Personvernpolicyen ble sist oppdatert den: 16. september 2019

Nedenfor finner du informasjon om hvilke personopplys-ninger som samles inn i forbindelse med besøk av og/eller bruk av vårt nettsted https://eu.healy.shop/no/ samt om hvordan disse personopplysningene brukes, behandles og/ eller deles.

Behandlingsansvarlig i henhold til personopplysningslo-ven er:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Phone: +31 507 995 084

(heretter: HEALY)

Databeskyttelsesansvarlig for behandlingsansvarlig er:

SBS Data Protect GmbH

representert av administrerende direktør Thilo Noack Hans-Henny-Jahnn Weg 49 22085 Hamburg

E-post: noack@sbs-data.de

Ved spørsmål vedrørende bruk, innsamling og behandling av personopplysninger eller for å utøve rettigheter i henhold til personopplysningsloven skal kunden kontakte den ovenne-vnte databeskyttelsesansvarlig.

I samsvar med personopplysningsloven forplikter HEALY som behandlingsansvarlig seg til å beskytte personopplys-ningene og personvernet til sine kunder og å behandle slike personopplysninger som fortrolige. All innsamling, lagring, endring, overføring, begrensning, sletting og bruk av personopplysninger utføres i samsvar med gjeldende lovbestemmelser, særlig på grunnlag av EUs personvernfor-ordning GDPR (General Data Protection Regulation).
Hos HEALY beskytter tekniske og organisatoriske sikker-hetstiltak kundenes personopplysninger mot uautorisert tilgang, utilsiktet eller forsettlig endring, ødeleggelse eller tap.

Lovgiver krever at personopplysninger skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og åpenhet»). For å garantere dette informerer vi deg om de enkelte juridiske definisjonene av begreper som også brukes i denne personvernpolicyen:

1. Personopplysninger

Med «personopplysninger» menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person («den registrerte»); en identifiserbar fysisk person er en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, særlig ved hjelp av en identifikator, f.eks. et navn, et identifikasjonsnummer, lokaliseringsopplysninger, en nettidentifikator eller ett eller flere elementer som er spesifikke for nevnte fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kultu-relle eller sosiale identitet.

2. Behandling

Med «behandling» menes enhver operasjon eller rekke av operasjoner som gjøres med personopplysninger, enten automatisert eller ikke, f.eks. innsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, tilpasning eller endring, gjenfinning, konsultering, bruk, utlevering ved overføring, spredning eller alle andre former for tilgjengeliggjøring, sammenstilling eller samkjøring, begrensning, sletting eller tilintetgjøring.

3. Rett til begrensning av behandling

Med «begrensning av behandling» menes merking av lagrede personopplysninger med det formål å begrense behandlingen av disse i fremtiden.

4. Profilering

Med «profilering» menes enhver form for automatisert

Definisjon av begreper

behandling av personopplysninger som innebærer å bruke personopplysninger for å vurdere visse personlige aspekter knyttet til en fysisk person, særlig for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder nevnte fysiske persons arbeidspresta-sjoner, økonomiske situasjon, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser.

5. Psaudonymisering

Med «pseudonymisering» menes behandling av perso-nopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt registrert uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifisert eller identifiserbar fysisk person.

6. Register

Med «register» menes enhver strukturert samling av per-sonopplysninger som er tilgjengelig etter særlige kriterier, enten samlingen er plassert sentralt, er desentralisert eller spredt på et funksjonelt eller geografisk grunnlag.

7. Økonomiansvarlig

Med «behandlingsansvarlig» menes en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighet, en institusjon eller ethvert annet organ som alene eller sammen med andre bestem-mer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes; når formålet med og mid-lene for behandlingen er fastsatt i unionsretten eller i med-lemsstatenes nasjonale rett, kan den behandlingsansvarlige, eller de særlige kriteriene for utpeking av vedkommende, fastsettes i unionsretten eller i medlemsstatenes nasjonale rett.

8. Databehandler

Med «databehandler» menes en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige.

9. Mottaker

Med «mottaker» menes en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ som personopplysninger utleveres til, enten det dreier seg om en tredjepart eller ikke. Offentlige myndigheter som kan motta personopplysninger innenfor rammen av en særskilt undersøkelse i samsvar med unionsretten eller medlems-statenes nasjonale rett, skal imidlertid ikke anses som mottakere; nevnte offentlige myndigheters behandling av slike opplysninger skal være i samsvar med gjeldende regler om vern av personopplysninger i henhold til formålet med behandlingen.

10. Tredjepart

Med «tredjepart» menes enhver annen fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institusjon eller ethvert annet organ enn den registrerte, den behandlingsansvarlige, data-behandleren og de personer som under den behandlings-ansvarlige eller databehandlerens direkte myndighet har fullmakt til å behandle personopplysninger.

11. Samtykke

Med «samtykke» fra den registrerte menes enhver frivillig, spesifikk, informert og utvetydig viljesytring fra den regis-trerte der vedkommende ved en erklæring eller en tydelig bekreftelse gir sitt samtykke til behandling av personopplys-ninger som gjelder vedkommende.

Behandlingen er bare lovlig dersom det foreligger rettslig grunnlag for behandlingen. I henhold til artikkel 6 nr. 1 bok-stav a til f i personopplysningsloven gir følgende punkter rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger:

a. den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål,

b. behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale

Behandlingens lovlighet

som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinn-gåelse,

c. behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige,

d. behandlingen er nødvendig for å verne den regist-rertes eller en annen fysisk persons vitale interesser,

e. behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndig-

het som den behandlingsansvarlige er pålagt,

f. behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behand-lingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysni-nger, særlig dersom den registrerte er et barn.

Utgave 12/2018

Informasjon om innsamling av personopplysninger

Nedenfor informerer vi deg om innsamlingen av personopplysninger når du bruker nettstedet vårt. Personopplysninger er for eksempel navn, adresse, e-posta-dresse og brukeratferd.

Avs. 1 Innsamling av personopplysninger når du besøker nettstedet vårt

Når nettstedet brukes til å innhente informasjon, samler HEALY bare inn de personopplysningene som kundens nettleser overfører til HEALYs server. Hvis kunden ønsker å besøke (vise) HEALY-nettstedet, vil HEALY samle inn følgende data som av tekniske grunner er nødvendig for å vise nett-stedet for kunden og for å sikre stabilitet og sikkerhet:

· Plassering

· IP-adresse

· Dato og tidspunkt for ditt besøk

· Tidssone i henhold til Greenwich Mean Time (GMT)

· Forespurt innhold (spesifikk nettside)

· Tilgangsstatus/http-statuskode

· Overført datamengde i hvert tilfelle

· Nettstedet som forespørselen kommer fra

· Nettleser

· Operativsystem and dets grensesnitt

· Nettleserens programvarespråk og -versjon

Etter en teknisk evaluering vil disse dataene bli slettet umiddelbart. I henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i perso-nopplysningsloven er denne datainnsamlingen nødvendig for å ivareta våre legitime interesse i korrekt leveranse av vår nettjeneste og skjer på grunnlag av en interesseavveining samt i samsvar med EUs personvernforordning hva angår sikkerhet og konfidensialitet.

Avs. 2 Bruk av informasjonskapsler

I tillegg til de ovennevnte dataene, brukes informasjonskaps-ler eller lignende teknologier som piksler (heretter generelt kalt «informasjonskapsler») på datamaskinen din når du bruker og besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på sluttenheten eller datamaski-nen din for å lagre bestemt informasjon, eller bildefiler, for eksempel piksler. Neste gang du besøker nettstedet vårt ved bruk av den samme enheten, sendes informasjonen som er lagret i informasjonskapsler enten tilbake til nettstedet vårt («informasjonskapsler fra førstetilbydere”) eller til et annet nettsted som informasjonskapselen er knyttet til («informas-jonskapsler fra tredjeparter»).

Ved hjelp av denne lagrede og returnerte informasjonen gjenkjenner det respektive nettstedet at du tidligere har hatt tilgang og besøkt det med nettleseren din. Vi bruker denne informasjonen for å optimalisere og vise nettstedet for deg i henhold til dine preferanser. Bare selve informasjons-kapselen identifiseres på datamaskinen din. Utover dette vil personopplysninger bare bli lagret med ditt eksplisitte samtykke, eller hvis dette er absolutt nødvendig for å kunne bruke tjenesten som tilbys og hentes opp av deg i dette henseendet.

Dette nettstedet bruker følgende typer informasjonskapsler, hvis omfang og funksjon forklares nedenfor:

· Helt nødvendige informasjonskapsler (type a)

· Funksjonalitets- og ytelseskapsler (type b)

· Informasjonskapsler som krever samtykke (type c)

For hvert av verktøyene vi bruker, vil vi informere deg om hvilke informasjonskapsler som er plasseres og brukes i hvert tilfelle.

(1) Helt nødvendige informasjonskapsler (type a)

Disse informasjonskapslene er helt nødvendige for at nettsidene skal fungere. Uten disse kan vi ikke garantere nettstedets tiltenkte funksjon. Disse informasjonskapslene brukes utelukkende av oss og er derfor informasjonskapsler fra førstetilbydere. Dette betyr at all informasjon som lagres i informasjonskapslene returneres til nettstedet vårt.

Helt nødvendige informasjonskapsler brukes for eksempel til å sikre at du, som registrert bruker, forblir pålogget når du går inn i forskjellige undersider på nettstedet vårt og dermed ikke trenger å oppgi innloggingsdataene dine på nytt hver gang du henter opp en ny side.

Bruk av helt nødvendige informasjonskapsler på nettstedet vårt er mulig uten ditt samtykke. Av denne grunn kan infor-masjonskapsler som er helt nødvendige, ikke deaktiveres eller aktiveres individuelt. Du kan imidlertid til enhver tid de-aktivere informasjonskapsler i nettleseren din (se nedenfor). Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personopplysningsloven.

(2) Funksjonalitets- og ytelseskapsler (type b)

Funksjonalitetskapsler gjør det mulig for nettstedet vårt å lagre informasjon som allerede er lagt inn (for eksempel registrert navn eller språkvalg) og tilby deg forbedrede og mer personlige funksjoner basert på denne informasjonen. Informasjonen disse informasjonskapslene samler inn og lagrer er anonym, og de ikke kan spore din aktivitet på andre nettsteder.

Ytelseskapsler samler inn informasjon om hvordan våre

nettsteder brukes for å forbedre utseendet, innholdet og funksjonaliteten. Disse informasjonskapslene hjelper oss, for eksempel, med å finne ut hvilke sider som besøkes på nettstedet vårt og i hvilket innhold brukere er spesielt interessert. I særdeleshet registrerer vi antall besøk på en side, antall besøk på undersider, tiden på nettstedet vårt, rekkefølgen sider viser, hvilke søkekriterier som ledet deg til oss, land, fylke og, hvis aktuelt, byen sidene besøkes fra samt andelen mobile enheter som besøker nettstedene våre. Vi registrerer også bevegelser, «klikk» og rulling med datamusen for å forstå hvilke områder på nettstedet vårt som er av spesiell interesse for brukerne. Dette tillater oss å skreddersy innholdet på nettstedet slik at det passer bedre til brukernes behov og preferanser og optimalisere tilbudene våre. IP-adressen til datamaskinen din som blir overført av tekniske grunner og gjøres automatisk anonym, slik at vi ikke kan trekke noen konklusjoner vedrørende den individuelle brukeren.

Du kan til enhver tid motsette deg bruken av funksjonalitets-og ytelseskapsler ved å endre innstillingene for informasjo-nskapsler tilsvarende.
Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personopplysningsloven.

(3) Informasjonskapsler som krever samtykke (type c)

Informasjonskapsler som verken er helt nødvendige (type a) eller funksjonalitets- og ytelseskapsler (type b) brukes bare, hvis du har gitt ditt samtykke.
Vi forbeholder oss retten til å bruke informasjon, som vi har innhentet ved hjelp av informasjonskapsler, fra en anonym analyse av bruksatferden til besøkende på nettstedene våre til å vise deg spesifikk annonsering for visse produkter på våre egne nettsteder. Vi tror at du, brukeren, vil ha fordel av dette fordi vi vil vise annonser eller innhold som er basert på surfevanene dine, som vi tror vil samsvare med interessene din. Du vil bli vist mindre tilfeldige annonser eller innhold som kan være mindre interessant for deg.

Markedsføringskapsler kommer fra eksterne reklameselskap (informasjonskapsler fra tredjeparter) og brukes til å samle informasjon om nettstedene brukeren besøker for å vise målrettet reklame til den enkelte brukeren.
Markedsføringskapsler kan velges bort

Du kan også administrere bruken av informasjonskapsler som brukes til digital annonsering ved hjelp av verktøy utviklet som en del av selvregulerende programmer i mange land, for eksempel USA-baserte https://www.aboutads.info/choices/ eller EU-baserte https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket til informasjonskapsler med virkning for fremtiden her. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personopplysningsloven.

(4) Administrering og sletting av alle informasjonskapsler

I innstillingene for nettleseren din kan du i tillegg bestemme om du ønsker å akseptere eller blokkere bruken av infor-masjonskapsler på datamaskinen din, eller du blir spurt hver gang om du godtar bruken av informasjonskapsler. Når informasjonskapsler har blitt lagret, kan du når som helst slette dem. Hvordan alt dette fungerer i detalj, er avhengig av nettleseren din og kan finnes i hjelpefunksjonen til nettle-seren din.

Vær oppmerksom på at en generell deaktivering eller blokkering av informasjonskapsler kan føre til funksjonelle begrensninger på nettstedet vårt.

Avs. 3 Serverloggfiler

Du kan besøke nettstedet vårt uten å oppgi noen personlig informasjon. Hver gang du besøker nettstedet vårt, overføres bruksdata til oss eller vårt webhotell / vår IT-tjenesteleverandør via nettleseren din og lagres i loggdata (såkalte serverloggfiler). Disse lagrede dataene inkluderer for eksempel navnet på siden som ble åpnet, datoen og klokkes-lettet for tilgangen, IP-adressen, mengden data overført og den forespørrende nettleverandøren.

Formålet med denne databehandlingen er å sikre vår legitime interesse i en problemfri drift av nettstedet vårt og optimalisering av tjenestene våre. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personopplysningsloven.

Avs. 4 Innsamling og bruk av personopplysninger i tilfelle kontaktforespørsler

Når du kontakter HEALY via e-post eller via kontaktskjemaet, lagrer HEALY opplysningene som er gitt av deg (e -posta-dresse samt for- og etternavn, hvis aktuelt), for å svare på forespørselen. HEALY vil slette opplysningene som er samlet inn i denne sammenhengen, så snart lagring ikke lenger

er nødvendig, dvs. når forespørselen din har blitt besvart. Utover dette vil behandlingen være begrenset i henhold til lovfestet krav til oppbevaring.
Denne databehandlingen utføres på grunnlag av samtykke fra kunden; det rettslige grunnlaget er, artikkel 6 nr. 1 bok-stav a i personopplysningsloven.

Avs. 5 Innsamling av personopplysninger ved avtaleinn-gåelse og betaling

Når kunder bestiller produkter, lagres følgende perso-nopplysninger som kreves for å utføre en ordre:
1. Tittel

2. Navn

3. Adresse

4. Telefonnummer

5. E-postadresse

6. avvikende leveringsadresse, hvis aktuelt,

7. Kredittkort- og bankinformasjon samt opplysninger om avtalegiro
HEALY bruker disse opplysningene utelukkende for avtaleoppfyllelse og kommunikasjon med kunden i denne sammenhengen. Dette inkluderer utarbeidelse, inngåelse og behandling av avtalen, garantier og, om nødvendig, oppsigel-se av avtalen. Opplysningene lagres til avtalen er oppfylt eller avsluttet. Opplysninger som er underlagt lovfestet krav til oppbevaring kan muligens lagres i opptil 10 år.

Formålet med denne databehandlingen er avtaleoppfyl-lelse. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personopplysningsloven. Det rettslige grunnlaget for ytterligere lagring pga. skatte- og handelsrettslige grunner er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse iht. artikkel 6 nr. 1 bokstav c i personopplysningsloven.

Avs. 6 Overføring av personopplysninger

HEALY deler bare personopplysninger om kunden i den utstrekning det er nødvendig for avtaleoppfyllelse eller i sammenheng med HEALYs legitime interesser. HEALY bruker eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) for oppfyl-lelse av avtalen. For å sikre beskyttelsen av personopplysnin-gene til kundene, har det blitt inngått separate databehand-leravtaler med tjenesteleverandørene.

For å muliggjøre leveringen, formidles kundens fornavn, etternavn, adresse, e-postadresse og telefonnummer til speditøren. Formålet med overføringen av personopplysni-nger er oppfyllelse av avtalen med deg, kunden. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b i personopplysningsloven.

For gjennomføring av betalingen blir betalingsinformasjonen til kunden, dvs. fornavnet, etternavnet, adressen, e-post-adressen og telefonnummeret formidlet til den respektive leverandøren av betalingstjenesten. Formålet med denne databehandlingen er oppfyllelse av avtalen med deg, kunden og/eller på grunnlag av samtykket gitt av deg. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav a eller b i personopplysningsloven.

Som en del av behandlingen bruker vi CRM -systemet og varestyringssystemet til TimeWaver Home GmbH for behandling av avtalen. For dette formålet vil personopplys-ningene din som har blitt samlet inn under bestillingen bli overført til Zoho Corporation Pvt. Ltd. / Datacenter Europe. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personopplysningsloven.

Avs. 7 Bruk av personopplysninger til markedsførings-formål, nyhetsbrev

HEALY vil kun bruke kundens personopplysninger for

å sende et nyhetsbrev til kundene, hvis kunden har gitt forhåndsgodkjenning til denne typen bruk.
Den eneste informasjonen som obligatorisk kreves for at nyhetsbrevet skal kunne sendes, er e-postadressen.
Opplysning om ytterligere, spesifikt merkede opplysninger er frivillig; ved hjelp av nevnte opplysninger, kan kundene adresseres personlig. Etter bekreftelsen lagrer HEALY kun-dens e-postadresse med formål om å sende nyhetsbrevet. Kunden kan når som helst trekke tilbake sitt samtykket til levering av nyhetsbrevet og melde seg av nyhetsbrevet. Kunden kan trekke tilbake sitt samtykke ved å klikke på lenken som er gitt i hvert e-postnyhetsbrev eller via e-post til contact@healy.world.

Denne databehandlingen utføres på grunnlag av samtykke gitt av kunden; det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personopplysningsloven.

Avs. 8 Bruk av eksterne verktøy

På nettstedet vårt er det integrert ulike verktøy fra forskjel-lige selskaper. Disse gjør det mulig for oss å evaluere bruke – ratferden din eller å etablere lenker med andre nettsteder. For å sikre beskyttelsen av personopplysningene dine, har det blitt inngått separate databehandleravtaler med selska-pene som er nevnt nedenfor.

Vi samarbeider med følgende tjenesteleverandører:

Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics, en nettanalyset-jeneste levert av Google, Inc. («Google»). Google Analytics bruker såkalte «informasjonskapsler» som er tekstfiler som lagres på datamaskinen din og hjelper oss med å analysere bruken av nettstedet vårt. Informasjonen som informasjons-kapslene samler inn om din bruk av det gjeldende nettstedet

overføres og lagres som regel på en Google-server i USA. Hvis imidlertid IP-anonymisering er aktivert for det respektive nettstedet, i EU- eller EFTA-landene, vil Google forkorte IP-adressen din før den sendes. Bare unntaksvis vil hele IP-adressen sendes til og forkortes av en Google-server i USA. Google vil bruke denne informasjonen på vegne av operatøren av dette nettstedet for å analysere din bruk

av nettstedet, for å generere rapporter om nettstedets aktiviteter og for å tilby ytterligere tjenester tilknyttet bruken av nettstedet og nettet til operatøren av dette nettstedet.
IP-adressen som overføres av nettleseren din i forbindelse med

Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre Google-data.

Du kan forhindre bruken av informasjonskapsler via de tilsvarende innstillingene for nettleseren din; vi vil imidlertid påpeke at du i dette tilfellet kanskje ikke vil kunne bruke alle funksjonene på dette nettstedet fullt ut. I tillegg kan du velge bort innsamling av data generert av informasjonskapsler og relatert til din bruk av nettstedet (inkludert din IP-adresse) av Google samt behandling av ovennevnte data av Google ved

å laste ned og installere nettlesertillegget for bortvelging av Google Analytics som er tilgjengelig på følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de..
Dette nettstedet bruker Google Analytics med utvidelsen «_anonymizeIp()». Det sikrer at IP-adressen forkortes før den behandles, noe som utelukker personlig identifikasjon.
Hvis opplysningene som samles om deg gjør personlig identifikasjon mulig, vil de utelukkes med det samme og personopplysningene vil slettes umiddelbart.
Vi bruker Google Analytics for å kunne analysere og jevnlig forbedre bruken av nettstedet vårt. Statistikkene som utarbeides gjør det mulig for oss å forbedre vårt nettilbud og gjøre det mer interessant for deg som bruker. I spesielle til-feller hvor personopplysninger overføres til USA, har Google forpliktet seg i henhold til EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informasjon om tredjeparter: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, faks: +353 (1) 436 1001. Brukervilkår
https://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversikt over personvern: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, og personvernpolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

I tillegg bruker dette nettstedet Google Analytics for å måle bruken på tvers av enheter; denne analysen utføres via en bruker-ID. Du har muligheten til å deaktivere måling av bruk på tvers av enheter i brukerkontoen din under «Mine opplysninger», «Personopplysninger».

Det rettslige grunnlaget for bruk av Google Analytics er, i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personopplysnings-loven, ditt samtykke. Lagringsperioden for informasjo-nskapslene, som lagres for dette nettstedet er opptil 12 måneder.

Bruk av annonseringsfunksjoner for Google Analytics

Hvis du samtykker til bruken av annonseringsfunksjoner for Google Analytics, vil dette nettstedet bruke tilleggsfunks-jonene til Google Analytics i tillegg til standardfunksjonene. Annonseringsfunksjonene for Google Analytics som er im-plementert på dette nettstedet inkluderer Google Analytics-rapporter med bruk av demografiske data og interessedata.

For dette formålet bruker vi informasjonskapsler fra førstetilbydere (f.eks. Google Analytics-informasjonskapsler) og informasjonskapsler fra tredjeparter (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler) sammen for å hjelpe oss med å analysere hvilke demografiske egenskaper og interesser som er typiske for besøkende på nettstedet vårt på en anonym og aggregert måte. Vi bruker denne informasjonen til å forbedre nettstedene våre.

Du kan unngå deltagelse i denne sporingsprosessen på forskjellige måter: a) ved å stille inn nettleseren din tilsvaren-de; b) ved å deaktivere annonseringsfunksjonene i Google på https://www.google.com/ads/preferences/?hl=de; c) ved

å angi riktig informasjonskapsel [lenke til innstillingssiden for informasjonskapsler]. Dersom du gjør du dette, er det imidlertid ikke sikkert at du kan bruke alle funksjoner som tilbys. Lagringsperioden er opptil 26 måneder. Det rettslige grunnlaget for bruk av annonseringsfunksjonene i Google Analytics er, i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a i perso-nopplysningsloven, ditt samtykke.

Bruk av Google Maps

På nettstedet vårt bruker vi Google Maps for å vise posis-jonen vår og for å lage en rutebeskrivelse. Denne tjenesten leveres av Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, heretter kalt «Google».

Som det fremgår av «Privacy Shield»-sertifiseringen, overhol-der Google rammeverket for overføring av personopplysni-nger fra Europa til USA, det såkalte «EU-US Privacy Shield» https://www.privacyshield.gov/.

For å muliggjøre visningen av visse skrifttyper på nettstedet

vårt, opprettes en forbindelse til Google-serveren i USA når nettstedet vårt hentes opp.

Hvis du henter frem komponenten Google Maps som er inte-grert på nettstedet vårt, lagrer Google en informasjonskap-sel på datamaskinen din via nettleseren. Brukerinnstillingene og dataene dine blir behandlet for å vise posisjonen vår og opprette en rutebeskrivelse. I denne sammenhengen kan vi ikke utelukke at Google bruker servere i USA.

Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personopplysningsloven. Vår legitime interesse er en optimalisering av funksjonaliteten til nettstedet vårt.

Forbindelsen som opprettes til Google på denne måten gjør det mulig for Google å bestemme hvilket nettsted som har sendt forespørselen og hvilken IP-adresse rutebeskrivelsen skal sendes til.

Hvis du ikke samtykker til denne behandlingen, kan du for-hindre lagringen av informasjonskapsler med en tilsvarende innstillingen av nettleseren din. Detaljer finner du ovenfor under «Informasjonskapsler».

I tillegg er bruken av Google Maps og informasjonen som innhentes via Google Maps underlagt Googles vilkår for bruk https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de og Googles tilleggsvilkår for bruk av Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

I tillegg gir Google ytterligere informasjon på https://adssettings.google.com/authenticated og https://policies.google.com/privacy..
For å beskytte dine rettigheter og personopplysninger, har

vi utstyrt Google Maps med en såkalt to-klikk-løsning, som bare overfører data til Google etter eksplisitt aktivering av kartfunksjonen.

Bruk av Google Ads-konvertering

Vi bruker tjenestene som tilbys av Google Ads-konvertering for å synliggjøre våre attraktive tilbud ved hjelp av rekla-memateriale (såkalte Google Ads) på eksterne nettsteder. I forhold til data i reklamekampanjer, kan vi bestemme hvor vellykket våre individuelle reklametiltak er. Dette gjør vi fordi vi ønsker å vise reklame som du finner interessant, for

å gjøre nettstedet mer interessant for deg og for å kunne regne ut med rimelig sikkerhet hva reklamen koster oss. Dette reklamematerialet leveres av Google via såkalte «Ad Servers». Til dette formålet benytter vi Ad Server-informasjonskapsler, som kan måle visse parametere som visning av annonser eller klikk fra brukere for å måle om noe har lykkes. Hvis du har kommet til nettsiden vår via en Google-annonse, vil Google Ads lagre en informasjonskapsel på datamaskinen din. Generelt utløper disse informasjons-kapslene etter 30 dager og er ikke ment å identifisere deg personlig. Som en regel vil følgende analytiske verdier lagres til denne informasjonskapselen: unik informasjonskapsel-id, antall annonsevisninger per plassering (frekvens), siste plassering (relevant for konverteringer etter visning) pluss informasjon om bortvelging (markering som viser at bruker ikke ønsker å bli kontaktet igjen).

Disse informasjonskapslene gjør det mulig for Google å gjenkjenne nettleseren din. Hvis en kunde besøker bestemte kundesider som inneholder Ads, og informasjonskapselen som er lagret på hans/hennes datamaskin ikke er utløpt, kan Google og kunden se at brukeren har klikket på annonsen og ble sendt til denne nettsiden. Hver Ads-kunde tildeles en egen informasjonskapsel. Det betyr at informasjons-kapsler ikke kan spores via Ads-kunders nettsteder. Vi selv samler ikke inn og behandler ingen personopplysninger i de reklametiltakene som er beskrevet ovenfor. Vi mottar bare statistiske evalueringer fra Google. Basert på disse evalue-ringene, kan vi se hvilke reklametiltak som er særlig effektive.

Vi mottar ikke ytterligere data som er samlet fra bruken av reklamemateriale, og vi kan ikke identifisere brukerne basert på denne informasjonen.
På bakgrunn av markedsføringsverktøyet som er brukt, vil nettleseren din automatisk opprette en forbindelse til Google-serveren. Vi kan ikke påvirke omfanget og videre bruk av data som er samlet av Google med dette verktøyet og informerer deg derfor i henhold til vår kunnskap: Ved å integrere Google Ads-konverteringer, mottar Google infor-masjon om at du har besøkt relevante deler av nettstedet vårt eller klikket på en av annonsene våre. Hvis du er regist-rert med en Google-tjeneste, kan Google allokere besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Google eller du ikke er pålogget, er det likevel mulig at annonseleverandøren kan finne og lagre IP-adressen din.

Bruk av Facebooks funksjon for egendefinerte publikum

– Facebook-pikselen

Nettstedet bruker remarketingfunksjonen «Egendefinerte publikum» fra Facebook Inc. («Facebook») for å kontakte deg på nytt innen 6 måneder. Dette lar brukere av nettstedet se interessebaserte annonser («Facebook-annonser») når de besøker det sosiale nettverket på Facebook eller andre nettsteder som også bruker denne funksjonen. Dette gjør

vi fordi vi ønsker å vise reklame som du finner interessant og for å gjøre nettstedet mer interessant for deg.
På bakgrunn av markedsføringsverktøyene som er brukt, vil nettleseren din automatisk opprette en forbindelse til Facebook-serveren. Vi kan ikke påvirke omfanget og videre bruk av data som er samlet av Facebook med dette verktøyet og informerer deg derfor i henhold til vår kunnskap: Ved å integrere Facebooks funksjon for egendefinerte publikum, mottar Facebook informasjon om at du har besøkt relevante deler av nettstedet vårt eller klikket på en av annonsene våre. Hvis du er registrert med en Facebook-tjeneste, kan Facebook allokere besøket til kontoen din. Selv om du ikke er registrert hos Facebook eller du ikke er pålogget, er det likevel mulig at annonseleverandøren kan finne og lagre IP-adressen din og andre identifikatorer.

Du kan deaktivere «Facebooks funksjon for egendefinerte publikum» her og som en pålogget bruker på https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
For mer informasjon om Facebooks praksis og retningslinjer for personvern, se https://www.facebook.com/about/privacy
Informasjonskapsler som brukes: type C Du kan finne mer informasjon i avsnittet om «Informasjonskapsler».
Det rettslige grunnlaget for bruk av Facebooks funksjon for egendefinerte publikum er, i samsvar med artikkel 6 nr. 1 bokstav a i personopplysningsloven, ditt samtykke.

Avs. 9 Fanside på Facebook

For informasjonstjenesten som tilbys på denne siden bruker HEALY den tekniske plattformen og tjenestene til Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland («Facebook»).

Etter EU- domstolens avgjørelse har Facebook og administra-toren for en fanside på Facebook delt behandlingsansvar innenfor rammen av art. 26 i EUs personvernforordning med hensyn til personopplysningene som behandles via Facebook-fansiden. Av den grunn har Facebook og HEALY inngått en avtale om deres felles ansvar, som er tilgjengelig her.

HEALY gir deg følgende informasjon om databehandlingen på vår Facebook-fanside:

(1) Behandlingsansvarlige

Behandlingen av personopplysningene dine på Facebook-fansiden til HEALY utføres i felleskap med:
Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
(2) Databehandling

Når du besøker en Facebook-fanside, overføres IP-adressen til enheten din til Facebook. Ifølge informasjonen som er gitt av Facebook, blir IP-adressen anonymisert og slettet etter 90 dager, i det minste hvis det er en tysk IP-adresse. Facebook lagrer også tilleggsinformasjon om enhetene til brukerne sine, f.eks. nettleseren som ble brukt. Dette kan gjøre Facebook i stand til å koble IP-adresser til enkeltbrukere. Hvis du er logget inn på Facebook-kontoen din mens du besøker fansiden vår, vil en informasjonskapsel med Facebook-ID-en din lagres på enheten din. Ved hjelp av denne informasjo-nskapselen kan Facebook spore at du har besøkt fansiden vår, og hvordan du har brukt den. Facebook bruker denne informasjonen for å vise personlig innhold eller reklame for deg.

Hvis du ønsker å unngå dette, bør du logge ut av Facebook-kontoen din og/eller deaktivere funksjonen «Forbli pålogget». I tillegg anbefaler vi at du sletter eksisterende informasjons-kapsler fra enheten din og lukker og starter nettleseren på nytt. Gjennom dette tiltaket slettes Facebook-informasjonen som Facebook kan bruke for knytte data til deg.

Hvis du imidlertid ønsker å bruke de interaktive funksjo-nene på fansiden vår, må du logge deg på Facebook igjen med Facebook-påloggingsinformasjonen din. Dermed vil
Facebook være i stand til å knytte data til deg igjen.

Vi kan ikke si med sikkerhet og Facebook oppgir heller ikke entydig og tydelig hvordan det bruker dataene som er innhentet fra ditt besøk på Facebooks sider til egne formål, i hvilken grad aktiviteter på Facebooks sider er knyttet til en-keltbrukere, hvor lenge Facebook lagrer disse dataene og om data innhentet fra ditt besøk på Facebooks sider blir overført til tredjeparter. Vi kan bare henvise deg, som brukere av vår fanside, til Facebooks uttalelser angående personvern. Personopplysningene som innhentes i denne sammenhen-gen blir behandlet av Facebook og kan overføres til land utenfor Den europeiske union.
Facebook beskriver på en generell måte hvilke opplysninger som innhentes og hvordan disse brukes i dets personver-npolicy. Der kan du også finne informasjon om hvordan du kontakter Facebook og hvordan du kan justere annonseinn-stillingene. Personvernpolicyen er tilgjengelig på https://de-de.facebook.com/about/privacy

Den fullstendige personvernpolicyen for Facebook er tilgjen-gelig på: https://de-de.facebook.com/full_data_use_policy

Facebooks personvernpolicy inneholder ytterligere infor-masjon om behandling av personopplysninger:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Alternativer for bortvelging er tilgjengelige her: https://www.facebook.com/settings?tab=ads og her https://www.youronlinechoices.com
Facebook Inc., det amerikanske moderselskapet til Facebook Ireland Ltd., er «Privacy Shield»-sertifisert og overholder der-med rammeverket for overføring av personopplysninger fra Europa til USA, det såkalte «EU-US Privacy Shield» i samsvar med EUs personvernforordning. Ytterligere informasjon om Facebooks status iht. «Privacy Shield» er tilgjengelig på: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000G-nywAAC&status=Active.
Som administrator for fansiden vår på Facebook, er vi ikke i stand til å påvirke overføring og videre behandling av personopplysninger om brukerne i (til) tredjeland, for eksempel USA, og de relaterte potensielle risikoene for deg som bruker.

(3) Facebooks funksjon for innsikt

I forbindelse med den såkalte funksjonen for «Innsikt» gjør Facebook også en rekke statistiske data tilgjengelig til SBS-Legal som administrator for fansiden. Disse statistikkene er generert og levert av Facebook. Som administrator for fansiden har vi ingen innfl ytelse på genereringen av disse statistikkene og er særlig ikke i stand til å forhindre denne funksjonen. I sammenheng med denne funksjonen for «Innsikt» blir følgende informasjon gitt til oss henholdsvis for kategoriene «tilhengere», «følgere», «antall personer nådd» og «reaksjoner, kommentarer og delinger» for en valgbar periode:

sideaktiviteter, som for eksempel sidebesøk, forhåndsvisning av sider, aktiviteter på siden, aktiviteter som klikk på «Lik», antall personer nådd og anbefalinger, innleggsreaksjoner, -kommentarer og -delinger og visning av videoer.
I tillegg får vi statistisk informasjon om Facebook-gruppene som er knyttet til fansiden vår. I samsvar med Facebooks brukervilkår, som enhver bruker har akseptert i forbindelse med opprettelsen av en Facebook-profil, er vi også i stand til å identifisere følgerne og tilhengerne av siden og se deres profiler og annen informasjon de deler.

Ytterligere informasjon er gitt av Facebook på følgende lenke: https://de-de.facebook.com/help/pages/insights.
HEALY bruker disse dataene i aggregert form for å gjøre innlegg og aktiviteter på fansiden mer attraktive for bru-kerne, for eksempel for å planlegge innholdet og tidspunktet

for innlegg. Formålet med denne databehandlingen er vår legitime interesse i å optimalisere tilbudet vårt. Det rettslige grunnlaget er artikkel 6 nr. 1 bokstav f i personopplysningslo-ven.

(4) Lagringsperiode

Opplysningene som er overført av Facebook lagrer vi bare i den utstrekning våre interesser ikke blir tilsidesatt av din interesse i sletting eller anonymisering av denne informasjo-nen.

Hvis du ønsker at den beskrevne databehandlingen ikke blir utført i fremtiden, ber vi om at du fjerner koblingen mellom brukerprofilen din og fansiden vår ved å bruke funksjonene
«Slutt å like denne siden» og/eller «Slutt å følge».

(5) Dine rettigheter som registrert

Ved forespørsler om informasjon eller andre spørsmål angående dine rettigheter, som er oppført på slutten av denne personvernpolicyen, anbefaler vi at du kontakter Facebook direkte, ettersom bare Facebook har full tilgang til brukerdataene. Hvis du imidlertid sender henvendelsen til oss, vil vi selvfølgelig behandle den og også videresende den til Facebook.

Avs. 10 Barn

Tilbudet vårt er generelt rettet mot voksne. Personer under 18 år skal ikke overføre personopplysninger til oss uten samtykke fra foreldrene eller andre med foreldreansvar.

Avs. 11 Den registrertes rettigheter

Som registrert har du:

· Rett til innsyn. Du kan innhente informasjon eller bekref-telse på behandling av opplysninger om deg

· Rett til retting eller sletting av opplysninger om deg

· Rett til begrensning av behandling

· Rett til å protestere mot behandling

· Rett til dataportabilitet

· Rett til å trekke tilbake samtykke med fremtidig virkning

· Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

En liste over alle tilsynsmyndigheter som er ansvarlige for

Tyskland er tilgjengelig på https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Vi håper at denne informasjonen hjelper deg med å utøve rettighetene dine. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å få ytterligere informasjon om personvernbestemmelser.

Skroll til toppen