Adatvédelmi szabályzat

Az adatvédelmi szabályzat utolsó frissítése: 2019. szeptember 16.

Az alábbiakban tájékoztatást adunk arról, hogy a https://eu.healy.shop/hu/healy-uzlet/, internetes felület Ön által történő láto-gatása és/vagy használata során milyen adatokat gyűjtünk; és ezeket az adatokat miként használjuk, kezeljük és/vagy adjuk ki.

Az adatvédelmi törvény alkalmazásában az adatkezelő a következő:

Official Name: Healy International B.V.
Address: Paterswoldseweg 806, 9728 Groningen
CEO: Beryl Gout
E-Mail: contact@healy.world
Phone: +31 507 995 084

(a továbbiakban: HEALY)

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:

SBS Data Protect GmbH

képviseli Thilo Noack úr, ügyvezető igazgató Hans-Henny-Jahnn Weg 49 22085 Hamburg

E-mail: noack@sbs-data.de

Az ügyfélnek a jelen adatvédelmi szabályzatban rögzített jogainak gyakorlása érdekében, vagy a személyes adatai használatára, gyűjtésére és kezelésére vonatkozó kérdése-ivel a fent megnevezett adatvédelmi tisztségviselőhöz kell fordulnia.

A HEALY – az adatvédelmi törvény rendelkezéseit betartó adatkezelőként – vállalja a személyes adatok és ügyfelei tit-

kosságának védelmét, és az ilyen adatok bizalmas kezelését. A személyes adatok gyűjtése, tárolása, módosítása, továb-bítása, zárolása, törlése és használata a hatályos jogszabályi rendelkezések – különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) – alapján történik.

A HEALY-nél technikai és szervezeti védelmi intézkedések vé-dik az ügyfelek adatait az illetéktelen hozzáféréstől, véletlen vagy szándékos manipulációtól, törléstől vagy elvesztéstől.

A jogszabályalkotó előírja, hogy a személyes adatok kezelése az érintett szempontjából törvényesen, hitelesen és átlátható módon történjen („törvényesség, hitelesség és átláthatóság”); ennek garantálása érdekében tájékoztatjuk a jelen adatvédelmi szabályzatban is használt kifejezések egyedi jogi meghatározásairól:

1. Személyes adat

A „személyes adat” az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, gene-tikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonossá-gára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2. Adatkezelés

Az „adatkezelés” a személyes adatokon vagy adatállomá-nyokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzá-férhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

3. Az adatkezelés korlátozásához

Az „adatkezelés korlátozása” a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

4. Profilalkotás

A „profilalkotás” személyes adatok automatizált kezelésé-

Fogalom-meghatározások

nek bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatóság-hoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

5. Álnevesítés

Az „álnevesítés” a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonat-kozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

6. Fájlrendszer

A „fájlrendszer” a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált illetve funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

7. Adatkezelő

Az „adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meg-határozhatja.

8. Feldolgozó

A „feldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

9. Címzett

A „címzett” az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatóságok, amelyek egyedi vizsgálat kereté-ben az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatóságok általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazan-dó adatvédelmi szabályoknak.

10. Harmadik fél

A „harmadik fél” az a természetes vagy jogi személy, közhatóság, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgo-zóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére jogosultak.

11. Az érintett hozzájárulása

Az „érintett hozzájárulása” az érintett akaratának önkéntes, konkrét és félreérthetetlen tájékoztatáson alapuló és egyér-telmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy hozzájárulását adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Az adatkezelés csak akkor jogszerű, ha az adatkezelés rendelkezik jogalappal. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mon-datának a–f. pontjai értelmében az adatkezelés jogalapja lehet különösen:

a. az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a

Az adatkezelés jogszerűsége

szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésé-re történő lépések megtételéhez szükséges;

c. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötele-zettség teljesítéséhez szükséges;

d. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e. az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruhá-zott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében

végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és sza-badságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Verzió: 2018/12

Tájékoztatás a személyes adatok gyűjtéséről

A következőkben tájékoztatjuk a személyes adatoknak a weboldalunk használata során történő gyűjtéséről. Személyes adat például a név, cím, e-mail cím, használati viselkedés.

1. szakasz: Személyes adatok gyűjtése weboldalunkra látoga-táskor

Amikor a weboldalt információszerzésre használják, akkor az HEALY csak azokat a személyes adatokat gyűjti, amelyeket az ügyfél böngészője továbbít a HEALY szerverére. Ha az ügyfél meg akarja nézni a HEALY webhelyet, akkor a HEALY a követ-kező adatokat gyűjti, amelyekre technikai okokból szükség van a weboldal ügyfél számára történő megjelenítéséhez, valamint a stabilitás és biztonság garantálása érdekében:

· Lekérdezés helye

· IP cím

· a kérelem napja és időpontja

· időzóna-különbség a greenwichi középidőhöz (GMT) képest

· a kérelem tartalma (konkrét oldal)

· hozzáférési állapot / HTTP állapotkód

· az egyes esetekben továbbított adatmennyiség

· az webhely, ahonnan a kérelmet elküldték

· böngésző

· operációs rendszer és annak felülete

· a böngésző szoftver nyelve és verziója

A műszaki értékelés után ezeket az adatokat azonnal törlik. A GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja értelmében, ez az adatgyűjtés arra szolgál, hogy megvédje jogos elsőbbségi érdekeinket weboldalunkon az érdekek mérlegelésének részeként történő korrekt bemutatása iránt, valamint a biztonság és a titoktartás szempontjából az alapvető uniós adatvédelmi szabályoknak való megfelelés érdekében.

2. szakasz: Cookie-k használata

A fent említett adatok mellett cookie-kat („sütiket”) vagy hasonló technológiákat, például pixeleket (a továbbiakban általában „cookie-k” néven hivatkozunk rá) használnak a számítógépén, amikor Ön weblapunkat használja és felke-resi. A cookie-k olyan kis szöveges fájlok, amelyeket az Ön végberendezése a számítógépén tárol bizonyos információk, vagy képfájlok – például pixelek – tárolására. A következő alkalommal, amikor ugyanazzal a végberendezéssel látogatja meg weboldalunkat, a cookie-kban tárolt információkat utólag visszajuttatjuk vagy a weboldalunkra („belső cookie” [First Party Cookie]), vagy egy másik weboldalra, amelyhez a cookie tartozik („külső cookie” [Third Party Cookie]).

A tárolt és visszajuttatott információk révén az adott webhely felismeri, hogy korábban már hozzáfért-e és meglátogatta-e azt a végberendezése böngészőjével. Ezeket az informá-ciókat arra használjuk, hogy optimálisan megtervezzük és megjelenítsük a weboldalt az Ön preferenciái szerint. Az Ön végberendezésén csak maga a cookie kerül azonosításra.

A személyes adatokat kizárólag az Ön kifejezett hozzájá-rulásával tárolják, vagy ha ez feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Önnek felkínált és Ön által igénybe vett szolgáltatást használhassa.

Ez a webhely a következő típusú cookie-kat használja, amelyek alkalmazási körét és működését az alábbiakban ismertetjük:

· Feltétlenül szükséges cookie-k („a” típus)

· Funkcionális és teljesítmény-cookie-k („b” típus)

· Hozzájárulást igénylő cookie-k („c” típus)

Az általunk használat minden egyes eszköznél Önt tájékoz-tatjuk arról, hogy az adott esetben mely típusú cookie került létrehozásra és használatra.

(1) Feltétlenül szükséges cookie-k („a” típus)

A feltétlenül szükséges cookie-k garantálják azokat a funk-ciókat, amelyek nélkül nem tudja használni weblapjainkat a kívánt módon. Ezeket a cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért belső cookie-k. Ez azt jelenti, hogy a cookie-kban tárolt összes információ visszakerül a weboldalunkra.
A feltétlenül szükséges cookie-k például annak biztosítására szolgálnak, hogy regisztrált felhasználóként mindig bejelent-kezve maradjon, amikor weboldalunkon különféle aloldalakat nyit meg, és így nem kell újból megadnia a bejelentkezési adatait minden egyes új oldal behívásakor.

A feltétlenül szükséges cookie-k használata weboldalunkon az Ön hozzájárulása nélkül lehetséges. Ezért a feltétlenül szükséges cookie-kat nem lehet külön-külön deaktiválni vagy aktiválni. A cookie-kat azonban bármikor deaktiválhatja a böngészőjében (lásd alább).

Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez-dés 1. mondat b. pontja.
(2) Funkcionális és teljesítmény-cookie-k („b” típus)

A funkcionális cookie-k lehetővé teszik weboldalunk számára a már bevitt információk tárolását (például regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen információk alapján továbbfej-lesztett és személyesebb funkciókat tudunk kínálni Önnek. Ezek a cookie-k csak névtelen információkat gyűjtenek és tárolnak, így nem tudják követni az Ön mozgását más webhelyeken.

A teljesítmény-cookie-k információkat gyűjtenek web-oldalaink használatának mikéntjéről azok vonzerejének, tartalmának és funkcionalitásuknak a javítása érdekében. Ezek a cookie-k például segítenek bennünket annak meghatározásában, hogy weboldalunkat meglátogatták-e, és mely aloldalakat látogatták meg, és a felhasználókat konkrétan mely tartalom érdekli. Konkrétan rögzítjük egy adott oldal meglátogatásainak számát, a megtekintett aloldalak számát, a webhelyen eltöltött időt, a meglátogatott oldalak sorrendjét, mely keresőkifejezések vezették Önt hozzánk, az országot, a régiót, és ha releváns, akkor a város, ahonnan hozzáférés történt, valamint a webhelyeinket elérő mobil eszközök arányát. Ezen kívül rögzítjük a mozgásokat, a „kattintásokat” és a számítógép egerével történő görgetést annak érdekében, hogy megértsük, hogy webhelyünk mely területei vonzzák a felhasználókat különösen. Ezt követően weboldalunk tartalmát a felhasználók igényeihez igazíthatjuk, és optimalizálhatjuk kínálatunkat. A számítógépének műszaki okokból átadott IP-címe automatikusan névtelenítésre kerül, és nem teszi lehetővé következtetések levonását az egyéni felhasználóról.

A cookie-k megfelelő beállításával bármikor kifogásolhatja a funkcionális és teljesítmény-cookie-k használatát.
Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez-dés 1. mondat f. pontja.
(3) Hozzájárulást igénylő cookie-k („c” típus)

Azok a cookie-k csak az Ön hozzájárulásával kerülnek hasz-nálatra, amelyek sem nem feltétlenül szükséges cookie-k („a” típus), sem nem funkcionális és teljesítmény-cookie-k („b” típus).

Fenntartjuk a jogot arra, hogy a weboldalunkon a látogatók használati viselkedésének anonim elemzéséből származó, a cookie-k útján nyert információkat is felhasználjuk annak érdekében, hogy a saját webhelyeinken bizonyos termékekre vonatkozóan specifikus reklámot jelenítsünk meg az Ön számára. Úgy véljük, hogy Önnek, a felhasználónak előnye származik ebből, mert olyan hirdetéseket vagy tartalmat jelenítünk meg, amelyek az Ön böngészési szokásai alapján az Ön érdekeinek megfelelőnek tekinthetők, és kevésbé véletlenszerűen szétszórt hirdetéseket vagy olyan bizonyos tartalmat mutatnak Önnek, amelyek iránt talán kevésbé érdeklődik.

A marketing cookie-k külső reklámtársaságoktól származnak (külső cookie-k), és azokat a felhasználó által meglátogatott webhelyekről gyűjtik a felhasználó számára történő, célcso-port-orientált reklám létrehozása érdekében.

Marketing cookie-k elutasítása

Az online reklámozáshoz használt cookie-kat az önszabá-lyozási programok részeként számos országban kifejlesztett eszközökkel is kezelheti, például az amerikai https://www.aboutads.info/choices/vagy az EU-s eszközökkel https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

A cookie-kra vonatkozó hozzájárulását jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja.
Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekez-dés 1. mondat a. pontja.
(4) Az összes cookie adminisztrációja és törlése

Ezen túlmenően beállíthatja az internetes böngészőjét úgy, hogy az általában megakadályozza a cookie- k tárolását a végberendezésén, vagy minden alkalommal megkérdezze Önt, hogy elfogadja-e a cookie-k létrehozását. A cookie-kat – létrehozásuk után – bármikor törölheti. Ennek működési módja részletesen megtalálható a böngésző súgójában. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k általános deaktiválása webhelyünk működési korlátozásait eredményezheti.

3. szakasz: Szerver-naplófájlok

Bármilyen személyes adat megadása nélkül ellátogathat weboldalunkra. Minden alkalommal, amikor belép a web-oldalunkra, a használati adatokat internetes böngészőjén keresztül továbbítja nekünk vagy webszolgáltatónknak/ IT szolgáltatónknak, és azok naplóadatokban (úgynevezett szerver-naplófájlokban) tárolódnak. Ezek a tárolt adatok tar-talmazzák például a megtekintett oldal nevét, a hozzáférés napját és időpontját, az IP-címet, az átvitt adatok mennyisé-gét és a kérelmező szolgáltatót.

Ezt az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja alapján jogos érdek alapján végezzük, hogy webhelyünk problémamentes működését biztosítsuk és szolgáltatásainkat javítsuk.

4. szakasz: Személyes adatok gyűjtése és használata kap-csolatfelvételi kérések esetén

Amikor e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kapcsolatba lép a HEALY-vel, a HEALY tárolja az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail címét, adott esetben a vezeték- és utónevét) annak érdekében, hogy válaszoljon megkeresésére. A HEALY törli az ebben az összefüggésben gyűjtött adatokat, ha a tárolásra már nincs szükség, pl. miu-tán elintézte az Ön ügyét. Ellenkező esetben az adatkezelést

a jogszabályban előírt megőrzési kötelezettségek korlátoz-zák.

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pontja alapján kerül elvégzésre, az ügyfelek által adott hozzá-járulással összekapcsolva.

5. szakasz: Személyes adatok gyűjtése szerződéskötéskor és fizetéskor

Amikor az ügyfelek termékeket rendelnek, az alábbi szemé-lyes adatok kerülnek tárolásra a megrendeléshez szükséges regisztráció során:
1. megszólítás,

2. név,

3. cím,

4. telefonszám,

5. e-mail cím,

6. eltérő szállítási cím, ha alkalmazandó,

7. hitelkártya, bankkártya és betéti kártya adatai.

A HEALY ezeket az adatokat kizárólag a szerződés telje-sítéséhez és az ügyfelekkel az ebben az összefüggésben szükséges kommunikációhoz használja. Ez magában foglalja a szerződés előkészítését, megkötését és feldolgozását, a garanciákat és szükség esetén a szerződés érvényteleníté-sét. Az adatokat a szerződés teljesítésének lezárásig tárolják. Kereskedelmi és jogszabályban előírt megőrzési időszakok esetén az adatokat legfeljebb 10 évig lehet tárolni.
Az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében kerül elvégzésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja alapján. Az adó – és kereskedelmi jogi okokból történő további tárolás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat c. pont szerinti jogi kötelezettségnek való megfelelés szükségessége.

6. szakasz: Adatok átruházása

A HEALY az ügyfelek személyes adatait csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben vagy a HEALY jogos ér-dekeinek elérése érdekében hozza nyilvánosságra. A HEALY külső szolgáltatókat (feldolgozókat) vesz igénybe a szerződés teljesítése érdekében. Az ügyfelek személyes adatainak védelme érdekében külön adatkezelési megállapodások megkötésére került sor a szolgáltatókkal.

A szállítás teljesítése érdekében a szállító társaság megkapja az ügyfél vezeték- és keresztnevét, címét, e-mail címét és telefonszámát. Ez az adattovábbítás az Önnel, az ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében történik. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat b. pontja.

A fizetés feldolgozása érdekében az ügyfél fizetési adatait, nevezetesen a vezeték- és keresztnevét, a címét, e-mail címét, telefonszámát átadjuk az illető fizetési szolgáltatónak. Ez az adattovábbítás az Önnel, az ügyféllel kötött szerződés teljesítése érdekében és/vagy az Ön által megadott hozzájá-rulás alapján történik. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. vagy b. pontja.

A feldolgozás részeként a TimeWaver Home GmbH CRM és árukezelő rendszerét használjuk a szerződés feldolgozására. Erre a célra a megrendelés részként gyűjtött személyes ada-tok a Zoho Corporation Pvt. Ltd. / Datacenter Europe részére kerülnek továbbításra. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja.

7. szakasz: Az adatok használata marketing célokra, hírlevél A HEALY csak az ügyfeleknek történő

hírlevélküldéshez hasz-nál személyes adatokat, amennyiben az ügyfelek előzetesen hozzájárulásukat adták az ilyen fajta használathoz.
Csupán az e-mail cím megadása szükséges ahhoz, hogy a hírlevél kiküldhető legyen. További, konkrétan megjelölt adatok megadása önkéntes; ezen adatok segítségével az ügyfelek személyesen megszólíthatók. Visszaigazolást köve-tően a HEALY a hírlevél kiküldésének céljából tárolja az ügyfél e-mail címét.

Az ügyfél bármikor visszavonhatja a hírlevél kézbesítéséhez adott hozzájárulását és leiratkozhat a hírlevélről. Az ügyfél az egyes e-mailes hírlevelekben megadott hivatkozásra történő kattintással vagy az contact@healy.world címre küldött e-mailben nyilváníthatja ki a hozzájárulásának visszavonását.
Az adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján kerül elvégzésre; a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pont.

8. szakasz: Külső eszközök használata

A weboldalunkba különböző vállalatok számos eszköze van integrálva, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy felmérjük az Ön felhasználói viselkedését vagy kapcsolatot létesítsünk más webhelyekkel. Személyes adatainak védelme érdekében külön adatkezelési megállapodások megkötésére került sor az alább megnevezett vállalatokkal.

A következő szolgáltatókkal dolgozunk együtt:

A Google Analytics használata Ez a webhely a Google Analytics webes elemző szolgáltatást használja, amelyet a Google Inc. („Google”) bocsát rendelkezésre. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat” („sütiket”) használ, amelyek az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlok, és amelyek segítségével elemezni lehet, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat. Az adott weboldal használatával kapcsolatos, a cookie-k által generált információkat általában a Google Egyesült Államokban levő szerverére továbbítják és ott tárolják. Ha azonban az IP-névtelenítés aktiválva van az adott weboldalon, az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államaiban a Google az Ön IP-címét annak továbbítása előtt lerövidíti. Csak kivételes esetekben lehet a teljes IP-címet továbbítani a Google Egyesült Államokban levő szerverére és azt ott lerövidíteni. A Google ezeket az információkat a weboldal üzemeltetőjének nevében fogja felhasználni a weboldal Ön általi használatának értékelésé-re, a weboldal tevékenységeiről jelentések készítésére, és további szolgáltatásokat nyújt a weboldal üzemeltetőjének a weboldal használatához és az internet használatához kapcsolódóan.

A böngésző által a Google Analytics keretében továbbított IP-címet nem egyesítik más Google-adatokkal.

A megfelelő böngészőszoftver beállításainak segítségével megakadályozhatja cookie-k elhelyezését; szeretnénk azonban rámutatni, hogy ebben az esetben lehet, hogy nem tudja teljes mértékben kihasználni a weboldal összes funkcióját. Ezenkívül megakadályozhatja a Google cookie által generált és a weboldal használatával (beleértve az Ön IP-címét) összefüggő adatok gyűjtését, valamint az említett adatok Google által történő feldolgozását a böngésző alábbi hivatkozáson elérhető beépülő modulja letöltésével és tele-pítésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

Ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást használja az „_ anonymizeIp ()” kiterjesztéssel. Így az IP-címeket a rövidítést követően dolgozzuk fel, ami azt jelenti, hogy nem kapcsolha-tók össze konkrét személyekkel. Ha az összegyűjtött adatok közvetlenül kapcsolódnak Önhöz, akkor az ilyen kapcsolat azonnal kizárásra kerül, és így a személyes adatok azonnal törlésre kerülnek.

A Google Analytics szolgáltatást használjuk annak érdeké-ben, hogy elemezzük és rendszeresen javítsuk webhelyünk használatát. A gyűjtött statisztikák lehetővé teszik számunk-ra, hogy javítsuk a webhelyünk kínálatát, és azt érdekesebbé tegyük az Ön, mint a felhasználó számára. A személyes adatoknak az Egyesült Államok felé történő továbbítására vonatkozó kivétel esetében a Google alávette magát az EU-USA Adatvédelmi pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Külső szolgáltató adatai: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, Fax: +353 (1) 436 1001. Szolgáltatási feltételek:
https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, adatvéde-lem áttekintése: https://www.google.com/intl/hu/analytics/learn/privacy.html, és az Adatvédelmi szabályzat: https://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy.

Ezenkívül ez a webhely a Google Analytics szolgáltatást hasz-nálja a felhasználói folyamatok eszközökön átnyúló elemzé-sére; ez az elemzés egy felhasználói azonosítón keresztül történik. Lehetősége van arra, hogy a fiókjában kikapcsolja a használat eszközökön átnyúló elemzését a „Saját adatok”, „Személyes adatok” menüpontban.

A Google Analytics használatának jogalapja a GDPR 6. cikk

(1) bekezdés 1. mondat a. pont, az Ön hozzájárulása. A jelen weboldalon elhelyezett cookie-k megőrzési időszaka legfel-jebb 12 hónap.

A Google Analytics hirdetési funkciója

Ha hozzájárul a Google Analytics hirdetési funkcióinak használatához, akkor ez a webhely a szokásos funkciókon túl a Google Analytics továbbfejlesztett funkcióit is használni fogja. A Google Analytics ezen a webhelyen létrehozott hirdetési funkciói között szerepel a teljesítmény elemzése a demográfiai adatok és érdeklődési körök szerint.

Ebből a célból belső cookie-kat (pl. Google Analytics cookie-kat) és külső cookie-kat (pl. DoubleClick cookie-kat) együttesen használunk névtelen és összesített formában történő elemzésére annak megállapítására, hogy általában milyen demográfiai jellemzőkkel és érdeklődéssel bírnak webhelyünk látogatói. Ezt az információt weboldalaink fejlesztésére használjuk.

Különböző módokon kerülheti el a követési folyamatban való részvételt: a) a böngészőszoftver megfelelő beállításával; b) a https://www.google.com/ads/preferences/?hl=hu oldalon a Google hirdetési beállítások kikapcsolásával; c) a megfelelő cookie beállításával [hivatkozás a cookie-k beállításának oldalára]. Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy teljes mértékben ki tudja használni a kínálat ösz-szes funkcióját. A tárolási idő legfeljebb 26 hónap. A Google Analytics hirdetési funkciója használatának jogalapja a GDPR

6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pontja, az Ön hozzájárulása.

A Google Maps használata

Webhelyünkön a Google Maps használatával jelenítjük meg a tartózkodási helyünket és hozzuk létre az útvonal leírását.

Ezt a szolgáltatást a Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, a továbbiakban „Google”, biztosítja.
Az EU-USA adatvédelmi pajzs (https://www.privacyshield.gov/) szerinti tanúsítvánnyal a Google garantálja, hogy az EU adatvédelmi követelményei akkor is teljesülnek, amikor az adatokat az Egyesült Államokban kezelik.

Annak érdekében, hogy bizonyos betűtípusok megjelenje-nek weboldalunkon, a webhelyünk megnyitásakor kapcsolat létesül az USA-ban lévő Google szerverrel.
Ha megnyitja az internetes jelenlétünkbe integrált Google Maps összetevőt, a Google az Ön internetes böngésző-jén keresztül egy cookie-t tárol a végberendezésén. A felhasználói beállításokat és az adatokat a helymeghatározás megjelenítéséhez és az útvonal leírásának létrehozásához kezeljük. Ebben az összefüggésben nem zárhatjuk ki, hogy a Google az Egyesült Államokban levő szervereket használjon.

A jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja. Jogos érdekünk az internetes jelenlétünk funkcionalitásának optimalizálása.
Az ilyen módon létrehozott kapcsolat a Google-lal lehetővé teszi a Google számára, hogy meghatározza, hogy melyik weboldal küldte el az Ön kérdését, és az útvonal leírása melyik IP-címre kerül elküldésre.

Ha nem ért egyet ezzel a feldolgozással, az internetes böngészőben a megfelelő beállításokkal megakadályozhatja

a cookie-k telepítését. A részletek fent, a „Cookie-k” bekez-désben találhatók.
Ezen túlmenően a Google Maps használatát és a Google Maps segítségével megszerzett információkat a Google Általános Szerződési Feltételei https://policies.google.com/terms?gl=HU&hl=hu és a Google Maps Általános Szerződési Feltételek https://www.google.com/intl/hu-hu/help/.

Ezen kívül a Google további információt nyújt ezen a címen: https://adssettings.google.com/authenticated és https://policies.google.com/privacy..Az Ön jogainak és személyes adatainak védelme érdekében

a Google Maps szolgáltatást egy úgynevezett két kattintásos megoldással láttuk el, ami csak akkor továbbítja az adatokat a Google-nak, miután Ön kifejezetten aktiválta a térkép funkciót.

Google Ads Conversion

A Google Ads Conversion szolgáltatásainak használatával olyan vonzó ajánlatainkra hívjuk fel a figyelmet, amelyeket külső webhelyeken levő hirdető médiumok (úgyneve-zett Google Ads) segítenek. A reklámkampányok adatait figyelembe véve meghatározhatjuk, hogy az egyes hirdetési intézkedések mennyire sikeresek. Ezzel annak az érdeknek a megvalósítására törekszünk, hogy az Önt érdeklő hirdeté-seket jelenítsük meg, weboldalunkat érdekesebbé tegyük az Ön számára, és a reklámköltségek méltányos kalkulációját érjük el.

Ezeket a reklámhordozókat a Google az úgynevezett „hirdetéskiszolgálók” útján biztosítja. Hirdetéskiszolgáló cookie-kat használunk, amelyek bizonyos paramétereket, például a hirdetések megjelenítését vagy a felhasználók általi kattintásokat mérik a siker meghatározása érdekében. Ha Google -hirdetésen keresztül lép a weboldalunkra, akkor a Google Ads egy cookie-t tárol az Ön végberendezésén. Ezek a cookie-k általában 30 nap elteltével veszítik érvényes-ségüket, és nem céljuk az Ön személyes azonosítása. Az egyedi cookie-azonosítót, a hirdetésmegjelenések számát elhelyezésenként (gyakoriság), az utolsó megjelenést (a megtekintés utáni konverziók szempontjából releváns) és az elutasítási információkat (annak megjelölése, hogy a felhasz-náló már nem kívánja, hogy megszólítsák) általában elemzési értékekként tárolódnak ehhez a cookie-hoz.
Ezek a cookie-k lehetővé teszik a Google számára az internetes böngésző felismerését. Ha egy felhasználó a hirdetési ügyfél webhelyének bizonyos oldalait látogatja, és
a számítógépén tárolt cookie még nem járt le, a Google és az ügyfél felismerheti, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott és az adott oldalra átirányításra került. Minden hirdetési ügy-félhez különböző cookie van hozzárendelve. Ezért a cookie-k nem követhetők nyomon a hirdetési ügyfelek webhelyein keresztül. A fent említett hirdetési intézkedések során nem gyűjtünk és nem kezelünk semmilyen személyes adatot.

A Google-tól csak statisztikai értékeléseket kapunk. Ezen értékelések alapján meghatározhatjuk, hogy az alkalmazott hirdetési intézkedések közül melyik különösen hatékony. A reklámanyagok használatából semmilyen további informáci-ót nem kapunk, különösen érvényes, hogy ezen információk alapján nem tudjuk azonosítani a felhasználókat.

Az alkalmazott marketingeszközök következtében a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Google szerverével. Nincs befolyásunk a Google által ezen eszköz használatával összegyűjtött adatok körére és további felhasználására, ezért jelen ismereteink szerint tájékoztatjuk Önt: Az Ads Conversion integrálásával a Google megkapja azokat az információkat, amelyeket Ön megnyitott a web-helyünk adott részén vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha regisztrált egy Google-szolgáltatásnál, akkor a Google hozzárendelheti a látogatást a fiókjához. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megtudja és tárolja az Ön IP-címét, ha nem regisztrált a Google oldalán vagy nem jelentkezett be.

Facebook egyéni célközönség – Facebook Pixel

A weboldal a Facebook Inc. („Facebook”) „egyéni célközön-ség” remarketing funkcióját használja, hogy 6 hónapon belül újból felvegye Önnel a kapcsolatot. Ez lehetővé teszi a weboldal felhasználói számára, hogy érdeklődésen alapuló hirdetéseket („Facebook-hirdetések”) tekintsenek meg, ami-kor meglátogatják a Facebook közösségi hálózatot vagy más, a folyamatot szintén használó webhelyeket. Ezzel annak az érdeknek a megvalósítására törekszünk, hogy az Önt érdeklő hirdetéseket jelenítsük meg, weboldalunkat érdekesebbé tegyük az Ön számára.

Az alkalmazott marketingeszközök miatt a böngészője automatikusan közvetlen kapcsolatot létesít a Facebook szerverével. Nincs befolyásunk a Facebook által ezen eszköz használatával összegyűjtött adatok körére és további felhasználására, ezért jelen ismereteink szerint tájékoztat-juk Önt: A Facebook egyéni célközönség integrálásával a Facebook megkapja azokat az információkat, amelyeket Ön megnyitott az internetes jelenlétünk adott webhelyén vagy rákattintott egy tőlünk származó hirdetésre. Ha regisztrált egy Facebook-szolgáltatásra, akkor a Facebook hozzáren-delheti a látogatást fiókjához. Akkor is lehetséges, hogy a szolgáltató megtudja és tárolja az Ön IP-címét és egyéb azonosító jeleit, ha nem regisztrált a Facebook oldalán vagy nem jelentkezett be.

A „Facebook egyéni célközönség” funkciót kikapcsolhatja itt és bejelentkezett felhasználóként a https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_címen.
A Facebook adatkezelési gyakorlatával kapcsolatos bővebb tájékoztatáshoz látogassa meg a https://www.facebook.com/about/privacy oldalt.
Alkalmazott cookie-k: „c” típus Bővebb tájékoztatást a „Cookie-k” bekezdésben találhat.

A Facebook egyéni célközönség használatának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat a. pont, az Ön hozzájá-rulása.

9. szakasz: Facebook rajongói oldal

Az ezen az oldalon kínált információs szolgáltatáshoz a HEALY a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország („Facebook”) műszaki platformját és szolgáltatásait használja.

Az Európai Bíróság állásfoglalása szerint a Facebook és valamely Facebook rajongói oldal üzemeltetője a GDPR 26. cikkének hatálya alá tartozó közös adatkezelők a Facebook rajongói oldalon feldolgozott személyes adatok tekintetében. Ezért a Facebook és a HEALY megállapodást kötöttek közös felelősségvállalásukról, amely itt érhető el.

A HEALY a következő tájékoztatást nyújtja Önnek a Facebook rajongói oldalunkon történő adatkezelésről:

(1) Adatkezelők

Az Ön személyes adatainak a HEALY Facebook rajongói olda-lán történő kezelése együttes felelősségvállalással történik: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország

(2) Adatkezelés

Amikor Facebook rajongói oldalt látogat meg, akkor az eszközének IP-címe továbbításra kerül a Facebookhoz. A Facebook által nyújtott tájékoztatás szerint az említett IP-cím névtelenítésre kerül és 90 nap elteltével törlődik, legalábbis ha az egy német IP-cím. A Facebook további információkat is tárol a felhasználói eszközökről, pl. a használt internetes bön-gésző. Ez esetlegesen lehetővé teheti a Facebook számára az IP-címek és az egyes felhasználók összekapcsolását. Ha rajongói oldalunk látogatása közben be van jelentkezve Facebook-fiókjába, akkor az eszközén egy Facebook-azonosítót tartalmazó cookie jön létre. Ennek a cookie-nak köszönhetően a Facebook nyomon tudja követni, hogy Ön meglátogatta rajongói oldalunkat és hogyan használta azt.

A Facebook ezeket az információkat arra használja, hogy személyre szabott tartalmat vagy reklámot jelenítsen meg az Ön számára.
Ha szeretné ezt elkerülni, akkor jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából és/vagy kapcsolja ki a „Maradjak bejelentkezve” funkciót. Ezenkívül azt javasoljuk, hogy törölje a meglévő cookie-kat az eszközéről, majd zárja be és indítsa újra a böngészőjét. Ezen intézkedésekkel törlésre kerülnek azok a Facebook információk, amelyek révén a Facebook összekap-csolhatja az adatokat Önnel.

Ha azonban rajongói oldalunk interaktív funkcióit szeretné használni, akkor a Facebook bejelentkezési adataival ismét be kell jelentkeznie a Facebookba. A Facebook ezáltal ismét összekapcsolhatja az adatokat Önnel.

A Facebook végérvényesen és egyértelműen nem fogalmaz-za meg, és nem is tudjuk, hogy a Facebook hogyan használja fel Önnek a Facebook oldalain tett látogatása során szerzett adatokat saját céljaira, milyen mértékben vannak összekap-csolva a Facebook-oldalon végzett tevékenységek az egyes felhasználókkal, a Facebook meddig tárolja ezeket az adato-kat és hogy a Facebook- oldal látogatásából nyert adatokat harmadik felek számára továbbadják-e. Önt mint rajongói oldalunk felhasználóját csupán a Facebook adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozataihoz tudjuk irányítani.
Ebben az összefüggésben az Önről gyűjtött adatokat a Facebook kezeli, és azokat továbbadhatja az Európai Unión kívüli országokba.
A Facebook az adatfelhasználási szabályzatában általá-nosságban ismerteti, hogy milyen információkat szerez meg a Facebook, és hogyan használja fel azokat. Abban információkat talál arról is, hogy miként lehet kapcsolatba lépni a Facebook-lal, és hogyan módosíthatja a hirdetési beállításokat. Az adatfelhasználási szabályzat itt érhető el: http://de-de.facebook.com/about/privacy

A Facebook teljes adatfelhasználási szabályzata itt érhető el:

https://hu-hu.facebook.com/full_data_use_policy

A Facebook adatvédelmi szabályzata további információkat tartalmaz az adatkezelésről:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Az elutasítási opciók itt érhetők el: https://www.facebook.com/settings?tab=ads és itt https://www.youronlinechoices.com
A Facebook Inc., a Facebook Ireland Ltd. Egyesült Államokbeli anyavállalata az EU-USA adatvédelmi pajzs keretében tanúsítvánnyal rendelkezik, és így vállalja, hogy betartja az európai adatvédelmi törvény rendelkezéseit. A Facebook adatvédelmi pajzsának állapotáról további információ a következő címen érhető el: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

A Facebook rajongói oldal üzemeltetőjeként nem tudjuk felmérni a felhasználók személyes adatainak harmadik országokba – például az Egyesült Államokba – történő továb-bítását és ott végzett további kezelését, valamint Önre mint felhasználóra nézve az ezekkel járó potenciális kockázatokat.
(3) Insights funkció

Ezenkívül a Facebook az úgynevezett „Insights” funkció keretében számos statisztikai adatot szolgáltat az SBS-Legal számára, mint a rajongói oldal üzemeltetője számára. Ezeket a statisztikákat a Facebook hozza létre és biztosítja. A rajon-gói oldal üzemeltetőiként nincs befolyásunk ezen statisztikák előállítására, és különösen nem tudjuk megakadályozni ezt a funkciót. Az „Insights” funkcióval összefüggésben egy kivá-lasztható időszakra vonatkozóan a következő információkat nyújtják számunkra a „rajongók”, „követők”, „elért emberek” és „beszélgető emberek” kategóriákra vonatkozóan: oldaltevékenységek, például oldallátogatások, oldal-előnéze-tek, tevékenységek az oldalon, olyan tevékenységek elérése, mint a „Tetszik” kattintások, elért személyek és ajánlások, hozzájárulási tevékenységek, például hozzájárulási interakci-ók, videók, megjegyzések, megosztások megtekintése.

Ezen felül statisztikai információkat kapunk a rajongói olda-lunkkal kapcsolatos Facebook-csoportokról. A Facebook szolgáltatási feltételeivel összhangban – amelyeket minden felhasználó elfogadott Facebook-profil létrehozása során – azonosítani tudjuk az oldalra feliratkozókat és az oldal rajon-góit, meg tudjuk tekinteni profiljaikat és az általuk megosztott egyéb információikat.

A Facebook a következő hivatkozáson nyújt további tájékoz-tatást:

https://hu-hu.facebook.com/help/pages/insights.

A HEALY ezeket az adatokat aggregált formában használja, hogy a rajongói oldalon szereplő hozzájárulásokat és tevékenységeket vonzóbbá tegye a felhasználók számára, például a hozzájárulások tartalmának és ütemezésének megtervezése érdekében. Ezen adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés 1. mondat f. pontja, nevezetesen jogos érdekünk ajánlatunk optimalizálásában.

(4) Megőrzési időszak

Csak a Facebook által továbbított információkat tároljuk annyi ideig, amíg érdekeinket nem írja felül az Önnek az em-lített információk törlésére vagy névtelenítésére vonatkozó érdeke.

Távolítsa el a felhasználói profilja és a rajongói oldalunk közötti összekapcsolást a „Mégsem tetszik az oldal” és/ vagy a „Követés leállítása” funkciókkal, ha azt akarja, hogy az ismertetett adatkezelés a jövőben ne történjen meg.

(5) Az Ön jogai érintettként

Önnek a jelen adatvédelmi szabályzat végén felsorolt jogaira vonatkozó tájékoztatás-kérések vagy egyéb kérdések esetén javasoljuk, hogy közvetlenül vegye fel a kapcsolatot a Facebookkal, mivel csak a Facebook rendelkezik teljes hozzáféréssel a felhasználói adatokhoz. Ha azonban kérését elküldi nekünk, akkor mi azt természetesen feldolgozzuk és továbbítjuk a Facebook felé.

10. szakasz: Gyermekek

Ajánlatunk általában felnőtteknek szól. A 18 év alatti sze-mélyek szüleik vagy törvényes gondviselőjük hozzájárulása nélkül nem továbbíthatnak hozzánk semmilyen személyes adatot.

11. szakasz: Az érintettek jogai Az érintetteknek joguk van:

· információkat vagy megerősítést kapni adataik kezelé-séről

· – adataik helyesbítéséhez vagy törléséhez

· – az adatkezelés korlátozásához

· – az adatkezelés elleni tiltakozáshoz

· – az adatok hordozhatóságához

· – hozzájárulásuk jövőbeni hatállyal való visszavonásához

· – felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásához

A Magyarországon található felügyeleti hatóság elérhető a következő weboldalon: https://www.naih.hu

Reméljük, hogy ez a tájékoztató segíti jogainak gyakorlásá-ban. Forduljon hozzánk, ha további tájékoztatást szeretne kapni az adatvédelmi rendelkezésekről.

Scroll to Top

Choose your Country

Your Country

Európa