Ångerrätt

Tack för att du köper Healy World-produkter. Healy World tar kvaliteten i sina produkter på allvar och anstränger sig för att hantera ärenden som rör defekta eller skadade produkter effektivt. Healy World garanterar att produkterna motsvarar specifikationerna vid leveranstidpunkten och samtycker till att åtgärda eventuell bristande överensstämmelse på datumet då risken övergår till köparna inom garantiperioden som anges nedan. Efter denna period tar vi inget som helst ansvar för eventuella defekter i produkterna.

Ångerrätt för konsumenter
för Healy-enheter som köpts online

Följande returinformation gäller endast konsumenter. Konsumenter har rätt att dra sig ur avtal som avser onlineköp av Healy-enheter enligt följande bestämmelser. Ångerrätten löper ut i händelse av onlineavtal som avser köp av Healy-mjukvara i den omfattning detta är tillåtet samt i enlighet med villkoren i tillämplig lag. En konsument är en individ som utför en juridisk transaktion för syften som inte huvudsakligen kan tillskrivas en kommersiell verksamhet eller näringsverksamhet.

Ångerrätt och retur av Healy-enheter som köpts online

Du har rätt att dra dig ur detta avtal som avser onlineköp av Healy-enheter inom fjorton (14) dagar utan att uppge orsak. Ångerperioden är fjorton dagar från dagen då du eller en tredjepart som utsetts av dig och som inte utgör varornas transportör, tar varorna i besittning. Om du vill utöva din ångerrätt: Logga in och lämna en begäran till vårt supportcenter. Ange namn, e-postadress, telefonnummer och begäran om att returnera en HEALY-enhet i ärendet. Vi bearbetar din retur och skickar en returetikett. Förpacka Healy-enheten säkert, fäst returetiketten på paketet och ta paketet till närmaste DHL-avlämningsplats. Du kan även kontakta oss på:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederländerna
e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Du måste tillhandahålla en tydlig utsaga (t.ex. brev skickat per post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att dra dig ur detta avtal. Du kan använda det bifogade exempelformuläret för att dra dig ur köpeavtalet, men det är inte obligatoriskt. För att utnyttja din ångerrätt räcker det att du skickar meddelandet om att du vill utnyttja ångerrätten innan ångerperioden löper ut.

Konsekvenser av att ångerrätten utövas:

Om du drar dig ur detta avtal återbetalar vi alla betalningar vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för ytterligare kostnader som uppkommit på grund av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen vi erbjuder) utan otillbörligt dröjsmål och senast inom fjorton (14) dagar från dagen då vi mottar meddelandet om att du vill dra dig ur avtalet. Vi använder samma betalningsmetod som användes för den ursprungliga transaktionen vid återbetalningen, såvida inte vi uttryckligen har kommit överens om annat med dig. Du blir aldrig debiterad för denna återbetalning.
Vi kan vägra återbetala pengarna tills vi har fått tillbaka varorna eller du har uppvisat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vad som sker först.
Du måste returnera varorna utan otillbörligt dröjsmål, under alla omständigheter senast fjorton (14) dagar från dagen då du meddelar oss om att du vill dra dig ur detta avtal med oss.
Tidsfristen uppfylls om du skickar varorna innan perioden på fjorton (14) dagar har löpt ut.
Du bär de direkta kostnaderna för varureturen.
Du behöver endast betala för förlust av varornas värde om denna värdeförlust beror på att du har hanterat varorna på ett sätt som inte behövs för att inspektera varornas skick, egenskaper och funktioner.

Exempelformulär för tillbakadragande
(Fyll i denna blankett och skicka den till oss om du vill dra dig ur avtalet.)
Till Healy International B.V. Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen, Nederländerna
e-postadress: contact@healy.world

Jag/vi (*) vill härmed dra mig/oss (*) ur avtalet som ingåtts av mig/oss (*) för köpet av
följande Healy-enheter (*)/tillhandahållandet av följande tjänst (*)
– Beställdes den (*)/mottogs den (*)
– Konsumentens/konsumenternas namn
– Konsumentens/konsumenternas adress
– Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast vid papperskommunikation)
– Datum

(*) Radera det som inte stämmer.

Returpolicy
Healy Worlds returpolicy för defekta eller skadade produkter

Följande returinformation gäller endast defekta eller skadade produkter.

1. Tillämpningsområde

1.1 Du förväntas inspektera produkterna omedelbart då du mottar leveransen och lägger märke till eventuella defekter som kan hänföras till Healy i den mån dessa defekter rimligen kan fastslås.
1.2 En produkt är defekt om den inte överensstämmer med avtalet vid leveranstidpunkten samt situationer där en produkt

(a) inte motsvarar beskrivningen i marknadsföring eller annars
(b) inte håller tillfredsställande kvalitet som rimligen kan förväntas enligt avtalets villkor eller
(c) inte lämpar sig för syften som meddelats säljaren innan säljaren köper produkten.

1.3 Denna returpolicy för Healy World gäller endast retur av defekta produkter i de situationer som beskrivs ovan och åtgärder enligt lag är endast tillgängliga om produkten har köpts under de senaste två (2) åren. Åtgärderna är dock inte tillgängliga om produkten blir defekt efter att två (2) år har gått efter köpet.
1.4 Denna Healy-returpolicy gäller endast produkter som åtföljs av en äkta Healy-inköpsfaktura.
1.5 Utöver de tidsramar som anges ovan måste Healy World inte åtgärda den defekta produkten om

(a) konsumenten har skadat produkten
(b) konsumenten har använt produkten felaktigt och orsakat felet
(c) konsumenten har försökt reparera artikeln själv eller har låtit någon annan försöka reparera den och skadat den i processen
(d) konsumenten har informerats om felet innan han eller hon beslutade att köpa artikeln
(e) konsumenten har utövat sin rätt att dra sig ur köpeavtalet
(f) felet beror på normalt slitage
(g) skadan på produkten upptäcks efter att garantitiden på två (2) år för enheter (”garantitid”) från datumet då risken övergår till köparen har löpt ut. Tillbehör ingår inte i garantin såvida inte annat gäller enligt lokal lag.

1.6 Healy World godtar inte retur av varor som vid försäljningstillfället tydligt har märkts som demoexemplar, icke-returnerbara, avvecklade, säsongsvaror eller för tillfället icke-säljbara.

2. Retur av defekta eller skadade Healy World-produkter

2.1. Logga in och lämna en begäran till vårt supportcenter. Ange namn, e-postadress, telefonnummer och begäran om att returnera en Healy i ärendet. Vi bearbetar din retur och skickar en returetikett. Förpacka Healy säkert, fäst returetiketten på paketet och ta paketet till närmaste DHL-avlämningsplats.
2.2. Antalet produkter du returnerar kan inte överskrida antalet som visas på inköpsfakturan från Healy World.
2.3. Om möjligt vill vi, men du är inte skyldig, att returnera en Healy World-produkt som anses defekt/skadad i nytt och oanvänt skick, i originalförpackningen samt med alla ursprungliga lappar och etiketter fästa.
2.4. Returen av en Healy World-produkt som anses defekt måste vara postmärkt inom garantitiden.
2.5. Healy tar emot den returnerade produkten, inspekterar den noga och meddelar dig inom en rimlig tidsperiod huruvida Healy godkänner ditt avtalsenliga och föreskrivna garantianspråk genom byte, reparation, återbetalning eller prisreducering för produkten till följd av defekten eller skadan. Healy förbehåller sig dock rätten att efter eget gottfinnande antingen ersätta eller reparera produkten. Om den fortsättningsvis inte fungerar och oaktat eventuella gottgörelseanspråk du har i övrigt kan du vanligen, om du så vill, häva avtalet eller minska ersättningen.
2.6. Om du kvalificerar dig för en ersättningsprodukt eller återbetalning utför Healy produktbytet eller återbetalningen av inköpspriset med den ursprungliga betalningsmetoden.
2.7. En Healy-produkt som använts felaktigt efter mottagandet, inklusive i de situationer som beskrivs i avsnitt 1.5 ovan, betraktas inte som defekt eller skadad produkt enligt denna Healy-returpolicy.
2.8. En Healy-produkt betraktas inte som skadad enligt denna Healy-returpolicy om, och i den omfattning som, skadorna är resultatet av omständigheter som uppstått (a) när du eller en tredjepart som utsetts av dig och som inte utgörs av transportören har tagit produkten i fysisk besittning eller (b) när produkten levereras till transportören av Healy om transportören har anlitats av dig för att transportera produkten och detta alternativ inte erbjöds av Healy.
2.9. Du bär alla leveransavgifter samt risken för förlust och skada för Healy World-produkten under returen. Om du har rätt till ersättningsprodukt eller återbetalning kommer dock Healy World att återbetala alla rimliga leveranskostnader du åsamkats vid returen av produkten.

3. Kontaktuppgifter

Om du har frågor om denna Healy World-returpolicy kan du kontakta oss på:

Healy International B.V.
Paterswoldseweg 806,
9728 Groningen
Nederländerna, e-post: contact@healy.world
Telefon: +31 507 995 084

Version: juli 2021

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Europa