett godkännande av beställningen, såvida inte ett sådant godkännande uttryckligen anges i mottagningsbekräftelsen, i vilket fall avtalet ska slutas genom ett sådant godkännande. I annat fall ska ett avtal ingås vid den tidpunkt då HEALY WORLD godkänner beställningen via e-post till kunden (“Orderbekräftelse“), dock senast när de beställda HEALY WORLD-produkterna skickas i enlighet med avsnitt 1 och 4.2 och konsumenten får ytterligare ett separat e-postmeddelande med leveransinformationen (“Leveransbekräftelse“) från HEALY WORLD. Beställnings- eller leveransbekräftelsen kommer också att innehålla alla uppgifter om avtalet (inklusive uppgifter om beställningen och dessa allmänna villkor och integritetspolicy).

2.8 Om godkännandet av konsumentens beställning inte uttryckligen lämnats inom fem arbetsdagar efter mottagandet av orderbekräftelsen genom att order- eller leveransbekräftelsen skickats, ska konsumentens bud om att ingå avtalet anses vara avvisat.

2.9 HEALY WORLD ska göra rimliga ansträngningar för att tillhandahålla en specifik, tydlig och detaljerad beskrivning av funktionerna, priset och tillgängligheten för varje HEALY WORLD-produkt som erbjuds av HEALY WORLD.

3. PRISER, BETALNINGSVILLKOR

3.1 De priser som anges på webbplatsen i euro inkluderar den lagstadgade mervärdesskatten och andra priskomponenter och är exklusive respektive schablonmässiga leveranskostnader, vilka automatiskt visas i varukorgen. Det totala inköpspriset för de produkter som du beställer, inklusive moms och, i förekommande fall, fraktkostnader, visas också i beställningsmasken innan du skickar beställningen.

3.2 Betalning ska ske via den betalningsmetod som du valt i beställningsprocessen
Följande betalningsmetoder är tillgängliga:

 • Kreditkort: VISA, MasterCard, American Express
 • PayPal, SOFORT och iDEAL.

Uppgifterna krypteras under överföringen med hjälp av SSL-protokollet (Secure Socket Layer), vilket garanterar ett säkert informationsflöde. Betalningsmodulen är outsourcad till Payabl.(https://payabl.com), som specialiserar sig på säkra onlinebetalningar. Säkerhetssystemet som används är för närvarande ett av de säkraste enligt standarden PCI-DSS.
Observera: listan är inte uttömmande och kort- och betalningsleverantörernas separata sekretesspolicy gäller för alla transaktioner.

Vi fortsätter att erbjuda följande betalningsalternativ i samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige. Betalningen görs till Klarna i varje enskilt fall:

 • Faktura: Betalningsvillkoren är 14 dagar från leveransen av varorna och/eller tillhandahållandet av tjänsten. De fullständiga faktureringsvillkoren för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig finns på Klarnas hemsida här.
 • Avbetalningsköp: Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp i fasta eller flexibla månadsbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Avbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter att Klarna skickat en månadsfaktura till dig. Klicka här för mer information om avbetalningsköp, inklusive allmänna villkor och standardiserad europeisk konsumentkreditsinformation för länder där denna betalningsmetod erbjuds.

För användning av betalningssätten faktura och avbetalningsköp krävs en positiv kreditbedömning. För detta syfte vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditprövning som en del av köpets ingående och behandlingen av köpekontraktet. Du måste förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna enligt resultatet av kreditprövningen. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och enligt Klarnas integritetspolicy.

3.3 Konsumenten ska uteslutande erhålla fakturor och kreditnotor för varje bindande beställning i elektronisk form. Vid mottagandet av fakturan förfaller det däri angivna fakturabeloppet omedelbart till full betalning.

3.4 Vid utebliven betalning har HEALY WORLD rätt till sina lagstadgade rättigheter.

4. LEVERANS, ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅLL

4.1En produktbeställning kommer att levereras till den adress som konsumenten har angett till HEALY WORLD.

4.2 HEALY WORLD ska leverera de beställda HEALY WORLD-produkterna senast inom 30 kalenderdagar efter ingående av köpekontraktet.

4.3 HEALY WORLD förbehåller sig rätten att inte återbetala de leveransavgifter som konsumenten har betalat om konsumenten, efter att leveransavgiften har betalats och leveransen påbörjats, vill ändra leveranssättet till ett billigare leveransalternativ eller till självhämtning eller till en ny, billigare leveransadress.  HEALY WORLD förbehåller sig också rätten att ta ut extra leveransavgifter om konsumenten senare ändrar den uppgivna adressen eller vill ändra leveranssättet till ett dyrare leveransalternativ.

4.4 HEALY WORLD förbehåller sig den obegränsade rätten att leverera en produktbeställning, eller någon del av den, före det förväntade leveransdatumet, förutsatt att detta är rimligt och utan ytterligare kostnad för konsumenten.

4.5 Risken för förlust av eller skada på HEALY WORLD-produkten som är föremål för en beställning övergår till konsumenten (a) när konsumenten eller en annan tredje part än den transportör som konsumenten utsett har tagit HEALY WORLD-produkten i besittning, eller (b) vid leverans av HEALY WORLD-produkten till transportören, om transportören har anlitats av konsumenten för att transportera produkten och ett sådant val inte har erbjudits av HEALY WORLD, utan att det påverkar konsumentens rättigheter mot transportören.

4.6 Utan hinder av eventuella begränsningar av leverans och/eller risköverföring ska HEALY WORLD behålla äganderätten till HEALY WORLD-produkterna tills HEALY WORLD har fått full betalning för alla HEALY WORLD-produkter som är föremål för en beställning.

5. REKLAMATIONSRÄTT

5.1 Vid händelse av defekter på HEALY WORLD-produkter har konsumenten rätt att kräva ersättningsprestation, att frånträda avtalet eller att köpeskillingen sänks inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna.

5.2 Fristen för att göra reklamationer baserade på defekter ska vara två år och ska börja vid den tidpunkt då respektive HEALY WORLD-produkter har levererats till konsumenten. Reklamationer baserade på defekter som HEALY WORLD bedrägligt har dolt eller som är föremål för en kvalitets- eller hållbarhetsgaranti ska förbli opåverkade av denna paragraf 2.

5.3 Skadeståndsanspråk på grund av fel omfattas av de lagstadgade bestämmelserna, modifierade genom bestämmelserna i punkt 6.

6. ANSVAR

6.1 HEALY WORLD är alltid ansvarig oberoende av arten av brottet mot sina skyldigheter enligt avtalet, inklusive skadestånd, om brottet mot skyldigheten beror på uppsåt eller grov vårdslöshet.

6.2 I händelse av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser från HEALY WORLD, dess juridiska ombud eller ställföreträdare, vars fullgörande i första hand möjliggör ett korrekt genomförande av avtalet och på vars efterlevnad avtalspartnern i allmänhet kan förlita sig, ska HEALY WORLD hållas ansvarigt för varje överträdelse som beror på vårdslöshet. Vid ringa vårdslöshet ska dock ansvaret begränsas till den typiska skada som kunde förutses när avtalen ingicks.

6.3 Begränsningar och uteslutningar av ansvar enligt denna punkt 6 gäller inte

 • vid skada på liv, kropp eller hälsa,
 • vid bedrägligt döljande av fel,
 • vid ansvar för krav enligt produktansvarslagen,
 • vid grov vårdslöshet från HEALY WORLD:s verkställande organ eller tjänstemän, eller
 • i den mån HEALY WORLD har tagit på sig en kvalitets- eller hållbarhetsgaranti.

6.4 I den mån ansvaret är uteslutet eller begränsat enligt denna punkt 6 gäller detta även för anställda, representanter och ställföreträdare för HEALY WORLD.

6.5 Ovanstående bestämmelser om ansvar ska i tillämpliga delar gälla för meningslösa kostnader.

6.6 HEALY WORLD ansvarar inte för skador som beror på felaktig användning av HEALY WORLD-produkten av konsumenten.

7. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra köpet i enlighet med följande bestämmelser.

Annuleringspolicy

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Healy International B.V., Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederländerna, tfn: +31 507 995 084, e-post: contact@healy.world) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla avtalet. Du kan använda mallen för ångerrätt för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du återkallar detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den förmånligaste standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du har återkallat detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig.I inget fall kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.
Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du underrättar oss om att detta avtal har upphävts. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna innan tidsfristen på fjorton dagar har löpt ut.

När du utnyttjar ångerrätten står du för de direkta kostnaderna för returen. Kostnaden för returen är 10 euro och kommer att dras av från kreditbeloppet om kostnaden för returen inte täcks av Healy World enligt villkoren i köpekontraktet.

Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att inspektera varornas skick, egenskaper och funktion.

SLUT PÅ ANNULLERINGSPOLICY

Annulleringsformulär

Exempel på annulleringsformulär

(Fyll i och skicka tillbaka detta formulär och du vill annullera avtalet).

– Till Healy International B.V. c/o GILOG GmbH, Ernst-Heinrich-Geist-Strasse 9-11, 50226 Frechen, Tyskland E-post:: contact@healy.world

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*), / tillhandahållande av följande tjänst (*)

– Beställd den (*)/mottagen den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast om det rör sig om ett meddelande på papper)
– Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

7.4 Konsumenten kan även utnyttja ångerrätten genom att logga in och skicka ett ärende i supportcentret där denne anger namn, e-postadress och önskan att returnera en HEALY WORLD-produkt. HEALY WORLD behandlar returen och skickar en returetikett till konsumenten. Konsumenten ska packa HEALY WORLD-produkten på ett säkert sätt, fästa returetiketten och ta med paketet till närmaste avlämningsställe från transportören.

7.5 Ångerrätten gäller inte för följande avtal:

(a) Avtal om leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars tillverkning ett individuellt val eller bestämmande av konsumenten är avgörande eller som är klart anpassade till konsumentens personliga behov.

(b) Avtal om leverans av varor som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att återlämna, om förseglingen har avlägsnats efter leveransen;

7.6 När det gäller kampanjerbjudanden måste all utrustning och/eller alla tillbehör som du fått kostnadsfritt som en del av din beställning returneras tillsammans med utrustningen och/eller tillbehören som inte är kampanjvaror för att en återbetalning ska göras.

8. HEALY WORLD:s garanti för konsumenter

8.1 HEALY WORLD är ansvarig för alla materiella och äganderättsliga fel som redan fanns vid försäljningstillfället. Garantiperioden för HEALY WORLD-produkter och tillbehör är två år och börjar löpa från och med den dag då varorna tas emot.

8.2 För beställningar som görs senast den 31.12.2021 ska det under de första 6 månaderna antas att felet fanns redan vid försäljningstillfället. För alla beställningar som görs efter den 01.01.2022 ska denna period vara 12 månader. Efter denna period måste kunden bevisa att felet redan fanns när försäljningen skedde.

8.3 Undantagna från ovanstående begränsningar är skador på liv, kropp eller hälsa som orsakats på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet från HEALY WORLDs sida eller från en laglig representant eller ett ställföreträdande ombud.

8.4 Om bruks- eller produktinstruktioner från HEALY WORLD och handböckerna inte följs, ändringar görs i produkterna eller andra otillbörliga ingrepp görs, är garantin ogiltig i den mån defekter har uppstått till följd av detta.

8.5 Vi ber om din förståelse för att vi inte tar på oss någon garanti för slitdelar av något slag.

Del B – AVSLUTANDE AV ETT HEALY WORLD-abonnemang

Förutom att köpa en HEALY WORLD-produkt kan du också teckna en HEALY WORLD-prenumeration via webbplatsen.

9. omfattning och användning av HEALY WORLD-abonnemanget

9.1 HEALY WORLD-abonnemanget ger dig rätt att använda Healy-frekvensprogrammet och andra tjänster som ingår (“Tjänsterna“).

9.2 HEALY WORLD-abonnemanget får inte användas av andra personer eller organisationer.

9.3 Vi kan erbjuda vissa tjänster på månatlig abonnemangsbasis, individuellt eller som ett paket med olika program.

10. AVTALETS INGÅENDE

Ett HEALY WORLD-abonnemang kan tecknas i enlighet med beställningsförfarandet under punkt 2.

11. PRISER, BETALNINGSVILLKOR

11.1 Priserna visas i euro inklusive moms.

11.2 Om du bestämmer dig för att köpa en HEALY WORLD-produkt samtidigt som ett HEALY WORLD-abonnemang ska den första betalningen göras det datum du lägger beställningen och sedan samma kalenderdag i följande månad.

11.3 Betalning ska ske via den betalningsmetod som du valt i beställningsprocessen.
 Följande betalningsmetoder är tillgängliga:

 • Kreditkort: VISA, Mastercard, American Express,
 • PayPal, SOFORT och iDEAL.

Uppgifterna krypteras under överföringen med hjälp av SSL-protokollet (Secure Socket Layer), vilket garanterar ett säkert informationsflöde. Betalningsmodulen är outsourcad till Payabl.(https://payabl.com), som specialiserar sig på säkra onlinebetalningar. Säkerhetssystemet som används är för närvarande ett av de säkraste enligt standarden PCI-DSS.
Observera: listan är inte uttömmande och kortleverantörernas separata sekretesspolicy gäller för alla transaktioner.

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi följande betalningsalternativ:

 • Faktura: Betalningstiden är 14 dagar från det att varorna har skickats eller tjänsterna tillhandahållits. De fullständiga faktureringsvillkoren för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig finns på Klarnas hemsida här.
 • Avbetalningsköp: Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp i fasta eller flexibla månadsbetalningar enligt de villkor som anges i kassan. Avbetalningen förfaller i slutet av varje månad efter att Klarna skickat en månadsfaktura till dig. För mer information om avbetalningsköp, inklusive villkor och europeisk standardinformation för konsumentkrediter för de länder där denna betalningsmetod är tillgänglig, klicka här.

För användning av betalningssätten faktura och avbetalningsköp krävs en positiv kreditbedömning. För detta syfte vidarebefordrar vi dina uppgifter till Klarna för adress- och kreditprövning som en del av köpets ingående och behandlingen av köpekontraktet. Du måste förstå att vi endast kan erbjuda dig de betalningsmetoder som är tillåtna enligt resultatet av kreditprövningen. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter kommer att behandlas av Klarna i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och enligt Klarnas integritetspolicy.

12. VILLKOR FÖR OCH ANNULLERING AV HEALY WORLD-ABONNEMANG

12.1 Healy-abonnemangets löptid och förnyelse

Ett betalt HEALY-abonnemang för din Healy eller MagHealy har en minimiperiod, som du väljer när du skriver under avtalet. Om den betalda abonnemanget inte sägs upp med en månads varsel till månadens slut förnyas det automatiskt på obestämd tid, beroende på abonnemangstyp. Om du inte har sagt upp den första betalda abonnemanget eller om du inte har sagt upp det i tid kan du säga upp förnyelseabonnemanget när som helst med en månads varsel.

12.2 Villkor och förnyelse av Healy- och MagHealy-abonnemanget

Ett betalt Healy- och MagHealy-abonnemang har en minimiperiod, som varierar beroende på vilken typ av abonnemang du väljer.

Betalda abonnemang på 1, 3, 6 och 12 månader fortsätter och faktureras regelbundet tills de annulleras.

Om den betalda abonnemanget inte sägs upp med en månads varsel till slutet av månaden, förnyas det automatiskt på obestämd tid, beroende på abonnemangstyp.

Det går inte att annullera ett abonnemang innan minimiperiodens slut.

1 månads abonnemang (förnyas automatiskt med ytterligare en månad efter utgången)

3 månaders abonnemang (förnyas automatiskt i tre månader efter utgången)

6 månaders abonnemang (förnyas automatiskt i sex månader efter utgången)

12 månaders abonnemang (förlängs automatiskt med en månad efter utgången)

Om du inte har sagt upp din första betalda abonnemang eller om du inte har sagt upp den i tid, kan du när som helst säga upp den förnyade abonnemanget med en månads varsel.

Möjligheten att förnya en abonnemang på längre sikt är möjlig endast efter uppsägning av det nuvarande abonnemanget. Om du byter till en abonnemang med längre löptid inom ett befintligt abonnemang ska den första abonnemangets månadsbetalningsdag gälla fram till dess att den löper ut.

MagHealy: Följande rabatter gäller för abonnemang med längre löptider och/eller ytterligare MagHealy-applikationer:

3-månaders abonnemang = 5 % rabatt

6-månaders abonnemang = 10 % rabatt

12-månaders abonnemang = 20 % rabatt

2 MagHealy-tillämpningar= 20 % rabatt

3 MagHealy-tillämpningar= 33 % rabatt.

Vid samtidigt köp av MagHealy och ett abonnemang beviljar vi en fast förlängning av abonnemanget i upp till 15 dagar, vilket inkluderar leveranstiden för enheten. Denna period beviljas efter en avslutad prenumeration. Healy World beviljar denna förlängning av abonnemanget med ett engångsbelopp efter att ett förnyat abonnemang har löpt ut.

Healy World förbehåller sig rätten att ensidigt ändra eller säga upp dessa särskilda villkor när som helst utan förvarning och av vilken anledning som helst.

12.3 Uppsägning av abonnemanget

Du kan säga upp alla HEALY WORLD-abonnemang som du inte längre vill ha genom att bara klicka på knappen under Abonnemang i din Healy World-butik, eller genom att skicka ett meddelande till contact@healy.world. Det går inte att annullera abonnemang på 1, 3, 6 och 12 månader i förtid, innan minimiperioden har gått ut.

13. ÄNDRINGAR I VILLKOREN FÖR ABONNEMANGSERBJUDANDENA

HEALY WORLD kan, efter eget gottfinnande, ändra priset på abonnemangserbjudanden vid vissa intervall så att de återspeglar effekten av förändringar i de totala kostnaderna som är kopplade till vår tjänst. Kostnadsfaktorer som påverkar priset på våra abonnemangserbjudanden är bland annat produktions- och licenskostnader, kostnader i samband med teknisk leverans, kundservice och andra distributionskostnader (t.ex. fakturering och betalning, marknadsföring), allmänna administrativa kostnader och andra omkostnader (t.ex. hyra, ränta och andra finansieringskostnader, kostnader för personal, tjänsteleverantörer och tjänster, IT-system, energi) samt statliga avgifter som skatter och tullar. HEALY WORLD kommer att meddela sina kunder om varje prishöjning minst 30 dagar innan den träder i kraft via e-post till den adress som anges i registreringen. Inom ramen för meddelandet om prishöjningen kommer HEALY WORLD också att särskilt informera sina kunder om den extraordinära ångerrätten, som uteslutande gäller för prisjusteringar, om ångerfristen samt om konsekvenserna av en avbeställning som inte görs i rätt tid. Om abonnemanget inte sägs upp kommer det nya priset att gälla för användaren från och med nästa förfallodag för månadsabonnemanget.

14. DRIFTSTABILITET

HEALY WORLDs frekvensabonnemangsprogram tillhandahålls med högsta möjliga driftsstabilitet, men HEALY WORLD ansvarar inte för avbrott som orsakas av faktorer utanför dess kontroll. Sådana fel inkluderar, men är inte begränsade till, strömavbrott, fel i modemutrustning, telekommunikationslänkar eller liknande. HEALY WORLD kommer under alla omständigheter att sträva efter att återställa normal drift så snart som möjligt.

15. SYSTEMUNDERHÅLL

HEALY WORLD kan utföra operativa ändringar i Healy-frekvensprogrammen i förbättringssyfte eller av andra anledningar (t.ex. genom att utveckla eller uppdatera programvara) utan att meddela dig i förväg. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att avbryta tillgången till frekvensprogrammen, i allmänhet mellan 21.00 och 06.00. CET. Ett sådant avbrott kommer att meddelas i förväg, i den mån det går att förutse.

16. RÄTTEN TILL FREKVENSPROGRAMMEN OCH HEALY WORLD-TILLÄMPNINGEN

16.1 Healy Frekvensprogrammen förblir HEALY WORLD:s obegränsade egendom. Skräddarsydd programvara för frekvensprogram ska också förbli HEALY WORLDs egendom om inget annat avtalats. HEALY WORLD kan när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till ett kommersiellt anslutet dotterbolag eller en affärsenhet, eller till någon affilierad eller division därav. Med undantag för vad som anges ovan får rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal inte överföras till en tredje part utan den andra partens skriftliga samtycke. I händelse av en sådan överföring har du rätt att säga upp avtalet.

16.2 HEALY WORLD kommer att tillhandahålla uppdateringar till appar i den utsträckning som är nödvändig och tillämplig. HEALY WORLD förbehåller sig rätten att tillhandahålla ytterligare uppdateringar efter eget gottfinnande. HEALY WORLD förbehåller sig rätten att modifiera appar när som helst på ett sätt som rimligen är godtagbart för användaren, t.ex. för att vidareutveckla dem och förbättra användarupplevelsen. Denna rätt avser både tekniska och innehållsmässiga justeringar.

17. HEALY WORLDS ANSVAR

HEALY WORLD har vidtagit rimliga åtgärder för att se till att Spectrum-programmen är fria från skadlig programvara, men kan inte garantera att programmen kommer att förbli fria från skadlig programvara. HEALY WORLD frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på frekvensprogrammen, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier om lämplighet eller lämplighet för ett visst ändamål.

I alla andra avseenden ska HEALY WORLD vara ansvarig i enlighet med klausul 6.

18. ÅNGERRÄTT

Du har rätt att ångra köpet i enlighet med följande bestämmelser.

Annuleringspolicy

Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då avtalet ingicks.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (Healy International B.V., Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederländerna, tfn: +31 507995084, e-post: contact@healy.world) genom en tydlig förklaring (t.ex. brev per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda mallen för ångerrätt för detta ändamål, men det är inte obligatoriskt.

Det räcker att återkallelsen skickas i tid för att återkallelseperioden ska vara uppfylld.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du återkallar detta avtal måste vi omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om att du har återkallat detta avtal återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om vi inte uttryckligen kommit överens om något annat med dig.I inget fall kommer du att debiteras några avgifter på grund av denna återbetalning.
Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Om du har begärt att tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen ska du betala oss ett rimligt belopp som motsvarar den andel av tjänsterna som redan tillhandahållits fram till att du meddelade oss att du vill utöva ångerrätten med avseende på detta avtal jämfört med till den totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i avtalet.

SLUT PÅ ANNULLERINGSPOLICY

Din ångerrätt upphör även vid ett avtal om köp av digitalt innehåll om avtalets fullgörande har påbörjats efter att du har samtyckt till påbörjandet av avtalets genomförande från din sida före ångerfristens utgång och du har bekräftat att du är införstådd med att du därmed förlorar din ångerrätt.

Del C – ÖVRIGT

19. DATASKYDD OCH SEKRETESS

19.1 Databehandling ska utföras i enlighet med relevanta dataskyddslagar. I övrigt hänvisar vi till informationen om dataskydd på vår webbplats: https://eu.healy.shop/de/privacy/

19.2 HEALY WORLD har genomfört nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i enlighet med de rättsliga kraven för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

19.3 HEALY WORLD är skyldigt att upprätthålla sekretessen för alla uppgifter som erhålls om dig och kommer inte att lämna ut sådana uppgifter till någon tredje part såvida inte det krävs av en domstol eller tillsynsmyndighet med behörig jurisdiktion, och då endast i den utsträckning som är nödvändig.

20. TJÄNSTER FÖR ENKEL INLOGGNING (SSO)

20.1 Healy World använder en autentiseringsmetod för enkel inloggning (“SSO-tjänster”). Detta gör det möjligt för användare av Healy World Services att autentisera sig på ett säkert sätt till tjänsterna och applikationerna och behöver bara ange sina autentiseringsuppgifter en gång. Ett separat konto för varje program behöver därför inte skapas. De uppgifter som lämnas vid registreringen på Healy Worlds webbplats överförs automatiskt och säkert till systemet via ett gränssnitt.

20.2 Användarna är ansvariga för säkerheten för sina inloggningsuppgifter och får inte lämna ut dem till tredje part. SSO-tjänsterna kan ändras eller avbrytas när som helst utan föregående meddelande. Healy World ska inte hållas ansvarigt för några skador som härrör från användningen av SSO-autentisering

20.4 Användarna kan ändra sina inloggningsuppgifter eller radera sitt konto när som helst om de så önskar. Genom att använda SSO-autentisering godkänner användarna dessa villkor.

21. SLUTBESTÄMMELSER

21.1 Avtal mellan HEALY WORLD och konsumenten ska regleras av nederländsk lag, med undantag för FN:s försäljningskonvention. Detta lagval ska dock endast gälla i den mån konsumenten inte på detta sätt berövas det skydd som han eller hon åtnjuter genom bestämmelser som enligt lag inte får frångås genom avtal och som, i avsaknad av ett lagval, skulle ha varit tillämpliga på grundval av lagstadgade bestämmelser. De lagstadgade bestämmelserna om begränsning av lagvalet och om tillämpningen av tvingande bestämmelser, i synnerhet i den stat där kunden har sin vanliga vistelseort i egenskap av konsument, ska förbli oförändrade.

Behörig domstol för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet mellan konsumenten och HEALY WORLD är den behöriga domstolen i det land där HEALY WORLD har sitt säte.

21.2 Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS) på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. HEALY WORLD är varken villig eller skyldig att delta i tvistlösning online i enlighet med förordningen om tvistlösning online i konsumentfrågor (ODR-förordningen) eller i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister i enlighet med lagen om tvistlösning vid konsumenttvister (VSBG).

21.3 Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna villkor eller i det avtal som ingåtts mellan parterna skulle helt eller delvis vara eller bli ogiltiga , ska detta inte påverka avtalets giltighet i övrigt. De ogiltiga punkterna ska ersättas av eventuella lagstadgade bestämmelser.

KONTAKTUPPGIFTER

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederländerna
MANAGER: Beryl Gout

BTW-ID: 858024068
CCI-nummer: 69816875
E-post: contact@healy.world
 Telefon: +31 507 995 084

Detta telefonnummer är endast till för ärenden som gäller ångerrätt. För övriga frågor ber vi dig kontakta vårt supportcenter.

Version: April 2023

Rulla till toppen