Publiceringsinformation

Officiellt namn: Healy International B.V.
Adress: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-post: contact.emea@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

BTW-ID: 858024068
CCI-nr: 69816875

Friskrivning
1. Onlineinnehåll

Författaren ansvarar inte för att innehållet som tillhandahålls är aktuellt, korrekt eller fullständigt. Skadeståndsanspråk mot författaren som avser materiell eller immateriell skada som orsakats av användning eller utebliven användning av den information som presenteras eller användning av felaktig och ofullständig information avvisas såvida inte författaren agerat i ond tro eller grovt vårdslöst. Alla erbjudanden är icke-bindande och utan skyldigheter. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra delar av sidorna eller hela erbjudandet utan separat meddelande samt att tillfälligt eller permanent komplettera eller radera deras publicering.

2. Hänvisningar och länkar

Ansvar för direkta eller indirekta hänvisningar till externa internetsidor (”länkar”) som ligger utanför författarens ansvar är endast tillämpligt i fall då innehållsförfattaren är medveten om att de innehåller olagligt innehåll och det vore tekniskt möjligt och rimligt att förhindra användning. Författaren intygar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll fanns på de länkade sidorna vid tidpunkten då länken skapades. Författaren har ingen kontroll över aktuell och framtida utformning, innehåll eller avsändare på länkade sidor. Författaren frånsäger sig därmed uttryckligen allt innehåll för alla länkade/anslutna sidor som ändrats efter att länken skapades. Detta gäller såväl egna interneterbjudanden och hänvisningar som externa inlägg i gästböcker, diskussionsforum och e-postlistor. Ansvaret för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll samt i synnerhet skador som uppstår vid användning eller utebliven användning av sådan information ligger uteslutande hos leverantören av den sida som hänvisningen avser, inte den som har länkat till dessa sidor.

3. Upphovsrätts- och varumärkeslagar

Författaren strävar efter att respektera upphovsrätten för diagram, ljudfiler, videosekvenser och texter som används samt använda egna diagram, ljudfiler, videosekvenser och texter eller använda licensfria diagram, ljudfiler, videosekvenser och texter. Alla märkesnamn och varumärken på webbplatsen som möjligen tillhör tredjeparter är föremål för gällande varumärkeslagar och äganderätter hos respektive registrerade ägare. Ett enkelt omnämnande innebär inte att varumärken inte skyddas av tredjepartsrättigheter! Upphovsrätten för allt material som skapas av författaren tillhör endast författaren. All kopiering eller användning av sådana diagram, ljudfiler, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är förbjuden utan uttryckligt tillstånd från författaren.

4. Rättslig giltighet för denna friskrivning

Denna friskrivning ska betraktas som en del av den internetpublikation från vilken du hänvisades till denna sida. Om avsnitt eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt överensstämmer ska detta inte påverka innehåll och giltighet i återstående del av dokumentet.

Rulla till toppen